Bröt lårbenet under leken.

Några värnpliktiga på andra kompaniet å Visborgs slätt roade sig i går eftermiddag i sitt logement med att försöka göra akrobatiska konster. Detta lyckades emellertid icke bättre än att en av deltagarne, värnpliktige 11 77/31 Broander slog i golvet och bröt ena lårbenet. Han måste utfö ras till lasarettet för erhållande av vård. Den skadade är hemmahörande i Lärbro.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 oktober 1932
N:r 230

Soteld

träffade vid halv 11-tiden i fördags i Prienska huset härstädes. En nyinflyttad hyresgäst skulle elda i sin köksspis, då resultatet emellertid blev, att sotet i skorstenspipan fattade eld och även slog ut i köket.
Brandkåren alarmerades och ryckte till platsen, men innan den kom dit, hade personer i huset släckt elden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Överkörd av en cyklande pojke

och kullstött blev på lördagseftermiddagen vid 5-tiden en äldre dam på, Johansgatan å Södervärn. Den överkörda fördes i ambulans till lasarettet. Det befanns, att axeln var ur led och att ett mindre brott uppstått på skulderbladet. Efter behandling fick den kadade återvända till sitt hem.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Ett litet familjeintermesso

slutade i förmiddags så illa, att en arbetarhustru måste söka vård först hos stadsläkaren och sedan på lasarettet. Hon hade fått rätt svåra skador i armen, tydligen ådragna på ett sönderslaget glasfönster. Enligt uppgift skulle hustrun bulta på en stängd dörr, varvid hon slagit miste och krossat fönstret med ovan nämda sorgliga påföljd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Sprängningsolycka vid Storugns.

Vid Storugns kalkbrott inträffade vid 1-tiden i middags en olyckshändelse, varvid arbetaren Albert Jakobsson, som vid olyckstillfället var sysselsatt med sprängningsarbeten, träffade av en kringflygande stenflisa från ett annat sprängskott, som avlossades en liten bit ifrån honom. Han tillfogades ett kraftigt sår i ena benet. I tillkallad ambulans infördes den skadade till lasarettet. Ren olyckshändelse torde föreligga, varför ingen kan lastas för att skottet ifråga fick så olyckliga följder.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Skadad under idrottsövning.

Under en läroverkets idrottstimme igår eftermiddag på Gutavallen råkade eleven i Ring IV Bengt Arne Löwin bli skadad av en diskus i ansiktet. Löwin stod snett bakom en annan elev, som skulle göra ett kast men släppte diskusan, så att denna slungades rakt i pannan på Löwin. Denna stupade omkull, men kunds dock åter själv resa sig. filan fördes till lasarettet, där det konstaterades, att han fått ett stort sår över högra ögat, som också blivit tillsvullet. Någon skada på pannbenet kund,. däramot ej upptäckas, varför den skadade kunde få återvända hem, där lina dock måst intaga sängen. Det får givetvis anses som en lycka t olyckan, att följderna av denna händelse icke blevo allvarligare ån vad som nu var fallet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Allvarligt skadad under militärövning

blev i går i trakten av Austers i Hangvar en värnpliktig vid artillerikåren 62/1 Rosdahl från Malmö. Denne förde en av batteriets stora lastbilar, men körde plötsligt i en kurva ut i diket och rakt in i skogen, där bilen välte. Av de två personer, som befunno sig i förarsätet, kom föraren under bilen och tillfogades skador i ryggen, medan den andre kastades åt sidan och undkom oskadd. Den skadade fördes i ambulans till lasarettet. Enligt vad som meddelas därifrån i dag, tyckas skadorna huvudsakligen bestå i kontusioner, varför någon fara för framtida men icke synas föreligga.
Om anledningen till olyckan uppges det, att Raspedalen i bilen skulle ha fastnat, så att bilen icke kunnat stoppas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

En cykelolycka

inträffade vid 11-tiden på förmiddagen å Hästgatan utanför Svenska handelsbankens kontor, då en springpojke råkade kollidera med en fotgängare och därefter störta i gatan. Enligt uppgift fick han icke cykelns bromsar att fungera. Hamn fördes till läkare och därefter till lasarettet, där det konstaterades, att han erhållit ett brott på ena armen. Sedan han blivit förbunden, fick han åter lämna sjukhuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

En dödsfärd i Follingbo.

22-årig måleriarbetare omkommen.
Sent i lördags afton inträffade en motorcykelolycka i Follingbo, som krävde ett människoliv, Enligt vari vi inhämtat har måleriarbetaren Ragnar Vigström kommit körande motorcykel på landsvägen i närheten av Hallfreda gård och hade därvid såsom passagerare bak på motorcykeln brodern Helmer Vigström samt en kamrat, måleriarbetaren Helmer Karlsson. I den kurva landsvägen beskriver i närheten av Hallfreda hade farten av allt att döma varit rätt starark, varigenom förarin förlorat herraväldet öser maskinen med påföljd att motorcykeln kommit för långt ut på ena vägkanten och fortsatt omkr. 26 meter på sidan av vägen, där den hamnada mot en gärdesgård med slanor och taggtrådsstängsel. Såväl föraren som passagerarna slungades fram ett stycke och förbevo liggande. Helmer Vigström var emellertid snart på benen. Som genom ett under hade han undgått skador, medan det var värre ställt med hans broder och kamraten. Ragnar Vigström låg till synes livlös, Helmer Karlsson kvicknade dock snart till. Man anropade en förbipasserande bil och körde till lasarettet, men komna i närheten av silicattegelfabriken avled Ragnar Vigström utan att ha återfått sansen. Vid ankomsten till lasarettet kunde läkaren endast konstatera, att Ragnar Vigström var död. Han hade ådragit sig brott på skallbasen och andra skador. Helmer Karlsson hade dessbättre endast ådriget sig några skrubbsär, men han fick dock kvarstanna på lasarettet för vård. Lindrigast kom som nämt Helmer Vigström undan.
Enligt vad polisutredningen givit vid handen hade den döde och Helmer Karlsson besökt Barlingbo bl. a. för att hämta Helmer Vigström. Den omkomne fullgjorde sitt repetitionsmöte på Visborgs slätt och hade, liksom Helmer Karlsson, permission över söndagen för att köra till Klintehamn, där alla tre hade sitt hemvist.
Den så sorgligt omkomne beskriver som en mycket skötsam och duktig ung man, Han efterlämnade moder, som är änka och bosatt i Klintehamn, samt sex syskon.
Motorcykeln hage Ragnar Vigström köpt begagnad i Örebro, där han vistats någon tid, och som en egendomlighet kan omnämnas, att en dödsfärd förut lär ha ägt rum med samma motorcykel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Kullstött av en cyklist

blev i dag på middagen en 8-årig gosse på Wallérs plats. Enligt åsyna vittnens uppgift hade gossen sprungit fram i körbanan för en cyklist, som blivit överrumplad och icke hann väja undan. Gossen skador inskränkte sig emellertid till skrubbsår på benet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 september 1932
N:r 216