Anslutningen till andelsslakteriet.

Resultaten från teckningsarbetet för Gotlands Andelsslakteriförening äro: Ala 87 proc., Barlingbo 98, Dalhem 75, Endre 85, Etelhem 98, Fardhem 85, Fole 85, Garda 84, Havdhem 96, Hamra 79, Kräklingbo 91, Lojsta 82, Lokrume 97, Lummelunda 99, Mästerby 89, Norrlanda 93, Silte 94, Sproge 92, Västergarn 76,
Västerhejde 100 proc.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Förlovade

Erik Salomonsson, Växjö
och
Ellen Johansson, Lummelunda.

Louis Larsson, Dalhem
och
Olga Norrby, Ganthem.

Holger Burmanson
och
Berna Jakobsson.
Vestkinde.

Sten Karlström, Visby
och
Lilly Larsson, Stenkumla.

Leg. tandläkaren
Erik Rönnholm
och
Astrid Söderdal.
Stockholm, julafton 1932.
Meddelas endast på detta sätt.

Valdemar Westergren
och
Hillevi Gahnström.
Hall.

Gustav Nordström
Svea Säfstrand.
Fårösund. Ronehamn.
Julafton.

Helge Nilsson
Mia Dahlström.
Fårösund. Julafton.

Harry Erlandsson
och
Edith Andersson.
Hejnum. Lokrume.
Julafton 1932.

Enok Andersson
Greta Gustavsson.
Dalhem. Julafton.

Gustav Johansson
och
Margit Gardell.
Hejde.

Sven Jakobsson
och
Frida Pettersson.
Buttle. Hejde.
Julafton 1932.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 december 1932.
N:r 300

Dödsfall Christina Chatharina

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade Maka Christina Chatharina som efter en lång sjukdom stilla och fridfullt afsomnade vid Kams i Lummelunda den 23 Januari kl. halt 1 midd., i en ålder af 54 år, 2 mån. 25 dagar; djupt sörjd och saknad af Make, Barn och Barnbarn varder på detta sätt Slägt och Vänner tillkännagifvet.
JONAS ENGVALL.
Sv. Ps. 477.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 Januari 1876
N:r 7

Vid kyrkostämma

med Martebo och Lummelunda församlingar den 17 sist. Januari fattades beslut att till 700 kronor höja lönen för hvardera af församlingarnes folkskolelärare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1876
N:r 6

Riksdagsmannavalet för norra häradet.

Hopsummeringen verkstäldes i fredags vid Alleqvis, F. riksd. Petter Larssen erhöll 263 röster, hv H. Jacobsson Lummelundsbruk erhöll endast tre röster (83 protokoll, upptagande namnet ”Jacobssen Lummelunda” kasserades), kapten Broander 24, landtbr. F. Grubb 23, skol. Enderberg 13 samt hemmannseg. H. Nyberg 11. För de öfrige kandidaterne kasserades ej några röster, utan erhöllo de det röstetal, som i nr 86 uppgafts.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 9 November 1875.
N:r 89.

Broomläggningar.

Enligt gjorda anmälanden komma å nedannämnde dagar i innev. månad följande broar att rifvas och omläggas neml.:
tisdagen den 26 en bro å kommunikationsvägen från Kisslings till Krampebro i Fohle, då vägen från Kisslings förbi Sojdeby i Fole till landsvägen i Källunge i stället kan begagnas;
samma dag och onsdagen den 27 2:ne broar belägna å landsvägen utanför Dahls och Mannegårda gårdar i Lye, under hvilka dagar vägen till Nähr och Burs genom Garda till Lau kyrka i stället kan begagnas;
tisdagen den 26 2:ne broar å kommunikationsvägen från Rudvier i Ahlskog till Lau kyrka, då kommnnikationsvägen genom Garda till nämnde kyrka i stället kan begagnas;
onsdagen den 27 en större bro å landsvägen vid Nystugu i Tingstäde då i stället bör begagnas vägen genom Hejnum och Lokrume;
samma dag 2ne broar å vägen emellan Hörsne och Dalhem, då till begagnande anvisas vägen genom Ganthem;
samma dag en bro å vägen emellan Bahra och Wallstena, då istället vägen genom Källunge kan begagnas;
thorsdagen den 28 2:ne broar å kommunikationsvägen från Moos i Stenkyrka till Nygrannve i Lummelunda, i stället. för hvilken väg, som då blir ofarbar, kan begagnas vägen från Moos i Stenkyrka till Wahlebro i samt socken och landsvägen derifrån till Lummelunda;
samma dag 2:ne broar å kommunikationsvägen emellan Garda och Lau sockens kyrka, då i stället kan begagnas kommunikationsvägen förbi Rudvier i Ahlskogs till Lan, eller vägen genom Lye, Stånga och Burs;
tisdagen den 26 och onsdagen den 27 i denna månad tre broar å vägen emellan s. k. stora örgropen i Halla och Enge gård i Wiklau socken äfvensom s. k. Brogårds bro i närheten af Bjerges gård i Wänge; kunnande under dessa dagar i stället begagnas vägen genom Buttle, Ala och Sjonhem socknar;
thorsdagen den 28 sjutton st. boar å vägen emellan Trosings i Gammalgarn socken och Dalhem församlings kyrka samt 7 st. broar å vägen emellan Sigurds och Näsungs gårdar i sistnämnde socker, hvilken dag i stället kan begagnas vägen genom Ardre, Ala och Sjonhem socknar;
fredagen den 29 flera broar å vägen emellan Suderbyg i Sjonbem och Gurfiles i Ala socken, då i sället vägen genom Buttle och Wänge socknar kan begagnas;
lördagen den 30 sju st. broar å vägen emellan Skogby i Gammalgarn och landsvägen åt Ljugarn, då till begagnande i stället anvisas vägen genom Ala och Kräklingbo socknar; samt
måndagen den 1 November sju st. broar å vägen emellan Kräklings gård i Kräklingbo och Anga församlings kyrka, då i stället vägen genom Ganthem och Dalhems socknar kan hegagnas; hvilket allt till allmännhetens kännedom meddelas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Från landstinget.

Vid årets landsting valdes:
till deputerade för upprättande af årets markegångstaxa: hrr R. Cramér, A. Kyllander, L. N. Enequist, P. Larsson L:a Fole, S. Evgström, L. Norrby, O. Kahlström, och J. Johansson, samt till suppleanter: hrr O. Lagergren, P. Endrell, G. Kolmodin och L. P. Bodin, till Godemän, tvänne för hvarje Länsmansdistrikt, för att biträda vid undersökningar rörande skogsvården; för Endre och Dede ting: hrr G. Kolmodin och P. Endrell — för Bro o. Lummelunds ting: hrr P. Larsson L:a Fole och N. Widdin — för Rute och Forssa tivg: hrr J. G. Lindgren och A. Engelund — för Bäls ov. Lina ting: hrr J. Johansson och L. P. Christensson — för Halla. o. Kräklinge ting: brr L, Granberg och O. Olofsson Kopugs — för Stenkumla och Banda ting: hrr A. Kyllander och O. Kablström — för Hejde o. Fardhems ting: hrr O. Pettersson Odvalls och G. Pettersson Walla — för Hoburgs o. Gröttlinge ting: hrr G. M. Westberg Siffride och J. T. Jakobsson — för Hemse o. Habblioge ting: hrr L. Cramér och O. Lagergren — för Burs o. Garda ting: brr O. R. Pettersson Liffride och Jak. Pettersson Robbenarfve.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Dödsfall Petter Pettersson

Tillkännagifves att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla f. d. Husbonden och Kyrkovärden Petter Pettersson vid Björnungs i Lokrume, hvilken stilla och fridfullt afled vid Kinnare i Lummelunda måndagen den 30 Augusti 1875, i en ålder af 73 år, 8 månader och 7 dagar, sörjd och saknad af Maka, Barn och Vänner; varder på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps. 461: 5, 6, 7.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Leuchovius, Karl-Erik Gösta, Volontär.

Väskinde skyttegille.
Etebols, Lummelunda, Visby. Född den 9 november 1922 i Sjonhems församling. Föräldrar: Gustaf Leuchovius o. h. h. Kristina Leuchovius. Medlem i gillet sedan 1938. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Väskinde skyttegille.

Leuchovius, Bror Gustav Georg, Hemmason.

Väskinde skyttegille.
Etebols, Lummelunda, Visby. Född den 17 maj 1928 i Sjonhems församling. Föräldrar: Gustaf Leuchovius o. h. h. Kristina Leuchovius. Medlem i gillet sedan 1941. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Järnm.

Gotländska skyttar 1944.
Väskinde skyttegille.