Gotlands artillerikår.

K. m:t har medgivit chefen för Gotlands artillerikår att antaga officersaspiranten vid Svea artilleriregemente Lennart Berner och reservofficersaspiranten vid samma regemente G. H. Lindskog till reservofficersaspiranter vid Gotland artillerikår. (H. B)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Gotlands infanterikår.

Värnpliktige befälseleven vid Gotlands infanterikår Eric H. Wångmark anhåller hos k. m:t om rätt att antagas till reservofficersaspirant vid hären, utan hinder av att ansökningen ej ingivits i föreskriven tid. Militärbefälhavaren tillstyrker framställningen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Gotlands infanterikår.

Inspektören för infanteriet tillstyrker hos k. m:t militärbefälhavarens på Gotlands förslag att överstelöjtnanten vid Gotlands infanterikår Herm. Tillberg måtte kommenderas att följa utbildningen vid den granatkastarkurs, som kommer att anordnas vid skjutskolan å Rosersberg. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Arméns motorisering.

Bilden visar en rad av bilar uppställda på Artillerigården i Stockholm

De stort anlagda arméförsöken, som just nu pågå i Uppsala-trakten, äro ej att betrakta som en fältmanöver i vanlig mening. Syftet med desamma är nämligen något alldeles sneciellt, ty det gäller ingenting mindre än att experimentera sig fram till en särskilt för svenska förhållanden lämpad form av den nya maskinarmén. Vårt lands säregna väg- och terrängförhållanden fordra en rörlighet och anpassningsförmåga hos de olika förbanden och transportmedlen av alldeles speciellt slag och ett material, som tål vid våra backiga vägar och gropiga sluttningar. Hur vi här i Sverige söka klara det problemet är en sak, som intresserat diskuteras i miltära kretsar långt utanför landets gränser, För utrustningen av det motoriserade artillerist har bl. av inköpts ett stort antal Fordbilar av en viss standardtyp och med enhetlig utrustning, s. k. rekognosceringsbilar. Vår bild visar överst en rad av dessa bilar uppställda på Artillerigården i Stockholm samt därunder en batterichefsbil på krigsstigen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Uppskov för värnpliktiga vid mobilisering.

I generalorder har nu utfärdats bestämmelser rörande det antal värnpliktiga, tillhörande beväringen och landstormen, som vid mobilisering må beviljas uppskov av arm6förvaltningen, marinförvaltningen m. m.
Inom Gotlands inskrivningsområde må av arméförvaltningen beviljas uppskov för högst 40 värnpliktiga tillhörande beväringen och högst 40 värnpliktiga tillhörande landstormen. (H B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 September 1932
N:r 222

Flygbesöket slut.

Den spaningsgrupp av tre flygmaskiner, som under de senaste veckorna deltagit i övningar med Gotlands trupper, startade i förmiddags härifrån och voro, enligt hit ingånget meddelande, redan efter en timmes flygning lyckligt framme vid Malmslätt. Chef för gruppen har som bekant varit löjtnant Schyberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 September 1932
N:r 222

Anslag till den andliga vården vid armén.

Arméförvaltningen och flygstyrelsen föreslå k. m:t att för innevarande budgetår av anslaget till befrämjande av den andliga vården vid armen tilldela Gotlands artillerikår 240 kr. och soldathemmet å Visborgs slätt 600 kr.
Beträffande Gotlands infanterikår ha ämbetsverken icke föreslagit något anslag, då de vid kåren befintliga reservationerna från föregående budgetår å 549 kr. överstiger det anslagsbelopp, som eljest skolat tillkomma truppförbandet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 September 1932
N:r 222

Övningar med Gotlands trupper

tillsammans med flyget ägde i går rum i Hellvi, Lärbro och Othems socknar under militärbefälhavarens, överste Törngrens, ledning. Övningarna pågingo från kl. 8 på morgonen till kl. 4,40 e. m., då militärbefälhavaren hälsade trupperna vid Stengrinda i Hellvi. Såväl infanterikåren som artillerikåren och bevakningsstyrkan i Tingstäde deltogo.
Trupperna återkommo hit kl. 9,30 i går afton. Gårdagens övningar var den enda egentliga manöverdag, som Gotlands trupper i år få vara med om.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 September 1932
N:r 220

Gotlands artillerikår.

Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet säger sig i yttrande till k. m:t intet ha att erinra mot de av officersaspiranten vid Svea artilleriregemente Lennart Berner och reservofficersaspranten vid samma regemente G. H. Lindskog gjorda ansökningarna om transport som reservofficersaspiranter till Gotlands artillerikår. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219