Trafikolycka på Lummelundsväg.

Bil och lättviktare i kollision.
Vid halv 11-tiden igår kväll inträffade en kollisionsolycka mellan bil och lättviktsmotorcykel på Lummelundsväg, cirka 200 meter norr om avtagsvägen till Snäckgärdsbadens restaurang. Föraren av lättviktsmotorcykeln, 23-årige stenarbetaren Rune Pettersson från Kulshage i Hangvar, skadades därvid och infördes i sanslöst tillstånd i en förbipasserande personbil till lasarettet.
Motorcykeln kom från staden och var sålunda på väg norrut medan bilen kom från motsatta hålet.
Motorcyklisten, som vid tillfället tydligen färdats på sin högrd vägkänt i färdriktningen, körde på nämnda plats rakt på bilens vänstra framflygel, kastades av cykeln och slungades upp på bilens kylare samt störtade därifrån ned i vägen på bilens andra sida, varvid han förlorade medvetandet. Strax efter kom en annan bil, som tog upp den skadade och förde honom in till lasarettet. Därifrån meddelas på vår förfrågan i dag att den skadade ådragit sig en hjärnskakning.
Motorcykeln fick vid kollisionen hela framdelen ramponerad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Bilkullerbytta i Burs slutade lyckligt.

Två unga män från Hemse voro på lördagseftermiddagen ute för en bilkullerbytta, som dessbättre slutade utan avsevärda skador vari sig på de åkande eller bilen. Händelsen inträffade strax efter klockan fem vid Ganne i Burs ,där vägen gör en skarp och förrädisk kurva. Föraren, som inte kände till vägen, höll av allt att döma för stark fart och så bar det av: ned i det nära två meter djupa diket. Bilen blev liggande på sidan och fick givetvis en del skavanker men kunde för egen maskin ta sig från platsen.
De båda åkande erhöllo endast smärre skrubbsår och behövde ej ens uppsöka läkare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Med hård slagsida

inkom igår förmiddag ångaren Signfred av Verkebäck i Kappelshamnsviken. I dimman och till följd av ångarens läge uppgavs först att ångaren strandat i viken, vilket emellertid efter någon timme dementerades, då man kommit underfund med verkliga förhållandet. Ångaren trimmade om lasten och avgick åter vid femtiden på eftermiddagen. Den kom från Trångsund och var med trälast på väg till Pool i England.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Flygplan nödlandar på åker i Othem.

Motorstopp på 75 meters höjd. — Ingen skada.
Under gårdagens samövningar med Gotlands trupper råkade ett flygplan från Fårösund få motorstopp på låg höjd och måste nödlanda. Planet, som fördes av aspirant Cewers med fänrik Häggmark som spanare, var vid 11-tiden på förmiddagen ute på ett spaningsuppdrag på mycket låg höjd, då plötsligt motorn strejkade och föraren omedelbart måste nödlanda. Detta skedde också på ett synnerligen lyckligt sätt. Maskinen, ett spaningsplan av typ S 5 A, ett Heinkel sjöflygplan således och icke avsett för landning på land, sattes perfekt av föraren i en nyplöjd åker vid Othemars i Othem. Landningssträckan var omkring 17 meter och efter att ha bromsat upp på den sträckan stod planet kvar på pontonerna, så vitt man hittills kunnat utröna alldeles oskadat.
Det vådliga äventyret slutade sålunda lyckligt, då varken plan eller besättning skadade sig. Maskinen började man, så snart flygets folk kom ned från Fårösund, montera ned för att landvägen föra den åter till flygstationen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Yngling svårt skadad vid kollision.

Lättviktare mot bil i Väte.
En svår trafikolycka med en lättviktsmotorcykel som huvudagerande inträffade i går eftermiddag i Väte, varvid lantbruksarbetaren Arne Karlsson från Rågåkra i Hejde erhöll synnerligen allvarliga skador.
Det tycks som om motorcyklisten själv bär hela ansvaret för det inträffade.
Olyckan skedde vid halvfyratiden på söndagseftermiddagen, då folkskollärare Emil Dalström från Grötlingbo i sin bil, i vilken även hans hustru och två barn medföljde, var på väg från Grötlingbo till Visby. Vid Simunde i Väte observerade föraren två flickor och en yngling på vägens vänstra sida, varför han gav tre signaler för omkörning. Det verkade nämligen som om de tre trafikanterna, av vilka två cyklade sakta och en ledde sin cykel, icke ägnade alltför stor uppmärksamhet åt den övriga trafiken. I detsamma om bilen ’ skulle passera svängde utan föregående varning Arne Karlsson med sin lättviktare tvärs över vägen omedelbart framför bilen, och ehuru denna endast framfördes med hastighet av 40 å 45 km./tim. och föraren omedelbart kastade ratten åt höger, var en kollision oundviklig. Lättviktaren hamnade rakt framför bilen och släpades med ett tiotal meter, och båda ekipagen hamnade i diket — bilen lyckligtvis utan att välta. Det framgick omedelbart, att Karlsson blivit allvarligt skadad, och hr Dalström ombesörjde genast, att han i en personbil fördes till lasarettet. Samtidigt alarmerades ambulansen, som mötte i Träkumla och övertog transporten. Karlsson, som vid olyckan miste sansen, kom under färden till lasarettet ett par gånger till medvetande.
Hr Dalström kvarstannade på olycksplatser, och fjärdingsman Hallgren i Hejde satte omedelbart i gång med en första undersökning. Det framkom därvid, att Karlsson troligen samtalat med de förut nämnda trafikanterna och alltså kört mycket sakta, tills han plötsligt svängde tvärs över vägen för att komma in på en basarplats på högra sidan. Huruvida han icke hört bilens signaler, vilka dock observerades av de övriga, eller om han trott sig kunna hinna över vägen innan bilen lunnit fram, har ännu icke kunnat konstateras. Motorcykeln blev givetis svårt ramponerad, medan bilen äremot endast erhöll obetydliga skador och kunde lämna platsen för en maskin.
Från lasarettet meddelas på vår förfrågan, att Karlsson ådragit sig brott på ryggraden och bäckenet samt att han dessutom erhållit njurskada. Han är givetvis ganska illa däran, men någon omedelbar fara för livet torde icke föreligga.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Flygplansdelar flyta i land.

Ute på Utholmen utanför Skansudde i Västergarn påträffade iman igår en halvannan meter lång del av en flygmaskin, möjligen tillhörande stjärten av en maskin. Fyndet, som är anmält till de militära myndigheterna, torde härröra från den vid Högklint störtade Fokkern.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Den omkomne flygarens sista färd.

Stoftet efter den vid flygolyckan utanför Högklint omkomne furiren Nils Harry Ehrnbring, Landskrona, jordfästes i torsdags i kyrkan i Landskrona. Akten inleddes med att musikdirektör Möhlman utförde ”Ave Maria” av Schubert på eello till orgelackompanjemang. Jordfästningen förrättades av pastor E. Eberhard. Efter Fader vår spelades ”Elegie” av Massenet. Kapten Liljehagen höll ett minnestal och nedlade kransar varpå följde ytterliga kransnedläggning. Under prestavering av ackvisitör H. Henninges och köpman Gunnar Borgqvist, Landskrona, bars kistan ut till likbilen av åtta flygkamrater. Stoftet fördes till krematoriet i Hälsingborg för eldbegängelse. Pastor Eberhard förrättade bön och till slut framförde den bortgångnes fader, tjänsteman Nils Ehrnbring, Landskrona, de anhörigas tack. Bland de till ett femtiotal uppgående kransarna märktes en från Kungl. Gotlands artillerikår, Flygkamraterna på Vis borgs slätt och Furirer och konstaplar vid A 7, m. fl.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

En cykelolycka

inträffade igår afton i Väte, då fru Ingeborg Öman, Gullarve i Väte, skadade sig rätt allvarligt under cykelfärd. Hon var på färd med ett par mjölkspann på cykeln, då denna kom ned i ett hjulspår. Då hon hoppade av eykeln råkade hon ådraga sig starkt blödande sår i underlivet och infördes i ambulans till lasarettet, där hon fick kvarstanna för vård.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Kvinna dödad av blixten i Eke.

Ihjälslagen ute på fältet.
När åskvädret i middags drog fram över Eke skulle fru Lindström, Petsarve i Eke, maka till lantbrukaren Karl Lindström, flytta en ko, som gick ute på en åker, i skydd för ovädret, träffades hon av blixten, som dödade både henne och kon. Hon hade just dragit upp tjuderpålen, som var av järn, då blixten slog ned och träffade henne i vänstra delen av bröstet, rev upp kläderria samt fortsatte sedan genom kättingen till kon. Döden har för båda av allt att döma varit ögonblicklig. Kon visade inga tecken till att ha blivit träffad, men på fru Lindström hade blixten lämnat några strimmor tvärs över bröstet som enda synliga tecken på att hon blivit träffad. T. f. provinsialläkaren i Hemse eftertelefonerades men kunde endast konstatera att döden inträtt.
Den så hastigt bortgångna var i femtioårsåldern och efterlämnar utom maken två vuxna söner. Familjen har gjort sig allmänt omtyckt, och sorgen och förstämningen är därför stor i grannskapet.

Lada antänd i Othem.
Åskvädret drog även fram över ostkusten och Othem med Slite fingo del av några kraftiga smällar samt åskregn. I Othem slog blixten ned hos lantbrukaren Erik Gardelin, Ytlings, där den antände en lada. Brandkåren i Slite ryckte ut till undsättning. Då byggnaden efter endast en kort stund var så gott som som helt övertänd och tillgången på vatten dålig kunde man emellertid intet uträtta för att rädda den, trots att det var god tillgång av folk, som tillkallats medelst telefon och på andra sätt. I stället fick man inrikta sig på att skydda en intilliggande äldre ladugård, vilket också lyckades.
Den brinnande byggnaden var redan efter någon timme helt nedbrunned och med denna en hel del nyligen inbärgad säd, huvudsakligen råg och vete.
Även granngården var hotad, lik som mangårdsbyggnaden. Båda ble do dock skonade, den sistnämnda til stor del beroende på att vinden lå ifrån huset.
Senare meddelas att hela grödan av såväl höst som vårsäd blev lågornas rov. Själva ladugården) var försäkrad för 1,500 kr., men hed hänsyn till att skörden var oförsäkrad torde ägaren göra en förlust på 2- å 3,000 kr. Även en del maskiner och redskap samt en ny lastvagn spolierades.
Vidare kan meddelas att den gamla ladugården, som låg endast ett par meter från den brinnande byggnaden, vid upprepade tillfällen var svårt hotad. Värmen från den sistnämnda var fruktansvärd och elden hade till och med ett par gånger fäste i den äldre ladan, där bl. a. en del djur befunno sig. Genom intensiva ansträngningar från dei släckningsarbetet deltagande, kunde emellertid som nämnts denna byggnad räddas.

Blixten slog i sjömärket.
I förmiddags drog åskvädret fram även över Tofta, varvid blixten slog ned i inre inseglingsmärket i Gnisvärds hamn, en trekantig tavla på en stång. Märket antändes och måste rivas ned. Annan skada anställde icke blixten. En skur hagelblandat regn föll i samband med åskbyn.

Åskväder på många håll.
I övrigt kan nämnas att åskan mullrat litet varstans. Vid ett par tillfällen på förmiddagen och senare har den hörts även här i Visby, som också fick ett par relativt kraftiga skurar. Från bl. a. Vänge, Ala och Kräklingbo rapporteras inte alltför starkt tordön samt någon millimeters nederbörd, lagom för att få ”stövet stillnat”. Liknande rapporter ha ingått även från norra Gotland såsom Stenkyrka, Kappelshamn och Hall. I Fårösund har det varit något kraftigare, likaså i Lärbro där nederbörden på en liten stund medförde 5 mm. I Hejnum och Martebo har man haft någon skurar men ingen åska. I Roma fick man på förmiddagen ett par tre mm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Den lilla bröt ryggen.

Sorglig olycka under sädesbärgning.
Då man på lördagsmiddagen var sysselsatt med att köra in säd från lantbrukare C. J. Jönssons ägor i Levide inträffade en svår olyckshändelse. En åttaårig flicka till hr J., Som också var med på åkern, ville absolut köra hem ett lass säd ensam och då flickan var duktig och man förmodligen ansåg hästarna lugna och pålitliga fick hon sin vilja fram. Emellertid måste lasset passera en bro, som var något bristfällig och här kom ekipaget i gungning, några kärvar föllo av, flickan förlorade balansen och ramade av lasset även hon. Ingen hade sett just när olyckan skett. När man skyndade till var flickan medvetslös. Hon fördes till hemmet men avled där några minuter innan eftertelefonerad läkare hunnit anlända. Dödsorsaken konstaterades vara brott på ryggraden.
Händelsen har självfallet väckt sorg och förstämning i trakten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187