Landsbygden. När.

NÄR, 12 dec.
Kapellinvigning och välkomstfest för evang. Elna Andersson och Inga Dahlström hölls i Närs kapell den 11 d:s under god tillstlutning av publik. Mötet inleddes med en sång varefter hr Henry Johansson, Fröjel, inledde med bibelläsning och bön.
Tal. Nöllos därefter av pastorerna Carl Gerhardh, Havdhem, Sigurd Nahlbom, Näs, och Josef Gustafsson, Klintehamn, ungd.-miss. Ivar Lundin, landstingsman August Jacobsson, Havdhem, lärarinnan Hulda Modin, Visby, samt evangelisterna Elna Andersson, Fröjel, och Inga Dahlström, Hejdeby. Sångare från Stånga medverkade. En kollekt upptogs och uppgick till. 52 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Från sjön

(bret till Gotl. Alleh.)
Ångaren Mercur, kapten H. Maaso, hemma i Geestmünde (Bremen) på resa från Schiedan till Libau, inkom i tisdags till Slite, då den för is ej kunnat inkomma till Libanon. — Slitehamn är isbelagd men öppet vatten finnes ett stycke inom holmarna.
— Ångaren Poseidon inkom i går f. m. i vår hamn, medförande den vid När strandade skonerten Katarina, kapten Enochsen. Fartyget är svårt läck.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Från sjön.

(Bref till Gotl. Alleh.). Den 6 d:s ankrade invid Närs holme skoperten Catharina, kapten E. Enochsen, på resa från Bergen till Riga med last af sill. Fartyget, som hemmahör i Stavanger, var nerisadt och hardt när redlöst, i anseende till sitt läge vid den öppna kusten. Kapten E. hade hos dykeribolaget Neptun begärt hjelp. Pogeidon utgick då, men kundeicke framgå till den nödstälda skonerten, emedan Gotlands hela ostkust är starkt blockerad med is. Vid Ronehamn ligger isen omkring 7 å 8 tum tjock. — äfven Westergarn har haft påhelsning af stora massor drifis.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1876
N:r 4

Broomläggningar.

Enligt ingifven anmälan komma följande broar å nedannämnde dagar denna och nästkommande månad att rifvas och omläggas:
Måndagen 29 och tisdagen 30 Nov. en bro å landsvägen emellan Larsarfve och Rudvier gårdar i Alskog, då kommunikationsvägen åt Ardre socken i stället kan begagnas; — thorsdagen 2 och fredagen 3 December en bro å kommunikationsvägen emellan Heffride i Burs och Alfvegård i När, då landsvägen ötver Bursoch Närsburgen i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Broomläggningar.

Enligt gjorda anmälanden komma å nedannämnde dagar i innev. månad följande broar att rifvas och omläggas neml.:
tisdagen den 26 en bro å kommunikationsvägen från Kisslings till Krampebro i Fohle, då vägen från Kisslings förbi Sojdeby i Fole till landsvägen i Källunge i stället kan begagnas;
samma dag och onsdagen den 27 2:ne broar belägna å landsvägen utanför Dahls och Mannegårda gårdar i Lye, under hvilka dagar vägen till Nähr och Burs genom Garda till Lau kyrka i stället kan begagnas;
tisdagen den 26 2:ne broar å kommunikationsvägen från Rudvier i Ahlskog till Lau kyrka, då kommnnikationsvägen genom Garda till nämnde kyrka i stället kan begagnas;
onsdagen den 27 en större bro å landsvägen vid Nystugu i Tingstäde då i stället bör begagnas vägen genom Hejnum och Lokrume;
samma dag 2ne broar å vägen emellan Hörsne och Dalhem, då till begagnande anvisas vägen genom Ganthem;
samma dag en bro å vägen emellan Bahra och Wallstena, då istället vägen genom Källunge kan begagnas;
thorsdagen den 28 2:ne broar å kommunikationsvägen från Moos i Stenkyrka till Nygrannve i Lummelunda, i stället. för hvilken väg, som då blir ofarbar, kan begagnas vägen från Moos i Stenkyrka till Wahlebro i samt socken och landsvägen derifrån till Lummelunda;
samma dag 2:ne broar å kommunikationsvägen emellan Garda och Lau sockens kyrka, då i stället kan begagnas kommunikationsvägen förbi Rudvier i Ahlskogs till Lan, eller vägen genom Lye, Stånga och Burs;
tisdagen den 26 och onsdagen den 27 i denna månad tre broar å vägen emellan s. k. stora örgropen i Halla och Enge gård i Wiklau socken äfvensom s. k. Brogårds bro i närheten af Bjerges gård i Wänge; kunnande under dessa dagar i stället begagnas vägen genom Buttle, Ala och Sjonhem socknar;
thorsdagen den 28 sjutton st. boar å vägen emellan Trosings i Gammalgarn socken och Dalhem församlings kyrka samt 7 st. broar å vägen emellan Sigurds och Näsungs gårdar i sistnämnde socker, hvilken dag i stället kan begagnas vägen genom Ardre, Ala och Sjonhem socknar;
fredagen den 29 flera broar å vägen emellan Suderbyg i Sjonbem och Gurfiles i Ala socken, då i sället vägen genom Buttle och Wänge socknar kan begagnas;
lördagen den 30 sju st. broar å vägen emellan Skogby i Gammalgarn och landsvägen åt Ljugarn, då till begagnande i stället anvisas vägen genom Ala och Kräklingbo socknar; samt
måndagen den 1 November sju st. broar å vägen emellan Kräklings gård i Kräklingbo och Anga församlings kyrka, då i stället vägen genom Ganthem och Dalhems socknar kan hegagnas; hvilket allt till allmännhetens kännedom meddelas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

För fiskets ordnande

kallas, genom Kongl. M:ts Befallningshafvandes påbud, delegarne i Paviks (Eskelhems socken) och nästgränsande fiskvatten i Westergarns socken samt de fiskelag, som derstädes idka fiske, att sammanträda i Westergarns sockens skolhus måndagen 6 Sept. kl. 10 f. m. Delegarne i Öja och Hamra sockens fiskvatten kallas för samma ändamål till Öja sockens skolhus onsdagen 8 Sept. kl. 10 f. m., samt delegarne i Österviks i Närs socken och Närs-åns fiskvatten till Närs sockens skolhus fredagen 10
Sept. kl. 12 på dagen.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Norrby, Karl Erik, Cementarbetare.

Slite skyttegille.
Box 410, När, Slite. Född den 13 mars 1923 i Slite. Föräldrar: Arvid Norrby o. h. h. Thora Norrby. Medlem i gillet sedan 1940. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem g, Musketörm, Fältjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Slite skyttegille.

Johansson, Johan Oskar Ture, Hemmansägare.

Rone skyttegille.
Domerarve, Rone, Autsarve. Född den 9 juni 1903 i Närs församling. Föräldrar: Oskar Johansson o. h. h. Matilda Johansson. Medlem i gillet sedan 1918, styrelseledamot 1929-1938. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Thomsson, John Anton Harald, Hemmason.

Närs skytteförening.
Dalbo, När. Född den 24 augusti 1909 i Närs församling. Föräldrar: Arvid Thomsson o. h. h. Magda f. Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1924. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Närs skytteförening.