Ungdomsdagar i Follingbo.

Under det sista söndagsdygnet har det socialdemokratiska ungdomsdistriktet haft sin traditionella ungdomsdagar anordnade i Follingbo Folkets park. Vid dessa ha förekommit de sedvanliga festanordningarna men dessutom har bjudits på ett program, vilket var synnerligen uppskattat av publiken. På lördagskvällen talade Hilding Basth om hur nödvändigt det är att alla äro med i arbetet för att skapå en ljusare tid. Bertil Hilbert föredrog på ett mästerligt sätt ett par dikter av Gustaf Fröding samt Ruben Nilsson. På söndagen medverkade Ingeborg Jakobsson och Gustav Dahlström, med anföranden. Båda anförandena mottogs med stort bifall av publiken.
Under dagen medverkade dessutom Harry Jakobsson, Norrlanda med mycket uppskattad uppläsning på gutamål samt Signild Werkelin, Fårö, och Einar Sundberg, Visby, med :deklamation. På kvällen sjöng de sjungande gesällerna några stycken till sina lutor. Allt mottaget med stormande bifall.
Det sammanlagda besökarantalet under de båda dagarna uppgick till omkring 1,500.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Många trafikmål på Allekvia.

Dödskörningen i Follingbo under behandling.
Vårtingets första allmänna sammanträde hölls i går. Rättens ordf.
voro häradshövding K.-F. Pfeiffer samt förste notarie S. Ljungholm.
På uppropslistan hade upptagits 108 mål, varav 65 åklagarmål.

Dödskörningen på Visby—Roma-vägen.
Fiskhandlaren Klas Erik Ohlander, Suderbys i Akebäck, som den 24 juni i berusat tillstånd med bil körde på och dödade mejeristen Arne Johansson från Sylfaste, stod igår inför rätta. Svar. berättade till en början att han nämnda dag på förmiddagen varit inne i Visby, där han fyllt på bensin och sedan återvänt till Akebäck. På eftermiddagen hade han gjort en ny tur till stan och på Stadshotellets tredje klass servering förtärt fyra pilsner under loppet av en timme. Därefter hade han startat mot Roma varvid farten varit omkring 40 km. i timmen. Emellertid hade högra framringen gått ned och bilen till följd härav kastat sig över åt höger just som Arne Johansson passerade. Så skedde olyckan, varefter Olander åkt fram till Roma, där han träffat en bekant och sedan gått in i en trädgård för att sova. Ingalunda för att han kände sig full på något sätt, men han hade ingenting annat att ta sig för just då. Av det inträffade hade han f. ö. förlorat fattningen och blivit upprörd. Förutom de fyra pilsnerna medgav han att han även på förmiddagen förtärt en kaffehalva. Han gjorde gällande att olyckan, som ju kom att kosta en människa livet, orsakats av Ek ringen gått ned och inte på att han varit överlastad av starka drycker och kört oförsiktigt. Blodprov utvisade emellertid att svar. ifrågavarande dag hade förtärt cirka 21 centiliter fyrtioprocentig sprit eller omkring 4 snapsar.
Uppskov till den 22 sept.

Spritpåverkade?
För att i spritpåverkat tillstånd den 1 juli i år ha framfört bil, som till på köpet hade dåliga bromsar, stod byggnadsarbetaren A. J. O. Olofsson från Visby åtalad. Svar., som bestred att han varit rörd av alkohol berättade att han, som arbetat i Roma, på morgonen varit inne i stan och köpt ut två liter brännvin, en till sig själv och en till en kamrat. Tillsammans med ett par bekanta hade svar. senare på dagen i samband med middag druckit ur den ena litern. Ehuru han fått i sig ungefär en tredjedels liter hade han inte känt sig påverkad, utan begivit sig ut med bilen. En person som tyckt att färden var något vinglig hade varskott polisen, som efter en stund också hejdade ekipaget. Tillfrågad om hur det förhöll sig med vinglingen uppgav svar. att det endast tillkommit på skämt. Man hade pratat och skämtat i bilen, men som sagt nämnvärt påverkad var han inte alls. Blodanalysen visade emellertid att svar. förtärt cirka 26 centiliter sprit.
Utslag den 22 sept.
— Påverkad av sprit hade en person, F. S. M. Dahlström i Sjonhem den 18 juni vid Timans i Roma med mötorcykel kolliderat med en hästskjuts, varvid såväl häst som vagn skadats. Svar. uppgav att han nämnda dag tagit ut en liter brännvin i tvenne halvlitersbuteljer. På kvällen hade han i Visby träffat en bekant, som fått medfölja till Stava. På den färden hade man emellertid tagit sig en paus vid Skrubbs, varvid den ena halvlitern kommit till heders och tömts. Kamraten tog emellertid brorslotten medan svar. själv endast druckit två snapsar. Sedan halvlitern sålunda var expedierad hade man efter någon timme fortsatt :den avbrutna färden: Farten hade varit så där 35 å 40 km. i timmen. I kurvan vid Timans stod hästskjutsen, vilken svar. dock upptäckte först när det var för sent. Emellertid hade han signalerat och även försökt bromsa in motorcykeln, vilket dock misslyckades. I stället körde han rakt in i skjutsen. Svar. bestred att han varit påverkad av sprit, medan hans passagerare uppgivit, att föraren varit både vinglig och: haft svårt att passera andra fordon på vägen. Målsägaren begärde nu skadestånd för selar, skaklor m. m. med 37 kr. samt förs minskad arbetsförmåga hos hästen i 45 dagar å 1:50 pr dag eller kr. 67:50. Körsvennen själv hade vid kollisionen fått någon skada i nackmuskeln med ty åtföljande nedsättning av arbetsförmågan, värderad till 30 kr.
För vidare beyisning uppsköts målet till den 22 sept.
— En. 19-årig yngling var instämd för det han den 18 juli i berusat tillstånd framfört en halvtons lastbil. Svar. medgav att han nämnda dag tillsammans med tre kamrater druckit ur en halv liter brännvin. Han hade fått ett par kaffehalvor tidigare på dagen och senare fyra pilsner och en. snaps, vilket förtärts i staden. När man på hemväg hunnit strax utanför stan hade spriten börjat verka och körningen blivit sådan att polisen varskotts. Och när svar. kom hem väntade honom fjärdingsmanhen.
Uppskov till 22 sept. för förundersökning.

Alldeles för bråttom.
En motorcyklist av den yngre årgången hade en kväll i juni haft alldeles för bråttom till dansen i Slite Folkets park . Han hade. inte, ens haft tid att bromsa in en smula i den ganska tvära kurvan vid Othems kyrka utan friskt gasat på, trots att det även var dålig sikt vid tillfället. Den kvällen blev det emellertid inget dansa av — i stället blev det lasarettet. Vederbörande råkade nämligen köra av vägen och slungas ut på ett gärde där han hittades medvetslös med hjärnskakning. Svar.
måste givetvis vidgå sin oförsiktighet, men högre fart än 50 km. hade han inte haft.
Han bötade 30 dagsböter å 2 kr.

— En byggmästare från landsbygden var instämd för det han en dag i november i fjol i Ala med bil kört med för stor hastighet och hamhat i ett dike. Svar. taxerade emellertid hastigheten till endast 30 kilometer i timmen. Anledningen till att farten varit så låg var den dåliga sikten och svar:s bristande kännedom om vägens beskaffenhet. Orsaken till dikeskörningen var en cyklist som kört på fel sida av vägen och för vars skull svar hastigt bromsat in vagnen. Denna hade därvid råkat i sladdning och fortsatt in mot ett staket som förstördes.
En passagerare har en annan version av fakta och har uppskattat farten vid olyckstillfället till cirka 60 km. i timmen. Detta bestred svar., som ansågdet hela vara en ren olyckshändelse.
Målet uppsköts till den 22 sept.
— Överdådig framfart med bil på vägen Visby—Etelhem hade åsamkat en grovarbetare stämning till tinget. Den höga hastigheten hade: vid Brogårds i Vänge tagit ett brått slut i och med en tämligen våldsam dikeskörning. Svar. antydde att en för löst pumpad framring varit skuld till olyckshändelsen.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

”To maa man vaere”” — dock icke på lättviktare.
Ett par herrar hade vid ett tillfälle ”samtidigt färdats” på en och samma lättviktsmotorcykel, ett i alla hänseenden billigt men dock förbjudet nöje. Den ene av dem hade redan förut erkänt och nu gjorde : kumpanen . detsamma. Den senare var dessutom åtalad för att det varit för dåliga bromsar på den bil han den 8 dennes från en gårdsväg backat ut på allmänna vägen för att vända medan kamratenbilägaren intagit middag. Dessutom saknade han körkort och hade vid tillfället ifråga haft oturen att kollidera med’ien motorcykel vilken han först för sent upptäckte. Skador hade uppstått på sistnämnda vehikel, men målsägaren hade för dagen inte kunnat prestera några preciserade krav.
För paråkningen bötade vardera 20 kr. medan målet i övrigt uppsköts till den 22 sept.

För diverse trafikförseelser,

såsom två på samma cykel, cykel utan lykta o. s. v., ådömdes ett antal cyklister dagsböter. Ett par personer hade utan vederbörligt tillstånd kört lastbilar i yrkesmässig trafik och ådömdes sedvanliga böter.
Kört bil utan körkort hade ett par herrar gjort medan ett par andra åtalats för liknande förseelse, men gällande motorcykel. Även här utdömdes dagsböter.
Ett antal andra förseelser mot motorfordonsförordningen renderade vederbörande dagsböter.
För brett halmlass hade en chaufför kört med en yrvädersdag i dec. i fjol. Därvid hade han i Slite kommit för nära och knäckt en varningstavla. Svar. uppgav att han på grund av blåsten måst lässa om halmen vid ett par tillfällern och att därvid lasset möjligen blivit bredare än det enligt gällande föreskrifter får vara. Det blev 5 dagsböter á 1:50.
För att ha kört en med diverse skavanker behäftad bil ådömdes en person
— En person som instämts för att ha kört utan körkort hade inte infunnit sig – vid förra rättgångstillfället. Ett vite å 50 kr. för utevaro utdömdes. Då svar. inte heller nu var närvarande utdömdes ett nytt vite å 75 kr.
Fylleri, förargelse och motstånd stod det på ett par herrars meritlistor. Uppskov för vidare utredning.

Hämnden är ljuv — men dyr ibland.
En hämndlysten herre hade för någon tid sedan då han i bil anlände: till den goda köpingen. Slite vid vägkantén upptäckt en skeppare som han hade ett horn i sidan till emedan sjöbjörnen vid något tidigare tillfälle skulle ha förtalat honom. Han lät stanna vagnen, hoppade ur och prickade utan några längre förberedelser in ett par s. k. dagsedlar i skeppardragen med sådan elan att ägaren till desamma stagvände. Följden av det hela blev polisanmälan, erkännande och 20 dagsböter å 2:50. Plus 50 kr. i skadestånd för en fläckad landgångsdress.
— En annan person hade likaledes tagit hämnden i egna nävar och vid en danstillställning vid Sandviken i. Bunge i början av juni förlänat en intet ont anande medmänniska, som en gång råkat kasta ut honom från ett näringsställe, s. k. fläskläpp, en effekt som uppnåddes efter trenne smockor.
Misshandeln kostade vederbörande 25 dagsböter á 2 kr.

För uppsåtlig misshandel
av en grannfru i Ljugarn var en medelålders herre instämd. Parterna, som kommit ihop sig om några vidlyftigt promenerande höns, hade stått på var sin sida om ett staket, varvid svar. enligt fruns mening skulle ha tilldelat henne ett slag i ansiktet. Detta förnekades av svar., som: endast sträckt fram armen i riktning mot damens ansikte, en gest rätt och slätt.
För vidare utredning uppsköts målet till den 22 sept.

En gammal träta
om en skuldförbindelse samt något trassel med en båt utlöste sig den 31 juli i det att en person i Bunge överföll och misshandlade en annan person så att blodvite uppstod.
Det blev 15 dagsböter á 3 kr. samt skadestånd med 67 kr.

För uppenbar grymhet
mot en häst hade en person erhållit stämning. Hästen, som gått lös, hade råkat komma i kläm mellan ett träd och en vägg. Svar. hade hjälpt den loss, bl. a. genom att inifrån såga av husknuten. Några större skador på djuret hade han inte upptäckt, varför han använt den till lättare körslor. Senare hade dock veterinär måst eftersändas då Hästen hade ett par stora sår i ländtrakten. Djuret hade då blivit ordentligt omskött, men åkl. ansåg att svar. redan på ett tidigare stadium bort inse att djuret var skadat. Svar. vidhöll emellertid sin mening och ansåg sig inte medvetet ha gjort sig skyldig till något djurplågeri.
10 dagsböter å 5 kr.

Lånat ut motböckerna
hade trenne personer gjort för att hjälpa en medmänniska till ett festligare begående av födelsedagshippan. Det blev 10 dagsböter á 2 kr.

För olovlig införsel av spritdrycker
från ett i Slite hamn liggande estniskt fartyg stodo ett par herrar tilltalade: Den ene av dem medgav att han sökt smuggla in en helbutelj sprit å 7 kr., som han dock kastat i sjön då en publikan närmat sig. Den andre åtalade bestred all smuggling. Visserligen hade han. varit ombord på båten, men sådana risker som äro förbundna med spritsmuggling ville han alls inte ta. Dock lär han vid det ovan omtalade tillfället: på tal om den i havet slängda buteljen ha yttrat att det gjorde ingenting. ”för vi ha tre kvar”. Detta yttrande var emellertid endast tomt skryt betingat av en viss feststämning.
Uppskov för inkallande” av vittnen till den 22 sept.
10 dagsböter á 5 kr.

Basarpilsnern i Endre.
Tidigare har avdömts ett mål om olaga pilsnerförsäljning vid en skyttebasar i Endre den 4—5 sept. i fjol. Svar. hade då uppgivit att han haft tvenne medhjälpare, vilka nu voro instämda. De förnekade emellertid, att de haft något med pilsnerförsäljningen att skaffa.
Några inkallade vittnen hade heller ingenting märkt i den vägen.
Målet överlämnades nu och utslaget lydde på frikännande.

För olaga pilsnerförsäljning
stod en pensionatinnehavarinna åtalad. Hon hade under åren 1936, 1937 och 1938 försålt den gula drycken till avhämtning och utan samband med måltid.
Utslaget lydde på 40 dagsböter á 1:50.

Hembränt.
En person, som erkände att han av hembrännaren i skogen inköpt en och en halv liter hembränt å 4 kr. halvlitern, erkände. Han ådömdes 30 kr:s böter.

För en utelöpande jakthund
hade en person från Norrlanda att stå till svars. Han bestred att hunden var en jaktdito och framhöll att krittret aldrig brukade löpa i skogen. Vittnen hade emellertid sett att hunden vid flera tillfällen sprungit lös i skogen, vadan sålunda uppgift kom. att stå mot uppgift.
Svar. bötade 25 kr.

Underlåten införsel
i lönen hos en anställd hade som bekant en lantbrukare att svara för. Vid förra rättegångstillfället hade han inte infunnit sig, men var nu tillstädes och erkände.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

Några fyllerister
bötade sedvanliga belopp.

Till högsta domstolen i virkesmålet.
Hemmansägare Jacob Stenström, Stenstugu, har hos högsta domstolen överklagat hovrättens och Gotlands norra häradsrätts utslag att döma honom till 30 dagsböter å 5 kr. för att han använt för husbehov avverkade virkespartier för annat ändamål än husbehov. Han hemställer, att högsta domstolen skall undanröja underrätternas beslut och bifalla hans i målet förda talan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Lästiden i Norrlanda.

Skolöverstyrelsen avstyrker k: m:ts bifall till de av hr Gustaf Nikolausson i Norrlanda anförda besvären över Visby domkapitels beslut den 9 februari i år om utökning av lästiden vid folkskolan i Norrlanda skoldistrikt. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Augusti 1938
N:r 174

Skolväsendet i Norrlanda.

Domkapitlet har i skrivelse till k. m:t avstyrkt bifall till hemmansägaren Gustaf Nikolaussons besvär över domkapitlets utslag i fråga om skolväsendets ordnande i Norrlanda församling. Till stöd härför åberopar domkapitlet innehållet i det överklagade utslaget och vidare torde kunna åberopas k. m:ts utslag angående skolväsendets ordnande i Örsjö distrikt.
Yttranden i målet ha inhämtats från skolrådet i Norrlanda, församlingens icke klagande medlemmar samt folkskolinspektören.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 14 Juli 1938
N:r 159

Skattekraften växer

betydligt i rikets landskommuner. I sin i dagarna framlagda berättelse över kommunernas finanser år 1934 omtalar statistiska centralbyrån, att det finns ett 20-tal landskommuner som kunna redovisa ett skattekrontal av över 50,000, den mest välsituerade — Solna i Stockholms län ej mindre än 221,492 skattekronor. Å andra sidan finns det jämnt 100 kommuner i landet, som ej förfoga över mera än 100-500 skattekronor. Av dessa ekonomiskt sett mindre bärkraftiga kommuner förekomma ej mindre än 24, alltså nära fjärdedelen, på Gotland. Dessa äro: Hall, Bäl, Vallstena, Hejdeby, Akebäck, Viklau, Guldrupe, Buttle, Ganthem, Norrlanda, Anga, Ala, Gammelgarn, Träkumla, Västergarn, Sproge, Silte, Gerum, Lojsta, Eke, Näs, Fide, Hamra och Sundre. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Dödsfall.

I en ålder av något mera än 80 år avled i morse änkefru Johanna Katarina Jacobsson, född Johansson, i sitt hem härstädes. Hon var född vid Burs i Norrlanda, där fadern var lantbrukare. Efter att en tid ha vistats i Bro, kom hon år 1910 till Visby, där hon sedan dess bott. Fru Jacobsson, som sedan några år var änka efter auktionisten Karl Jacobsson, sörjes närmast av en son, auktionisten Fritiof Jacobsson, samt en dotter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 mars 1938
N:r 72

Den avgående barnmorskan hyllad.

Barnmorskan fru Elin Danielsson i Kräklingbo fyller i dag femtiofem år och kommer att avgå från sin tjänst med pension från 1 april.
Med anledning av högtidsdagen har hon blivit föremål för hjärtliga hyllningar. Sålunda uppvaktades hon redan i förmiddags av en deputation från Kräklingbo församling. Sedan psalmen ”Härlig är jorden” sjungits, tog kyrkoherde A. Laurell till orda, varvid han i anslutning till Matt. 22: 39 erinrade om fru Danielssons arbete i människokärlekens tjänst, ett arbete, som hon utfört utan knot eller klagan. Han önskade henne lycka och välgång för framtiden samt överlämnade från vänner i Kräklingbo som minnesgåva två portföljer samt därjämte en blomsteruppsats.
På middagen har hon uppvaktats även från de övriga kommunerna i sitt distrikt, nämligen Ala, Anga och Norrlanda.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Folkmängden på Gotland.

Östergarns socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 28 (14 m. 14 k.), utflyttade 21 (13 m. 8 k.), vigde 7 par. Folkm. 31 dec. 590, ökning 2.

Gammelgarns socken: Födda 6 (3 m. 3 k.), döda 6 (2 m. 4. k.), inflyttade 13 (9. m. 4 k.), utflyttade 22 (10 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 402, minskn. 9.

Ardre socken: Födda 10 (3. m. 7 k.), döda 8 (5 m. 3 k.), inflyttade 43 (19 m. 24 k.), utflyttade 36 (18 m. 18 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec. 529, ökning 9.

Eskelhem socken: Födda 12 (8 m. 4 k.), döda 8 (3 m. 5 k.), inflyttade 28 (17 m. 11 k.), utflyttade 41 (20 m. 21 k.), vigde 3 par. Folkro. 31 dec. 642, minskn. 9.

Tofta socken: Födda 9 (6 m. 3 k.), döda 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 23 (9 m. 14 k.), utflyttade 15 (6 m. 9 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec. 490, ökning 7.

Kräklingbo socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 18 (8 m. 10 k.), utflyttade 25 (18 m. 7 k.), vigde 4 par. Folkm. 31 dec. 408, minskn. 5.

Ala socken: Födda 4 (1 m. 3 k.), ingen död, inflyttade 11 (5 m. 6 k.), utflyttade 17 (7 m. 10 k.). Folkm. 31 dec. 323, minskn. 2.

Anga socken: Födda 8 (1 m. 7 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 34 (17 m. 17 k.), utflyttade 26 (14 m. 12 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 278, ökning 11.

Roma socken: Födda 9 (4 m. 5 k.), döda 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 87 (35 m. 52 k.), utflyttade 68 (36 m. 32 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec. 807, ökning 18.

Björke socken: Födda 8 (4 m. 4 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 46 (21 m. 25 k.), utflyttade 35 (17 m. 18 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 407, ökning 16.

Närs socken: Födde 17 (10 m. 7 k.), döda 11 (5 m. 6 k.), inflyttade 16 (7. m. 9 k.), utflyttade 15 (5 m. 10 k.), vigde 4 par. Folkro. 31 dec. 864, ökning 7.

Lau socken: Födda 6 (4 m. 2 k.), döda 2 (2 k.), inflyttade 14 (4 m 10 k.), utflyttade 18 (5 m. 13 kv.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec. 469, oförändrat

Gothem socken: Födda 9 (5 m. 4 k.), döda 11. (8 m. 5 k.), inflyttade 21 (11 m. 10 k.), utflyttade 27 (11 m. 16 k.), vigde 4 par. Folkm. 31 dec. 618, minskn. 8.

Norrlands socken: Födda 10 (7 m. 3 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 24 (10 m. 14 k.). Folkm. 31 dec. 326, minsk. 5.

Stenkyrka socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 12 (4 m. 8 k.), inflyttade 39 (20 m. 19 k.), utflyttade 55 (21 m. 34 k.), vigde 7 par. Folkm. 31 dec. 696, minskn. 23.

Martebo socken: 7 (7 m.), döda 4 (2 m.), inflyttade 34 (18 m. 16 k.), utflyttade 34 (20 m. 14 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec. 359, ökning 5.

Tingstäde socken: Födda 7 (4 m. 3 k.), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 29 (15 m. 14 k.), utflyttade 57 (28 m. 29 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 473, minskn. 25.

Lummelunda socken: Födda 8 (6 m. 2 k.), döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 33 (14 m. 19 k.), utflyttade 33 (19 m. 14 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 877, ökning 2.

Västkinde socken: Födda 12 (6 m. 6 k.), döda 13 (5 m. 8 k.), inflyttade 81 (36 m. 45 k.), utflyttade 78 (39 m. 39 k,), vigde 3 par. Folkm 31 dec. 826, ökning 2.

Bro socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 4 (3 m. 1 k.), inflyttade 29 (15 m. 14 k.), utflyttade 25 (13 m. 12 k), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 326, ökning 9.

Fole socken: Födda 7 (4 m. 3 k.), döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 26 (16 m. 10 k.), utflyttade 39 (23 m. 16 k), vigde 1. par. Folkm. 31 dec. 458, minskn. 12.

Lokrume socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 7 (2 m. 5 k.), inflyttade 51 (26 m. 25 k.), utflyttade 49 (25 m. 24 k.), vigde 4 par. Folkm 31 dec. 474, ökning 3.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2

En stämma i Norrlanda.

Beslutet om längre lästid föranleder kontrovers.
Extra kyrkostämma hölls den 15 d:s i Norrlanda. Enligt kungörelsen skulle stämman yttra sig över en klagoskrift, som inlämnats till länsstyrelsen och nu remitterats till behandling av stämman. På oktoberstämman hade beslutats att lästiden vid skolorna 1 socknen skulle förlängas från 34 % veckor till 36 % veckor under läsåret 1937-1938. Over detta beslut hade hemmansägaren Gustav Nikolausson, Bringes, anfört klagomål på följande grunder:
1) Om stämmans beslut skulle verkställas så komme skolan att en tid ha två reglementen; 2) Stämmans beslut kom att betyda extra utgifter och för beslutets giltighet erfordras 2/3 majoritet och röstsiffrorna vid oktoberstämman var 11 för och 6 emot; 3) Några medel för täckande av dessa utgifter hade ej anvisats av stämman.
Folkskollärare Edgert förklarade, att man ej behövde befara att två reglementen skulle komma att gälla för Norrlands folkskola och framhöll att det fattats liknande beslut i andra skolor och där på ett utmärkt sätt realiserats. Angående punkt två meddelade han att det ej blev någon utgift för kommunen, varför enligt punkt tre ej några medel behövde utdebiteras. Han föreslog att stämman skulle lämna klagoskriften utan avseende.
Hemmansägaren Kristian Ahlby, Amungs, höll ett anförande som även utmynnade i en önskan att stämman skulle lämna klagoskriften utan avseende. Handlande Emil Larsson anhöll om sluten omröstning, om det skulle vara förlängd lästid eller icke. Detta föranledde folkskollärare Edgert att framhålla, att något sådant beslut ej kunde fattas på denna extra kyrkostämma, ity ärendet vore avgjort på oktoberstämman. Här hade stämman endast att säga sin mening om den ansåg klagandens tre punkter vara skäl nog för oktoberstämmobeslutets upphävande.
Ordföranden, kyrkoherde Johan Munthån, uppläste en längre skrivelse däri han försökte utreda för de närvarande det felaktiga i oktoberstämmans beslut, som han tyckte vara fattade i det blå och omöjliga att realisera.
Folkskollärare Edgert förklarade, att det enligt hans mening ej vore beslut fattade ”i det blå”, utan beslutet vore fullt genomförbart; man kunde se exempel därpå i t ex. Sjonhem.
Diskussionen började nu mattas och man skulle skrida till omröstning. Folkskollärare Edgert föreslog, att stämman skulle behandla klagoskriftens tre punkter 1 tur och ordning, alltså för det första: Är det sant att det blir två reglementen i Norrlanda skola ?; för det andra: Är det sant att oktoberstämmans beslut orsakar kommunen extra utgifter ?; för det tredje: Behövs någon extra utdebitering, när staten betalar hela lönen? Detta förslag upptogs dock ej till prövning, utan kyrkoherde Munthstn avfattade en proposition, så lydande: ”De, som stödja klaganden, rösta ja, de, som inte stödja klaganden, rösta nej. Segrar nej, har stämman bifallit andra kyrIcostämmans beslut” (d. v. s. oktoberstämmans beslut). Folkskollärare Edgert menade att denna proposition vore olaglig därför att denna extra kyrkostämma kunde ej genom röstning påverka oktoberstImmans beslut. Stämman godtog dock propositionen, varvid folkskoll. Edgert anförde reservation.
Vid företagen röstning avlämnades 22 jaröster och 6 nejröster. Något svar på klagoskriften hade stämman därmed egentligen ej givit, åtminstone ej på något sätt motiverat sitt ställningstagande, skrives till Gotlands Allehanda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 december 1937
N:r 294

Landsbygden. Norrlanda.

NORRLANDA, 12 dec.
De sedvanliga decemberetämmorna höllos härstädes söndagen den 12 december.
Kyrkostämman hade att behandla ordinarie ärenden. Till revisorer att granska kyrkans och skolans räkenskaper utsågos hemmansägarna Kristian Ahlby, Aurungs, och Olov Jacobsson, Broa. Suppleanter för dessa blevo fabrikör Karl Bergkvist, Broa, och hr Karl Jacobsson, Butreifs. Kyrkostämman beslöt även enhälligt att kommande decemberstämma skulle hållas som sen gammalt varit vant fjärdedag jul.
Därefter vidtog kommunalstämma under hemmansägare Arvid Björkkvists ordförandeskap. Till revisorer att granska de under kommunalnämnden stående kassorna utsågos folkskollärare Josef Edgert och fabrikör Karl Bergkvist. Suppleant för dessa blev hr Karl Jacobsson, Butreifs. Till ombud att närvara vid inkomsttaxeringen utsågos hr Karl Bergkvist, hemmansäg. John Larsson samt kommunalstämmans ordförande hemmansäg. Arvid Björkkvist. Suppleanter blevo hemmansägaren Johan Larsson, Björke, handlanden Emil Larsson och hemmansäg. Henry Larsson, Lista. Till ombud att närvara vid virkesdeklaration utsågs hemmansäg. Arvid Björkkvist.
Till ombud vid fastighetstaxeringen utsågs hemmansäg. Arvid Björkkvist, Björke, och John Larsson, Burs. Suppleant blev hr Karl Bergkvist. Ordföranden i barnavårdsnämnden kyrkoherde J. Munthn hade undanbett sig återval och om han trots detta skulle bli vald önskade han ett arvode av 100:- kr. Till ordförande i barnavårdsnämnden valdes kyrkoherde Johan Munthön, men frågan om arvodet var ej uppe till diskussion. Till ledamöter i barnavårdsnämnden utsågos lärarinnan Rakel Jarl och handlanden Emil Larsson. Suppleant blev hem-mansäg. Josef Williamsson, Petsarve. Till ledamot i fattigvårdsstyrelsen valdes hemmansäg. Olov Jacobsson, Broa.
Ledamöterna i pensionsnämnden omvaldes och blevo fattigvårdsnämndens ordförande Edvin Nyström, Bringas, och hemmansäg. Adolf Jacobsson, Leifstäde, suppleanter blevo hemmansäg. Adolf Norrby och Gustav Nikolausson, Bringas. Till ordförande i magasinsstyrelsen valdes hemmansäg. Olof Jacobsson, Broa. Till ledamöter i samma styrelse utsågos hemmansäg. Adolf Jacobsson, Lepstäde, och Gustav Nikolausson, Bringas. Till brandfogde valdes hemmansäg. Gustaf Nikolausson, Bringas. Till brandstodsvärderingsmän utsågos hemmansäg. Karl Andersson, Lista, Wilh. Lövgren, Lista, hemmansäg. Kristian Ahlby, Aurungs, o. Alfred Ahlby, Aurungs.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 december 1937
N:r 292