Bättre telefonförbindelser å Gotland.

Enligt beslut av telegrafstyrelsen skola i år byggas en del nya landsledningar å Gotland. Bl. a. blir det dylika ledningar Visby—Gotl. Ekeby, Källunge—Tingstäde, Lärbro—Kappelshamn, Lärbro—Slite, Hemse—Eksta, Hemse—Gotl. Linde, Hemse—När, Klintehamn—Hejde och Tingstäde—Hejnum. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87

Sparbankernas anslag.

Länsstyrelsen har meddelat fastställelse å huvudmännens för Närs sparbank beslut att av bankens vinst för år 1936 anslå 100 kr. till skolsparverksamheten samt 100 kr. till fortsatt läkareundersökning av skolbarn i När. Likaså har fastställts huvudmännens för Alskogs socken sparbank beslut att anslå 100 kr. till Alskogs kyrkas värmeledningsfond, 50 kr. till Alskogs skytteförening samt 150 kr till skoltandvård inom socknen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85

Kurser i hovvård.

Enligt beslut av lantbruksstyrelsen skola i år anordnas kurser inom Gotlands län i hovvård och hovbeslag och hållas i Klintehamn, Burgsvik, När, Kräklingbo och Lärbro. Ledare blir distriktsveterinären Sven Carlson i Tjällmo. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85

Dödsfall.

Ett dödsbud, som sprider sorg och förstämning i vida kretsar i vår stad och även utom densamma, ingår idag, förmälande att barnmorskan fru Maja Johansson, född Lindström, i natt avlidit på Visby lasarett, där hon opererats för gallsten. Fru Johansson var vid sitt frånfälle endast 44, år gammal och efterlämnar som närmast sörjande make. försäkringsagent Rudolf Johansson, samt två barn i skolåldern.
Sedan en lång följd av år har, fru Johansson jämsides med sin praktik i staden assisterat på sitt speciella gebiet på Visby lasarett, där hon efter lasarettets ombyggnad och förseende med speciell förlossningsavdelning blev mera fast engagerad och där hon sedan ett par år varit så gott som ständig verksamhet. Hon förenade ett gott handlag och kunnighet med ett aldrig svikande gott humör, var aldrig nödbedd eller omöjlig, men alltid lika hjälpsam och hjärtlig. Det var under sådana förhållanden icke underligt att hon blev värderad och varmt avhållen av alla hon kom i beröring med. Ett gammalt gallstenslidande hade på sista tiden tilltagit och nödvändiggjorde i måndags en operation, men komplikationer medförde i natt döden. Ända in i de sista dagarna innan hon i förra veckan blev liggande sjuk skötte hon emellertid sina patienter. Man kan därför säga att hon praktiskt taget stupade på sin post. I de närmastes djupa sorg och saknad deltaga varmt många vänner, som skola bevara den bortgångna i ljust och tacksamt minne, icke minst för vad hon för många av dem varit i svåra stunder.

På Visby lasarett avled idag efter en tids sjukdom folkskolläraren i Rone Josef Gahnströtn i en ålder av 57 år. Han var född i När och avlade folkskollärareexamen 1905 samt hade därefter förordnanden i Ardre och Havdhen innan han blev ordinarie lärare i Rone 1912. Han har varit kassör och ledamot av skolrådet, leda mot av barnavårdsnämden m. m. samt var en lång följd av år en plikttrogen och i intresserad räkenskapsförare i Rone sockens sparbank. Han var även medlem av härvarande Oddfellowloge. Skicklig lärare som han var, har han också som person gjort sig uppskattad och värderad i vida kretsar, där nu dödsbudet mottages med sorg odh saknad. Den bortgångne hedersmannen sötes närmast av maka, född Bolin, samt tre barn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78

Fiskedagarna i När

ha fått en omkastning i programmet, så att ombudsman Karl Martins föredrag om strömmingsreglering och fiskarnes organisationer hålles först på lördagen. I anslutning till föredragen beredes tillfälle till diskussion.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Fiskedagarna i När

togo i går sin början i Närs skola. De äro anordnade av hushållningssällskapet i samarbete med Närs östra och Kapellets fiskareföreningar och pågå måndag, tisdag, torsdag och fredag med början kl. 5 e. m. och trenne föreläsningar dagligen.
Gårdagens föreläsningar höllos av fiskeriinstruktör Torsten Gustavsson, som talade om resultaten av fiskmärkningarna samt vidare om föreningsarbete, och i dag tala vandringsrättare Andersson och hr Gustavsson.
På torsdag kväll talar ombudsman Karl Martin om fiskareorganisationer och fiskförsäljningsföreningar och på fredag fiskeriintendenten dr Chr. Hessle, varefter avslutningen förrättas av landshövding Rodhe.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1937
N:r 44

Daglig postbefordran på en rad landsbygdslinjer.

Stockholm, 18 febr. (TT.) Generalpoststyrelsen har beslutat, att på följande linjer på Gotland skall lantbrevbäringen från den 1 mars fullgöras med en tur varje söckendag: Hemse-Fardhem, Roma Kloster—Katthammarsvik, Martebo—Stenkyrka, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö Butlex—Sudersand, Klintehamn—Robsarve, När—Lau, Slite—Boge, Hemse—Alva, Källunge—Lilla Fole, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Katthammarsvik—Herrvik, Bäl—Hejnum, Kräklingbo—Botvatte, samt Ljugarn—Ardre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40

Närs fyrplats.

Stockholm, 16 febr. (TT. Spec.) Lotsstyrelsen har medgivit att vid Närs fyrplats får årligen under tiden 1 november-1 april anställas ett extra fyrbiträde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Fiskaredagar

komma att hållas i Närs folkskola under tiden 22-26 febr, och i Ronahamns folkskola den 24 febr.—1. mars. Programmet upptager föredrag och diskussioner. Fiskeriintendenten dr Chr. Hessle håller föredrag om Våra vanligaste fiskars tillväxt och vandringar samt öm Vår nuvarande fiskerilagstiftning. Fiskeriinstruktör T. Gustafsson föreläser om Några resultat av fiskmärkningarna, Vad är en förening?, Om överläggningar och beslut, om Avsättningsfrågor. samt — i Ronehamn — även om inläggning och insaltning av strömming. Om de fackliga fiskareorganisationerna och deras arbetsuppgifter samt om de ekonomiska fiskförsäljningsföreningarna och deras verksamhet håller ombudsman Karl Martin föreläsningar, och vandringsrättare V. Andersson talar om fiskets binäringar. Vid båda mötena kommer landshövding Rodhe att tala fredagen den 26 febr., då han också avslutar fiskaredagen i När.
Dagarna äro helt avgiftsfria och föreläsningarna hållas i När mellan kl. 5 och 7 och i Ronehamn mellan kl. 4 och 7.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Meddelande från Andelsslakteriet.

Sedan överenskommelse träffats med Gotlands järnväg om uppsamling från Rone, Burs, När, Lau och Garda socknar av djur för transport till Slakteriet, kommer järnvägens bil att börja sina turer härför måndagen den 22 innevarande februari.
Tider och platser för avlämning av smådjur: Måndagar svin, fredagar kalvar och får. Alarve kl. 7,15, Vanges 7,45, Vägskälet vid Petterssons handelsbod i Burs 8,00, Burgände 8,25, Når (kyrkbyn) 8,45, Lau (kyrkbyn) 9,30, Garda 10,00. Lastbryggor komma att anläggas vid dessa platser. Storboskap hämtas vid resp. gårdar, onsdagar, såvida anmälan skett till Stånga järnvägsstation föregående måndag samma vecka. Avgifter för uppsamlingstransporterna behöva icke erläggas till bilföraren, utan uttagas av Andelsslakteriet vid likviden för redovisning till järnvägen enligt följande taxa: för storboskap kr. 1: 50, svin och gödkalvar 0: 75, spädkalvar och får 0: 50, unglamm 0: 30 per styck. För transport av suggor och galtar i burar skall överenskommelse ske i varje särskilt fall med Stånga järnvägsstation.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36