Gotlands trupper.

Militärbefälhavaren begagnar sig av tjänstledighet under tiden 12-17 d:s varunder befälet över Gotlands trupper och militärområde föres av chefen för A 7, översten greve Hamilton.
— Chefen för I 18 har beviljat avsked åt furiren 1/Ö Bergström från 15 april och korpralen 3/S Wesley från 16 d:s. Kårchefen har vidare till korpral vid kåren befordrat korpralen i kåren 303 Fondelius och till vicekorpral befordrat volontär 109 Olsson.
— Till kommissarieskola vid I 16 med inryckning 25 maj och utryckning 18 augusti ha från I 18 beordrats såsom elever värnpliktige 61 26/1936 Karlsson, 81 75/1936 Bodin, 113 75/1936 Nilsson, 1 77/1936 Häglund och 89 78/1936 Svensson.
— Under tiden 15 april-22 maj under överstelöjtnant Schougs tjänstledighet uppehålles befattningen som rullföringsområdesbefälhavare i Tingstäde av major Silvffi.
— Till konstapel i A 7 har förordnats volontär 21/1 Bergqvist.
— Förrådsmannen Jupither har förordnats som tjänsteförrättande förrådsförvaltare och bränsleuppbördsman vid A 7 under förvaltare Kolmodins sjukdom.
— A 7:s personal skall enligt kårchefens order den 1 maj beredas permission i den utsträckning tjänstens upprätthållande medgiver.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84

Ny kontingent värnpliktiga från fastlandet

hitkommer till I 18 den 26 ds. Det är fjärde och sista kontingenten av de värnpliktiga från fastlandet, vilka i fjol fingo repetitionsövningarna uppskjutna på grund av då gra.sseH rande barnförlamningsepidemi och sedan beordrades fullgöra övningen i år vid Gotlands trupper. Denna sista kontingent består av 275 man, som komma att ligga inne omkring en månad. Den tredje kontingenten, som nu tjänstgör, utrycker den 23 d:s.
Den nya kontingenten mottages som de tidigare med regementsmusik vid ankomsten till Visborgs slätt. Truppen fördelas på 5 och 7 kompa, avierna. Liksom till föregående grupper har ävet till denna fjärde grupp kommenderats en hel del befäl från fastlandsregementens reserver eller övergångsstater. Bataljonschef för den nya gruppen blir major Söderberg, med löjtnant Steffen som regementsadjutant och i bataljonsstaben iigå i övrigt löjtnant Anger, I 5 reserv, samt fanjunkare Hedman, I 20 övergångsstat. Fanjunkare Schedin, I 5 ögst., tjänstgör på regementsstaben. Chef för 5 kompaniet blir kapten Jeppsson med sergeant Häglund som kompaniadjutant och chef för 7 kompaniet blir kapten Antonsson med sergeant Utterling som kompaniadjutant. I övrigt tjänstgöra på 5 kompaniet löjtnanterna i reserven Gaunitz, K 3, Lundqvist, I 1, och Ström, I 10, underlöjtnant Nordell, I 19:s res., fanjunkare Börjesson, östra fördela. ögst., samt sergeanterna i reserven Olsson, I 14, och Brad_ ley, I 12. På 7 kompaniet tjänstgöra följande reservpersonal: löjtnanterna Bjurling, K 2, Sundahl, 5, och von Sydow I 3, underlöjtnant Simonsson, I 1, samt sergeanterna Bäcklund och Wallin, I 9.
Kårbefälhavaren mottager bataljonen i samband med gemensamt korum onsdagen den 28 april kl. 8.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84

Regementskassörerna komma.

I en av de senaste konseljerna har regeringen fattat beslut om anordnande av kurser för utbildning av regementskassörer, vilka enligt riksdagens beslut skola finnas vid flertalet truppförband bl. a. vid Gotlands infanterikår och Gotlands artillerikår. Innehavarna av dessa nyinrättade tjänster, vilka skola ersätta nuv. biträden åt regementsintendenterna, skola i lönehänseende jämställas med förvaltare och få graden löjtnant i armén. Det skall bli två kurser med utbildning i förvaltningsorganisation, kassa- och expeditionstjänst, bokföring etc.
Den nya organisationen avses träda i funktion den 1 juli 1938, men de nya tjänsterna torde komma att tillsättas redan från 1 april samma år. Sammanlagt erfordras 36 regementskassörer, men för att få någon reserv föreslås antagning av 44 elever till kurserna. Sökande skall vara underofficer på stat eller övergångsstat i arvodesbefattning som biträde hos regementsintendent. Med hänsyn till befattningshavarnas ansvarsfulla ställning anses vederbörande ej böra vara för unga; sökande skall under 1938 uppnå minst 40 år. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84

Utökningen av garnisonssjukhuset.

Militärbefälhavaren på Gotland, som nu tagit del av de inom arméförvaltningen uppgjorda förslagsritningarna till utökning av garnisonssjukhuset på Visborgs slätt, anser flera föreslagna åtgärder vara ur kostnadssynpunkt onödiga. Då kostnaderna för de enligt förslagsritningarna nödvändiga arbetena icke synas kunna utföras inom ramen av de för ändamålet beviljade medlen — 60,000 kr. — böra dessa omändringskostnader enligt militärbefälhavarens mening nedbringas till förmån för ett nytt modernt värmeledningssystem, vilket jämte en genomgripande restaurering av befintliga lokaler i fråga om golv, väggar, dörrar, fönster och elektriska ledningar, borde vara huvudönskemålet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83

Militärbefälets lokalfråga löst.

K. m:t har medgivit rätt för militärbefälhavaren på Gotland att under en tid av 10 år, räknat från den 1 okt. 1938, förhyra för stabsexpeditionen vid militärbefälet lämpliga lokaler för en årlig hyra av 5,800 kr. K. m:t har även anvisat 4,300 kr. för förhyrning av vissa av de nya lokalerna under budgetåret 1937-1938. De till förhyrning ifrågasatta lokalerna äro belägna i en nybyggnad inom kv. Igelkotten i närheten av A. 7. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 10 April 1937
Nr 81

Gotlands trupper.

Semester har beviljats löjtnant Grönström, A 7, och sergeant Häglund, I 18, under tiden 12-17 april.
— Tredje omgången av de värnpliktiga från fastlandet, som hitkommenderats för fullgörande vid A 7 av fjolårets repetitionsövning, placeras å 3 övningsbatteriet, som förlägges till Blåhäll. Batterichef blir kapten Lindberg, A 7:s reserv, batteriadjutant styckjunkare Nilsson, A 7:s övergångsstat, varjämte löjtnanterna Kjellbom, A 7:s reserv, och Eriksson, styckjunkare Ljungman och sergeant Hjorthagen, de tre sistnämda tillhörande reserven vid fastlandsregementen, placeras på detta batteri.
— Furiren 10/1 Johansson A 7 har beordrats som elev i signalmekanikerskolan med inryckning vid A 4 den 1 juni och utryckning den 24 juli.

Gotlands Allehanda
Lördagen 10 April 1937
Nr 81

Beväringsinryckning.

Ett åttiotal man beväring hitkom i morse med Thjelvar på dess första tur från Kalmar och inrycka idag jämte c :a 35 gotlänningar vid A 7 till första tjänstgöring och repetitionsmöte.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Inskrivningsrevisionen.

Militärbefälhavaren ingår som ledamot för inskrivningsrevisionen för Gotlands inskrivningsområde och Visby sjömanshus innevarande år. Stabsläkaren, fältläkare Carlson, har beordrats att såsom militärläkare biträd nämda revision, vilken sammanträder å. länsstyrelsens sessionsrum torsdagen den 29 april.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Till militär besiktningsman för motorfordon

har av länsstyrelsen förordnats kapten von Koch, A 7, under tiden till och med den 31 dec. 1938. Han har därvid fått befogenhet att inom Gotlands län verkställa såväl besiktning av krigsmakten tillhöriga motorfordon som också prövning av förares kompetens för erhållande av körkort beträffande befäl och meniga, som utbildats genom militär myndighets försorg för militärtjänst.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Extra inryckning på Visborgs slätt nästa sommar.

Stor samlingsfärd planeras av gamla I 27-are.
Det har hållits årsmöte i Gotlandsinfanteristernas kamratförenings Stockholms-krets. Ett stort antal f. d. beväringar och ”stammare” av högre och lägre grader hade mött upp på Piperska Muren och tillbragte under kapten Einar Råbergs presidium en trevlig afton, som påtagligt präglades av samhörighet och god gotländsk försvarsanda. Denna frammanades spontant då kapten Råberg i kåseriets form och med kartans hjälp gav en skildring av den gotländska vintermanöver, som den 22 och 23 sistlidna mars ägde ruin i försvarsområdet mellan Roma och Östergarn under ledning av militärbefälhavaren på Gotland överste Törngren. Det var både intressanta och roliga glimtar han gav från gotländskt ”motoriserat” militärliv av i dag — de forna beväringsmännen erinrades livligt om egna mer strapatsrika fotvandringar på ön.
Förre regementschefen överste Thuresson, som jämte riksdagsmannen redaktör Gust. Svedman var hedersgäst vid mötet, frambar tack för den lilla manöverskildringen och talade vid supén för kamratföreningen och sammanhållningen inom denna. De närvarande mottogo med begeistring förslaget att till nästa år göra stor samlingsfärd till Gotland. Särskilt togs fasta på att de årsklasser, som gjorde värnplikten åren 1911-13, skulle ”mobiliseras” till frivillig inryckning på Visborgs slätt och där fira 25- årsminnet och uppliva gamla minnen från sina vapenår vid regementet, som 1 juli i år återuppstår i sin forna glans.
Vid nachspielet berättade ”Svix” roliga beväringsminnen från den romantiska tiden före sekelskiftet. Han och löjtnant Carl Alyhr voro de äldsta närvarande. Den sistnämda, som härom dagen fyllde 75 år, blev hjärtligt hyllad, bl. a. av en värnpliktig av årgång 1910, som livligt erinrade sig sångargemenskap med och permissionslappar av f. d. fanjunkaren, som var en av många beväringsgenerationer känd och uppskattad sångledare vid regementet. Vid samkvämet underhöll en 1912:a, optiker Otto Åhlström, med Benmans-sång till luta och skådespelaren Hartvig Fock bidrog ävenledes till en god och glad stämning.
Till ordförande i Stockholms-kretsen återvaldes kapten Råberg, och övriga styrelseledamöter blevo bankdir. O. Rengstrand, grosshandl. T. Söderström, kassör Carl G. Wirström och ombudsman Nils G. Olsson, den sistnämde föreningens nitiske sekreterare. Suppleanter blevo löjtn. J. Söderberg, fabrikör E. Egelin och faktor G. Fjellander.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79