Å exekutiv auktion

har idag en från Viktor Jakobsson och hans hustru Emma Jakobsson utmätt fastighet vid Bringes i Norrlanda försålts till Gustav Nikolausson, Norrlanda, för en summa av 517 kr. Fastigheten hade saluvärderats till 700 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

På exekutiv auktion

å landskanslist i dag har den lantbrukaren Axel Nilsson tillhöriga fastigheten Bjärs i Norrlanda försålts till folkskolläraren Emil Norrby i Tingstäde för 11,620 kr. Fastigheten har saluvärderats till 25,000 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 21

Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet onsdagen den 12 oktober 1932 klockan 1 e. m. kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den Viktor Jakobsson och hans hustru Emma Jakobsson tillhöriga fastigheten 22/1024 mantal Bringes Lilla 112 i Norrlanda socken.
Fastigheten, som är belägen söder om Bringes gårdar, omkring 2 km. från bygdevägen förbi Norrlanda kyrka och omkring 3 km. från nämnda kyrka, innehåller i ett skifte omkring 12 tunnland åker och omkring 4 tunnland hagmark.
Fastigheten är obebyggd.
Åkern utgöres av myrmark, medelgod mylla på bleke, samt ligger i vall. Hagmarken är bevuxen med dålig skog.
Fastigheten har saluvärderats till 700 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheten häftar, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 17 augusti 1932.
A. E. Rodhe.
O. G. Ihrfors.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 21

Till svenska medborgare

ha upptagits svenskbyborna, jordbruksarbetaren Gustaf Kristiansson Hernberg och dennes fosterson, numera bosatta i Lokrume, arrendatorn Gustaf Pettersson Hinas, Julia Yrjösdotter Buskas, båda i Hörsne, jordbruksarbetaren Johan Mattiasson Utas och hans son, bosatta i Norrlanda, Maria Persdotter Annas samt Gustav Andreasson (Andersson) Annas, bosatta i Bäl.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 augusti 1932
N:r 189

En lyckad skyttedag.

Tävling om kronprinsens pokal i Anga.
Gotlands nationalbeväring och Gotlands skytteförbund hade i går anordnat skjutningar i Anga. Tack vare det trålande sommarvädret och de trevliga arrangemangen blev dagen en verkligt lyckad skyttedag.
Huvudtävlingen gällde som bekant kronprinsens vandringspokal, som förvaltas av nationalbeväringsförbundet och om vilken årliga tävlingar anordnas för velocipedpatruller. Dessa samlades i år vid Högbro i Halla kl. 8-10 f. m. och inalles anmälde sig 14 patruller om 8 man. Dessa startades med 10 min:s mellanrum och hade till uppgift att förflytta sig till Anga för att möta fientlig landstigning därstädes. Patrullerna använde dels vägen över Norrlanda, dels vägen över Sjonhem. Efter framkomsten till Anga, insattes patrullerna i tur och ordning i skjutning i terrängen öster om Bendes gård, där deras uppgift var att tillbakakasta fientligt infanteri och kulsprutetrupper, varvid patrullerna stödde sig på eget fingerat infanteri. Fienden representerades av 17 a 18 figurer och varje patrull hade 7 min:s tid till sitt flisfogande. Desamma genomförde också. sina uppgifter på, ett erkännansvärt sätt.
Resultatet fastställdes genom beräkning av antalet träffar, antalet träffade figurer, poängberäkning för det taktiska uppträdandet hos befälhavare och patrull o. s. v.
Kronprinsenen vandringspokal erövrades av Bara skgs patrull I med 72 p., varefter följde 2) Havdhems II med 68 poäng, 3) Fide, 67 p.; 4) Fårö, 64 p., och 5) Havdhem III, 62 p.
Till jämförelse må nämnas, att de fem första pristagarnas resultat i fjol låg mellan 91 och 72 poäng. Skillnaden orsakas av svårare terräng i år och därav följande lägre träffresultat, medan det taktiska uppträdandet i år kunnat värdesättas något högre än i fjol.
Samtidigt pågingo under hela dagen till framemot 4-tiden enskilda fältskjutningar med 6 skott mot vart och ett av 4 mål, nämligen helfigur, krypande figur, 1/3 figur och hjälmmål. Avstånden voro korta och det goda skjutvädret gjorde skjutningen ganska lätt, men i densamma hade dock inlagts tidtagning såväl för intagande av eldställning som för skjutningens verkställande. Även en extratävling hade anordnats med 5 skott mot ringad 1/4-figur.
Inalles deltogo skjutningarna 208 Skyttar. Det bästa resultatet va??? i enskilda fältskjutningen av A. Pettersson, Dede, med 23 träffar och i extratävlingen av fanj. J. Ahlström med 6/60. Som ledare stodo major Schoug och kapten Jeppsson, medan målanordningarna gjorts av kapten Lindeborg med tredje kompaniet.
Expeditionen var förlagd till lantbr. Ernst Bendelin, Bandes, där även lottorna slagit upp sitt kvarter och utövade sin uppskattade verksamhet. Hit anlände också på eftermiddagen infatnterimusikan, som till den samlade allmänhetens förnöjelse utförde konsertmusik.
KL 6 kunde prisutdelningen äga rum. Denna förorättades av militärbefälhavare överste G. M. Törngren, vilken jämte sin fru, nu chef får de gotländska lattorna, hela dagen med stort intresse följt övningarna och tagit del av de gjorda anordningarna. Först utdelades de persionliga pris, som de gotländska landstormsmännen erövrat vid den nyligen hållna rikslandstormstävlingen i Linköping. Dessa voro:
i avståndsbedömning: Gunnar Broström, Fårö (Värmlands lstfds. hederspris), G. Georgsson, Väte, (Västmanlands landstormskvinnors hederspris), G. Siltberg, Visby, Östgötes hederspris), G. Nilsson och H. Uhlander, Visby, samt Ch. Hansson, Kräklingbo, (silverjetonger) samt Ax. Sundberg, Hemse (bronsjetong), i pistolskjutning: B. Larsson, Fårö, och M. Elfving, Visby, bronsjetonger) samt i orientering: A. Larsson, Fårö, (disp. J. Svennfeldts hederspris).
Beträffande de övriga pristagarna hänvisa vi till de prislistor, som framdeles komma att införas.
Senare på kvällen Fortsatte musikkåren att spela vid Bendes, där en stor mängd unga och äldre från socknen voro samlade. Hela dagen präglades av feststämning och gott gemyt. Ledningen för tävlingarna uttalar också sin glädje över, det tillmötesgående, som visades från markägare och värdfolk samt från hela socknen, varigenom tävlingarna i år kunnat förläggas till denna natursköna och utmärkta terräng.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 juni 1932
N:r 134

Uppköp av remonter

har under de senaste dagarna ägt rum här i länet, på lördagen i Hemse och i går här i staden. Därvid har för statens räkning inköpts 33 hästar, nämligen av följande personer:
A. Jakobsson, Bondarve i Levede. sto (fallet efter Bilbouquet — Maibowl — Effronté 900 kr.; B. Siltberg. Urgude i Sproge, vall. (Veller — Hellas — Effronté) 1,000 kr.: G. Danielsson, Strands, Burgsvik, sto (Veller — Hellas — Modell) 900 kr.; L. H. Matsson. Mattsarve i Sproge, sto (Veller — Kattenau — Jojo — Murillo) 1,000 kr.: A. Andersson, Oppegårds i Vallstena, vall. (Bruleur – Wolffgang – Hannibal). 950 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, vall. (Sandow XX — Washington — Wolffgang — Solitair) 1,100 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, vall. (Pikör — Corsänger — Zulu — Pollux) 1.200 kr.; A. Olsson, Norrbys i Hejdeby, sto (Pikör — Alsund — Tapper — Tartar) 1,000 kr.; bankdir. A. Dahlbäck, Visby, sto (Adanie — Birger Jarl) 1,200 kr.; E. Klint, Annelund, Visby, sto (Bruleur — Coriamus — Kabal — Davout) 1,050 kr.; A. Vedin, Fole prästgård, vall. (Sandow XX — Camord — Elffronté) 1,000 kr.; bankdir. H. Wiman, Nygårds, sto (Sandow XX — Nogard — Irmino Belisair) 1.150 kr.; löjtn. C. O. Pettersson. Smitts i Stenkyrka, sto (Pikör — E’claireur — Effronté — Balder) 900 kr.; O. Ahlin, Simunde i Hejde, sto (Pikör — Lothar — Acarius — Caroussel) 1.100 kr.; E. Wikström, St. Tollby i Fole, vall. (Bruleur — Pikör — Hartstein — Tapper) 1,100 kr.; A. Eriksson. Medebys i Ekeby, vall. (Bruleur — Coriamus — Falkirk XX — Warrenby XX) 1.150 kr.; L. Pettersson, Sicklings i Klinte, sto (Lorwatus — Regulas — Janitschar — Illinois) 1.000 kr.; Rosendals A.-B. sto (Sandow XX — Creso XX — Reform XX — Speculation XX) 1,050 kr.: V. Larsson, Kysings i Vall, sto (Bruleur — Pikör — Olymp) 1,000 kr.; G. Dahlström, Österby, Visby. sto (Pikör — Camord — Teheran — Lorenzo) 900 kr.; V. Jakobsson, Bringes i Norrlanda, sto (Bruleur — Alsund — Teheran — Tartar) 1,100 kr.; Hj. Johansson, Tings i Kräklingbo, vall. (Pikör — York — Rostrum — Le Cygre XX) 1,100 kr.; H. Klingvall, Tibbles i Hejdeby. vall. (Bruleur — Pikör — Lorvansen – Stallmeister) 1200 kr.; O. Nilsson, Stenstugu i Bro, sto (Pikör — Jorus — Turf — Ischlums) 1,000 kr.; kapten A. Hylander, Vidunge-Stenstugu i Dalhem. vall. (Bruleur — Baltimore — Lorheim — Hannibal) 1,100 kr.; nämdeman B. Jespersson, Roma kloster, vall. (Sandow XX — Hartstein — Labrador) 1,200 kronor; nämdeman B. Jespersson. Roma kloster, vall. (Sandow XX — Kabal — Indus — Hohenzollern) 1,050 kr.; A. Söderdahl, Valda i Eskelhem sto (Bruleur — Corvettino) 1,200 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, sto (Bruleur — Nicus — Narcissus — Dundas), avelssto 1,200 kr. E. Pettersson, Unsarve i Halla, sto (kör — Kabal — Effronté) avelssto, 1,200 kr.; E. Hansén, Norrbys i Follingbo, sto (Bruleur — Alsund — Loving — Amadeus — Hannibal) avelssto, 1,400 kr.; A. Söderdahl, Valda i Eskelhem, sto (Lorvatus — Le Cygne XX —Minnessänger), avelssto), 1.400 kr.; C. Lövgren, Puser i Fröjel, sto (Veller —Camord — Incognito — Elffronté), avelssto, 1,200 kr.
De fem sistnämda skola kvarstanna i avel på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129

Dödsfall. Maria Karolina Johansson

Att vår kära moder f. husbondeänkan Maria Karolina Johansson f. Mårtensson efter ett långt, tåligt buret lidande lugnt och stilla avsomnat i en ålder av 87 år och en månad, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner, tillkännagives härmed.
Mangsarve i Norrlanda den 4 juni 1932.
Elin och Hjalmar Tomsson. f. Johansson.
Åke.

Dödsannons

När kroppen blir I döden kall
och ögat läggs tillsamman.
Mig tag från sorg och oro all
Till evig ro och gamman.
Gud Fader Son och Helge And!
Dig vare pris i alla land
Nu och för evigt! Amen.
Ps. 221: 3.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129

Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Vårtingets sjätte sammanträde. Ordf. f. notarie Gillis Karlbrink).
För fylleri vid ratten
fick en murare från Visby böta 40 dagsböter samt för ovarsam framfart 20 dagsböter, alla å 5 kr.

Dödsolyckan vid Svejde.
Slaktaren Robert Lindström från Norrlanda, som bekant förare av den bil, som i augusti i fjol körde i diket vid Svejde, varvid en person dödades, dömdes för vållande till annans död till 200 kr. böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128

Lina tings hästavetsförening

har i dag hål it årssammanträde härstädes under direktör P. Frigrens ordförandeskap. Föreningens tillgångar utgjorde kr. 2,372:78. Ansvarsfrihet beviljades. Till ledamöter i styrelsen ,orovaldes lantbr. Adolf Johansson, Busarve i Gothem, G. Andersson, Säggeby i Källunge, och Kr. Ahlby, Aurungs i Norrlanda. Till revisorer omvaldes hr J. Johansson, Magnuse och M. Arwesson, Nors, samt till suppleant Karl Silvin, Kyrkebinge, samtliga i Gothem. Föreningens hingst Botvid är numera stationerad hos lantbr. Alfr. Lundberg, Smitts i Hörsne, och språngavgiften skall sänkas till 10 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1932
N:r 48

Fri utsyning av virke för reparationer.

Domänstyrelsen har medgivit fri utsyning av vindfällt virke å Prästgårdens i Hangvar skogsmarker för framtida reparation av kyrkan.
— Jägmästaren i Gotlands revir har av domänstyrelsen anmodats yttra sig om en framställning från Fardhems med flera församlingars pastorat om kontant ersättning för in köpt virke.
— Domänstyrelsen har bifallit en framställning om fri utsyning av virke för vissa uthusbyggnader till prästgården i Hangvars församling.
— Vidare har Rute församling medgivits rätt till fri utsyning av virke för reparation å församlingens kyrka och prästgård.
— Norrlanda församling har av domänstyrelsen tillerkänts ersättning med 760 kr. för kontant inköpt virke för reparation å församlingens kyrka. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1932
N:r 46