Fortifikationen.

Major B. Myhrström i fortifikationens reserv får under månaderna januari-mars tjänstgöra som fortifikationsofficer vid fjärde militärbefälhavarestaben.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Tillstånd att kvarstå i reserven

till utgången av 1948 har låmnats bl. a. majorerna i armen C. P. Slettengren, Smålands artilleriregementes reserv, L. A. Rosengren och A. T. Isaeus, Gotlands artillerikårs reserv.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Sjövärnskåren.

Överstelöjtnanten Hilder, kustartilleriet, skall under år 1947 inom flottiljstaben vid Gotlands sjövärns-flottilj biträda vid anläggning av ärenden, som berör flottiljens verksamhet inom marinen. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Under militära hedersbetygelser

fördes i middags stoftet efter den vid en olycka under militära övningar i lördags morse förolyckade värnpliktigen Allan Lennart Houander från Väskinde till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i Östra gravkapellet i närvaro av bl. a. kårchefen för A 7, överste Thorsten Berggren, I 18:s musikkår samt en paraderande trupp från 16 batt. Den högtidliga akten inleddes med ps. 377: 1, 2 och 5, varpå kyrkoherde E. Ihrmerk höll griftetalet samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 425: 6 och ägde kransnedläggning rum. Överste Berggren nedlade sålunda en krans från artillerikåren och vidare nedlades kransar av batterichefen och kamrater till den bortgångne. Musikkåren spelade sorgmarsch och Integer vitae. Kistan fördes därefter till Väskinde, där den gravsattes. Efter kransnedläggningen vid graven framförde kyrkoherde Ihrmark de sörjandes tack för den hedersbevisning som kommit den avlidnes minne till del.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Från infanteriregementet.

Värnpliktige furiren 711 Svennefelt har anställts från 1 jan. 1947 över stat i vakant furirbeställning.
Vid tävling om högsta procent avlagda simborgareprov inom arméns truppförband har I 18 i grupp 2 placerat sig som nr 3 och härför tilldelats Simfrämjandets diplom.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Pansartrupperna på Gotland indragas.

En av de första följderna av nedskärningen.
Försvarets framtida organisation enligt det s. k. 900-miljonersalternativet innebär enligt St.-T. bl. a. att det inom armén främst är kavalleriet som blir föremål för indragningar. Två regementen, d. v. s. halva vapnet, nämligen Livregementet till häst i Stockholm och Skånska kavalleriregementet i Hälsingborg, väntas försvinna. Pansartrupperna blir av med Göta pansarlivgardes kompani på Gotland, trängtrupperna kompaniet i. Nora och signaltrupperna kompaniet i Kristianstad. Inga infanteriförband är hotade, men Göta artilleriregemente i Göteborg väntas försvinna.
Planerna för marinen går på lång sikt. Meningen är att pansarskeppen skall få tjäna ut och först så småningom ersättas av s. k. eskaderledare på 4,000 ton, två i varje eskader. I eskadrarna kommer främst jagare att ingå.
Inom flygvapnet kan den kvantitativa utbyggnaden icke fortgå som hittills, men flyget kommer i hög grad att omvandlas med hänsyn till krigserfarenheterna. Bland annat kommer den tunga bombflottiljen i Västerås att ersättas med en nattjaktflottilj.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Gotlands sjövärnsflottilj.

Löjtnant Arendt de Jounge, sjövärnskåren, avgår vid årsskiftet från förordnandet som flottiljchef vid Gotlands sjövärnsflottilj och efterträdes av kapten Nils Krokstdet, kustartilleriet. Hans förordnande gäller t. v. fyra år.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

A 7-värnpliktig överkörd och dödad i Tofta.

Föll från pjäsbil under övning i mörker.
Under övning i mörker på Tofta skjutfält i dag på morgonen överkördes och dödades värnpliktige 361-18-45 Allan Lennart Hofvander, 16 batteriet, A 7. Närmare omständigheter om den sorgliga olyckan har hittills inte kunnat utredas.
Batteriet, som denna vecka dagligen haft övningar på Tofta-fältet, skulle vid 6-tiden på lördagsmorgonen byta ställning. Hofvander satt under färden på en pjäsbil tillsammans med 8-10 andra värnpliktiga. Med all sannolikhet har han i mörkret fallit av bilen och blivit överkörd utan att någon av kamraterna märkt det. Stadsfiskalen har hand om utredningen.
Allan Lennart Hofvander, som var född den 23 febr. 1925 i Finja församling i Kristianstads län, var hemmahörande i Väskinde. Han hörde till årets värnpliktiga och var i det civila anställd som lokeldare vid Gotlands Järnvägar. Närmast sörjes han av fadern, plåtslagare Jöns Hofvander, Väskinde, och hans maka Anna samt åtta syskon.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Hemvärnsövning i Ganthem.

”Sedan i morse råder krigstillstånd på Gotland. Fientliga smärre avdelningar ha hoppat med fallskärm på olika platser på ön. Hemvärnet har fått order att, under pågående utrustning av linjeförbanden, försvara utrustningsdepåerna mot sabotagehandlingar.”
Så löd den förutsättning som övningsledaren, kapten Runeborg, meddelade de hemvärnsområden som den 7 och 8 december deltogo i nattövning, ,avseende spaning, postbjänst och strid i mörker.
Klockan 21 hade alla samlats och förlagts i tält, och efter utspisning av choklad med smörgås började vakttjänsten och spaningen. Det blev inte långa stunders vila i tälten, ty fienden utnyttjade månskenet, som silade in genom regndiset, och anföll ideligen. Fram emot midnatt ansåg emellertid övningsledaren att hemvärnsmännens utryckning ur tälten och försvaret av förläggningen gick bra, varför övingen avbröts av en fyra timmars välförtjänt vila, föregången av varm dryck.
Klockan 4 anbefalldes emellertid larmförläggning, emedan man kunde befara att fiendens livliga spaning under kvällen och natten skulle resultera i ett anfall. Och mycket riktigt, klockan 6 på morgonen brakade det löst på allvar, skotten smällde, handgranater kreverade och mörka skepnader störtade framåt i halvmörkret mot den egna posteringslin- jen. Denna sviktade, brast på en del ställen, men slöt sig åter samman, och efter en kort men häftig strid var fienden slagen. Och därmed var också nattövningen avslutad, och hemvärnsmännen läto sig väl smaka av lottornas kaffe och smörgåsar.
Förmiddagspasset ägnades dels åt en övning med skarp ammunition, ledd av löjtnant von Schulman och avseende uppträdande i skog, dels en tävlingsskjutning i pluton, ledd av löjtnant Karnehed och avseende plutons anfall mot en vid stranden landsatt fiende.
Lottorna fingo som vanligt sista ordet med en stadig frukost klockan tolv på söndagen, efter att, också som vanligt, hela dygnet runt i olika avlösningar, ha skött om sina hemvärnsmäns förplägnad.
Hemvärnsofficeren, major Borenz, följde övningarna med intresse, och hans adjutant, fanjunkare Söderström, var allestädes närvarande, där en hjälpande hand behövdes.
Det är glädjande att se att hemvärnet besitter en sådan livaktighet att man kan få ihop nära hundra man till en så pass krävande övning som den ovan refererade, och det torde samtidigt vara ett fullgott bevis på, att den enskilde hemvärnsmannen numera börjat inse att man inte kan försvara sin hembygd enbart med att kunna skjuta, man måste också kunna i andra avseenden uppträda som soldat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Repetitionsövningar vid kustartilleriet.

Marinorder har numera .utfärdats om repetitions- och efterutbildningsövningar vid kustartilleriet 1947. Första och andra repetitionsövning samt repetitionsövning enligt övergångsbestämmelserna till 1941 års värnpliktslag skall fullgöras för huvuddelen av tjänstgöringsskyldiga värnpliktiga under tiden 1-30 september. Under tiden 1-31 mars 1947 skall dock till fullgörande av nämnda repetitionsövningar inkallas värnpliktiga till följande ungefärliga antal: vid. Vaxholms,Karlskrona och Älvsborgs kustartilleriregementen vardera 200 man samt vid Gotlands kustartillerikår och vid kustartilleridetachementet i Härnösand vardera 100 man. De vpl:a som skall inkallas i mars skall utväljas med hänsyn tagen till de förband som avses att organiseras vid truppförbandens repementsövningar under denna månad. Härvid skall i första hand utväljas vpl:a, som ej undergått underbefälsutbildning och som tillhöra sådana yrkesgrupper (jordbrukare m. fl.), för vilka inkallelse under september är särskilt oläglig. — Efterutbildningsövning skall anordnas i omgångar under nästa år. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290