Inför repetitionsövningarna.

Inryckning vid A 7 i morgon.
Till A 7 inrycka i morgon 73 värnpliktiga från fastlandet, vilka hitlända med Visby över Kalmar, vidare 36 värnpliktiga från Gotland, varav 5 äro tilldelade luftvärnsartilleriet. Vidare inrycka furirerna på reservstat Norgren och Berg, studentsignalisterna Edqvist och Melén, befälseleven Malm och reservofficersaspiranten Silvén.
Under repetitionsövningarna organiseras kåren på kårstab, I divisionen om stab, 2, 3 och 4 batt., vidare 1 batt. och målavdelning. I kårstaben ingå kårchefen, överste Hamilton, major : Melander (skjutchef), serg. Broström, kapten von Koch, regementsståbschef, löjtnant Norman, styckjunkare Nösell, kapten Hambn, tygofficer, löjtnant Grönström, kapten Bergman, kasernofficer, löjtnant af Ugglas, styckjunkare Thimgren, förrådsförvaltare Kolmodin, förrådsvaktmästare Jupither och styckjunkare Söderström, köksföreståndare. Motorofficer är kapten von Koch, stallofficer kapten Fredriksson, signalofficer kapten Lindgren samt gasofficer kapten Carleson.I — divisionsstaben ingå kapten Bergman, chef, löjtnant Steffen, fänrik Nilsson och styckjunkare Hultberg; 2 batt. kapten Lindgren, chef, styckjunkare Nilsson, löjtnant Holmstedt, styckjunkare Hägg, serg. Ahlin och Landell; 3 batt. kapten Kring, chef, styckjunkare Hjortdal, löjtnant Linnman, fänrik Björklund, styckjunkarna Lindström och Silvén, serg. Kronbladh; 4 batt. kapten Lemmel, A 2, chef, serg. Eklund, löjtnant Leijonhufvud, fänrik Hullberg, serg. Stjernqvist; 1 batt. kapten Carlesson, chef, styckjunkare Pettersson, löjtnant Christensson, A 1, fänrik Linderoth, serg. Lundgren; målavdelningen kapten Hambn, chef, serg. Ingmansson.
Kaptenerna Reichenberg och Hägg följa övningarna enligt divisionschefens bestämmelser.
Volontärartillerist-, konstapelsoch furirskolorna avslutas idag.

Inryckning vid I 18
äger som förut rämnts rum den 1 sept., då c:a 600 man träda i tjänst, varav 400 komma från fastlandet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Från artillerikåren.

Till löjtnant vid Gotlands artillerikår har kårchefen föreslagit fänriken vid kåren G. R. Nilsson samt til konstituerad fänrik vid kåren fänriken i kåren N.-E. Björklund. Arméchefen tillstyrker.
— Till löjtnant vid intendenturkåren från den 1 oktober har generalintendenten föreslagit bl. a. löjtnant K. G. B. Eckerbom, Gotlands artillerikår.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Från infanterikåren.

Till särskild utbildning vid S 1 under tiden 30 aug.—30 sept. har beordrats furirerna Hult och Holmgren.
— Löjtnant Runeborg har genomgått 1937—38 års kurs vid infanteriofficersskolan med därpå följande kurs för subalternofficerare vid skjutskolan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Vintergruppens inryckning uppskjuten.

Närmare om inkallelsen meddelas senare.
Genom arméorder har bestämts, att kungörelser och personliga order avseende inkallelse av infanteriet och artilleriet tilldelade, till linjetjänst uttagna värnpliktiga i allmänhet, vintergruppen, till Gotlands infanteriregemente och Gotlands artillerikår t. v. icke skola utfärdas. Närmare. bestämmelser komma att meddelas framdeles.
Man har på respektive truppförband sig ingenting bekant om anledningen till denna order. På I 18 är man emellertid glad för uppskovet, som man länge önskat. Det är nämligen så, att den 27 sept., efter regementsmötets slut, utrycka c:a 1,200 man, nämligen dels den s: k. sommargruppen, huvuddelen av 1937 års klass jämte underbefäl och fackmän Hlidare dels 1935 och 1936 års klasser, underbefäl och fackmän, befälselever etc., de senare grupperna sammanlagt c:a 600 man, som inrycka 1 sept. till regementsmötet. Enligt tidigare bestämmelser, som nu upphävts, skulle vintergruppen fastlänningar, c:a 150 man, inrycka redan den 29 sept. Denna inryckning har nu uppskjutits i avvaktan på närmare bestämmelser.
A 7 har litet mera tid på sig mellan ut- och inryckningarna. Där rycka sommargruppens värnpliktiga jämte till regementsmötet inryckta, allt som allt c:a 300 man, ut efter den 30 sept. och vintergruppen, 58 man i år, skulle ha ryckt in den 4 okt., men även där kommer alltså, inryckningen att tillsvidare uppskjutas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Dagens samövningar med Gotlands trupper.

Fientligt flyganfall mot Roma flygfält.
Den femte och sista samövningen i följd denna vecka mellan Gotlands trupper och pansarbilskompaniet samt flyget ägde rum i dag, då man också kunde glädjas över litet sol över landskapet.
Förutsättningen var liksom igår att krigstillstånd rådde mellan två främmande makter men att Sverige förklarat sig neutralt. Mobilisering hade ännu ej verkställts. Roma och Visby flygfält förutsättes emellertid färdiga och försvarades av vardera en luftvärnsautomatkanontropp och fyra luftvärnskulsprutor, båda slagen fingerade, samt ett gevärskompani.
III bataljonen I 18 under kapten Jeppssons befäl med löjtnant Källström som bataljonsadjutant stod utom två kompanier kl. 9 vid Sylfaste medan II pansarbilskompaniet vid samma tidpunkt stod vid Visborgs slätt.
Kort efter kl. 9 inkom rapport om att fientliga flygplan varit synliga — det var för övrigt sju flygplan från Fårösund, som uppenbarade sig även över Visby — och det visade sig sedan att de mellan 8,50 och 9 med fallskärmar landsatt omkring 1 kompani i trakten öster om Dalhem. TII bataljonen och pansarbilskompaniet fingo omedelbart order att skrida till attack mot den fientliga styrkan samt ingripa till flygfältets i Roma försvar mot både trupper och flyg.
Sedan denna del av övningarna avslutats följde skarpskjutning i Tofta, varom närmare meddelande i går lämnades. Ledare för skjutningen med pansarbilskompaniet var major Lindh.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Gotlandsmilitär till fastlandet.

Genom arméorder har bestämts, att kaptenen. vid Gotlands artillerikår Carlsson skall under tiden 6I sept. tjänstgöra vid luftvärnsövning i Stockholm samt 1 okt.—6 nov. vid Karlsborgs luftvärnsregemente.
Furiren vid Gotlands infanteriregemente Toftén har beordrats att 2 —18 sept. tjänstgöra vid Kronobergs regemente. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Militärbefälet.

Arméchefen hemställer, att major Möller I 18 skall beordras att från den 29 augusti till 30 september uppehålla befattningen som stabschef vid militärbefälhavarens på Gotland stab.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Samövningarna med pansarbilförband

äga som förut nämnts rum denna vecka under militärbefälhavarens ledning. I ledningen ingå från militärbefälet stadschefen och adjutanten samt från I 18 majorerna Lindh och Möller samt kapten Löwenborg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Luftvärnsartilleriet.

Genom generalorder har bestämts, att till linjetjänst uttagna, luftvärnsartilleriet tilldelade värnpliktiga av årsklass 1935 inom Gotlands inskrivningsområde, vilka äro skyldiga att i år fullgöra repetitionsövning, skola inkallas till och utbildas vid Gotlands artillerikår. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Gotlands trupper.

Genom generalorder har bestämts, att officersaspiranterna Gäfvert, Södermanlands regemente, och Calais, Värmlands regemente, skola tilldelas Gotlands infanteriregemente. Vidare har bestämts, att till Gotlands infanteriregemente skola transporteras aspiranterna Nordquist, Hallands regemente, och Löfberg, Livgrenadjärregementet såsom reservofficersaspireanter.
— Fänriken Nilsson, A 7, har genomgått artilleri- och ingenjörshögskolans allmänna artillerikurs.
— Skjutning med pjäser anordnar A 7 på Tofta skjutfält den 22 —27 aug. under major Melanders ledning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191