Strandningar.

Under den starka tjocka, som i onsdags var rådande kring Gotlands kuster, hafva en brigg och ett skepp strandat på Fårö, men åter kommit flott och fortsatt resan.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Dödsfall Allan

Vår Allan avled genom olyckshändelse i La Plata den 21 juli 1934.
Visby i augusti 1934.
Maria Andersson.
Ruth. Hans-Erik.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Bergningsarbeten.

Engelska ångaren ”Fairfax” strandade i tisdags å Fårö, norr om Holmuddens fyr å Gotland. Fartyget, som föres af kapten Marshall, kom från Kronstadt, destineradt till Hamburg med last af spannmål. Sedan 1,500 tunnor sådan kastats öfverbord, kom fartyget i onsdags afton flott och inkom till Fårösund för att lossa den återstående delen af lasten.
Bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångare med samma namn, som är sysselsatt på Sandö med bergning af der strandade, med plank lastade norska skeppet ”Tithania”, var beordrad till ”Fairfax” strandningsställe, men anlände dit först sedan fartyget kommit flott.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juni 1876
N:r 48

Eld utbröt pingstaftonen

kl. 3 uti en husbonden Jakob Jakobsson Bryugns i Wall tillhörig ladugårdsbyggnad. En sjuårig gosse hade nämligen roat sig med att hopsamla åtskilliga brännbara ämnen, såsom hyfvelspån, halm m. m., hvilka han i närheten afladugårdsväggen påtände. Vinden låg åt ladugården och inom ett par minuter stod huset i full låga. Ett större svinkreatur och några höns blefvo lågornas rof, men storkreaturen räddades med knapp nöd ur det brinnande huset. Alla kreaturen äro mer eller mindre svedda och skadade. Förutom ladugården nedbrann äfven lada, tröskverk, en hästsåg jemte alla åkerbruksredskap. Byggnaderna voro uppförda ena hälften af trä, den andra af korsvirke under spåntak, samt brandförsäkrade för 2,800 kronor. Husbonden Jakobsson gör dock en ganska känbar förlust af omkring 3,000 kr., emedan den ännu ej fullt färdiga sågen icke var brandförsäkrad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Juni 1876
N:r 45

Svår bilolycka på Snäckgärdsvägen.

Bil från Västkinde gör kullerbytta vid kyrkogården.
En elakartad bilolycka inträffade strax efter kl. 5 i lördags eftermiddag å Snäckgärdsvägen, varvid en kvinna svårt skadades.
En bil, förd av 35-årige hemmansägaren K. N. O. Schultz från Nors i Västkinde, skulle från nedre Snäckgärdsvägen köra in på avtagsvägen, vilken leder till Norra kyrkogården, varvid det ej bar sig bättre, än att fordonet kom för långt åt vänster i kurvan, körde mot en därstädes befintlig vägvisare av järn samt ett träd och därpå fortsatte c:a 20 meter
på sidan av vägen, innan bilen blev stående i ett buskage. I bilen befunno sig förarens hustru fru Ellen Schultz samt makarnas 9-åriga dotter jämte en arbetare från Västkinde, vilken sistnämde satt framme vid föraren, medan de två andra sutto i baksätet. Vid tillfället blev fru Schultz så svårt skadad i huvudet, att hon förlorade medvetandet och i tillkallad ambulans måste forslas till lasarettet.
Vid den av konstapel Carl Bodin företagna polisundersökningen har bl. a. framkommit följande: Schultz och hans kamrat hade samma dag förtärt 5 pilsner samt 15 cl sprit å en restaurang, och enligt vad den sistnämde uppgivit, hade han tyckt sig förmärka, att Schultz tagit litet för mycket men trodde dock ej att det skulle inverka på hans lämplighet att föra bil. Under färden hade karmraten flera gånger uppmanat Schultz att köra något saktare, men detta hade Schultz ej brytt sig om. Själv anser Schultz, att han blott hållit c:a 40 km:s fart, medan kamraten håller före, att hastigheten varit omkr. 60 km. Då bilen svängde med bibehållen hastighet in på avtagsvägen tycktes det, som om Schultz förlorat herraväldet över fordonet med den omnämda olyckliga påföljden. Enligt vad ett annat ögonvittne uppgivit, nämligen godsägare G. Engelhart från Bäl, som i sin bil befunnit sig i närheten av platsen, hade olycksbilen framförts med omkr. 80 km:s hastighet. Godsägare E. hade trott, att bilen skulle köra Snäckgärdsvägen rakt fram, men plötsligt hade bilen svängt upp på avtagsvägen och efter att ha kolliderat med vägvisaren och trädet formligen hoppat av vägen. Hr Engelhart styrde genast om, att ambulans och polis tillkallades, varefter den ur huvudet svårt blödande fru Schultz fördes till lasarettet. Bilen blev så svårt ramponerad, att den måste bogseras från platsen.
På vår förfrågan meddelas från lasarettet, att den skadade fru Schultz efter omständigheterna befinner sig väl.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Sparkad i ansiktet av en häst.

En svårartad olyckshändelse inträffade i morse i Eksta, där en ungman i 21-årsåldern, Evert Ekström, anställd hos lantbr. Konrad Pettersson, Grymlings, blev sparkad av en häst i ansiktet. Han kom cyklande och skulle passera ett par hästar från granngården, som leddes på värgen då en av hästarna slog bakut och träffade Ekström på käken, så att denna blev illa tilltygad och en tand utslagen. Den slagne förlorade medvetandet, men kom efter en stund åter till sans. Han blev förbunden av läkaren i Klintehamn, men remitterades av denne till länslasarettet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Gotlänning förolyckad i Argentina.

Enligt till anhöriga här ingånget meddelande har Allan Andersson från Visby den 5 juli omkommit vid en bilolycka i La Plata, Argentina. Meddelandet, som kommit från svenska pastorn i Buenos Aires, var helt kort och omtalade endast, att Andersson påkörts av en bil och ögonblicklige dödats. Han begravdes ett par dagar efter olyckan på svenska kyrkogården i Buenos Aires.
Allan Andersson var född i Visby år 1899 och utvandrade för fyra år sedan till Argentina, där han haft plats i en stor elektrisk firma La Plata. Under sin vistelse i Visby gjorde han sig framför allt känd som en duktig simmare. Han sörjes närmast av moder och syster.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Den försvunne ingeniörens motorbåt ilandförd i Fårösund.

I går afton inkom till Fårösund för motvind tremastskonaren Mercur av Tallinn. Befälhavaren ombord rapporterade att han måndagen den 6 aug. ungefär mitt emellan Åland och svenska skären på höjden av Söderarm observerat och bärgat en
motorbåt, s. k. passbåt, med fastsittands utombordsmotor. Båten drev med förskeppet över vatten och flytande på den under backen innestängda luften samt några där befintliga flytkuddar. I aktern hängde motorn ännu kvar och några mindre inventarier påträffades också ombord, På flaggspelet i stäven satt ännu K. S. S. S:s och båtstanderterna kvar. Däremot syntes intet spår efter besättningen.
Vid närmare eftersyn befanns det att båten bar en metallplåt, på vilken lästes namnet Axel Kihlström, och man skulle sålunda med detta fynd ha kommit mysteriet med den försvunne ingeniören något närmare. Han begav sig som bekant från Åland till Furusund den 3 aug. och har sedan icke avhörts. Av allt att döma har båten blivit vattenfylld, ingeniör Kihlström har omkommit under försöken att rädda sig, eller också, vilket kanske är ännu mer troligt, har ingeniör på grund av någon oberäknelig rörelse hos båten gått över bord, varefter båten så småningom havererat. Såväl båt som motor synas vara helt oskadade.
Mercur kommer från Finland och är på väg till Köpenhamn med last av trä. Tack vare den omständigheten, att fartyget mötte gårdagens hårda motvind på Visbykusten och därför vände för att söka hamn i Fårösund, blev båtfyndet rapporterat redan nu. Eljest torde rapporten ha låtit vänta på sig till Mercur nått Köpenhamn. Huruvida den bärgade motorbåten lämnas iland i Fårösund, torde bli beroende på avgörandet av frågan om bärgarlön.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

En gripande jordfästningsakt

ägde i går eftermiddag rum, då stoftet efter den genom drunkningsolycka omkomne Nils Christiansson vigdes till griftero. Processionen, i vilken förutom de närmaste anhöriga den avlidnes kamrater och goda vänner deltogo, anlända kl. 4 till domkyrkan, i vars kapell den blomsterhöljda kistan inbars av sex kamrater till den bortgångne och placerades på katafalken. Vid densamma stodo kandelabrer med levande ljus, liksom framme på altaret, vilket även var prytt med blommor. Efter VA 448:3 unisont höll pastor Bror Colstrup en anslående dödsbetraktelse, utgående från textorden i Joh. 13: 7. Officianten erinrade därvid bl a om den unge mannens mänskligt sott alltför tidiga bortgång. Vi tycka, sade han, att Nils Christiansson ännu haft många år att leva här på jorden, men plötsligt och överraskande kom budet. Underligt är det, att Gud låter ett människoliv komma till världen för att endast stanna en liten tid, underligt är det, att Han låter en syskonkrets uppstå och så plötsligt bryter densamma. Oförstående stå vi inför dessa Guds rådslag, men vi ha ej annat än att böja oss, och vi hoppas och bedja, att Han däruppe skall taga emot denne unge mans själ.
Därpå följde jordfästningen ritualenligt, och den gripande stunden avslöts med ps 488: 6. Processionen ställde så färden till Södra kyrkogården, där kistan under vederbörliga hyllningar sänktes i gravens tysta gömma. På de efterlevandes vägnar frambar löjtnant Thomsson ett tack till alla dem, som hedrat Nils Christianssons minne.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1934
N:r 184.

Treåringen fick benet avklippt skördemaskinen.

En sorglig händelse inträffade i går kväll vid Sallmunds i Tofta, då en treårig flicka fick ena benat alldeles avklippt av en skördemaskin. Flickan var dotter till lantbrukaren Gustaf Lindqvist, Homa i Stenkumla, vilken jämte sina anhöriga var på besök hos svärföräldrarna vid Sallmunds för att hjälpa till med skörden. Hr Lindqvist var själv sysselsatt att med maskin skära havre, och vid en vändning märkte hamn icke, att hans lilla flicka kom in framför maskinens knivar. Flickans ena ben blev avskuret vid vaden och foten kvarliggande på marken. Man fick söka hindra blodflödet så gott sig göra lät och forslade sedan den lilla till lasarettet, där hon blev omhändertagen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 Augusti 1934
N:r 181.