Hushållningssällskapets kungörelser.

Afdikningar.
Af de kartor och handlingar, som på Hushållningssällskapets bekostnad uppgöras för afdikningar inom Länet och af Sällskapet förvaras å Landtmäterikontoret, aflemnar statsagronomen Steivmetz till Sällskapet jemväl
kopior, att användas vid arbetets utförande, med rättighet för jordegarne att, om det dermed afsedda arbetet utföres, erhälla denna kopia kostnadsfritt, men med skyldighet för dem att intill dess arbetet år utfördt vid Förvaltningsutskottets aufordran densamma oskadad återlemna eller derfor erlägga halfva lösen för det af Sållskapet förvarade exemplaret.
Sådana arbetskopier finnas nu för vederbörande tillgangllga för afdikningar af
Lokrume ar 1, Stora Hammars,
Östergarns socken, Södra kanalerna,
Djupvik i Östergarn,
Mästermyr i Levide, Hablingbo och Fardhem, Wallemyr,
Tollby m. fl. byar i Ekeby och Källunge.

Biträde i skogsskötsel.
Sedan enligt Kongl. Maj:ts nådiga förordnande, en lärare i skogsskötsel blifvit vid
länets landtbruksskola anstäld, med skyldighet att icke blott bestrida undervisningen vid skolan i berörda ämne, utan och på de tider af året som icke af denna undervisning upptagas, biträda enskilda jordegare, som sig derom hos Hushällningssällskapets förvaltningsutskott anmäla, med skogsodling och införande af ordnad hushållning å deras skogar; så kunna egare eller innehafvare af skog eller af mark, som bör göras skogbärande, af bemälde tjensteman erhålla biträde med anordnande och ledande af så väl skogsodling som för skogen erforderlig gallring och afverkning af sjelfsäningshyggen äfvensom med upprättande af planer för ordnad skogsskötsel samt med råd och upplysningar i hvad till skogshushållniog hörer.
För sådant bitråde ät enskilde personer eger skogsläraren att af dem uppbära i reseersättning 3 kronor för milen, der icke skjuts lemnas af reqvirenten, och i dagtraktamente 3 kronor jemte kost och husrum.
Anmålningar ingifvas till Förvaltningsutskottet, med uppgift å säväl det ändamål för hvilket biträdet övskas, jemte stället för förrättningen och närmast belägna gästgifvaregård, som ock huru många dagar biträdet anses komma att tagas i anspråk.

Cheviot-baggar.
Till fårafvelns förbättrande ämnar Hushållningssällskapet detta är utplacera på lämpliga ställen inom länet 4 springbaggar af cheviot-ras från stamschäferiet å Roma kungsgård, under följande vilkor, neml.:
att köpesumman återgäldes Hushållningssällskapet af emottagaren med 1/5 ärligen under de första fem åren, utan ränta;
att baggen under samma fem år vinterfödes inne;
att baggen under samma fem år får betäcka så mänga tackor som anses förenligt med hans välbefinnande;
att afgiften för hvarje tacka ej beräknas högre än 25 öre; hvilken afgift jemte baggens ull tillfaller emottagaren;
att efter nämnda fem år och fullgjorda in betalningar baggen blir emottagarens egendom.
De som önska på dessa vilkor emottaga en cheviot-bagge, kunna ingifva anmälan derom till Förvaltningsutskottet före den 5 instund. October.
Under förenämda vilkor finnas förut utplacerade springbaggar af cheviot-ras hos
Hemmansegaren L. J. Larsson, Roes i Grötlingbo,
Skolläraren H. P. Blomqvist i Näs,
Kyrkoherden P. H. Eneqvist i Wamlingbo,
Hemmansegaren Nils Wablby, Davide i Rone,
Landtbrukaren J. Sundahl i Fleringe,
Hemmansegaren P. E. Ahlfvengren Gervalds i Hejde,
Hemmansegaren Olof Petersson, Hägvalls i Gerum,
hvilket till allmänhetens kännedom meddelas.

Mönsterbok för väfnader i hemmet,
utgifven af Stockholms läns centralkomité, för hemslöjdens befrämjande, finnes dels till utlåning i likhet med Hushällningssällskapets öfriga mönstersamlingar och slöjdmodeller hos hr J. W. Klintberg, dels till salu för 1 krona 75 öre hos Sällskapets sekreterare.

Sparbanken och Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten.
Af förut genom Landstingets försorg utgifna erinringar och exempel, huru man genom dessa anstalter kan betrygga sin och de sinas framtid, har Hushållningssällskapet ombesörjt en andra upplaga, hvaraf Sällskapet låter med
posten tillställa samtlige pustorsembeten och sparbanker på ön ett antal exemplar, för att efter godtfinnande utdelas. Och kunna ytterligare exemplar deraf på begåran erhållas hos Sällskapets sekreterare.

Försäljning af hingst af norsk ras.
Hingsten ”Omer”, af Sällskapet 1873 inköpt i Norge, för närvarande utstald å Furubjers i Tingstäde, kommer, emedan han ansetts oduglig som beskällare, att för Sällskapets räkning försäljas genom auktion, som förrättas invid Hypoteksföreningens hus här i staden den 5 Oktober kl. 2 e. m. — förutsatt att Hushållningssällskapet bifaller Utskottets förslag derom.

Försäljning af redskap.
Vid samma tillfälle försäljes en Gräsklippningsmaskin och en roterande Smörtjerna, som varit utstälda vid sista Landsbruksmötet i Wisby at hrr Elfving & C:o, och dervid skadade blitvit sedermera iståndsatta.
Wisby den 13 September 1575.
På Förvaltningsutskottets vägnar:
RUD. HORN.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Väghinder.

Den s. k. Storebro, belägen å landsvägen emellan Myrvälder i Tingstäde och Stora Hammars i Lokrume kommer att rifvas och omläggas thorsdagen den 16 och fredagen den 17 i denna månad, under hvilka dagar, då nämnde väg blir ofarbar, resande i stället kunna begagna vägen från Tingstäde genom Martebo ut till landsvägen i Lummelunda, eller vägen från Tingstäde kyrka till Hejnum och vidare vägen derifrån genom Fohle ut till landsvägen vid Krampebro i sistnämnde socken.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Dödsfall Petter Pettersson

Tillkännagifves att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla f. d. Husbonden och Kyrkovärden Petter Pettersson vid Björnungs i Lokrume, hvilken stilla och fridfullt afled vid Kinnare i Lummelunda måndagen den 30 Augusti 1875, i en ålder af 73 år, 8 månader och 7 dagar, sörjd och saknad af Maka, Barn och Vänner; varder på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps. 461: 5, 6, 7.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Dassow, Karl Henrik Max, Egendomsmäklare.

Visby skyttegille.
Södertorg 1, Visby. Född den 5 juli 1868 i Lokrume församling. Föräldrar: August Dassow o. h. h. Vilhelmina f. Vendt. Gift 1901 med Agnes Plüter. Medlem i gillet sedan 1914, styrelseledamot 1917-1941, tidigare medlem i Stenkumla skytteförening. Hv. Tillhör skjutklass 4. Innehar: H Årtm br, Pistm br, Ft s, Landst Idrm g med Årtm, sfb GM, gillets GM.

Gotländska skyttar 1944.
Visby skyttegille.

Idrott och sport.

Gotlands motorförenings orienteringstävling
natten till söndagen blev en synnerligen lyckad sådan, spännande och ganska svår, utan att dock materielen bör ha blivit så illa åtgången. Deltagarna torde ha varrit ganska nöjda med densamma, och det enda man kan beklaga var att motorcyklarna icke kunde fullfölja tävlingen. Starten gick kl. 7 på lördagskvällen från platsen utanför J. E. Siltbergs bilaffär på Kung Magnus väg, och körordern, som då utdelades förutsatte att deltagarna skulle återvända dit, men vid återkomsten fingo de nya order vid Österby och körde i stället till västra mynningen av Lancastergränd, där ännu en körorder utdelades och deltagarna sändes ut på södra Gotland, där prövningarna fortsatte.
Från Visby bar det emellertid först norrut på första etappen. Vägen över Annelund—Hästnäs—Gellungs i Vestkinde—kanalen—Etebols i Lummelunda —vägskälet c:a 500 meter väster om H i Hangvar—Sigsarve i Hangvar—Halls kyrka—Nors— Hallshuk—Vestös—Ganns ödekyrka—Ytlings i Othem—Boge—Hejnum kyrka—Tomase i Lokrume—skolan Haltarve—Björnungs i Lokrume—»granar» i Bro—Vatlings i Fole—Hejdeby—Visby (Lancastergränd)—Norrgårda i Tofta—Ragnvalds södra—Eskelhem—Mästerby kyrka—handelsboden i Väte—Gullarve i Väte—Dals—Krämplösa—över skogen till landsvägen från Lojsta vid Stebstu—Ejmunds—Stenkumla kyrka—Visby och målet.
Alla tre motorcyklarna mäste ge upp strax i början av tävlingen, och en av bilarna fastnade vid en vändning uppe i Lummelunda, vilket sinkade en del, varpå bilen ifråga i Hallsskogarna körde bort sig och gav upp. Det blev alltså sju bilar, som toga sig tillbaka till Visby, men av dessa kommo endast 5 medan målet ännu var öppet, d. v. s. till kl. 6 på söndagsmorgonen. I mål inkommo ekipagen i följande ordning: nr 2 Sellin på Ford kl. 4,38, nr.8 Norman, Chevrolet, 4,41; nr 11 Knut Falck, Ford, 4,42; nr 4 Gustaf Falck, Opel, 5,19; nr 5 Leibertz, Whipet, 5,24; nr 10 Elisabeth Johansson, Pontiac, några minuter över 6. Nr 12 Ekdahl på Ford hade ännu på förmiddagen icke avhörts, men lär ha fyllt bensin i Hejde vid 6-tiden på söndagsmorgonen.
Då man teoretiskt beräknat att första man skulle kunna vara i mål kl. 1 på natten, visa ju ovanstående tider att vägarna och orienteringen bjudit en hel del svårigheter. Vägarna voro frusna med uppblött mark under, och väglaget tvingade sålunda förarna till försiktighet. Allt avlöpte väl och utan olyckshändelser. Tävlingen har omfattats med det största intresse av förarna, och allmänna meningen lär vara att tävlingen var lika lyckad som intressant. Tack vare prickbelastningen torde det icke bli någon svårighet att skilja förarna åt — de som av allt att döma ligga bäst till äro hrr Norman och Gustaf Falck, men slutligt besked härom kan först erhållas sedan tävlingsledningen och prisdomare fått närmare granska resultaten och protokollen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Sandberg, Åke Karl Albert, Jordbruksarbetare.

Lokrume skyttegille.
Stenby, Lokrume, Visby. Född den 3 september 1921 i Lokrume församling. Föräldrar: Gustav Sandberg o. h. h. Elise Sandberg. Medlem i föreningen sedan 1935. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Arméns Skyttem ksp s, Musketörm, Fallskärmsjägarm, Fältidrm s.

Gotländska skyttar 1944.
Lokrume skyttegille.

Pettersson, Helge Verner Thure, Hemmansägare.

Lokrume skyttegille.
Haltarve, Lokrume, Visby. Född den 10 juli 1913 i Haltarve, Lokrume församling. Föräldrar: Rudolf Pettersson o. h. h. Helga Pettersson. Gift 1940 med Elisabet Lindstedt. Medlem i föreningen sedan 1928, instruktör. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, sfb SkytteM s, Eldstridsm.

Gotländska skyttar 1944.
Lokrume skyttegille.

Pettersson, Gösta Sigurd, Jordbruksarbetare.

Lokrume skyttegille.
Haltarve, Lokrume, Visby. Född den 25 maj 1921 i Haltarve, Lokrume, Visby. Föräldrar: Sigurd Pettersson o. h. h. Anna Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1936. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Lokrume skyttegille.

Pettersson, Frans Ragnar, Byggmästare.

Lokrume skyttegille.
Annexen, Lokrume, Visby. Född den 14 mars 1899 i Lärbro församling. Föräldrar: August Pettersson o. h. h. Laura Pettersson. Gift 1929 med Ebba Stenberg. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem s, Eldstridsm.

Gotländska skyttar 1944.
Lokrume skyttegille.