75-åring föll från lass, skadades svårt.

75-årige f. hemmansägaren Hjalmar Pettersson, Hägdarve i När, föll i går från vagnen, när han skulle köra hem ett lass släke från Närsholm. Han skadades så svårt, att han i ambulans måste föras till lasarettet, där han kvarligger för vård.
Gamlingen satt på lasset tillsammans med en sonson. Då tömmarna av någon anledning trasslade in sig i hjulen böjde han sig åt sidan för att reda ut tömmarna och drogs då av lasset och föll till marken. Han föll på rygg och skadade sig synnerligen illa. Av allt att döma har han brutit revben och möjligen ådragit sig andra inre skador.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Från våra Gotländska bygder. När.

NÄR.
Luciadagen firades här med en festlighet i folkskolan. Lottagruppen och den kyrkliga ungdomsföreningen stod för anordnandet. Inledningsvis sjöngs psalmversen ”Bereden väg för Herren”, varefter kyrkoherde T. Heidtander hälsade alla välkomna.
Prosten Artvid Ruhr berättade därefter på sitt trevliga och medryckande sätt en del minnen från sin kyrkoherdetjänst på Fårö och Gotska Sandön. Så inträdde Lucia med tärnor sjungande luciasånger och inbjudande alla till kaffe. Som avslutning sjöngs psalmen 48. Ett 150-tal personer hade kommit tillstädes.
På lördagen hade den kyrkliga söndagsskolan sin avslutning för terminen och firade den med en fest skolan. Efter hälsningsord av kyrkoherden och psalmsång berättade B.-T. Molander för barnen en saga från Västergötland om den första julgranen, och sedan fick alla bänka sig vid långbord, där barnen bjöds på choklad och de äldre på kaffe. Så vidtog det som tillhör sådana fester, ringlekar, långdans, ringdans kring julgranen, jultomte och utdelning av godsaker till barnen, som hade hjärtans roligt hela tiden. Pastor Molander visade sig kunna roa barnen alldeles utmärkt. Festen avslöts med psalmen ”Tryggare kan ingen vara”.
Insamlingen av penningar till Europahjälpen har här skötts av kommunalfullmäktiges ledamöter, som besökt alla hem i socknen. Resultatet av insamlingen har tillsammans med en kyrkokollekt och frivillig avgift för adventskaffe efter gudstjänsten första sönd. i advent uppgått till 2,280 kr., men det är möjligt att denna summa kommer att stiga ytterligare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Jordfästningar.

— Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter förre lantbrukaren Anton Dahlström, Råby i Hejdeby. Först hölls en andaktsstund i sorgehuset, varefter jordfästningen förrättades i kyrkan av kyrkoherde G. Enwall, som även höll ett griftetal. Före och efter den högtidliga akten förekom sorgemusik och psalmsång. Efter gravsättningen nedlades en rik gärd av kransar och till sist lystes frid över vilorummet.
— Stoftet efter änkefru Lovisa Mårtensson, Rute, jordfästes på lördagen i Hangvars kyrka. Högtidligheten inleddes med psalmsång, varpå kyrkoherde E. W. Gyberg höll griftetalet och förrättade jordfästningen. Efter ps. 592: 8 sjungits utförde officianten begravningsmässan, varpå följde ps. 42: 5. Kistan utbars därefter under sorgemusik och sänktes i griften. Där nedlades även flera kransar och slutligen lyste kyrkoherden frid över stoftet.
— Förre hemmansägaren Lars Anton Olsson, Hallsarve i När, jordfästes i fredagss edan en andaktsstund hållits i sorgehuset under ledning av kyrkoherde T. Heldtander. I kyrkan spelades sorgemusik, varpå gemensamt sjöngs ps. 144: 1-4. I sitt griftetal utgick kyrkoherden från Psalt. 63: 4 och efter jordfästnings sjöngs ps. 587: 3, varpå kistan bars ut och sänktes i graven, där även kransnedläggning förekom.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Hammaren och Nyan till Närs socken.

Regeringen har bestämt, att från den 1 januari 1948 de till Alskogs, Etelhems, Garda, Lye, Lau, Stånga och Burs socknar hörande lotterna i allmänningsåkern Hammaren samt de till Alskogs, Garda, Lye och Lau socknar hörande lotterna till allmänningsåkern Nyan i kommunalt och ecklesiastikt hänseende skall överflyttas till Närs socken. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Födelsedagshyllningar.

På sin sextioårsdag igår blev fru Anna Lagesson, Hallegårda i Halla, hjärtligt hyllad. Familjen uppvaktade med texted adress, presenter och en penningsumma samt släktingar och vänner med blommor och presenter. Grannarna överlämnade textad adress, penningsumma och blommor, medan metodistförsamlingen och dess syförening överräckte en blomsterkorg. Även hyllningstelegram ini ngo.
— Förre lantbrukaren Jonas Nilsson, Hallegårda i Halla, som i måndags fyllde sjuttiofem år, blev med anledning därav föremål för hjärtliga hyllningar. Barnen överlämnade en fåtölj och Roma metodistförsamling bokverk och blommor. Också telegrafiska lyckönskningar kommo honom till del.
— På sin sjuttiofemårsdag igår blev lantbrukaren Karl Nilsson, Mickelgårds i När, föremål för hjärtliga hyllningar, varvid släkten överlämnade presenter, en tårta och blommor. Även telegrafiska gratulationer ingingo under dagens lopp. Vid en middag i hemmet för den närmaste släkten blev han ytterligare hyllad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282

Om upprättandet av ett lantvärn på Gotland år 1801.

Av Nils Vilhelm Söderberg.
II.

På morgonen den 9 mars finna vi landshövdingen och landssekreteraren i landshövdingens resvagn — eller kanske kursläde — dragen av gästgivarhästar på väg österut till Kräklings gästgivargård, där han skulle möta allmogen från Kräklinge ting. Därifrån gick vägen tillbaka igen, närmast till Tule i Ganthem, där sammanträde hölls med Lina och Halla ting kl. 12 och slutligen till Röstäde i Ekeby, där Endre och Dede ting mötte kl. 4 e. m. Protdkollet från dessa sammanträden är daterat i Röstäde.5) Vad som sagts på de olika mötena får man inte veta. De ha väl varit sig tämligen likartade. Landshövdingen har för allmogen framställt landets farliga belägenhet och nödvändigheten av det av Konungen anbefallda lantvärnet och vidare meddelat att Visby borgerskap beslutat biträda vid dess upprättande. Han förklarade vidare att ingen annan exercis skulle påfordras än som vore nödvändig för gevärens laddande och och ”för dem själfva icke skadeliga handterande”, samt att t. v. inga vårdkasar skulle uppsättas eller strandvakter utgå. Allmogen å sin sida förklarade sig villig och skyldig att deltaga i landets försvar. Varje husbonde skulle vara beredd att mottaga gevär och ammunition och för övrigt skulle nödvärnsvapen som pikar, klubbor och påkar anskaffas så att man kunde” gå fienden försvarsvis till mötes om fiendtliga anfall av i land satte besättningar på denna vår ö skulle ske”.
Man får icke föreställa sig detta lyckliga resultat av förhandlingarna som beroende på ett landshövdingens diktat, på vilket allmogen svarade ett mer eller mindre tvunget ”ja”. Gotlänningarna visste vad det var fråga om. De hade ansvarat för
sin ös säkerhet under ofredstid förr, finast under kriget 1788-90. Deras talmän ha säkert sagt sin ärliga mening. Det framgår av att de hade ett villkor att ställa upp. Om de under exercis eller eljes skulle kommenderas av främmande befäl skulle de bli väl behandlade av detta. Det var icke något nytt krav. Det begärde den gotländska allmogen av landshövding von Hökerstedt år 1742, då man ännu hade i friskt minne att förhållandet inte varit så väl beställt i detta hänseende under ”den stora ofredens” dagar. Det var fullmyndiga män, som gjorde sin plikt efter bästa förmåga, det skulle deras officerare förstå.
Från Röstäde ställdes förmodligen kosan tillbaka till Visby, men nästa dag kl. 10 f. m. mötte landshövdingen Bro och Bills ting vid Gute i Bäl för att kl. 4 e. m. samma dag sammanträffa med Forsa ting vid Angelbos i Lärbro. Nästa dag, den 11 mars, samlades Rute ting vid Rute kyrka och kl. 4 e. m. sammanträdde Lummelunds ting i Stenkyrka prästgård. Mötet var ursprungligen utsatt till Grausne. Ändringen var dock utan tvivel endast till fördel för herr landshövdingen och hans följeslagare, ty i Stenkyrka härskade prosten J. N-son Lutteman och hans hustru Lovisa Fredrika Bacher, som säkerligen visste att väl förpläga de höga herrarna från staden.6)
Därmed voro sammanträdena med Norra häradet avslutade. Om dessa är endast antecknat i Röstädeprotokollet :5) ”mutatis mutandis7) enahanda sammanträden och lika utgång deraf”. Efter ett par dagars uppehåll kom turen till Södra häradet. Där hölls det första sammanträdet med Garde ting vid Kyrkebys i Etelhem den 20 mars kl. 9 f. m. följt av möte med Burs ting vid Häggdarfve ”på Nähr” kl. 4 e. m. Följande dag gällde det Hemse ting, som samlades vid Tjengdarfve i Hemse kl. 9 f. m., Grötlinge ting vid Lingsarfve i Hafdhem kl. 3 e. m. och slutligen Hoburgs ting vid Botvide i Öja. Den 22 hölls inga sammanträden, vi våga förmoda, att landshövdingen då vilade ut i prosten A. Ekholtz gästfria hem i Fardhems prästgårds). Den 23 mars gick färden vidare till Burge i Levede, där Fardhem och Habblinge ting mötte kl. 9 f. m., och slutligen hölls den sista sammankomsten med återstående Hejde, Banda och Stenkumla ting vid Sandäskes kl. 11 fm. Här är protokollet för Södra häradets sammanträden uppsatt5). Resultatet var detsamma som i Norra häradet : ”Försäkrade hear och en af allmogen samt de öfriga socknemän, hvilha redan å utsatta samlingsställen blifvit hörda och sig uttalat, at med oförfärat mod samt ett för Konung och Fosterland Warmt fjärta söka til at fullgöra hvad på dem kunde ankomma och at på sätt omständigheterna medgåfvo samt ända mål af detta Landtwärns upprättande öfwerensstäma”.

5) Landskansliets utg. handl. 1801, pag. 81. LA.
6) Berta Wiman, Präster och Patroner, Visby 1933.
7) Ung. = med smärre ändringar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Dödsfall

I sitt 83-e levnadsår har lantbrukaren Hans Jakob Dahlby, Hemmor i När, avlidit. Den bortgångne, som i yngre år vistats i Amerika, har inte gjort så mycket väsen av sig utåt, utan har helt ägnat sig åt arbetet på sin gård. Han sörjes närmast av dotter.

Efter en kort tids sjukdom har lantbrukaren Gunnar Lyberg, Halls i Västergarn, avlidit på lasarettet i en ålder av 63 år.
Gunnar Lyberg, som var född på fädernegården, var känd som en duktig jordbrukare, och han hade också ett flertal allmänna förtroendeuppdrag på sin lott. Han var sålunda bl a ordförande i kristidsnämnden, i pensions-, val- och brandstodsnämnderna, revisor för kommunens räkenskaper, kassör i centralföreningen och i hästuttagningsnämnden på platsen, styrelseledamot i Klintehamns jordbrukskassa och i Sanda pastorats kreatursförsäkringsförening, vägstyrelsen ombud i socknen m m. Personligen efterlämnar han minnet av en präktig och gedigen man, glad, vänsäll och hjälpsam varför han också blivit uppskattad och värderad i vida kretsar.
Närmast sörjande vid hans bår står maka, född Gabrielsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Dödsfall Hans Jakob Dahlby

Vår älskade fader Hemmansägaren Hans Jakob Dahlby har idag i sitt 83 levnadsår genom en stilla död hädankallats, innerligt sörjd och i tacksamt minne bevarad.
Hämmor i När den 22 sept. 1943.
EDLA
Gunnel

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Gotlands ålfiskareförbund

höll i söndags möte å pensienat Botvide i Bussvik under god tillslutning av medlemmar främst från sydöstra Gotland.
Ålfångsten förra säsongen var i det närmaste lika stor som föregående år, och 10,102 kg. hade försålts genom förbundets förmedling. Medlemsantalet uppgick till 87 st. och hade ökats med 1. Utplantering av 75,000 st. sikyngel vid Katthammarsvik hade bekostats aV förbundet. Inkomsterna hade uppgått till 619:24 kr. och utgifterna till 542 kr. Behållningen uppgick till 77: 24 kr.

Årsberättelsen godkändes och ansvarsfrihet beviljades på revisorer. nas förslag.
De i tur avgående styrelseledamöterna T. Gustavsson, Visby, P. A. Persson, Katthammarsvik, Gustav Jakobsson, När, Rikard Weström och Hjalmar Jakobsson, Faludden, omvaldes. Till deras suppleanter i nämnd ordning valdes Hj. Johansson, Kappelshamn, Vilh. Nilsson, Katthammarsvik, Kjell Jakobsson, Lau, Karl Östergren, Hamra, och Tyko Hallhom, Grötlingbo.
Till revisorer omvaldes Svante Andersson, Faludden, och Ragnar Holmberg, Fide, med Herman Nilsson, Fide, och Sven Olsson, Hamra, som suppl.
Till ortsombud utsågs Wilh. Nilsson, Katthammarsvik, Emrik Westberg, Hallgårds, Östergarn, Gustav Jakobsson, När, Alexander Wigsten, Ronehamn, Tyko Hallbom, Grötlingho, Ragnar Holmberg, Fide, Elof Jakobsson, Faludden, och Henry Mattsson, Hamra. Årsavgiften fastställdes till 1 kr. och försäljningsavgiften till 5 öre per kg. ål. Till utplantering av sikyngel våren 1944 anslogs 100 kr.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 22 September 1943
N:r 218

En flaskpost

har flutit i land vid Herta fiskehamn, där den påträffats av fiskaren Karl Zetterqvist, Hemmor i När. Den består av en liten lapp rutat skrivpapper och innehåller tydligen bara en vanlig hälsning. Meddelandet, som är skrivet med bläck och överst har ordet ”Flaschenpost” samt dateringen den 21/7-43, är ”avsänt” av Horst Harnul, Reinickendorf, Isar Strasse 9911, Berlin vilket allt går tämligen bra att läsa. I fortsättningen är emellertid skriften helt eller delvis utplånad genom inverkan av vatten, men så mycket torde dock kunna utläsas, att det gäller en liten hälsning från avsändaren till upphitta-ren. Namnet på det fartyg från vilket denna hälsning anförtrotts vågorna är likaså oläsligt, ett dubbelnamn ser det dock ut att röra sig om — Margit Puze eller något ditåt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 september 1943
N:r 214