Engelskt sjörättsmål.

På engelska konsulatet i Stockholm sammanträdde den 22 januari och följande dagar en sjörätt, bestående at engelska konsul-superintendenten G. R. Perry ordförande, hrr I. E. Samson och O. Baker, ledamöter af rätten, hvarvid biträdde löjtnanten vid flottan C. E. de Champs som nautisk examinator samt hr G. P. Ap George som sekreterare, för att undersöka förhållandena, hvilka föranledde engelska skrufångfartyget Prinsess Alexandras strandning den 14 januari i klart väder å eller invid Fahluddsrefvet (Gotland) och dess derpå följande totala förolyckande. Rätten fann, att grundstötningen vållats genom kaptenens vårdslöshet, uraktlåtenhet och felaktiga omdöme, bestående deri att han styrde för nära land, att han icke rättat sitt bestick medelst pejlingar, ehuru han under hela dagen hade land i sigte, att han icke nyttjat lodet, samt att, då efter grundstötningen fartyget kom af i sjunkande tillstånd, han icke fält ett ankar, innan han öfvergaf fartyget, hvadan det samma dref ut till sjös och sjönk i djupt vatten. Rätten beslöt till följd häraf att suspendera kaptenens tjenste-certificat under 12 månaders tid och tillrättavisade derjemte allvarligen de bägge styrmännen för det otillfredsställande sätt, på hvilket de afgåfvo sina vittnesmål.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1874
N:r 11

De beväringsskyldige

vid Gotlands nationalbeväring skola samlas till innevarande års mönstringar på nedan nämnde tider och ställen under instundande maj månad, nemligen:
Måndagen den 10 kl. 8 f. m. Dede kompani vid Roma kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Hejde d:o vid Wäte kyrka, s. d. kl. 1/2 4 e. m. Banda d:o vid Ejmonds i Mästerby. Tisdagen den 11 kl. 1/2 9 f. m. Klinte dio vid Klintehamn, s. d. kl. 12 middagen Fardhem d:o på Magnuserum, s. d. kl. 2 e. m. Hablinge d:o vid Sproge kyrka. Onsdagen den 12 kl. 10 f. m. Hoburgs d:o vid Öja kyrka, s. d. kl. 1/2 1 e. m. Grötlinge d:o på Sandesrum, s. d. kl. 3/4 1 e. m. Hafdhems d:o på samma ställe, s. d. kl. 1 e. m. Hemse d:o på Alfva slätt. Torsdagen den 13 kl. 1/2 9 f. m. Burs d:o vid Burs kyrka, s. d. kl. 1/2 10 f. m. Närs d:o vid Hallute i När, s. d. kl. 1/2 12 f. m. Garde d:o vid Garde kyrka. Fredagen den 14 kl 1/2 9 f. m. Torsburgs d:o på Ekeskogsrum, s. d. kl. 3/4 9 f. m Östergarns d:o på samma ställe, s. d. kl. 10 f. m. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka. Tisdagen den 18 kl. 8 f. m. Bro d:o vid Duss i Bro, s. d. kl. 1/2 10 f. m Endre d:o på Tibblesrum, s. d. kl. 11 f. m. Halla d:o vid Dalhems kyrka, s. d. kl. 1/2 2 e. m. Lina d:o på Wallstenarum. Onsdagen den 19 kl. 8 f. m. Bäls d:o vid Slitehamn, s. d. kl. 1/2 11 f. m. Rute d:o vid Rute kyrka, s. d. kl. 3 e. m. Fårö d:o vid Broa å Fårö. Torsdagen den 20 kl. 9 f. m. Forssa d:o vid Lärbro kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Tingstäde d:o vid Tingstäde kyrka, s. d. kl. 4 e. m. Lummelunds d:o vid Lummelunda kyrka. Lördagen den 22 kl. 1/2 9 f. m. Stenkumla kompani vid Gardrungs, s. d. kl. 10 f. m. Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka. Måndagen den 24 kl. 9 f. m. artilleriet och fältmusikanterne å södra byrummet, s. d. kl. 8 f. m. Visby infanterikompani på samma ställe och s. d. kl. 9 f. m. Visby jägare d:o på samma ställe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

Född.

En SONS födelse i dag tillkännagifves Burgsvik den 31 Mars 1875.
Fanny Hansén, f. Bæckström.
Victor Hansén.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Prostinnan Elis. Romdahl, f. Ekholtz:
Natt-Ur af bronseradt tenn, med Lampa och hvit genomskinlig Tafta.

Jungfru Carolina Jacobsson från Öja:
Thé-kanna af lera, svart, glaserad.

Kyrkovärden N. O:n Höglund Högstens i Gammalgarn:
Gästabuds- och Bröllops-piska af rödt läder.

Skolmästaren Erik Weström i Wallstena:
Ett par Sko-spännen af tenn.

Kyrkovärden P. Paulsson Smiss i Eke:
Tobaks-dosa af messing, aflång.

Färgare Job. G. Sandbeck:
Spik-klubba af masur med spets (år 1808 förfärdigad af Hans Bjerges i Lye att dermed slå Ryssen). 2:ne Silfver-mynt, små.

Nämndeman J. G. Lindgren:
Silfvermynt, I ÖR. Carl XI, 1667; D:o 1671.

Nämndeman N. O:n Söderberg Sylfaste i Follingbo:
Tröskval (slaga); Naut-buge; Russ-bindel; Stafhalda.

Fiskare C. Chemnitz:
Lod-besman, 10 tum lång, A L. H. Socker-klubba.

K. Carl Johans fonden:
Gåfva af Etthundradratrettio (130) kronor.
Landstingsman J. Hägg, Gärvalds i Gärum:
Tobaks-dosa af messing.

Fru Maria Nyberg, f. Åckander:
Konst-broderi på Hollands-lärtt (till ett örongåttsvard.)

Fru Charlotta Rothsteien, f. Steurling:
Ett par Skor af ljusrödt sidentyg. Plånbok af brunt-violett sidentyg, utsydd, M. H. S. Plånbok af hvitt sidentyg, utsydd, A S. R., J. C. B.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Mars 1875
N:r 20.

Strandning.

I Bull hemma hörande, råglastade, ångaren Princess Alexandra, kapten R. M. Upton, från Royal till Lübeck, strandade i onsdags utanför Faludd men kom genast flott, och sjönk på nio famnars vatten. Kaptenen och besättningen afresa i natt till Stockholm, der sjörätt kommer att hållas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1874
N:r 5