Andelsslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls i går i kommunalrummet i Öja under ledning av f. riksdagsman Th. Hansen, Bonsarve. Till ortsombud valdes därvid: för Vamlingbo Th. Hansen, suppleant K. Olsson, Gervalds, för Sundre R. Antonsson, Vännes, suppleant G. Kihlman, Vestergårda, för Hamra Jakob Pettersson, Bonsarve, suppleant K. Östergren, Sutarve, för Öja K. Söderström, Ronnarve, suppleant Ivar Pettersson, Boxarve, för Grötlingbo Gunnar Larsson, Norrkvie, suppleant Hugo Nilsson, Mårtens, för Näs K. Gardell, Gahns, suppleant 0. Lindqvist, Sixarve, för Fide Herman Nilsson, Odvalls, suppleant Aug. Nilsson, Anderse.
Därefter diskuterades frågan angående åtgärder mot försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel, varvid direktör Edv. Wahlgren redogjorde för ett kommitthförslag, enligt vilket stadgeändring icke skulle vidtagas utan då hellre, att varje medlem, som sålde livdjur till andra än föreningsmedlemmar, på blankett, som skulle finnas hos ortsombuden, anmäla försålda livdjur. Mötet uttalade sig också för att rekommendera detta tillvägagångssätt vid blivande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Landsbygden. Öja.

ÖJA, 29 dec.
Decemberstämmorna ha i dag hållits här under en ganska stor tillslutning. Först höllos som igår i korthet nämdes, pastoratskyrkostämma med Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre församlingar.
Efter val av pastoratskyrkoråd och boställsstyrelse utsågs revisorer och suppleanter för granskning av räkenskaper och kassor, som stå under pastoratskyrkorådet och bostadsstyrelsen under år 1937. Revisorer blevo hrr Victor Hansén, Burgsvik, och Efraim Larsson, Simunde i Vamlingbo, suppleanter blevo kontoristen H. Karlström, Burgsvik, och handlanden C. A. Wessman, Vamlingbo. Stämmorna skola hållas i kommunalrummet i Öja och kungörelse skall ske genom uppläsning i alla fyra kyrkorna, samt uppsättning å lämpliga anslagstavlor i kommunerna. Dag för stämmans hållande utses av ordföranden. Kyrkoherde Terneus förklarade därpå stämman avslutad.
Kyrkostämma med Öja församling under kyrkoherde Terneus ordförandeskap tog omedelbart härefter sin början.
Första ärende som behandlades var frågan om reparation eller påläggning av nytt tak på kyrkskolan. Skolrådets utredning visade att ett plåttak skulle draga en kostnad av 900 kr., ett eternit-tak däremot i runt tal 1,200 kr. Stämman beslöt att rött eternittak skall påläggas. Val av revisorer och suppleanter att granska nästa års kassor inom kyrka, och skolråd samt deras förvaltning företogs. Revisorer blevo Herbert Karlström, Burgsvik. oeh Victor Nils, non, Burge, suppleanter bleve G. Krok. stedt, Burgsvik, och Ivar Pettersson, Boxarve, Tid och dag för stittnrnornae hållande skall beslutas av ordf.
Kommunalstämman tog härefter sin början under byggm. K. Stenströms ordförandeskap. Val av revisorer och suppleanter till granskning av Fästa års räkenskaper företogs. Revisorer blevo T. Bjergegård och V. Nilsson, Burge, omvalda, suppleanter O. Österberg, Burgsvik, och V. Jakobsson, Lasses, omvalda. Ledamöter i nästa års inkomst- och taxeringsnämd blevo: Verner Vestberg, Strands, Victor Jakobsson, Kviberg, och folkskoll. Bjergegård. Suppleanter för dessa blevo Frans Cedergren, Karl Pettersson och Karl Hoffman i nu nämd ordning. Val av fattigvårdsordförande inom kommunen företogs härefter genom röstning med slutna sedlar. Vald blev byggmästare K. Stenström, som erhöll fjorton röster före V. Jakobsson med nio. Den förre blev alltså omvald. Härefter omvaldes för nästa fyraårsperiod som ledamöter i fattigvårdsstyrelsen skräddaremästaren Oscar Baeckström och hr Axel Wessman, Bobbenarve, suppleanter för två år blevo Karl Söderström, Ronnarve, Victor Larsson, Sandkvie, samt fru Signe Wessmar, Burgsvik, omvalda. Till överförmyndare under en tid av fyra år valdes f. d. landsfiskalen Svante J. Lindström och till suppleant valdes folkskoll. T. Bjergegård.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Arvsfonden för ej klandertalan.

Kammaradvokatfiskalsämbetet har icke funnit anledning till klandertalan för allmänna arvsfondens räkning mot av f. småskollärarinnan Fredrika Josefina Vincentia Leche från Öja socken upprättat testamente. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Södra kontraktet.

K. m:t har bestämt, att arvodet till kontraktsprosten i södra kontraktet skall från den 1 jan. 1937 utgå med ett från 355 till 340 kr. minskat årligt belopp. Från nämda dag skall som bekant Öja och Hamra församlingars pastorat förenas med Vamlingbo och Sundre församlingars pastorat till ett pastorat. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296

Prästerskapet.

Prosten O. Jacobsson i Grötlingbo har på grund av hög ålder beviljats fortsatt t,änstledighet under tiden 1 jan.-30 juni 1937 med vice pastorn Emil Karlsson som vikarie.
Såsom ämbetsbiträde åt kyrkoherde K. A. Widegren i Västkinde har pastor P. Hallen förordnats under tiden 1-15 jan.
Domkapitlet har nu fastställt duplikationsordning för prästerna inom det nybildade Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre församlingars pastorat, vilket bl. a. innebär, att minst var sjätte gudstjänstdag kyrkoherden och komministern byta om att förrätta gudstjänster, den förre i Vamlingbo och Sundre och den senare i Öja, och Hamra församlingar. Från och med 1 jan. sammanslås som bekant de nämda församlingarna till ett pastorat med komministratur, och kyrkoherde Terneus samt komminister Åberg tillträda då sina ordinarie tjänster. Kyrkoherden är bosatt i Öja och kornministern i Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 December 1936
Nr 294

C. Wilh. Pettersson 70 år.

Luciadagen den 13 december fyller en av Gotlands mest bemärkta söner, artisten C. Wilh. Pettersson, 70 år. Han föddes nämligen år 1866 på Ronehamn och är sedan många år tillbaka bosatt på Stocksund, där han äger en synnerligen förnämlig och vackert belägen villa. Ett besök i artisten Petterssons hem med dess otaliga både nyare och antika konstföremål — de senare mestadels från Gotland! — är en upplevelse, som man sent glömmer.
Redan som gosse visade Wilhelm Pettersson stora anlag för teckning, och en dag »upptäcktes» han ritmästaren vid Uppsala universitet, C. G. Holmgren, som ordnade opi att den då 18-årige ynglingen fick anställning i Stockholm hos Måleribolaget, Lutternsgatan 20, samma plats där nu Norra Kungstornet står. Under de följande åren genomgick Wilhelm Pettersson Tekniska afton-och söndagsskolan samt Högre konst-industriella skolan i Stockholm, målade akvareller, ritade porträtt i svartkrita och pastell samt var flitigt anlitad som karikatyrtecknare av en del tidningar.
Emellertid skulle hans livsuppgift komma att ägnas en helt annan och mera betydande konstart. Av Edvard Bergh fick han i uppdrag att biträda med dekorering av en del stockholmskyrkor, såsom Katarina-, Jakobs-, Skeppsholms- och Gustaf Adolfskyrkorna, varvid han »upptäcktes» för andra gången och år 1896 — således för jämt 40 år tillbaka fick genom doktor Eckhoffs bemedling förtroendet att restaurera väggmålningarna i Hemse kyrka på Gotland. Och från samma tid kom han att så gott som helt och hållet ägna sig åt framtagning och konservering av väggmålningar, dekorationer å altarskåp, predikstolar, kyrkbänkar o. s. v. runt om i Sveriges bygder från Skåne och ända upp till Hortlax i Luleå stift.
Här på Gotland har Wilhelm Pettersson fått Riksantikvariens och Kungl. Byggnadsstyrelsens uppdrag att utföra nya eller framtaga och omse gamla målningar i icke mindre än 44 kyrkor — kanske flera och vi kunna ej neka oss nöjet räkna upp dem, för att den ärade läsa, ren måtte få en någorlunda klan uppfattning av det väldiga arbete artisten Pettersson nedlagt på våra berömda medeltida helgedomar. De åsyftade kyrkorna äro Visby domkyrka samt kyrkorna i Dalhem, Ganthem, Barlingbo, Endre, Roma, Björke, Mästerby, Sanda, Akebäck, Träkumla, Västerhejde, Garda, Alskog, Ardre, Östergarn, Kräklingbo, Othem, Helvi, Bunge, Tingstäde, Fole, Lojsta, Linde, Levide, Eksta, Klinte, Fröjel, Vänge, Burs, Stånga, Hemse, Rone, Eke, Havdhem, Näs, Öja, Vamlingbo, Sundre, Väte, Hörsne, Vallstena, Hejde och några till. I ärkestiftet har han förestått restaurering av målningarna i 19 kyrkor, i Skara stift icke mindre än 30, i Strängnäs stift 11 stycken o. e. v., varjämte han dessemellan dekorerat en del profana byggnader såsom t. ex. vestibulen i Tullgarns slott m. m.
Det är således en utomordentlig arbetsprestation artisten Wilhelm Pettersson utfört under de senast gångna fyra decennierna. Flera utmärkelser hava också under årens lopp kommit honom till delo och det är t. ex. redan längesedan han utnämdes till riddare av Kungl,. Vasaorden.
Det kunde vara mycket mera att säga om jubilaren och hans livsgärning, vilken för övrigt inte är avslutad ännu, men det finnes väl inte – mången här på ön, som icke känner den försynte och noble mannen, vilken nu, i 40 år gått omkring i våra kyrkor i sin vita målarrock, alltid intresserad för att upptäcka och bevara vad våra kyrkor ännu kunna gömma av gammalt och fornt. alltid yrkande på att de åldriga inventarierna så vitt möjligt borde få stanna på den plats, där de av ålder stått; och därför hava vi gotlänningar framför andra anledning att minnas och hedra honom, särskilt nu på hans 70-årsdag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287

Nya män i taxeringsnämderna.

Länsstyrelsen har nu förordnat ordförande och kronoombud i länets taxeringsnämder för år 1937, varvid en del ombyten, skett på vissa poster.
Landsfogde G. A. Broms har avgått som taxeringsordförande och efter honom har till ordförande utsetts för Martebo och Lummelunda landskontorist Hans Hultgren, för Endre och Hejdeby e. o. landskontoristen Eric Wiberg samt för Hangvars pastorat landsfiskal B. Bonde.
Länsbokhållare B. A. Ljungholm har avgått som ordförande i Hejnum och Bäl, där han efterträdes av landskontorist Wiberg, men blir i stället ordförande i Klinte pastorat efter häradsskrivare Ivan Berg.
Häradsskrivare Berg har på grund av avflyttning lämnat befattningen som ordförande även i Levede och Gerum, där han efterträdes av landsfiskal Olof Hallin, samt Hablingbo pastorat, där befattningen övertages av landsfiskal Fritz Stengård.
Slutligen har löjtnant A. Forsberg lämnat ordförandeskapet i sina fyra distrikt. Hans efterträdare blir i Fardhems och Närs pastorat landsfiskal Hallin, i Öja och Hamra landsfiskal Stengård och Rone och Eke folkskollärare Herman Stengård.
Som nya kronoombud inträda i Västkinde och Bro e. landskontoristen Widar Grönberg, och i Endre och Hejdeby agronom A. G. Olofsson (båda efter riksbankskassör Klas Odin), i Martebo och Lummelunda folkskollärare Olof Bolin (efter landskontorist H. Hultgren), i Gothems pastorat samt Hörsne med Bara fjärdingsman Karl Lindahl (efter lantbr. O. V. Pettersson), i Fardhems pastorat samt Levede och Gerum rektor B. Nordlander samt slutligen i Rone och Eke lantbr. Fridolf Mattsson (båda efter landsfiskal Olof Hallin).

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 December 1936
Nr 282

Landsbygden. Öja.

ÖJA, 25 juni.
Ett ståtligt gammaldags bröllop firades midsommarafton vid Burge då fröken Signe Weström, dotter till hemmansägare Richard Weström och hans maka, sammanvigdes med hemmansägaresonen Elof Jakobsson från Yestergårda i Pide. Vigselförrättare var kyrkoherde P. Terneus och som bruttbonde fungerade hr Victor H:son Hansen och som bruttöverska fru Ebba Karlström, Burgsvik. Uppvaktande tärnor och marskalkar vore: Gireta Weström—Erik Jakobsson, Naema Westberg—Klas Pettersson, Martha Hansson—Ingemar Margareta Jakobsson—Hugo Westberg, Helfrid Jakobsson—Henry Jakobsson, Annie Wessman—Nils Hermansson, Ingegerd Westberg—Martin Jakobsson. Brudnäbbar voro Agda och Dagmar Hansson.
Bröllopshögtidligheten gynnades av ett strålande midsommarväder, och efter vigseln i Öja kyrka återvände bröllopsföljet till Burge där den mera materiella delen av högtiden vidtog med en animerad middag som inledning. Sedan förflöt midsommaraftonen i den gladaste stämning och efter ett omväxlande program med mat och dryck, sång, musik och dans. Det var därför ett sällskap tacksamma och nöjda gäster som lämnade Burge när midsommardagen grydde. Heder och tack åt det glada och gästfria värdfolket.
En gäst.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148

I här fört handelsregister

hava nedannämnda dagar innevarande år intagits följande anmälningar:
den 18 maj: att Anna Viktoria (Tora) Matilda Ahlberg ämnar i Rone socken, postadress Ronehamn, idka caferörelse under firma Cafe Solbacken Tora Ahlberg;
den 26 maj: att Carl Erik Kristian Hansson ämnar i Fröjels socken, postadress Klintehamn, idka handelsrörelse under firma C. E. Hanssons Maskin- & Cykelaffär;
den 29 maj: att Axel Josef Gustafsson ämnar i Klinte socken, postadress Klintehamn, idka handelsrörelse under firma Axel J. Gustafsson;
den 2 juni: att Karl Gustaf Lind ämnar i Slite köping, postadress Slite, idka handel under firma K. G. Lind, med avdelningskontor utan självständig förvaltning i Roma socken;
den 3 juni: att Olof Anshelm Emanuel Söderberg ämnar i Vänge socken, postadress Bjärges, idka handelsrörelse under firma A. Söderbergs smidesverkstad.;
den 10 juni: att John Evert Eriksson ämnar i Öja socken, postadress Burgsvik, driva hotellrörelse under firma Hotell Karlshäll J. Eriksson;
den 12 juni: att Thure Johan Petter Persson ämnar i Östergarns socken, post, adress Katthammarsvik, idka handelsrörelse under firma Thure Persson.
Visby i landskansliet den 25 juni 1936.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Juni 1936
Nr 147

Landsbygden. Öja.

ÖJA, pinastafton.
Ett trevligt bröllop i gammal god stil firades pingstaftonen vid Ronnarve i Öje. då hemmansägaresonen Nils Nilsson, Odvaldls i Fide, sammanvigdes med fräken Karin Söderström, dotter till hemmansägare Karl Söderström, Ronnarve, och hans maka. Brudparet med uppvaktning och inbjudna anlände i bill till den smyckade kyrkan, där vigseln förrättades av kyrkoherde F. Ternåus. Till den högtidliga akten hade samlats en så stor skara åskådare, att templet nästan fyllkies.
Samkvämet fortsattes sedan i bröllopshuset, där förplägnad erhölls, och man tillbragte en trevlige eftermiddag. Folkskollärare Ture Böergegård, som tjänstgjorde som bruttbonde, höll ett tal till brudparet och uppläste de många telegram, som under dagens lopp anlände från vänner och bekanta.
Som bruttöverska fungerade fru Edit Bjergegård och som värd och värdinna byggmästare Karl Stenström med fru. Uppvaktande tärnor och marsklackar voro: Gerda Andersson — Efraim Larsson, Märli Nilsson—Arnold Lindauast, Ingrid Nilsson — Ernfrid Lötberg, Inga Lötberg-Sven Jacobsson, Inga Pettersson —Klas Pettersson, Berta Alberg—Han- ring :Stenström, Lame Wessman—Nils Hermansson, Karin Persson—K. G. Pettersson. Brudnäbbar voro Lisa Söderström, Dagny Olsson och Sven Olaman.
Ett fyrverkeri avbrändes i den stilla försommarkvällen, som lackat ut både ung och gammal till att »se brud». Hurraropen dånade och risgryn haglade ser brudparet. Ungdomen uppförde sic mönstergillt, varför ock bruttbonden å brudparets vägnar uttalade ett tack för all uppvaktning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Juni 1936
Nr 126