Trafikolycka på Lummelundsväg.

Bil och lättviktare i kollision.
Vid halv 11-tiden igår kväll inträffade en kollisionsolycka mellan bil och lättviktsmotorcykel på Lummelundsväg, cirka 200 meter norr om avtagsvägen till Snäckgärdsbadens restaurang. Föraren av lättviktsmotorcykeln, 23-årige stenarbetaren Rune Pettersson från Kulshage i Hangvar, skadades därvid och infördes i sanslöst tillstånd i en förbipasserande personbil till lasarettet.
Motorcykeln kom från staden och var sålunda på väg norrut medan bilen kom från motsatta hålet.
Motorcyklisten, som vid tillfället tydligen färdats på sin högrd vägkänt i färdriktningen, körde på nämnda plats rakt på bilens vänstra framflygel, kastades av cykeln och slungades upp på bilens kylare samt störtade därifrån ned i vägen på bilens andra sida, varvid han förlorade medvetandet. Strax efter kom en annan bil, som tog upp den skadade och förde honom in till lasarettet. Därifrån meddelas på vår förfrågan i dag att den skadade ådragit sig en hjärnskakning.
Motorcykeln fick vid kollisionen hela framdelen ramponerad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Högerns landstingslistor.

Valsedlarna för landsbygden fastställda.
Högerns valsedlar för landstingsvalet på länets landsbygd ha nu blivit fastställda. I norra häradet kommer den att gå fram med två olika listtyper, medan i södra häradet endast en valsedel kommer till användning.

I norra häradet har listan följande utseende:
Lantbrukaren John Edmark, Ljungby i Ala. Folkskolläraren Rudolf Carlson, Gothem. Direktör Arendt de Jounge, Slite. Fiskaren Albert Östergren, Herrvik, Östergarn. Lantbrukaren Bernhard Jespersson, Kungsgården, Roma. Folkskolläraren Birger Larsson, Fårö.
Handlanden Gunnar Stengård, Fårösund. Lantbrukaren Arvid Bendelin, Fjäle i Anga. Rättaren Charlés Ågren, Tjouls i Lummelunda. Veterinären Herbert Holmberg, Slite.
Den andra valsedeln har de två första namnen omkastade; så att folkskollärare Rud. Carlson uppförts i första rummet och lantbrukaren John Edmark i andra rummet.

I södra häradet
upptar valsedeln följande namn:

Lantbrukaren Reinhold Kahlström, Atlingbo. Folkskolläraren Reinhold Dahlgren, Stånga. Rektorn Bertil Nordlander, Hemse. Lantbrukaren Ivar Hagman, Österlings i Stånga. Fru Vera Appelgren, Kronholmen, Västergarn. Handlanden Einar Broander, Havdhem. Lantbrukaren C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta. Lantbrukaren Axel Carlsson, Kube i Stenkumla. Snickaren Hjalmar Norman, Sundre. Lantbrukaren Axel Andersson, Binge i Alva. Lantbrukaren Thomas Jakobsson, Lindvede i Hemse. Lantbrukaren Kristian Booberg, Sigdarve i Fröjel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Kungörelse.

Delägarna i ”Martebo myrs dikningsföretag av år 1938” uti Lummelunda, Martebo, Tingstäde, Västkinde, Bro och Lokrume socknar av Gotlands län kallas härmed till sammanträde i Västkinde bygdegård fredagen den 19 augusti 1938 kl. 10. Vid sammanträdet komma följande att behandlas.
1) Undertecknande av förening för sökande av statslån till företagets utförande.
2) Styrelsearvoden.
3) Bestämmande av tiden för arbetets påbörjande.
OBS.! Alla som önska statslån torde närvara vid sammanträdet för påskrift av förenämnda föreningshandling som sedan omedelbart indrages.
Västkinde den 3 aug. 1938.
Arbetsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Femtio år

fyller i morgon lantbrukaren och kyrkovärden Wiktor Wallin, Lundbjers i Lummelunda.
Jubilaren har beklätts med en hel del kommunala och andra uppdrag.
Han är sålunda vice ordförande i kommunalstämman sedan en del år, skolkassör ssamt ledamot av kyrko- och skolråd och valnämnden. Han är även skiftesgodeman. I R. L. F.:s sockenavdelning är han sekreterare samt styrelseledamot i Lummelunda sockenmagasin.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Landsbygden. Lummelunda.

LUMMELUNDA.
Vid extra kyrkostämma, som hölls här i går under kyrkoherde G. Olofssons ordförandeskap, beslöts att förlänga lästiden vid socknens skolor till 39 veckor från och med den 1 juli i år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

Lottorna hålla förbundsmöte.

130 nya medlemmar år 1937.
Gotlands nationalbevärings kvinnoförbund har i dag hållit årsmöte på lottalokalen under ordförandeskap av grevinnan Ebba Hamilton, som med några ord hälsade de närvarande välkomna. Tal. erinrade om det oroliga världsläget och uttalade glädjen över att vi blivit förskonade från krig. Vi måste dock arbeta på att hålla vårt land utanför även i fortsättningen.
Tal. hoppades vidare att medlemmarna skulle arbeta på att värva nya lottor.
Under året planeras närmast en kokvagnskurs i slutet av maj i Visby och i fortsättningen torde även telefonkurser komma att anordnas.
I årsberättelsen erinras bl. a. om de kurser o. d., som förbundet anordnat eller deltagit i. Sålunda har hållits en sjukvårdskurs i Visby med fru Ingrid Löwenberg som ledare, och kurser i gassjukvård ha anordnats den 24 maj i Visby med 14 deltagare, den 27 i Fårösund med 7 och den 29 i Slite för 13 deltagare. Samtliga gasskyddskurser leddes av rödakorssystern fröken Karin Andersson.
I samråd med ’telegrafkommissarien i Visby, som på allt sätt lämnade sitt bistånd, samt med lärare — major Tönnes von Zweigbergk — som av militärbefälet på Gotland ställts till förfogande, anordnade förbundet två kurser i telefontjänst och rapportföring, en i maj och en i juli, varvid 15 lottor utbildades. Likaledes ha 19 lottor i Slite, Fårösund, Fårö och Tingstäde genomgått utbildning i telefontjänst vid respektive telefonväxel-stationer.
I Lk-rådets sommarkurs i Sigtuna ha deltagit tre lottor, en på förbundets, en på Visbyföreningens och en på mellersta föreningens bekostnad. Norra föreningen har sänt en av sina medlemmar till landstormslägret i Köpingevik, vilket hölls sista veckan av juli och första veckan av augusti.
Såväl förbundsstyrelsen som föreningarna ha under det gångna året ej blott genom att biträda vid övningar av olika slag stött och uppmuntrat landstorms- och skytteorganisationerna i deras arbete utan har även kunnat göra detta genom kontantunderstöd och skyttepris. För insamling av medel ha hållits fester, tombolor och arbetsaftnar m. m.
Visbyföreningen har hållit marketenteri vid fältskjutningar i Tofta den 24 januari för 140 man och den 5 december för 250 man. Vid förbundsskjutningarna på Visborgs slätt den 27-28 augusti förplägades sammanlagt 500 skyttar av samma förening. Norra föreningen har anordnat marketenteri vid förbundsskjutningar i Tingstäde den 7 mars för 200 man, vid Botvaldavik i Gothem den 6 maj för 300 skyttar samt stod för kaffeserveringen, när Slite skyttegille invigde sin nya skjutbana. Mellersta föreningen har hållit marketenteri vid Norrlanda i maj för ett 50-tal skyttar. Södra föreningen serverade kaffe vid skjutningar i Fardhem i mars, och i juni anordnade samma förening marketenteri vid Gotlands skytterörbunds fältskjutningar i När. Vid båda tillfällena skänktes skyttepris.
I den den 4 och 6 september anordnade luftvärnsövningen i Slite och Visby biträdde landstormskvinnorna såväl på nämnda platser som på landsbygden med telefon- och rapporttjänst samt samarittjänst. Sålunda sköttes telefontjänsten å luftbeväkningscentralen i Visby av 14 lottor, i Slite tjänstgjorde norra föreningens lottor och i Västkinds sköttes växeln av en lotta. Vid Lummelundsbruk svarade Västkindelottorna för förplägnaden.
I berättelsen erinras slutligen om under året anordnade fester, bl. a. ”Lottadag” i februari på Arbetareföreningen, Luciafest m. m.
Vid Gripsholmsjubileet den 1920 juni tjänstgjorde förbundsstyrelsens vice ordförande, fru Ulla Melin, på anmodan av Södermanlands landstormskvinnor, som chef för personalhushållet.
Västkindeföreningens ordförande, fröken Ida Lindström, har under året tilldelats Gotlands nationalbevärings förtjänstmedalj i silver.
Förbundets medlemsantal utgjorde vid årets slut 501, varav 256 aktiva och 245 understödjande medlemmar. Detta innebär en ökning med cirka 130.
Kassan balanserade på kronor 5,661: 72 med en behållning på kr. 3,313: 81.
På revisorernas tillstyrkan beviljades ansvarsfrihet.
Föreningarnas avgifter till förbundet för nästkommande kalenderår av årsavgifter, fester och annan insamlingsverksamhet bestämdes till samma som tidigare eller hälften av ovannämnda inkomster.
Till förbundsordförande omvaldes grevinnan Ebba Hamilton och till vice förbundsordförande fru Anna Linde. Förbundsstyrelsen fick följande sammansättning: fruarna Hildur Löf, Blenda Lindström, sekreterare, Agnes Dassow, kassaförvaltare, samt Lillie Dahlgren. Dessutom äro de olika distriktsföreningarna representerade genom resp. ordförande. Styrelsesuppleanter blevo fruarna Inga Hedengren och Lola Jacobsson samt fröken Märta Westman. Revisorer blevo fruarna Elisabtth Ihre och Elin Holmgvist, med fröken Mia Hemström och fru Margit Eriksson som suppleanter. Till kasakontrollant utsågs fröken Cissi Bachér.
Till ombud vid Centralförbundets och Sveriges landstormskvinnors årsmöte i Stockholm den 23 maj valdes fru Löf med fru Lindström som suppleant och till ombud vid Förbundet Gotlands nationalbevärings årsmöte den 30 april fruarna Hamilton, Löf, Melin, Linde, Lindström, Dahlgren och Jacobsson.
Till reservfonden beslöts avsätta 200 kr.
Slutligen diskuterades en del frågor vid Lk-mötet i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 april 1938
N:r 95

Andelsmejeriet håller stämma.

Mellersta Gotlands andelsmejeriförening har i dag hållit årsstämma å stadshotellet. Mötet öppnades av godsägare Gunnar Nilsson, Halner i Bro, som hälsade stämmodeltagarna välkomna och erinrade om underhandlingarna om mejerifusion. Även om planerna icke nu kunnat realiseras, måste man dock vara tacksam för det intresserade arbete, som nedlagts. Tal. påminde även om den ökade tillverkningen av runmärkt smör. Mjölktillförseln .har också varit större än tidigare.
Att leda förhandlingarna utsågs landstingsman August Jacobsson, Allmungs i Havdhem, med hr Gunnar Nilsson som vice ordförande och dir. Nils Broander som sekreterare.
Vid stämman voro 7,478 röster representerade.
Styrelse och revisionsberättelserna för vilka vi tidigare redogjort, förelågo i tryck. Båda godkändes och ansvarsfrihet beviljades för det senast förflutna årets räkenskaper och förvaltning.
På förslag av styrelsen beslöts, att till stämmans förfogande stående kr. 3,776: 97 balanserades på vinst- och förlustkontot.
Styrelsens och revisorernas dagtraktamenten och reseersättning fastställdes till samma belopp som tidigare eller 10 kr. i dagtraktamente samt resa i III klass eller buss å 30 öre per km. Revisorerna ha dessutom vardera 100 kr. om året.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes hrr August Jacobsson, Havdhem, och Arvid Eriksson, Ekeby, samt nyvaldes hrr Torsten Wiman, Vesterhejde, och Johan Ahlsten, Alvan efter hrr A. von Corswant, Hästnäs, och Herman Smedberg, Hemse. Suppleanter blevo hrr Anton Jacobsson, Eke, omvald och Thure Lönngren, Lummelunda, nyvald. Till revisorer omvaldes hrr Herman Collberg, Follingbo, och John Malmros, Martebo, samt ?????, hr Sven Johansson, Endre, H. Danielsson, Fole, och
Hj. Engström, Roma, som suppleanter. Till fackrevisor utsågs kontorschef Th. Berneck, Stockholm.
Styrelsen erhöll vidare i uppdrag att bestämma priset på den skummjölk som återtages av leverantören, dock till högst 1 öre pr kg. Tilläggsavgiften vid inträde i föreningen bestämdes till 10 öre pr har eller lika med nuvarande avgift.
Hr Gunnar Nilsson lämnade därefter en redogörelse för styrelsens åtgärder beträffande driftsanalys och fettbalanser. Driften har befunnits vara för dyr, i synnerhet vid skumstationerna, i vissa fall lika dyr som vid smörmejerierna. En avdelning för produktkontroll har även inrättats vid kontoret i Visby, och en viss förbättring i förhållandena har därefter redan börjat förmärkas.
I anslutning till detta ärende hade hr Anders Hermansson, Havdhem, ordet och förordade driftsanalys vid samtliga mejerier och skumstationer.
Hr Ahlsten meddelade att fett-balanskontroll redan är i gång med balanser uppgjorda vid varje mejeri. Kontrollen är så god som den över huvud taget kan bli. Driftsanalys är däremot mycket svårt att uppgöra. Sådan torde här på Gotland endast finnas på äggcentralen. För mejeriet finnas inga möjligheter till jämförelser, då Gotland är alldeles speciellt organiserat med skumstationer o. d. Tal. hoppades att denna ordning snart var dödsdömd, så att även effektiv driftsanalys kan bedrivas.
Hr H. Danielsson poängterade det olämpliga med skumstationer.
Hr Hermansson tackade för upplysningarna, men ansåg driftsanalysen ha stort värde vid jämförelse mellan de olika mejerierna inom föreningen.
Hr Gunnar Nilsson bestred värdet av en dylik jämförelse. Styrelsen kommer i alla händelser att göra allt för att avhjälpa eventuella brister.
Hr Bendelin, Västkinde, trodde skumstationerna voro bra.
Ytterligare inlägg gjordes vidare av hrr Ahlsten, Broander, Nyland e r, Lummelunda, Bendelin, Hermansson, Ahlsten, Nilsson, Bendelin, Nylander. E. V. Norman m. fl.
Stämman beslöt därefter uttala sig för att fettbalansen för 1938 skall offentliggöras vid nästa års stämma.
Styrelsen hade vidare begärt bemyndigande att vidtaga åtgärder för nedläggande av en del skumstationer, samt att ordna med mjölkens transport inom vissa områden samt därmed förenade kostnader.
Hr E. V. Norman frågade om styrelsen tänker nedlägga dessa stationer med tanke på andelsmejeriföreningens bästa eller med tanke på att Gotlands bönder skola få högsta möjliga betalning samt om saken diskuterats inom mejeriförbundet.
Hr Bendelin, Västkinder fann frågan för litet utredd.
Hr Nilsson poängterade att utredningen icke ännu hunnit så långt.
Hr Melin, Levide, ansåg bäst utreda frågan och att styrelsen redan föreslagit detsamma för en föreningsstämma.
Hr Bendelin replikerade hr Nilsson och
hr Ahlsten fann, att styrelsen borde göra upp ordentligt förslag, som sedan skall föredragas på distriktsmöten ute i bygderna.
Sammanträdet pågår vid tidningens pressläggning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92

Mera gotländsk idrott i folkskolorna!

Folkskollärareförbundet väljer kretsledare för hela ön.
Föreningen Gotländsk Idrott har sedan många år utfört ett målmedvetet arbete för att bland barnen i de gotländska skolorna bevara och återuppliva de gamla gotländska idrotterna. Föreningen har sålunda år efter år utdelat pärkbollar i skolorna, den har vädjat till lärarne att på allt sätt gynna dessa idrotters övande, och lag av unga pärkspelare ha också samlats till tävlingar såväl i Gumbaldeäng i Stånga som på andra håll. Men mera behöver göras för att kunna på en bredare front popularisera denna gamla gotländska idrott redan bland skolungdomen.
Vid Folkskollärareförbundets möte härstädes på torsdagen riktade folkskollärare R. Dahlgren i Stånga, som bekant ordförande i Föreningen Gotländsk Idrott, ånyo en vädjan till sina kolleger bland de gotländska lärarne att ännu mera allmänt taga sig an denna sak. Han kunde därvid meddela att från enskilt håll ställts i utsikt, att ett belopp av c:a 600 kr. skulle kunna få disponeras för främjande av den gotländska idrotten i länets folkskolor. Lärarne skulle då närmast ha hand om saken, medan föreningen Gotländsk idrott skulle stå bakom och stödja densamma.
I anslutning därtill lämnade sekreteraren i Föreningen Gotländsk Idrott, hr Rud. Carlson i Gothem, en redogörelse för en kretsindelning, som man tänkt sig skulle införas. Kretsarna skulle omfatta 4, 5 eller 6 socknar, och varje krets skulle stå under ledning av en folkskollärare. Skolorna inom kretsarna skulle först tävla, därefter skulle kretsarna möta varandra o. s. v. Hr Carlson framlade även ett utarbetat förslag till kretsindelning samt förslag till ledare för kretsarna.
Mötet beslöt för sin del att understryka denna vädjan till lärarne, att dessa var och en i sin stad främja förverkligandet av de framställda önskemålen, samt beslöt att godkänna det av hr Carlson framlagda förslaget till kretsindelning och kretsledare.
Följande tjugo lärare valdes till kretsledare: Birger Larsson, Fårö, H. Dahlqvist, Kappelshamn, P. Björk, Othem, V. Lövgren, Vallstena, E. Österman, Lummelunda, Gust. Gullin, Endre, Sam. Tingström, Visby, Evert Nilsson, Follingbo, S. Jacobsson, Viklau, I. Stenkvist, Dalhem, Birger Stenkvist, Anga, G. Riggert, Vall, K. G. Karlsson, Sanda, Thure Holma, Silte, I. Larsson, Levide, K. Lindström, Etelhem, Erik Cederlund, När, W. Kupper, Hemse, V. Karlsson, Havdhem, och E. Eskelund, Vamlingbo.
De utsedda kretsledarna komma senare troligen i samband med Föreningen Gotländsk idrotts möte den 8 maj, att sammanträda för att dryfta de närmare riktlinjerna för arbetet.
samband därmed torde vi få till fälle att återkomma med en redogörelse för de olika kretsarnas sammansättning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87

Gotlands valkretsförening av bondeförbundet.

Stämman med Gotlands valkretsförening av bondeförbundet i lördags var den mest välbesökta på många år.
Den gamla styrelsen för valkretsföreningen omvaldes i sin helhet, nämligen från norra häradet hrr Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume, Arv. Gardell, Stenstu i Endre, J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, K. Nylander, Burge i Lummelunda och Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn, samt från södra häradet hrr Th. Gardell, Gans i Näs, Joh:s Johansson, Gardarve i Fardhem, J. Båtelsson, Halbenarve i Hablingbo, Edvin Häglund, Hallbjenne i När, och K. M. Pettersson Ganne i Sanda. Även suppleanterna, hrr Hugo Karlström, Mörby i Lokrume, Per Svensson, Sorby i Stenkyrka, Lars Hansson, Gangvide i När och Hugo Pettersson, Myrungs i Linde, omvaldes. Revisorer blevo hrr C. Widén, Prästgården i Follingbo, och H. Widén, Vallbys i Hogrän, med hr G. Nilsson, Halner i Bro, som suppleant. Till ordförande i valkretsföreningens styrelse återvaldes hr Gardell i Gans och till v. ordförande hr Bodin. Till ombud resp. suppleant i bondeförbundets förtroenderåd utsågos också hrr Gardell och Bodin. Till ombud vid bondeförbundets riksstämma utsågos riksdagsman Gardell och agronom Gradelius.
Ordförande, riksdagsman Gardell, överlämnade därefter ordet till statssekreterare B. Näsgård, som höll ett livligt uppskattat, strängt sakligt och mycket intresseväckande politiskt föredrag, vari han berörde bondeförbundets politiska läge för närvarande och några aktuella frågor.
Föredragshållaren avtackades med synnerligen kraftiga applåder.
Efter hr Näsgårds föredrag blev det diskussion, som höll på i mer än två timmar och som kom att beröra ett flertal frågor, både jordbruksfrågorna och höstens valarbete.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Sextio år

fyller den 1 febr. lantbrukare Karl Olin, Kams i Lummelunda, där han under årens lopp hedrats med en rad förtroendeuppdrag såsom överförmyndare, ordförandeskapet i barnavårds- och valnämnderna, ledamot av kommunalnämnden och socknens skogsvårdskommitté, vice ordförande i pensionsnämnden och i Martebo-Lummelunda jordbrukskassa samt kassör i R. L. F:s sockenavdelning. Åren. 1920-33 var han även kyrkvärd och skolkassör.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22