Statsunderstöd till torrläggningsföretag.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m:t bevilja bidrag från statens avdikningsanslag med 2,930 kr. och lån från statens avdikningslånefond med 2,980 kr. till Bringes dikningsföretag av år 1931 i Norrlanda socken samt resp. 510 och 370 kr. till Mattsarve dikningsföretag av år 1931 i Gammelgarns socken. Beträffande det förstnämda företaget framhåller styrelsen, att kostnaden, som beräknats till 5,887 kr., överstiger båtnaden, som beräknats till. 5,872 kr. Såsom särskilt skäl för beviljande av statsbidrag trots detta förhållande har förslagsställaren framhållit, att samtliga delägare äro mindre jordbrukare, som för sin utkomst äro beroende av att deras odlade marker kunna bibehållas som åker. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Till ordförande

äro utsedde: i Norrlanda sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse; hemmansegaren O. F. Ekman Ekskogs; i Garda sockens fattigvårdsstyrelse: husbonden Nils Pettersson Österby.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1876
N:r 4

Väghinder.

Tisdagen och onsdagen den 21 och 22 uti innevarande månad företages omläggning af en större bro å landsvägen emellan Bopparfve gård i Eista och Fröjel sockens kyrka, till följd hvaraf detta vägstycke blir ofarbart; kunnande i stället begagnas s. k. ”grannlagsvägen” från Eista kyrka förbi Bockers och Rovide i Fröjel.
Likaledes kommer onsdagen och torsdagen den 22 och 23 i denna månad s. k. Möllgårdsbro å vägen vid Hemse sockens kyrka att iståndsättas, då i stället för vägen emellan Hörsne, Gothem och Norrlanda socknar kan begagnas vägen dels genom Vallstena, dels ock genom Ganthem emellan Kumla och stora Mörby.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Understöd till aflöning

åt folkskollärare har beviljats nedanstående socknar: Fleringe 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Norrlavda 60 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Hellvi 40 kr., Östergarn 20 kr, Vestergarn 60 kr., Ardre 20 kr., Etelhem 40 kr., Stånga 20 kr. och Sjonhem 60 kr.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Till brandstodskompromissarie

för Lina ting, i ledigheten efter hr J. P. Hejdenberg, som från orten afflyttat, är landtbrukaren hr Georg Ekström å Ekeskogs i Norrlanda vald.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Williamsson, Josef Emanuel, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Petsarve, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 25 november 1898 i Anga församling. Föräldrar: Jakob Williamsson o. h. h. Emma f. Medin. Gift 1935 med Helena Johansson. Medlem i gillet sedan 1916. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Rondahl, Karl Sigurd, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Ekeskogs, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 4 december 1904 i Norrlanda församling. Föräldrar: Patrik Rondahl o. h. h. Amalia f. Eklöv. Gift 1933 med Emma Eriksson. Medlem i gillet sedan 1922, varit styrelseledamot ett flertal är. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skytteni br.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Nygren, Knut Henning Gabriel, Linjearbetare.

Lina skyttegille.
Bringes, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 26 april 1911 i Alva församling. Föräldrar: Knut Nygren o. h. h. Paulina f. Palmqvist. Medlem i gillet sedan 1925. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Nygren, Josef Emanuel, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Bringes, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 23 juli 1912 i Alva församling. Föräldrar: Knut Nygren o. h. h. Paulina f. Palmqvist. Medlem i gillet sedan 1926. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Nygren, Helge Aldor, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Bringes, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 9 november 1909 i Alva församling. Föräldrar: Knut Nygren o. h. h. Paulina f. Palmqvist. Gift 1936 med Elsy Eklind. Medlem i gillet sedan 1924. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.