Sammanstötning.

Ångfart. Visby sammanstötte natten till torsdagen på resan mellan Stockholm och Visby med kronoångaren ”Sköldmön”, hvilken senare, efter hvad det påstås, icke lärer
hafva haft någon lanterna tänd. Ombord å ”Sköldmön” lärer bland andre sjöministern von Otter hafva befunnit sig. Någon vidare skada förorsakades emellertid icke å någondera sidan.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Bergad besättning.

I tisdags sjönk utanför Öland briggen ”Venus”, skepparen J. Jansson, hemma i Köpenhamn, kommande från Sunderland, destinerad till Riga med last af kol. Besättningen räddades och i land sattes i Visby onsdags afton vid sextiden af skepparen Hellström förande norska skeppet Solfida.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Haverist.

Den 20 dennes inkom till Burgsvik Finska skonertskeppet ”Lady”, kapten K. A. Jansson, stadt på resa från Räfsö till Hull med plank. Fartyget hade under byväder och hög sjö den 18 d:s förlorat alla rorhakar. Skadan repareras i Burgsvik, hvarifrån fartyget om några dagar kan fortsätta resan till destinationsorten.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Åskväder i Östergarn

(bret till Gotlands Allehanda). Härstädes har under nära nog en hel veckas tid det häftigaste åskväder rasat. Ingen dag har gått förbi utan regn, storm och åska, hvilket oväder dock i måndags mellan 8 och 9 f. m. nådde sin höjdpunkt. Under det de förfärligaste åskknallar dånade, satt husbonden Österberg och hans hustru Clara Helena Österberg i sin bostad vid Kopungs. Mannen bad då sin hustru att gå upp på loftet för att efterse, huruvida deras lilla på vinden förvarade rågparti hade, i anseende till det bristfälliga taket, tagit någon skada. Hustrun gick, men afhördes icke, hvarför mannen blef orolig, och gick sjelf upp på loftet. Han fann då sin hustru död och kläderna i ljusan låga. Åskan bade slagit ned genom taket och åskstrålen träffat hustruns bufvud, bröst och sida. Ingen person fanns till hjelp, men mannen Österberg lyckades dock släcka elden.
Äfvenledes hos en enka Österlund i samma socken anstälde åskan samtidigt härjningar. Dörrar och fönster söndersplittrades, enkan Österlund svimmade, men skadades lyckligtvis icke.
Slutligen hemsökte den väldige Thor med sin stråle arbetaren Bolins i Anga bostad. De innevarande, hustrun och ett barn, förblefvo dock oskadade. Ett så ihållande och häftigt åskväder, som detta, har man i våra bygderi mannaminne icke upplefvat.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Det var olyckshändelse.

Vi omnämde häromdagen i en notis att en bil, som vederbörande lånat, kört lite egendomligt i Studentallén. Enligt vad som nu upplysts oss, hade en bilring gått sönder, vilket gjorde, att bilen körde mot ett träd. Intermezzot var en ren olyckshändelse och till yttermera visso kan nämnas, att föraren är godtemplare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Den gamla halkade på golvet.

Vid halv 10-tiden i förmiddags råkade 93-åriga änkefru Maria Erlandsson, som ensam bebor en lägenhet i fastigheten vid Stenkumlaväg 21, halka omkull då hon sysslade med sitt morgonkaffe och blev liggande på golvet. Grannarna, som anade att det hänt gumman. någonting, skickade efter ett par poliskonstaplar, vilka måste bryta upp dörren still lägenheten och funno då gumman liggande på golvet och jämra gig. .De styrde om att den gamla blev förd till lasarettet, där det konstaterades lårbensbrott.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Tåget körde över kon.

Då ordinarie kvällståget i går avgått från Hallvards inträffade på banan cirka ett 100-tal meter söder om Högklints anhalt en olyckshändelse, som kostade en ko tillhörig Nygårds livet. Då det var mörkt, och då ångvagnens lanterna endast kastar ljuset ett 10-tal meter framåt, hann man icke i tid bromsa in, utan framhjulen gingo över kon, som släpades med under vagnen en liten bit. Döden torde ha varit ögonblicklig. Ångvagnens ena hjulpar råkade vid överkörningen spåra ur, men efter en och en halv timme kunde färden fortsättas utan att några materiella skador uppkommit på vagnen. Såväl tågpersonalen som tågets trenne passagerare undsluppo med blotta förskräckelsen från äventyret. Djuret var icke försäkrat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

En lastbil och en motorcykel

råkade i onsdags vid middagstiden kollidera på Söderväg strax invid elektricitetsverket. Lastbilen kom söderifrån på väg mot staden och på samma gång kom en motorcykel körande in på landsvägen västerifrån. Ögonblicket efter det motorcykeln svängt in på landsvägen med riktning norrut, blev den påkörd av bilen, som av allt att döma icke hållit till höger, vilket ju är regeln vid omkörning. Olika uppgifter föreligger emellertid från förarnas sida och polisutredning i saken pågår. Motorcykeln blev vid tillfället åtskilligt skamfilad, och cyklisten ådrog sig även en del smärre blessyrer.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Att låna bil.

Häromdagen — det var förresten häromnatten — kom det en bil körande i Studentallén. Ombord befunno sig tvenne personer. Nu är det som bekant gott om träd i allén och man får vara försiktig om man skall försöka kryssa mellan raderna. Hur det nu kom sig, var bilen ifråga för bred på den ena sidan, varvid det inte bar sig bättre än att ett träd tog emot. Det blev en bra stöt så där på omkr. 15 km. i tim, — mimimum — med påföljd att fordonet fick sig en knäck och måste till bildoktorn. Poängen i historien är emellertid, att bilen var lånad, och kostnaderna för lagning
uppgingo nu. till c:a 400 kr. Saken har dock uppklarats med ägaren, och då angår det ju i själva verket ingen. Men tänk, om det i stället hade varit någon fotknöl i vägen för bilen, Sådant har hänt…

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Haveristen i Burgsvik,

estniska motorfartyget Merilind, kommer, enligt vad som nu överenskommits, att få en del av sin last överförd till estniska motorseglaren Apollo, som i morgon väntas till Burgsvik. Merilind kommer därefter med en del av lasten kvar gom barlast att fortsätta resan till Reval.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275