Landsbygden. Öja.

ÖJA.
Vigsel ägde i lördags rum i Öja kyrka mellan byggnadsarbetaren Gösta Jakobsson från Grötlingbo och hemmansägaredottern Gerda Andersson, Ronnarve i Öja.
Sedan bröllopsgästerna samlats 1 brudens hem, ställdes färden till Öja kyrka, där vigseln förrättades av kyrkoherde Ternéus. Utgående från Rom.
15: 5 höll han ett tal till de unga. Så följde vigselakten med brudmässan.
Uppvaktande tärnor och marskalkar voro: Lisa Söderström—Karl Edvard Persson Marta Hansson—Hendry Jakobsson; Karin -Jakobsson—Gervid Levander, Agda Martell—Gustav Olsson; Rut Jakobsson—Arnold Lindquist, och Greta Olsson—Gustav Tellström. Som bruttbonde fungerade folkskoll. Ture Bjergegård och som bruttöverska fru Edit Bjergegård.
Efter vigseln voro gästerna av brudens föräldrar inbjudna till middag å pensionat Botvide. Här höllos tal till brudparet av såväl bruttbonden som kyrkoh, Ternéus. Samkvämet fortsattes sedan till fram på småtimmarna.
På kvällen hade samlats en ansenlig skara ungdomar och äldre, vilkas taktfasta hurrarop rungade mellan skottsalvorna och fyrverkeriets sprakande, när det unga brudparet med uppvaktning tvenne gånger visade sig.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Föreningen Visby Barnkrubba

höll i går sitt årsmöte under ordförandeskap av biskop T. Ysander.
Den därvid upplästa årsberättelsen meddelade, att verksamheten under året omfattat utom det egentliga barnkrubbearbetet även spädbarnsvård, undersökning och övervakning av barn inom staden, viss verksamhet för barnavårdsnämnden, behandling med kvartslampa samt arbete för barnavårdscentralerna på landsbygden. Medeltalet besökande barn på krubban har varit 20 per dag, med en medelkostnad för barn och dag av kr. 2:10. Som läkare under året har doktor Hallberg tjänstgjort. Denne rapporterar, att hälsotillståndet bland barnen varit mycket gott. Hembesöken från barnavårdscentralen ha under året varit 221. Antalet nyinskrivna barn på samma central har utgjort 43, och då från föregående år kvarstå 39 barn, har hela antalet utgjort 82. Rådfrågning och vägning ha skett varje tisdag, läkaremottagning 2 gånger i månaden. Fröken Alfhild Stücke har från 1 jan. i år lämnat krubbans tjänst och förordnats som barnavårdsman i Visby. Från samma datum har fröken Nanna Grundström övertagit hela barnavårdscentralarbetet både i staden och på landsbygden samt dessutom varit chef för krubban.
Från barnavårdscentralerna på landsbygden rapporteras: I Slite har barnaantalet varit 55, antal hembesök i Othem och Boge 177.
Läkare har varit doktor Funk. I Burgsvik har barnantalet varit 44, och 186 hembesök ha gjorts i Öja, Fide, Vamlingbo, Hamra och Sundre. Läkare doktor Sasse. I Klintehamn voro barnen 70 och hembesöken 218. Läkare doktor Arnwald. Ljugarn slutligen uppvisade 76 barn och 285 hembesök. Läkare doktor Möllerström.
Provinsialläkarne själva ha nedlagt stort personligt intresse på ett inarbetande av spädbarnsvården på Gotland, och styrelsen uttrycker i sin årsberättelse den största tacksamhet för läkarnes beredvillighet.
Till slut omnämndes i berättelsen, att föreningen försöksvis:anordnat mödraaftnar en gång i månaden, vilket synes röna intresse och uppskattning.
Av revisionsberättelsen framgick, att krubbans utgifter under året belöpt sig till kr. 11,344: 98 samt att medelsinnehavet anses böra gott räcka till nästa års Barnens Dag. På revisorernas tilstyrkan beviljades full ansvarsfrihet.
I styrelsen invaldes för ett år fru Magda Hillert efter fru Anna Westring, vilken står i begrepp att inom kort avflytta från orten. Biskop Ysander uttalade i några hjärtevarma ord krubbans tack till fru Westring för ett mångårigt strävsamt arbete och aldrig svikande intresse. Likaledes gav ordföranden sitt erkännsamma tack till doktor Hallberg, till krubbans personal och för övrigt till alla, som i ett elle: annat avseende understött krubbar i dess välsignelsebringande verk samhet.
Slutligen omväldes till revisorer bankkamrerarne RB. Olin och V Alfvegren samt till revisorssupple anter brandchefen Carl Lindström och bankkassör A. Nyman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Sjuttio år

fyller den 10 d:s f. fyrmästaren på Fårö fyr M. H. Ronqvist, numera bosatt i Roma. Fyrmästare Ronqvist är född i Öja och kom 1892 i lotsverkets tjänst samt förordnades till fyrmästare på Fårö fyr 1917, en bijänst från vilken han avgick med pånsion 1933. Han bosatte sig då i Roma. I sin tjänst samvetsgrann och plikttrogen, som människa försynt och älskvärd har fyrmästare Ronqvist under årens lopp vunnit många vänner och tillvunnit sig aktning och sympati.
Gotlands Allehanda ber att få lyckönska på högtidsdagen och tacka för mångårigt gott samarbete.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Maj 1938
N:r 104

Kyrkorestaureringarna.

Riksantikvarieämbetet har nu granskat förslaget till restaurering av Anga kyrka. I yttrande till byggnadsstyrelsen avstyrker ämbetet den föreslagna framtagningen av medeltidsmålningarna på kyrkans väggar, emedan kyrkans interiör i sin helhet präglas av värdefulla 1700-talsdekorationer. Dessa skulle komma att på ett icke önskvärt sätt brytas genom de medeltida målningarna, vilka äro av helt annan färgverkan. Professor Roosval har i samband härmed erinrat om betydelsen av vetenskaplig kontrollants tillsyn icke blott för väggmålningarna utan under hela arbetet. Det är vanligt på Gotland, säger han, att byggmästarna icke ta erforderlig hänsyn till påbjudna skyddsåtgärder.
Ämbetet har även granskat ett förslag till framtagning och konservering av medeltida målningar på väggar och valv i Öja kyrka. Ämbetet tillstyrker förslagets genomförande Samtidigt har konservatorn C. W. Pettersson i Stockholm i enlighet med församlingens uttryckliga önskan godkänts som konservator för arbetena ifråga.
Byggnadsstyrelsen har förordnat länsarkitekt A. Hamrin i Visby att uppsätta program för restaurering av. Roma landskyrka. Amanuensen E. Bohrn i Visby har förordnats att vid förrättningen representera riksantikvarieämbetet. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 Maj 1938
N:r 102

På sin 73-årsdag

går blev kyrkoherde K. P. A. Österberg härstädes föremål för vackra hyllningar i form av blommar, presenter och telegram från vidsträckt vänkrets härifrån länet och från fastlandet.
Biskopinnan Ysander kom personligen med en charmant bukett rosor samt hälsningar från biskopen, som f. n. vistas i Stockholm. Stadens präster med domkyrkokomminister Öberg som talesman framburo personliga lyckönskningar, och telegrafiska sådana komma från prästernas i södra och medelkontraktet ävensom från äldre och yngre ämbetebrödar i stiftet. Lyckönskningar strömmade även in från minnesgods vänner i kyrkoberdens gamla pastorat liksom från hela Storsudret samt från Öja och Hamra kyrkoråd. Från Gotlands Soldatmissionssällskap, vars ordförande kyrkoherden är och där han varit styrelseledamot alltifrån sällskapets bildande, infann sig en deputation och överlämnade en ståtlig blomsterkorg. Sällskapets lyckönskningar framburs därvid av v. ordf. maskinist Harry Eriksson. Pastor Öberg överlämnade även en blomsterhyllning från Visby kyrkliga ungdomsförening, den första förening av G. U. F., som kyrkoherden bildag de år 1905. Samtliga gratulanters lyckönskningar framburs slutligen av stiftets näst äldste prästman, prosten Fr. Rongvist.
Bland den stora mängden telegram, som under dagens lopp inströmmade, kan nämnas från biskopen, militärbefälhavaren m. fru, riksantikvarien, artisten Vilh. Pettersson, fröken Kerstin Wall, konsul Cramér m. fl.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Landsbygden. Öja.

ÖJA.
Till den sista vilan fördes på påskaftonen stoftet efter avlidna fru Hulda Höglund från Bobbenarfve i Öja. Jordfästningen förrättades i Öja kyrka och officiant var kyrkoherde Fridolf Ternéus. Vid intåget i kyrkan spelade kantor Bjergegård en sorgmarsch. Den högtidliga och djupt gripande akten inleddes med psalmversen: ”Sänd, Herre dina änglar ut”, etc., varefter kyrkoherde Ternkis med utgångsord från 2 Kor. 5: 1 höll en betraktelse rik på tröst och varm medkänsla. Som avslutning av jordfästningsakten följde ps. 106: 4.
Under tonerna av en sorgmarsch utbars så kistan ur kyrkan och sänktes i gravens sköte. Det var en på en gång vacker och gripande syn att se de sex sönerna bära sin moder till gravens ro och göra henne sin sista kärlekstjänst. En vacker blomsterskörd ägnades den avlidnas minne. Kyrkoherde Ternkis lyste till sist frid över griften.
Kreatursförsäkrings för eningen för Vamlingbo, Hamra och Sundre socknar hade förra lördagen sitt årsmöte i Vamlingbo banklokal. Därvid föredrogs revisionsberättelsen och räkenskapsförvaltningen godkändes efter revisorernas tillstyrkan.
I tur att avgå varande styrelseledamöter omvaldes. Valda blevo hrr Efr. Larsson, Simunde, Vamlingbo, (ordf.), Rob. Antonsson, Wennes, Sundre, Elmer arsson, Hallbjens, Sundre, Elof Olsson, Gervalds, Vamlingbo och Arthur Wahlby, Skogs, Hamra. Revisorer blevo hrr Th. Hansen, Bonsarfve, Vamlingbo, och Gottfrid Kihlman, Vestergårda, Sundre. Genom avdrag å mjölklikvid den 15 juli i år samt 15 jan. 1938 skall avgifterna erläggas. Försäkringssumman är nu 85,000 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92

En 75-åring.

Kyrkoherde K. P. A. Österberg.

På söndag fyller före kyrkoherden i Öja och Hamra församlingars pastorat K. P. A. Österberg 75 år. Han är numera bosatt i Visby.
Född vid Hejdeby i Kräklingbo som son till fanjunkaren och hemmansägaren J. P. Österberg genomgick han läroverket i Visby, avlade mogenhetsexamen 1884 samt studerade därefter i Uppsala, där han avlade teol.-fil. kand–examen 1886 och teoretisk teologisk examen 1896. Påföljande år prästvigdes han för tjänstgöring inom Visby stift. Efter att ha tjänstgjort i olika förordnanden bl. a. som domkyrkoadjunkt i Visby utnämndes han 1906 till kyrkoherde i Öja pastorat.
I ett trettiotal år verkade så kyrkoherde Österberg som präst och själasörjare i Öja och Hamra. God talare och predikant som han var, präglades hans prästerliga gärning av djupt religiöst allvar och livligt intresse för kallet, men vid sidan om sin tjänst deltog han verksamt i de ideella strävandena. Under sin Vis bytid var han stiftare av Gotlands ungdomsförbund (G. U. F), i vilket han ville samla ungdomen till ideelt och kulturellt arbete på kristlig grundval. Han stod också som dess ordförande i något tiotal år. I Hoburgs hembygdsförening var han ordförande ??? ???? bildande år 1918 och ett tiotal år framåt. Hembygdsföreningens uppkomst, uppgifter och verksamhetsområde har han skildrat i arbetet ”Från Gutabygd”. Gotlands Allehanda har också under årens lopp haft förmånen att av hans hand kunna publicera en lång rad artiklar i olika ämnen, bl. a. speglande 75-åringens intresse för kulturhistoriska forskningar.
Ett synnerligen gott förhållande rådde alltid mellan kyrkoherden och hans församlingsbor, och när han nu passerar trekvartssekelstolpen kommer han helt visst att få erfara, att han ännu har många minnesgoda vänner på Sudret. Gotlands Allehanda ber att få instämma i hyllningarna för dess mångårige vän och medarbetare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Landsbygden. Öja.

ÖJA, 8 april.
En högtidlig jordfästning förrättades härstädes i går, då stoftet efter hänsovne Lars Jakobsson från Sandkvie vigdes till gravens ro. Före avfärden från det gamla hemmet höll en anhörig ett kort och varmhjärtat anförande och bringade den gamle några varma tacksamhetens ord och så ställdes färden till öja kyrka, där kistan under en sorgemarsch inbars och nedsattes på katafalken framme i koret. Akten inleddes med psalmen ”Så skön går morgonstjärnan fram”, vers 1 o. 2, varefter kyrkoherde F. Tern6is framträdde till båren och höll en betraktelse, vari trons hopp och nådetidens angelägenhet starkt och manande berördes. Officianten utgick från orden: ”Ty av nåden äran I frälsta genom tro — och det icke av eder själva ,Guds gåva är det — icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.” En arbetets man, en det trägna och trogna arbetets man, sade officianten, har fått sluta sitt långa dagsarbete. I unga år förvärvade han sig den gård, där han nu stilla sonmat in och nästan omärkligt bars över gränsen till det land dit hans trea öga med längtan sett. Skönt dr hans minne av odalmannens bragd arbete men ljusast är det vittnesbörd han gav om Guds nåd och arvedel.
Så följde jordfästningen och sist sjöngs ps. 144: v. 6-7, I himmelen, himmelen etc. Så utbars kistan under stilla orgelbrus och sänktes i graven. En stor blomsterskörd ägnades den bortgår minne. De anhörigas tack framfördes av en släkting, folkoll. Kahlström, och sist lyste kyrkoh. Terneus frid över griften.
Nere i sorgegården, dit gästerna återvände, hölls också sedan en minesstund med tal av kyrkoherden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Landsbygder. Burgsvik.

BURGSVIK, 5 april.
Femtioåring. På fredag fyller lantbrukare Alfred Wessman, Gissle, femtio år. Han är född den 8 april 1888 på fädernegården Gissle i Öja, vilken gård han nu äger och brukar. Stora förbättringsarbeten har de senare åren utförts på gården, vilka ställt den i ett helt annat skick. Under förra året byggdes ett nytt boningshus, som motsvarar gårdens behov och tidens krav. Utdikning och andra jordförbättringar har förekommit i stor utsträckning.
Sin hembygd har herr Wessman givit sin tid och kraft på olika sätt. En hel del förtroendeuppdrag har blivit anförtrodda åt honom. I många år, sedan 1911 har han varit kommunalnämndens ordf. och pensionsnämndens sedan 1926. Bland annat har han varit v. ordf. i valnämnden, godeman vid lantmäteriförrättningar, ombud för Brand- och
Livf bolaget Svea, ledamot i taxeringsnämnden och fattigvårdsstyrelsen, ordf. i Unghanse utdilmingsföretag i Öja socken.
Herr Wessman är född och uppväxt i ett frikyrkligt hem, och han har själv deltagit i den frikyrkliga verksamheten en följd av år, inom Öja—Fide friförsamling sedan år 1908.
Av det sagda framgår, att han hunnit med en hel del under de gångna åren.
När han nu fyller femtio år, bör han ha tid och tillfälle ännu att hinna med en hel del i det allmännas såväl som i det enskildas tjänst. Vi gratulera honom därtill.
Svenska Världsfredsmissionens reseombud, redaktör Thore Nelsson, besökte i går kväll Burgsvik och talade i missionssalen. I ett intressant och sympatiskt framfört föredrag sökte talaren fram-gälla krigets verkliga orsaker och dess verkningar. Efter föredraget visades ett antal ljusbilder, en del hämtade från världskrigets hemska verklighet och en del från nuvarande krigsskådeplatser i Spanien och Kina. Föredraget och bilderna voro ägnade att giva en verklighetsbilden av fysionomi, väcka tanken inför de som kriget medför, samt att till vår egen bekväma, tillvaro hår i Norden förflytta nöden och lidandet från de folk, över
villa krigets mörka åskmoln för närvarande hålla på att urladda förstörande krafter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Landsbygden. Öja.

ÖJA, 4 april.
En stämningsfull musikgudstjänst, som var mycket njutbar, hölls i går kväll i kyrkan. Det var den blinde organisten Lennart Olsson från Västergarn, som visade sin utomordentliga mmiknliftka begåvning. Med känsla och värme tolkade hr Olsson flera av musikens store mästares verk.
Sedan ps. 21 sjungits gav kyrkoherde Ternåus i några inledande ord de när varande del av priogrammet Så synnerligen mycket folk hade inte samlats, endast omkring 35 st. men så rådde ju också den värsta storm som vi haft i vinter, jämte snö och regnbyar.
Som första nummer spelade hr Olsson Preludium i D-dur av Gebaur. Därefter följde Ur fantasi i G-dur J. S. Bach, samt Preludium i G-moll och Preludium i D-moll av samme mästare. Kyrkoherde Ternkus höll så ett anförande om ”Hjärtats sång”. Den sång och musik som bevarats längst, sade talaren, är den som framsprungit ur hjärtans djup, som stått i harmoni med Gud. Så gavs några exempel från historiens stora mästare. I bibeln talas mycket om sång och musik. Ofta har sången och ,musiken lindrat smärta och kval och givit ro åt oroliga hjärtan. Så skall den ljuda den härliga sången och musiken. ”Aldrig förstummas tonen från himlen i själens glada pilgrimssång”.
Den senare delen av musikprogrammet upptog Solveigs sång av Grieg samt Våren av samme mästare och Engelsk sång, hr Olssons egen komposition, vilken även den var synnerligen tilltalande. Så följde Offertorium på trettondagen av Chauskt. En kort altam tjänst följde, varefter ps. 3 v. 7 sjöngs. Till sist spelade hr Olsson Postludium av Jacques Lammus: Ite Missa est, och kyrkoherde Ternkus frambar ett tack till hr Olsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78