Sotarn fick skorstenskransen i handen.

Ute vid Skrubbs vid Follingboväg inträffade i går eftermiddag en händelse, som kunnat få tråkiga följder. En sotare från staden, Hj. Nordström, var uppe på taket på en envåningsbyggnad, dock rätt hög, och skulle resa sig från takåsen, varvid han tog tag i skorstenskanten. Kransen lossnade emellertid med påföljd att han åkte nedför taket och i marken. Han fördes i anskaffad bil till lasarettet, där man kunde konstatera att han sluppit ifrån äventyret utan farligare skador, ehuru han dock ännu kvarligger där.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Från landsbygden. Mellersta Gotland.

MELLERSTA GOTLAND, 20 febr.
En hemsk historia omtalas här ute i trakterna man och man emellan. En landtbrukare hade i sin tjänst en 16 års gosse (hvilken i likhet med sina 9 syskon vardt efter moderns död »utackorderad»). För någon tid sedan blef bonden, som har ett häftigt humor, ond på gossen och slog till honom ett hårdt slag, så att denne medvetslös stöp omkull. Utom sig af förskräckelse och i tro att han dödat barnet, tog nu bonden, för att dölja sin gärning, till den förtviflade utvägen att bära den medvetslöse till ladugården och — hänga honom där i en rännsnara, hvarefter han alarmerade folket i gården under förmälande att gossen begått själfmord. Vissa omständigheter ha dock gifvit grannarna anledning att tänka, att det icke varit så alldeles helt med själfmordet, hvarför man funderar på att anmäla saken till myndigheterna för att få en ordentlig undersökning verkstäld.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Februari 1915
N:r 46

Ett Ödesdigert signalskott.

En sorglig olycka inträffade vid half 11-tiden i lördags afton nere på hamnen. För att vägleda ång. Hansa genom den då rådande tjockan hade några signalskott aflossats från hamnkanonen, hvarvid som vanligt en del ungdomar af nyfikenhet samlats i närheten af den plats, där kanonen är uppstäld. Som kanonservis tjänstgjorde hamnroddaren Joh. Nygren, som emellertid, enligt uppgift, anmodat ett par närvarande ynglingar att vara honom behjälpliga. Ett nytt skott hade åter laddats och väntades när som helst brinna af. Då upptäcktes plötsligt, att den antända stubintråden, som endast var ett par tum lång, ramlat ur färghålet och låg och brann på marken. En af de närstående ynglingarna, 17-årige handelsbiträdet Karl Erik Winqvist, en son till brefbärare H. Winqvist härstädes, sprang då fram och tog upp den brinnande tändtråden, som han oförsiktigt nog sökte anbringa i färghålet till kanonen. Knappt hade emellertid stubinen kommit i beröring mad fängkrutet, förr än skottet brann af. Ynglingen Winqvist, som stod framåtlutad öfver kanonen, blef härvid illa bränd hela ansiktet af de genom fänghålet utströmmanade gaserna och krutstänkan. Äfven en kamrat till honom ynglingen Walter Magnusson, en son till pumpmakare E. A.. Magnusson, som råkat komm alltför nära kanonen, träffades i ansiktet af en del krutstänk.
De skadade fördas till lasarettet, hvarifrån Magnusson efter en stund fick hemvända, då hans skador voro obetydliga. Winqvist hade däramot drabbats så mycket svårare af olyckan. Vid anstäld undersökning konstaterades genast, att hans högra öga är totalt förstördt och att äfven det vänstra är mycket illa skadadt. Dock kan måhända synförmågan på detta till någon del räddas. Dessutom har ansiktet blifvit vanstäldt af krutstänk.
Den beklagansvärde ynglingen, som är vid full sans, beskrifves af en principal såsom en skötsam och välartad gosse.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

En obemannad fiskebåt

har drifvit i land strax söder om Stenkyrkehuk, där den i lördags middag anträffades och bärgades af hemmansäg. G. Hallgren med hjälp af fyrbetjäningen. Båten, som är tämligen ny och omsorgsfullt bygd, är alldeles oskadad och har af allt att döma tappats under bogsering. Inga inventarier funnos ombord. Båten tros tillhöra fiskaren Karl Olsson härstädes, hvilken som bekant för en tid sedan med sin kutter blef vinddrifven till Gotska Sandön. Under den äfventygliga färden förlorades båten, som af de fräsande sjöarna rycktes loss från kuttern och dref till hafs. Huru länge den lilla farkosten sedan »sväfvat omkring på det ödsliga haf», tills den hamnade vid Stenkyrkehuk, är inte godt att säga.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Reserv anländ till Oxelösund.

Ångaren Reserv, som i onsdags morse togs af grundet vid Stora Karlsö, anlände vid 3-tiden i går morse till Oxelösund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Strandningen vid Stora Karlsö.

Den i Söderhamn vid Stora Karlsö strandade ångaren Reserv står ännu kvar på grundet. Bärgningsångaren Herakles anlände vid 11-tiden i lördags afton till strandningsstället och har upptagit arbetet med haveristens bärgning. Man håller för närvarande på med att kasta en del af stenkolslasten öfver bord.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Upprop.

Den 7 sept. 1914 inträffade hos P. Lindman, Stale i Rone, en förödande eldsolycka, hvarvid han förlorade hela sin ladugårdlen abor del af sina yttre inventarier jämte inbärgad gröda m.
Allt detta var försäkradt i Gotlands södra härads brandatedsförening.
Under det man höll på med tröskning, inträffade eldsvådan.
Då Lindmans ladugård utgöres af s. k. vinkelbygnad, kunde han icke få ställa fotogenmotorn det i brandabodareglementet föres låna afetåndet, utan den kom att stå för nära ladugården. På grund häraf vägrade honom brandsto redsen vid sammanträde den 28-20 jan. 1915 brandskadeersättning. Härigenom lider han en förlust på omkring 6,000 kronor. Då spanmål och foder i år äro synnerligen dyra, blir det än svårare lär honom att reda sig.
Därför vilja vi, undertecknade, härmed vädja till medmänniskors barmhärtighet och bedja, att livar och en genom penningbidrag hjälper honom. Hr detta ändamål Komma ilfrien backningsliabor att till brandstokisskriivare m. fl. i socknarna utsändas.
Eventuella bidrag borde före 80 april Insändas till kommunalnlimdena i Rona ordförande, adress Autsarfve.
Lars Broandar, Handlande.
J. A. Renqvist, Kontraktsprost.
Oscar Broander, Handlande,
Gustaf Cramer, V. konnul.
N. O. Nilsson, Komm.-nämdens, ordf.
Jour Gahnström, Lärare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Strandning vid Stora Karlsö.

Rederiaktiebolaget Nordstjernans ångare Reserv har under rådande tjocka i natt strandat vid Söderhamn å Stora Karlsö. Ångaren, som för tillfället föres af kapten Axel Herlitz, gotl., är på resa från England till Oxelösund med kollast. Reserv är en jämförelsevis gammal båt. Den hette förut Merkur och är inköpt från England, där den bygdes i W. Hartlepool 1882. Ångaren är något läck. Den mäter 1,326,99 registerton netto.
Bärgningsång. Herakles har afgått från Oskarshamn till strandningsstället för att assistera.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Hästar i sken å järnvägsbanken.

En mera säregen skeningsolycka inträffade igår förmiddags i Viklau. Landtbrukaren Kristoffer Pettersson, Haltarfve i Väte, som med skjuts befann sig vid Viklau järnvägsanhalt för att hämta betmassa, hade ett ögonblick låtit sina hästar stå utan tillsyn under det han sköt fram de järnvägsvagnar, ur hvilka lasten skulle hämtas. Då vagnarna satte sig i rörelse, blefvo emellertid hästarna skrämda och rusade upp på järnvägsspåret, längs hvilket de satte af i sken söderut. Vid bron, som leder öfver kanalen vid Bjerges, fick skenfärden emellertid ett sorgligt slut, i det att hästarna här trampade ned mellan de glest liggande syllarna, hvarvid en af dem bröt benen af sig och i öfrigt skadade sig så svårt, att han genast, så snart hjälp anländt till platsen, måste nedskjutas. Den andra hästen erhöll äfven svåra skador, men tros kunna räddas, sedan den af veterinär blifvit förbunden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

En allvarsam olycka,

om hvars utgång man icke ännu med visshet kan yttra sig inträffade vid 7-tiden i torsdagsafton i märgelgropen ute vid cementfabriken. Cementarbetaren August Magnusson, som vid tillfället var sysselsatt med arbete uppe i den därstädes befintliga elevatorn, råkade nämligen af någon anledning förlora balansen och störtade hufvudstupa ned i märgelgrafven från en höjd af omkring 5 meter. I fallet mot marken skadade han sig illa i ansiktet. Underkäken krossades delvis, hvarvid flera tänder slogos sönder, och svåra kontusioner uppstodo å näsa och ögonen, som igensvullnat. Äfven halsen är något uppsvullen. Huruvida Magnusson äfven erhållit några invärtes skador, har icke ännu kunnat utrönas, enligt hvad man meddelat oss från lasarettet, dit han efter olyckshändelsen skyndsammast forslades för erhållande af vård.
Magnusson, som är ett par och 30 år gammal och gift, är mycket medtagen. Han är vid sans, men tillståndet är betänkligt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36