Sextio år

fyller idag lantbrukaren Oskar Nilsson, Mattise i När.
Han är född i När och-.har brukat Mattise sedan 1918. Pålitlig, redbar och i alla avseenden duktig har han även hedrats med en rad förtroendeuppdrag, av vilka han emellertid nu lämnat de flesta. Han har sålunda varit vice ordförande i kommunalnämnden, ledamot i pensionsnämnden samt kyrko- och skolråd. I valnämnden satt han i åtta år, och han har även varit ordförande i socknens byggnadsstyrelse. Bland övriga uppdrag märkas ordförandeskap i Närs kreatursförsäkringsförening och Närs skytteförening.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

Mera regn.

Vissa trakter av Gotland har under den senast gångna natten och i dag åter fått en mer eller. mindre kraftig rotblöta. Här i Visby kommo några ordentliga skurar i förmiddags och även framemot middagstiden regnade det stundvis.
Även på det övriga Gotland har man fått regn, på sina håll i förening med åska. Särskilt i Eksta och Levede samt omkringliggande trakter var åskvädret i natt synnerligen kraftigt med, ständigt flammande -blixtrar. och kraftigt tordön. Blixten torde också he slagit ute i markernå, dock utan att åstadkomma någon förödelse. Åskvädret åtföljdes av ett skyfallsliknande regn. I Levede uppmättes i morse 23 mm. nederbörd, i Eksta 11. Även i Fröjel hade man ett ganska kraftigt åskväder med regn. Vägarna stå blanka av vatten därute, rapporteras det. Även i När har nederbörden under natten varit riklig och åskan gått för fullt under någon timma. I Eskelhem hörde man åska på avstånd. Nederbörden uppmättes där igår kväll till 4 mm. och i morse till 8. Vamlingbo rapporterar 15 mm:s nederbörd, Stora Karlsö 5,7, Klintehamn 12 och Fårö 1,8 mm. Dagens nederbörd .i Visby uppmätes inte förrän i kväll, men i natt hade det kommit 0,4 mm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Närs pastorat.

Domkapitlet har beviljat kyrkoherden i Närs pastorat G. Torbiörnsson tjänstledighet på grund av sjukdom för tiden 24—230 juli 1938. Kontraktsprosten Adrian Kronqvist har förordnats att jämte sin egen befattning uppehålla pastoralvården i Närs pastorat med hjälp av predikobiträde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1938
N:r 166

Idrott och sport.

Friidrottsmatchen Blekinge—Gotland.
Blekinges lag nu uttaget.

Följande starka lag har av Blekinges Idrottsförbund utsetts att möta gotlänningarna: 100 m.: I. Ternström och S. G. Johansson, Udd. z 400 m.: Bertil Andersson, . Ronneby och Knut Eklund, Sölvesborg.
1,500 m.: Bertil Andersson, Ronneby, och Knut Eklund, Sölvesborg, eller N.E. Jönsson, Gammalstorp.
5,000 m.: H. Andreasson, Lycke, och N. E. Jönsson, Gammalstorp.
Längdhopp: Ternström och S. G. Johansson.
Höjdhopp: Ternström och Skantze, Karlskrona.
Tresteg: Ternström och en som senare uttages.
Kulstötning: Skantze och Carlberg, Ronneby, eller Comstedt, Karlskrona.
Spjutkastning: Carlborg och H. Alm, Karlskrona.
Stafettlaget kommer senare att uttagas.
Som synes är Ternström med inte bara på 100 meter utan också i samtliga hoppgrenar. Ronneby-Andersson löper, som vi förmodat, både 400 och 1500 m.

Varpa.
Tävlingen Stockholm—Gotland.

Om söndag äger tävling mellan Stockholms varpkastningsförbund och Gotlands varpkastare rum å Visborgs slätt med början kl. 10 f. m. Denna tävling återkommer vartannat år och tilldrar sig för varje gång allt större och större intresse. Stockholmarnas säkerhet ökas märkbart år för år, och den tid är snart inne, då segern kan bli starkt omstridd.
Tävlingen omfattar dels stadstävling Stockholm-—Visby med 8 lag från vardera dels allmän tävling StockholmGotland med 16 lag från vardera.
Lottningen är verkställd och har utfallit sålunda (stockholmslaget nämnes först, därefter motspelande Visby- och Gotlandslag):

För stadstävlingen:
1) A. Berglund—Ax. Flodman.
2) A. Broman—E. Malmkvist
3) A. Larsson—G. Netzel
4) H. Pettersson—LK. F. Söderdahl
5) A. Gauffin—L. Pettersson
6) S. Leeiner—E. Lundgren
7) F. Andrén-—H. Nyberg
8) Alvar Kohlström—K. Enström

Huvudtävlingen:
1) T. Vadsten—Knut Pettersson, Roma
2) A. Larsson—H, Nyberg, Visby
SJK. Hedlund—Hans Lundgren, Stånga
4) A. Berglund—E. Lundgren, Visby
5) Alvar Kohlström—G. Netzel, Visby
6) T. Gedda—K. F. Söderdahl, Visby
7) S. Leeiner—L. Pettersson, Visby
8) S. Eriksson-—Osk. Blomberg, Gothem
9) A. Eklund—K. Enström, Visby
10) F. Andrén—K. Bjersander, Barlingbo
11) Hege Pettersson-—Runo Lyander, När
12) A. Andersson—Ax. Flodman, Visby
13) A. Broman—Bröderna Arvesson, Gothem
14) A. Gauffin—Elof Gahnström, Gothem
15) R. Landgren—E, Malmkvist, Visby
16) S. Karlsson—Ragnar Pettersson, Stånga.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Landsbygden. När.

NÄR.
Extra kommunalstämma hölls här i tisdag kväll för att behandla en framställning från provinsialläkaren i Ljugarn angående ordnandet av mottagningar i När en gång i veckan. Stämman beviljade framställningen därest lokalfrågan kan ordnas på ett lämpligt sätt och vidare beslöts att kommunen skall bekösta hyran för blivande mottagningsloökalen samt möbleringen av densamma.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Juli 1938
N:r 164

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
Nomineringsmöte för höstens val hölls här i går av platsens B. F.- och S. L. U.-avdelningar. Man enades därvid om följande förslag:Riksdagsman Th. Gardell, Gans i Näs, landstingsmännen Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, och Karl Olofsson, Magnuse i Väte, lantbrukarne John Johansson, Gardarve i Fardhem, Anton Jacobsson, Bölske i Eke, K. Konradsson, Botvalds i Hablingbo, Rud. Olsson, Nora i Vamlingbo, Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, Gunnar Jacobsson, Robbenarve i Garda, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, nämndeman Anshelm Johansson, Änges i Burs, lantbrukarne Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, Arvid Karlsson, Sandegårda i Sanda, Rud. Larsson, Aningåkra i Alskog, arrendator Henning Widén, Vallbys i Hogrän, och lantbrukaren Gunnar Larsson, Norrqvie i Grötlingbo.
Till representanter vid nomineringsmötet i Hemse den 23 juli utsågos lantbrukarna Gunnar Boberg, Petes, och Olof Larsson, Kyrkebys, med Gunnar Johansson, Häxarve, som suppleant.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Länsstyrelsen ger den klagande rätt.

Länsstyrelsen har lämnat sitt bifall till de besvär hr Oskar Jakobsson, Sigleips i När, anfört över När kommunalstämmas beslut att å kommunens vägnar utarrendera vissa de: lar av socknens allmänningsjordar till betesmarker. I besvären har klaganden anfört att beslutet ej tillkommit i laga ordning och därjämte kränkte hans enskilda rätt. Området som skulle utarrenderas bestode av jord som vid laga skifte avsatts till skiftesdelägarnas gemensamma behov och ej av sockenallmänning. Följden av stämmans beslut skulle bli att jordägarna frånkändes rätten att utnyttja tångtäkten och vidare att stranden ej längre skulle kunna användas som badstrand.
Över besvären ha kommunalnämndens icke klagande deltagare hörts, vilka härvid instämt i besvären med 9 röster mot 6. Överlantmätaren har också yttrat sig i ärendet, och framhållit att kommunen icke ägde den «ifrågavarande strandmarken samt att det icke finnes någon sockenallmänning inom Närs socken.
Länsstyrelsen har på grund av utredningen i målet funnit att området tillhör de vid laga skiftet år 1898 avsatta undantagen för delägarnas gemensamma behov och således utgör en samfällighet för delägarna i skifteslaget, varför kommunalstämman ej kan anses behörig att förfoga över området, och det överklagade beslutet har därför undanröjts.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Prästerliga förordnanden.

Pastorsadjunkten G. Enwall har förordnats att under tiden 18 juli19 oktober 1938 fortfarande vara ämbetsbiträde åt kyrkoherden i Närs pastorat.
— Kyrkoherde O. Nygren har beviljats semesterledighet för tiden 2—31 aug. Kontraktsprosten Axel Klint har förordnats att jämte egen befattning uppehålla pastoralvården i Barlingbo pastorat.
— Venia att under tiden 2—31 aug. biträda med gudstjänsternas uppehållande i Barlingbo pastorat har lämnats fil. mag. teol. stud. Holger Lindblad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 Juli 1938
N:r 156

Närs Böda Korskrets

hade i lördags kväll anordnat paketauktion i folkskolan. Salen var till trängsel fylld, och köplusten var stor, varför paket och påsar hade strykande åtgång. Auktionen inbringade omkring 300 kronor, vilket utgör nettobehållning, eftersom allt det försålda var skänkt. Klubban sköttes med bravur av folkskoll. Dahlgren, Stånga.
Innan försäljningen tog sin början, höll Röda Korssystern Astrid Herbst ett uppskattat föredrag om tuberkulosen. Vidare förekom tal på gutamål av en gosse, sång av skolbarn, och till sist uppfördes en liten tablå, Blåklockorna, av några småflickor.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 Maj 1938
N:r 111

Fyrstaten.

Som vikarier under fyrmästarnas semester föreslår lotskaptenen vid Närs fyrplats fyrvaktaren O. Hammarström, Faluddens fyrplats, den 25/7—23/8 och vid Stenkyrkehuks fyrplats fyrvaktaren G. Söderberg, Fårö fyrplats, den 1—30/6.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 Maj 1938
N:r 102