Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Femtio år

fyller på tisdag lantbrukaren Ernst Pettersson, Hammars i Norrlanda. Han har av kommunen erhållit många förtroendeuppdrag, bl. a. som ledamot av kurko- och skolrådet samt kommunalnämden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Landsbygden. Norrlanda.

NORRLANDA, 30 jan.
Syföreningsauktion hade i lördags anordnats i folkskolan av Norrlanda arbetarkommun. Trots det något kyliga och blåsiga vädret hade en rätt talrik publik infunnit sig. Som aultionist fungerade hr Woldt från Vesterhejde och priserna på de utbjudna varorna blevo i genomsnitt ganska höga.
Efter auktionen höll hr Woldt ett föredrag om den bekanta händelsen då Albatross sattes på grund vid Kuppen i Östergarn. Under två timmars tid målade han för de närvarande krigets fasor, för att, som han sade, vi bättre skulle uppskatta fredens välsignelser.
Efter föredragets slut uttalade han den förhoppningen att en gång få återkomma och då tala om interneringen på Gotland. Tal. avtackades med kraftiga applåder.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1937
N:r 26

Sjuttio år

fyller i morgon lantbrukaren Carl Jacobsson, Lista i Norrlanda.
Sjuttioåringen, som är en i sin socken betrodd man, har varit kommunalordförande och innehaft en hel del andra kommunala uppdrag. Han har i många år varit ordförande i Lina hushållningsgille.
— Sextio år fyller på fredag lantbrukaren Anton Johansson, Tjengdarve i Hemse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148

Skatteutjämningsbidragen.

Till länsstyrelsen ha nu inkommit ansökningar om bidrag från skatteutjämningsmedel från icke mindre in 56 kommuner, och alldeles omöjligt är icke, att ytterligare ansökningar inkomma. För närvarande föreligga ansökningar från Akebäck, Alskog, Anga, Ardre, Boga, Bro, Burs, Buttle, Eke, Ekeby, Eksta, Endre, Etelhem, Fole, Follingbo, Fröjel, Fårö, Gammelgarn, Ganthem, Garda, Gerum, Guldrupe, Hablingbo, Hall, Hamra, Hangvar, Hejde, Hellvi, Hörsne med Bara, Källunge, Lau, Levide, Lokrume, Lummelunda, Lye, Lärbro, Martebo, Mästerby, Norrlanda, När, Näs, Othem, Rone, Rute, Sanda, Silte, Sproge, Stenkumla, Stenkyrka, Tingstäde, Träkumla, Vallstena, Vamlingbo, Viklau, Västkinde och Väte.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294

Överklagat trafiktillstånd.

Slite—Roma järnvägsaktiebolag besvarar sig hos k. m:t över länsstyrelsens i Visby beslut den 5 september att meddela bilägaren John Axel Gardell, Bringes i Norrlanda, tillstånd till lanstrafik för godsbefordran. Bolaget hemställer om beslutets undanröjande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 December 1934
N:r 282

Anslutningen till andelsslakteriet.

Resultaten från teckningsarbetet för Gotlands Andelsslakteriförening äro: Ala 87 proc., Barlingbo 98, Dalhem 75, Endre 85, Etelhem 98, Fardhem 85, Fole 85, Garda 84, Havdhem 96, Hamra 79, Kräklingbo 91, Lojsta 82, Lokrume 97, Lummelunda 99, Mästerby 89, Norrlanda 93, Silte 94, Sproge 92, Västergarn 76,
Västerhejde 100 proc.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Dikningsanslag.

K. m:t har beviljat bidrag från statens avdikningsanslag med 2,930 kr. och lån från statens avdikningslånefond med 2,930 kr. till Bringes dikningsföretag av år 1931 i Norrlanda socken, samt respektive 510 och 370 kr. till Mattsarve dikningsföretag av 1931 i Gammelgarns socken. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Statsunderstöd till torrläggningsföretag.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m:t bevilja bidrag från statens avdikningsanslag med 2,930 kr. och lån från statens avdikningslånefond med 2,980 kr. till Bringes dikningsföretag av år 1931 i Norrlanda socken samt resp. 510 och 370 kr. till Mattsarve dikningsföretag av år 1931 i Gammelgarns socken. Beträffande det förstnämda företaget framhåller styrelsen, att kostnaden, som beräknats till 5,887 kr., överstiger båtnaden, som beräknats till. 5,872 kr. Såsom särskilt skäl för beviljande av statsbidrag trots detta förhållande har förslagsställaren framhållit, att samtliga delägare äro mindre jordbrukare, som för sin utkomst äro beroende av att deras odlade marker kunna bibehållas som åker. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296