Till ordförande

hafva utsetts i Rute sockens kommunalnämd husbonden J. Karlström Koparfve i Öja handlanden Viktor Hansén å Burgsvik; i Hamra hemmansegaren Lars Skogelin Skogs; i Hangvar fanjunkaren Johan Niklas Smitt Kyrkebys; i samma sockens fatigvårdsstyrelse hemmansegaren Jakob Engström Kyrkebys.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Februari 1877
N:r 2

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Väghinder.

Enligt anmälan kommer omläggning af flera större och mindre broar å landsvägen emellan Sibbjens i Wamlingbo socken och Hoburgen att verkställas onsdagen och torsdagen 29 och 30 uti innevarande månad, då sagde väg blir ofarbar. Likaledes komma torsdagen 30 i denna i denna månad en bro å landsvägen emellan Andersgift i Fide och s. k. Stenkalle qvior i Öija socken, att omläggas, då vägen genom Fide i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Danielsson, Viktor Harald Bengt, Lantarbetare.

Vamlingbo-Sundre skytteförening.
Stenstugu, Vamlingbo. Född den 22 mars 1916 i Öja församling. Föräldrar: Gustaf Danielsson o. h. h. Anna f. Lindström. Gift 1943 med Rut Johansson. Medlem i föreningen sedan 1943. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Vamlingbo-Sundre skytteförening.

För fiskets ordnande

kallas, genom Kongl. M:ts Befallningshafvandes påbud, delegarne i Paviks (Eskelhems socken) och nästgränsande fiskvatten i Westergarns socken samt de fiskelag, som derstädes idka fiske, att sammanträda i Westergarns sockens skolhus måndagen 6 Sept. kl. 10 f. m. Delegarne i Öja och Hamra sockens fiskvatten kallas för samma ändamål till Öja sockens skolhus onsdagen 8 Sept. kl. 10 f. m., samt delegarne i Österviks i Närs socken och Närs-åns fiskvatten till Närs sockens skolhus fredagen 10
Sept. kl. 12 på dagen.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Till nya kronoombud

ha förordnats: i Stenkyrka och Tingstäde folkskollärare O. Bolin (efter löjtn. C. O. Pettersson), i Östergarn och Gammelgarn folkskoll. A. D. Gardell (efter lotsförman N. E. Garnström), i Vall, Hogrän och Atlingbo nämdeman K. V. Palmqvist (efter folkskoll. D. Hallgren), i Havdhems pastorat landstingsman Aug. Jacobsson (efter serg. H. Levander), i Öja pastorat stationsinspektör Sven Stengård (efter folkskoll. D. Gadd) och i Vamlingbo pastorat lantbr. O. Wessman, Fidenäs (efter handl. C. A. Wessman).

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Persson, Karl Viktor Ernfrid, Byggmästare.

Lärbro skyttegille.
Lärbro. Född den 22 mars 1884 i Öja församling, Hallands län. Föräldrar: Kristian Persson o. h. h. Sofia Persson. Gift 1917 med Anna Jacobsson. Medlem i gillet sedan 1898, varit sekreterare och kassör ett flertal år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: H Ärtm, sfb SkytteM s, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Lärbro skyttegille.

Gustavsson, Knut Magnus Arne, Lantarbetare.

Levide-Gerums skytteförening.
Kullands, Gerum, Levide. Född den 22 juni 1915 i Öja församling. Föräldrar: Magnus Gustavsson o. h. h. Selma f. Lundgren. Medlem i föreningen sedan 1942. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Westberg, Klas Temotius, Lantbrukare.

Hoburgs skyttegille.
Sigfride, Burgsvik. Född den 20 april 1888 i Öja. Föräldrar: Temotius Westberg o. h. h. Amalia f. Levander. Gift 1917 med Maria Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1903. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Westberg, Karl Oskar Yngve, Hemmason.

Hoburgs skyttegille.
Sibbenarve, Burgsvik. Född den 13 juli 1921 i Öja församling. Föräldrar: Emil Westberg o. h. h. Dorotea Westberg. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.