Landstormsrörelsen.

har verksamhetsåret 1931—32 haft känning av den ekonomiska deprassionen. Enligt Sveriges landstormsföreningars centralförbunds nu föreliggande årsberättelse minskades sålunda antalet till rörelsen anslutna medlemmar med 2,649, en minskning, som nyrekryteringen ej förmådde upphäva. Hela medlemsantalet är nu 483,982, därav 400 män och 349 kvinnor tillhörande Gotlands nationalbevärings landstormsförbund. I de å Gotland anordnade landstormsövningarna deltogo under året 408 män, 1,290 kvinnor samt 97 landstormspojkar. Landstormskvinnornas insamlingsverksamhet tillförde organisationen ett netto av 95,409 kr., därav 1,658 kr. från Gotland. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Vapenöfningarna

med Gotlands nat.-beväring för innevarande år komma att ega rum under följande antal dagar samt å vanliga mötesplatser nemligen: Officersmöte under 12 dagar från och med 22 till och med 27 Maj samt från och med 5 till och med 10 Juni; Befälsmöte för allt öfver- och underbefäl samt spel vid infanteriet och jägarne under 6 dagar från och med 29 Maj; Befälsmöte för allt öfver- och underbefäl samt spel vid artilleriet under 13 dagar från och med 29 Maj, med en veckas förutgången öfning för det underbefäl, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen; samt Batterimöten för artilleriet och Kompanimöten för jägarne under 6 dagar, för artilleriet, Visby och norra bataljonerna från och med 12:te samt för södra och medelbataljonerna från och med 19 Juni. Derjemte har kungl, maj:t befallt, att nationalbeväringens trumpetare, hornblåsare och trumslagare må inkallas till öfningar under 6 dagar
utöfver tiden för befäls., batteri- och kompani mötena, samt att dessa öfningar skola taga sin början 22 Maj. Till följd bäraf skall samling ske i Visby vid batteri- och kompanichefernas qvarter 28 Maj kl. 5 e. m. för underbefälet af artilleriet, infanteriet och jägarne samt 21 Maj kl. 5 e. m. för det underbefäl af artilleriet, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen. Till batteri- och kompanimötena för artilleriet och jägarne skall samling ske 12 och 19 Juni kl. 6 f. m. Trumpetare, hornblåsare och trumslagare samlas vid musikbefälhafvarens qvarter 21 Maj kl. 5 e. m. Derjemte kommer – målskjutning med handgevär att verkställas & vederbörande mötesplatser alla dagar under ofvannämnde möten.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Mars 1876
N:r 24

Nationalbeväringen

har af riksdagen fått 56,301 kronors förhöjning för den nya statens tillämpning, hvarjemte dessutom 1,095 kronor anslagits för beredande af dagaflöning åt regementsläkaren på Gotland.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Mars 1876
N:r 24

Till dena underbefälsskola,

som under nästkommande Maj månad sammanträder å Karlsborgs fästning äro från hvarje indelt regimente kommenderade en och från Gotlands nationalbeväring två underofficerare. Som elever beordras till skolan från Gotl. nationalbeväring fyra underbefäl. Till underbefälsskolan beordrad elev bör, om möjligt, icke vara öfver 32 år, hafva undergått godkänd examen i förberedande underbefälsskola eller hafva inför kompanischef aflagt deremot svarande kunskapsprof.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Februari 1876
N:r 13

Gotlands artillerikår.

K. m:t har befallt, att löjtnanten Vid Gotlands artillerikår N. E. L. Borg skall vara elev i kursen för eldledare vid artilleriets skjutskola å Marma under februari månad 1933.
Majoren i armén, kaptenen vid Karlsborgs artilleriregemente och i Gotlands artillerikår G. G. W. von Braun har beordrats till kursen för gruppledare vid skjutskolan. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294

Gotlands artillerikår

K. m:t har med ändring av tidigare beslut befallt, att reservofficersaspiransten, furiren i Gotlands artillerikår Lindskog skall vara elev i 1933 års andra regervofficerskurs (sommarkursen) vid krigsskolan. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292

Förplägnadsmagasinet i Tingstäde.

Arméförvaltningen har ställt ett belopp av 600 kr. till militärbefähavarens på Gotland förfogande för bestridande av vissa underhållskostnader vid förplägnadsmagasinet vid Tingstäde fästning. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Gotlands artillerikår.

Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet hemställer hos k. m:t, att en vid Gotlands artillerikår ledigbliven fänrikslön må tillsvidare under budgetåret disponeras av fänriken i Svea artilleriregemente Strandh. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Gotlands artillerikår.

Chefen för Gotlands artillerikår hemställer hos k. m:t att kaptenen i kårens reserv Filip Hägg måtte få räkna tur såsom utnämd till offioer år 1909. Han avlade officersexamen i maj samma år, men på grund av glömska av dåvarande kårchefen ingavs befordringsförslag först i december, Utnämning på förslaget ägde sedan rum i januari 1910. Kapten Hägg har, liksom vederbörande vid kåren, varit av den uppfattningen, att han trots den försenade utnämningen likväl ägde rätt räkna tur såsom utnämd år 1909, men arméförvaltningen, där han begärt utfå kapitaliserade värdet av sin pension, har förklarat sig icke kunna bifalla ansökningen, med mindre han av k. m:t medgives räkna tur går som utnämd år 1909. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Gotlands nationalbeväring.

Kongl. maj:t har genom bref den 8 sistl. Okt. förordnat, att den Gotlands nationalbeväring för bruket under mötena af egna skjortor, strumpor och yttre fotbeklädnad bestådda ersättning skall tills vidare utgå med sexton öre för hvarje exercisdag.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 9 November 1875.
N:r 89.