Landstingsvalet.

Bondeförbundet
har nu fastetällt sina kandidatlistor för landstingsvalet på landsbygden. — Listorna ha följande utseende:
För södrahäradet: Rikedagsman Th. Gardell, Gans i Näs landstingsmännen K. J. Levander, Bols i Havdhem; Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, och Karl — Olofsson, Magnuse i Väte, lantbr. Johan Johansson, Gardarve i Fardhem, Anton Jacobsson, Bölske i Eke, K. Konradsson, Botvardi i Hablingbo, Rud. Olsson, Norai Vamlingbo, Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, Gunnar Andersson, Robbenarve i Garda, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, nämdeman Anskelm Johansson, Enges i Burg, lantbr. Ax. Sundberg, Oxarve i Hemse, Arvid Karlsson, Bandegårda i Sanda, Rud. Larsson, Aningåkra i Alskog, Henning Widén, Vallbys i Hogrän, och Gunnar Larsson, Norrkvie i Grötlingbo.
För norra häradet: Riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume, (suppl. lantbr. Gunnar Nilsson, Halner i Bro, och O. Björkander, Pajse i Martebo), f. riksdagsman Hugo Karlström, Mörrby i Lokrume (suppl. lantbr. Per Svensson, Sorby i Stenkyrka, och Herman Löthberg, Kaungs i Västkinde), landstingsman J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, (suppl. lantbr. Gust. du Rietz, Gåsemora å Fårö, och Konrad Bergbohm, Siefride i Rute), riksdagsman Arv. Gardell, Stenstu i Endre, (suppl. lantbr. Arv. Collberg, Nygårds i Follingbo och Oskar Pettersson, Dunegårda i Dalhem), landstingsman Osk. Thomasson, Kärrmans i — Kräklingbo, (suppl. lantbr. Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn och John Pettersson, Bringsarve i Ardre), lantbr. Arv. — Collberg, Nygårds i Follingbo, (suppl. lantbr. I, V. Norman, Möllbos i Halla, och Albert. Johansson, Larsarve i Roma), lantbr. Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn, ,(ouppl. lantbr. Ernst Bendelin, Bendes i Anga, och G. Gradelus, Bjers i Lärbro,) lantbr. Per Svensson, Sorby i Stenkyrka, (suppl. lantbr. John Malmros, Kvie i Martebo, och Gunnar Johansson, Slitegårde i Dalhem,) samt lantbr. Herman Lötbberg, Kaungs i. Västkinde, (suppL lantbr. K. E. Olofsson, Nickarve i Mann och K. Widén, Prästgården i Follingbo).

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Hushållningssällskapet.

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott har till sällskapets ledamöter i egnahemsnämden för fyra år omvalt f. riksdagsmannen Hugo Karlström, Mörrby i Lokrume, och . lantbrukaren Anton Jakobsson, Bölske i Eke; samt nyvalt lantbrukaren John Malmros, Kvie i Martebo, efter direktör Nils Broander, som undankett sig återval.
Till personliga suppleanter för de ordinarie ledamöterna valdes agr. A. G. Olofsson, lantbrukaren R. Kahlström, Lill-Atlings i Atlingbo, och landstingsman J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro.
Till ledamöter i styrelsen för Kemiska stationen för tre år valdes landshövding Rodhe och lantbrukaren Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo, efter bankdirektör Rudolf Wallér och apotekare N. Sandström, som undanbett sig återval, och till suppleant utsågs agronom A. G. Olofsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Dödsfall Helena Maria Medin

Att Nämdemannen JÖNS MEDINS efterlemnade makan, Helena Maria Medin, stilla afled på Medebys i Martebo, Fredagen 18 Febr, 1876 kl. 12 middagen, efter en lefnad af 78 år, 2 månader och 22 dagar, sörjd af barn, barnbarn och barnbarnsbarn, varder på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Ps. 483 vv. 1—3.

Gotlands Allehanda
Lördagen 11 Mars 1876
N:r 20

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Vid kyrkostämma

med Martebo och Lummelunda församlingar den 17 sist. Januari fattades beslut att till 700 kronor höja lönen för hvardera af församlingarnes folkskolelärare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1876
N:r 6

Landsbygden. Martebo.

MARTEBO, 5 dec.
Sjuttio år fyller torsdagen den 8 dennes hemmansägaren Oscar Höggren, Kvie i Martebo.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 december 1932
N:r 284

Väghinder.

Den s. k. Storebro, belägen å landsvägen emellan Myrvälder i Tingstäde och Stora Hammars i Lokrume kommer att rifvas och omläggas thorsdagen den 16 och fredagen den 17 i denna månad, under hvilka dagar, då nämnde väg blir ofarbar, resande i stället kunna begagna vägen från Tingstäde genom Martebo ut till landsvägen i Lummelunda, eller vägen från Tingstäde kyrka till Hejnum och vidare vägen derifrån genom Fohle ut till landsvägen vid Krampebro i sistnämnde socken.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Till den sista vilan

fördes i går stoftet efter framlidne lantbrukaren Theodor Anschütz, Bjerg i Västerhejde. En del av begravningsgästerna samlades vid Bjers, där dagens officiant kyrkoherde W. Ljung höll en andaktsstund vid kistan och fru Löfgren, Pusarve i Fröjel, utförde ett par solosång Kistan fördes sedan pr bil till Martebo kyrka, där begravningsgästerna från Martebo tillstötte. Sedan kistan inburits i den med granar prydda kyrkan, inleddes bögtidligheten med psalmsång, varpå jordfästningen förrättades av kyrkoherde Ljung, vilken i anslutning till sin begravningsbetraktelse yttrade några hågkomstens och tacksamhetens ord om den bortgångne hedersmannen. Även här sjöng fru Löfgren en sång, varefter akten avslutades med psalmsång. Sedan kistan sänkts i graven framburos sista hälsningar av bl. a. kyrkoherde Ljung och faojunkare Pettersson, Vesterhejde, varefter den högtidliga akten var tullända. En myckenhet kransar och buketter hade sänts till båren.
— Stoftet efter fru Esther Stengård, maka till stationsinspektoren Sven Stengård i Burgsvik, jordfästes på fredagen i Norra krematoriet i Stockholm.
Under samlingen utfördes Chopins c-mollpreludium, varpå fru Valborg Beer sjöng »Hur ljuvt det är att komma». Pastor Erik Arbin förrättade jordfästningen. Fru Beer sjöng »Den store hvide Flok» och Händels »Largo», och då kistan sänktes, utfördes Largo på orgel. Till sist spelades Pilgrimskören ur Tannhäuser. En rik blomstergärd hade sänts till båren, kl. a. en krans från Gotlands turistförening. Gravsättning ägde rum på lördagen på Norra kyrkogården.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 december 1932
N:r 283

Stengård, Werner Gustav, Byggnadsarbetare.

Visby skyttegille.
Lummelundsväg, Visby. Född den 6 april 1909 i Martebo församling. Föräldrar: Gustaf Stengård o. h. h. Alma f. Björkander. Gift 1932 med Dagny Osterberg. Medlem i gillet sedan 1938, tidigare medlem i Lummelunda skyttegille och Tingstäde skyttegille. Tillhor skjutklass 5. Innehar Riks GM, H Årtm s, Mästarm br, gillets MästerskapsM g 2 st och s 2 st, sfb SkolskytteM s, Tingstäde skyttegilles SkolskytteM s, Ft s med 3 Årtm.

Gotländska skyttar 1944.
Visby skyttegille.