Fårsjukdom

har utbrutit inom Mästerby socken, hvarför länsveterinären dit beordrats.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Juni 1876
N:r 45

Landsbygden. Mästerby.

MÄSTERBY, 19 aug.
Ett dödsfall i barnförlamning. Förliden onsdag avled å epidemisjukhuset i Visby lantbrukaren Fridolf Pettersson, Sallmunds i Mästerby, efter endast några dagars sjukdom. Den avsomnade, som sedan flera år tillbaka innehaft och brukat fädernehemmet, var vid sitt frånfälle 42 år gammal. Allmänt intresserad och imitiativrik blev han tidigt anförtrodd kommunala uppdrag, av vilka han vid sin död innehade ett flertal. Med sin allvarliga religiösa läggning var han en aktiv medlem i socknens missionsförening, vilken hamn tillhört från ungdomen. Hans stilla och sympatiska personlighet skaffade honom många vänner, som jämte maka, dotter och broder stå sörjande vid båren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Epidemirapporten.

Förste provinsialläkaren dr Kurt Bergströms epidemirapport för förra hälften av augusti månad upptager ett fall av rödsot i Visby samt ett fall av barnförlamning i Mästerby.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Anslutningen till andelsslakteriet.

Resultaten från teckningsarbetet för Gotlands Andelsslakteriförening äro: Ala 87 proc., Barlingbo 98, Dalhem 75, Endre 85, Etelhem 98, Fardhem 85, Fole 85, Garda 84, Havdhem 96, Hamra 79, Kräklingbo 91, Lojsta 82, Lokrume 97, Lummelunda 99, Mästerby 89, Norrlanda 93, Silte 94, Sproge 92, Västergarn 76,
Västerhejde 100 proc.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Dödsfall Fridolf Pettersson

Gud har till sin glädje hemkallat vår innerligt älskade make och fader Fridolf Pettersson som efter en kort sjukdom i sitt 42 levnadsår stilla insomnade idag, lämnande oss i namnlös sorg men i förhoppning om saligt återseende.
Sallmunds i Mästerby den 15 augusti 1934.
Anna Pettersson.
Kally.
Sv. Mfb, sångbok n:o 439.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Dödsfall Oscar Reinhold Larsson

Tillkännagives att Oscar Reinhold Larsson från Martille i Stenkumla stilla och lugnt avled i dag i en ålder av 87 år, 8 mån., 19 dagar; sörjd osh saknad av oss, släkt och vänner.
Ejmunds i Mästerby dan 18 augusti 1934.
Emma och Ernst Pettersson.
Sv. Ps. 473, 1 vers.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Augusti 1934
N:r 187.

Klintehamn.

Den 1 aug.
Avslutning å simkursen.
Simkursen härstädes har i år varit besöktav 45 elever, som regelbundet deltagit i undervisningen och visat prov på stort intresse för simidrotten. Bland deltagarna märkas flera från närgränsande socknar såsom Sanda, Mästerby, Fardhem. Undervisningen har på ett förtjänstfullt sätt letts av fröken Lisa Cedergren, Klintehamn. I brist på trampolin har varken kandidat- eller magistergraderna kunnat utdelas i år, ehuru flera av deltagarna varit berättigade till nämda utmärkelse. Trampolinen, som tidigare funnits ute vid bron å hamnplatsen har nämligen för någon tid sedan blåst ned och ny sådan har ännu icke hunnit uppföras.
Efter avlagda simprov ha följande elever erhållit ungdomens simmarin irke i silver: Kurt Nilsson, Åke Smith, Lars-Åke Åkesson, Ingegerd Olofsson och Ingrid Stam, Klintehamn. Simmarmärket i brons erövrades av Åke Hemf och Bengt Jakobsson, Klintehamn, Torsten Lundbom, Fardhem, Ebba Jakobsson, Mästerby, Tyra Pettersson och Kerstin Smitterberg, Klintehamn. Simmarmärket i järn erhöllo Sten Cedergren, Ivan Engavist, Sven Jakobsson och Sture Kristoffersson, Klintehamn, Tore Sjögren, Mästerby, Kerstin Gustavsson och Ingrid Johansson, h Klintehamn, Merit Krusell. Kerstin Sjögren och Ingegerd Lagström, Sanda, samt Ebba Krusell, Klintehamn.
I kappsimning erhöll Sune Sahlsten, Klintehamn, silverpokal såsom den skickligaste i simkursen. I kappsimning mellan pristagarna av silvermärket segrade Lars-Åke Åkerson, Klintehamn, och i kappsimningen i bronslaget segrade Bengt Jakobsson, Klintehamn. I kappsimningen mellan dem som erövrat järnmärket segrade Sven Jakobsson, Klinte hamn. Simövningarna ha varit förlagda till Barlastkaien och pågått sedan den 1 juli. På grund av ogynnsamt väder i början av kursen ha några få övningar måst inställas, i övrigt har det hela lyckats mycket väl.
Bland nybörjarna ha Mai-Britt Jakobsson och Margareta Engqvist, Klintehamn, visat särskilt stort intresse och vunnit erkännande utan särskild utmärkelse.
Simlärarinnan, fröken Lisa Cedergren, har även denna kurs nedlagt ett förtjänstfullt arbete och visat prov på, yrkesskicklighet i simundervisningen, varom resultatet av simkursen också vittnar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177

Hushållningsgillenas möten.

Kräklinge gille hade i går sammanträde i Kräklingbo folkskola. Därvid omvaldes till ordförande hr Hj. Johansson, Tings, och till vice ordi. hr O. Thomasson, Kärrmans. Till lantbrukgombud omvaldes likaledes hr Hj. Johansson och till suppleant för honom hr Nils Ekman, Ekeskogs. Vidare beslöt gillet att ansluta sig till hr Karl Franzéns, Norrgårda i Hellvi, uttalande om nordsvenska här stens bibehållande på ön för premiering. Vid sammanträdet förrättades även inval av några nya medlemmar till hushållningssällskapet.
— Banda gille hade i går sin sammankomst i Mästerby folkskola, varvid till ordförande omvaldes hr Alert Löfgren, Ejmunds, som även utsågs till lantbruksombud med hr Hj. Friborg, Runne i Sanda, som suppleant. Den sistnämde utsågs desslikes till vice ordförande. Vid mötet hölls ett intressant föredrag av konsulent B. Ljunggren om S. R. B.-rasen. Anförandet, som mottogs ned hjärtliga applåder, illustrerades med skioptikonbilder.
— Hemse hushållningsgille höll i går sitt årssammanträde i Eke folkskola under ledning av rektor R. Löfvenberg, Till ordförande för åren 1933—35 omvaldes rektar Löfvenberg och till vice ordförande landstingsman Rud. Bolin, Gandarve i Alva, samt till lantbruksombud för åren 1933—36 likaledes rektor Löfvenberg, varjämte till suppleant nyvaldes lantbr. Axel Pettersson, Gudings i Eke. Gillet beslöt uttala sig för, att lantmannaveckorna under det kommande året ersättas med tre dagars kurser, där jordbrukets ekonomiska problem beredas en framskjuten plats. Vid sammanträdet höll vidare agronom Bertil Nordlander ett intressant föredrag om de nyaste ensileringsmetoderna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

En gåfva

i penningar öfverlemnades trettondagen at tacksamme församlingsbor till skolläraren O. N. Lindgren i Mästerby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 Februari 1877
N:r 3

Broomläggningar.

Tisdagen den 16 2:ne broar å landsvägen utanför Kyrkeby gästgifvaregård i Etelhem, då denna väg blir ofarbar; — samma dag en bro å kommunikationsvägen utanför Halfvards gård i Garda, då socknevägen förbi Findarfve och Smiss gårdar uti nämnde socken i stället kan begagnas; — fredagen den 19 en ny bro å allmänna vägen utanför Jufves gård i Sanda socken, då vägen emellan Jufves och Stenhuse gårdar blir ofarbar, men i stället kan begagnas vägen förbi Ejmunds i Mästerby.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 13 November 1875.
N:r 90.