Landsbygden. Näs.

NÄS, 24 febr.
Näs S. L. U.-avd. hade på lördagskvällen ordinarie månadsmöte hos f am. Lindberg, Skåls. Som ordf. för kvällen fungerade Elis Mattsson ock som sekr. Sigfrid Nilsson. Efter förhandlingarnas slut bjöds på kaffe, varefter ett trevligt underhållningsprogram vidtog. Bl. a. speladed en sketch behandlande den aktuella deklarationsfrågan. Fr. Tekla Jakobsson talade om sina minnen från introduktionskursen, varefter man lekte folklekar tills det var tid att bryta upp.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Karl Eriksson 70 år.

Sjuttio år fyller på måndag en inom den gotländska frikyrkorörelsen mycket känd person, pastor Karl Eriksson i Näs.
Karl Eriksson är född vid Källgårds i Stenkumla och övertog vid 21 års ålder Homa gård, som hans föräldrar inköpt. Vid sidan av sin dagliga gärning nedlade han ett energiskt arbete inom baptistsamfundet, till vilket han anslutit sig vid 16 års ålder. Han var föreståndare för Stenkumla baptistförsamling och verkade även som predikant. Men han intresserade sig också för de allmänna angelägenheterna, valdes redan 1890 till ordförande i sin sockens fattigvårdsstyrelse och tillhörde även taxeringsnämden därstädes. I politiken representerade han en radikal uppfattning, som han sedan alltjämt behållit genom åren. Ar 1902 blev han uppsatt som kandidat vid andrakammarvalet för de frikyrkliga och liberala valmännen i södra häradet.
År 1912 lämnade han emellertid sitt jordbruk och antog kallelse som baptistpastor i Kårsta i Uppland, vilken befattning han sedan utbytte mot en liknande i Knivsta. Även här gjorde han sina insatser i den politiska verksamheten och satt under åren 1914-21 som de frisinnades representant i Stockholms läns landsting.
Han återvände emellertid till Gotland år 1921 och bosatte sig då i Gothem. Sedan år 1930 arrenderar han ett jordbruk vid Sigleivs i Näs. Fortfarande är han verksam inom baptisternas arbete, i distriktsföreningen har han tillhört styrelsen i 20 år, han var en av stiftarne av Gotlands soldatmissionssällskap, i 40 år har han varit söndagsskollärare och i blåbandsverksamheten har han också tagit aktiv del. I frikyrkliga samarbetskommittn är han medlem sedan år 1921. Hans inlägg i förekommande debatter äro alltid sakliga och icke utan skärpa, men han är personligen fridsam till sin läggning och har många vänner. Sin 70- årsdag passerar han med en vitalitet, som mången har skäl att avundas honom.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Daglig postbefordran på en rad landsbygdslinjer.

Stockholm, 18 febr. (TT.) Generalpoststyrelsen har beslutat, att på följande linjer på Gotland skall lantbrevbäringen från den 1 mars fullgöras med en tur varje söckendag: Hemse-Fardhem, Roma Kloster—Katthammarsvik, Martebo—Stenkyrka, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö Butlex—Sudersand, Klintehamn—Robsarve, När—Lau, Slite—Boge, Hemse—Alva, Källunge—Lilla Fole, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Katthammarsvik—Herrvik, Bäl—Hejnum, Kräklingbo—Botvatte, samt Ljugarn—Ardre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40

Landsbygden. Näs.

NÄS, 15 febr.
Gotländska missionsförbundets bibelskola som i år är förlagd till Näs, tog sin början i dag kl. 11 f. m. i missionshuset. Efter det traditionella välkomstkaffet hälsade pastor Skogwik eleverna välkomna till Näs. Korta anföranden höllos sedan av flera talare. Förbundets ordf., hr Josef Jakobsson, Stånga, talade å förbundets vägnar och hälsade såväl lärare som elever välkomna till bibelskolan. Pastor M. Jakobsson, Visby, gav några anvisningar angående bibelskolan, pastor E. Lund-blad och hr Oscar Wessman anknöt till några minnen från gångna tiders bibelskolor. Församlingens ordf. hr Oscar Lindqvist talade å hemmens vägnar, där eleverna komma att bo under den tid kursen pågår. Lärare blir pastor M. Jakobsson, Visby, biträdd av past. E. Lundblad och E. N. Skogwig. Kursen omfattar fyra veckor och avslutningen blir den 14 mars.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Landsbygden. Näs.

NÄS, 11 febr.
Ett trevligt samkväm hade eleverna i fortsättningsskolan härstädes anordnat i onsdags kväll för sina föräldrar. Sedan en av eleverna Lars-Erik Larsson hälsat gästerna välkomna vidtog ett omväxlande program. Musik på fiol utfördes av Bengt Ekedahl. Kaffedrickning var naturligtvis också med på programmet. Föräldrarnas tack framfördes av hr Aug. Ekedahl, Drakarve. Till sist sjöngs psalmen; Herre signe, du och råda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36

Gotländska missionslärbundets bibelskola

börjar i Näs missionshus måndagen den 15 febr. mellan 11 och 12 f. m. Deltagare som resa med tåg stiga av vid Fidenäs där skjuts möter. Lärobok och anteckningsbok tillhandahålles vid kursen, bibel och sångbok medföres.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1937
N:r 33

Magasinabolaget går i likvidation.

Gotländska lantmännens magasinsbolag beslöt vid sammanträde i går att träda i likvidation, då det numera icke har någon uppgift att fylla i centralföreningens organisation. Till likvidatorer utsågos riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne, och direktör Fritz Tryggvesson. Beslutet skall emellertid konfirmeras vid en kommande bolagsstämma. Till revisorer valdes riksdagsman Th. Gardell, Näs, och direktör Nils Broander, Visby, med bankkassör Lars Bergström, Visby, som suppleant. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter omvaldes i avvaktan på likvidationen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Skattetungda kommunerna.

Länsstyrelsen i Visby har nu till k. m:t överlämnat ansökningar om skatteutjämningsbidrag från Alskogs, Anga, Bro, Burs, Buttle, Eke, Ekeby, Fide, Fole, Follingbo, Fröjels, Fårö, Garda, Gothems, Hamra, Källunge, Lau, Levede, Lojsta, Mästerby, Näs, Silte, Sundre och Vamlingbo kommuner. Därvid tillstyrkes understöd med belopp, som i varje särskilt fall synes skäligt.
De befintliga uppgifterna visa, säger länsstyrelsen, att i några kommuner sammanlagda skattetrycket uppgår till eller överstiger 20 kr. pr inkomsthundrade. I den mån anspråk gjorts på högsta möjliga understöd, synas dylika understöd kunna utgå. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296

C. Wilh. Pettersson 70 år.

Luciadagen den 13 december fyller en av Gotlands mest bemärkta söner, artisten C. Wilh. Pettersson, 70 år. Han föddes nämligen år 1866 på Ronehamn och är sedan många år tillbaka bosatt på Stocksund, där han äger en synnerligen förnämlig och vackert belägen villa. Ett besök i artisten Petterssons hem med dess otaliga både nyare och antika konstföremål — de senare mestadels från Gotland! — är en upplevelse, som man sent glömmer.
Redan som gosse visade Wilhelm Pettersson stora anlag för teckning, och en dag »upptäcktes» han ritmästaren vid Uppsala universitet, C. G. Holmgren, som ordnade opi att den då 18-årige ynglingen fick anställning i Stockholm hos Måleribolaget, Lutternsgatan 20, samma plats där nu Norra Kungstornet står. Under de följande åren genomgick Wilhelm Pettersson Tekniska afton-och söndagsskolan samt Högre konst-industriella skolan i Stockholm, målade akvareller, ritade porträtt i svartkrita och pastell samt var flitigt anlitad som karikatyrtecknare av en del tidningar.
Emellertid skulle hans livsuppgift komma att ägnas en helt annan och mera betydande konstart. Av Edvard Bergh fick han i uppdrag att biträda med dekorering av en del stockholmskyrkor, såsom Katarina-, Jakobs-, Skeppsholms- och Gustaf Adolfskyrkorna, varvid han »upptäcktes» för andra gången och år 1896 — således för jämt 40 år tillbaka fick genom doktor Eckhoffs bemedling förtroendet att restaurera väggmålningarna i Hemse kyrka på Gotland. Och från samma tid kom han att så gott som helt och hållet ägna sig åt framtagning och konservering av väggmålningar, dekorationer å altarskåp, predikstolar, kyrkbänkar o. s. v. runt om i Sveriges bygder från Skåne och ända upp till Hortlax i Luleå stift.
Här på Gotland har Wilhelm Pettersson fått Riksantikvariens och Kungl. Byggnadsstyrelsens uppdrag att utföra nya eller framtaga och omse gamla målningar i icke mindre än 44 kyrkor — kanske flera och vi kunna ej neka oss nöjet räkna upp dem, för att den ärade läsa, ren måtte få en någorlunda klan uppfattning av det väldiga arbete artisten Pettersson nedlagt på våra berömda medeltida helgedomar. De åsyftade kyrkorna äro Visby domkyrka samt kyrkorna i Dalhem, Ganthem, Barlingbo, Endre, Roma, Björke, Mästerby, Sanda, Akebäck, Träkumla, Västerhejde, Garda, Alskog, Ardre, Östergarn, Kräklingbo, Othem, Helvi, Bunge, Tingstäde, Fole, Lojsta, Linde, Levide, Eksta, Klinte, Fröjel, Vänge, Burs, Stånga, Hemse, Rone, Eke, Havdhem, Näs, Öja, Vamlingbo, Sundre, Väte, Hörsne, Vallstena, Hejde och några till. I ärkestiftet har han förestått restaurering av målningarna i 19 kyrkor, i Skara stift icke mindre än 30, i Strängnäs stift 11 stycken o. e. v., varjämte han dessemellan dekorerat en del profana byggnader såsom t. ex. vestibulen i Tullgarns slott m. m.
Det är således en utomordentlig arbetsprestation artisten Wilhelm Pettersson utfört under de senast gångna fyra decennierna. Flera utmärkelser hava också under årens lopp kommit honom till delo och det är t. ex. redan längesedan han utnämdes till riddare av Kungl,. Vasaorden.
Det kunde vara mycket mera att säga om jubilaren och hans livsgärning, vilken för övrigt inte är avslutad ännu, men det finnes väl inte – mången här på ön, som icke känner den försynte och noble mannen, vilken nu, i 40 år gått omkring i våra kyrkor i sin vita målarrock, alltid intresserad för att upptäcka och bevara vad våra kyrkor ännu kunna gömma av gammalt och fornt. alltid yrkande på att de åldriga inventarierna så vitt möjligt borde få stanna på den plats, där de av ålder stått; och därför hava vi gotlänningar framför andra anledning att minnas och hedra honom, särskilt nu på hans 70-årsdag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287