Genom exekutiv auktion,

vilken förrättas här å landskansliet tisdagen den 18 instundande februari, klockan 12 på dagen, blomma att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till den högstbjudande ovillkorligen försäljas följande lantbrukaren Johan Pettersson tillhöriga fastigheter, nämligen 9/2560 mantal litt. D. b. b. c. Stora Mörrby samt 1/160 mantal litt. A b. b. b. och 3/800 mantal litt. C. b. a. o. Lilla Mörrby, ävensom lägenheten Hörntomten. N:o 1 om 1,68 ar, avsöndrad från 1/64 mantal Lilla Mörrby, allt i Lokrume socken.
Av fastigheterna är 1/160 mantal Lilla Mörrby belägen vid landsvägen genom Lokrume, 1/2 nymil från Lokrume kyrka och lika långt från Martebo järnvägsstation, 8/800 mantal Lilla Mörrby omkring 400 meter norr om den förra fastigheten, 9/2560 mantal Stora Mörrby omkring 1200 meter från denna sistnämnda och lägenheten Hörntomten omedelbart intill 1/160 mantal Lilla Mörrby.
Å fastigheten 1/160 mantal Lilla Mörrby äro uppförda följande åbyggnader:
1:o) manbyggnad av trä på stenfot under papptak, inredd till 2 rum och kök samt med vind. Under hela huset finnes källare;
2:o) ladugårdsbyggnad av dels sten, dels trä under spåntak, inredd, ena hälften till stall med cementerat golv och den andra till lada med höloft;
3:o) avträdeshus, tillbyggt ladugårdshuset, av trä under spåntak.
Byggnaderna äro nyuppförda och i synnerligen gott stånd.
Den till fastigheterna hörande jord utgöres vid Yieo mantal Lilla Mörrby och å lägenheten Hörntomten av åker, svartmylla på botten, samt omfattar, å den förra fastigheten en areal af 1,8660 nektar eller 3 tunnland 11,4 kappland och å lägenheten omkring 1,1 kappland. De övriga fastigheterna innehålla, 8/800 mantal Lilla Mörrby 1,77io hektar eller 3 tunnland 18,8 kappland” illsådd myrjord och 8/2860 mantal Stora Mörrby 1,9840 hektar eller 4 tunnland 0,8 kappland oodlad myrjord.
Angående dessa fastigheter, som av vederbörande utmätningsman saluvärderats, 4/16o mantal Lilla Mörrby till 3,800 kronor, 3/800 mantal Lilla Mörrby till 550 kronor, 9/2560 mantal Stora Mörrby till 400 kronor och lägenheten Hörntomten till 10 kronor, kunna närmare upplysningar här erhållas; och ega de, vilka hava fordra, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, att vid densamma sin rätt bevaka, varförutom de, vilka på grund af skriftlig handling ega nyttjanderätt till egendomen eller rätt till servitut eller till avkomst eller annan förmån av egendomen, böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall oansett försäljningen ega bestånd, före auktionen hit ingiva i huvudskrift eller bestyrkt avskrift den handling, därå rättigheten grundas.
Wisby å landskansliet den 10 januari 1913. Landshövdingeämbetet
Oscar Melin.
N. Th. D. Westman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27

Afliden åldring.

Stadens äldsta manliga invånare, f. d. hammansägaren Petter Broström, afled i måndags i sitt hem å Länna härstädes i den höga åldern af nära 96 år.
Broström, som var född vid Björnungs i Lokrume, var i sin krafts dagar en driftig jordbrukare. För ungefär ett 10-tal år sedan flyttade åldringen till staden och slog sig ned å Länna, där han in i det sista åtnjutit en öm och trogen vård hos sin sonhustru, född Hallgren, hvilken nu står som närmast sörjande vid båren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 januari 1913
N:r 24

Dödsfall. Petter Broström

Tillkännagifves att f. d. hemmansägaren Petter Broström, född den 17 februari 1817, vid Björnungs i Lokrume, stilla afled å Länna, Visby, den 27 januari 1913.
Meddelas endast på detta sätt.
ALBERTINA BROSTRÖM, född Hallgren.

DÖDSANNONS

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23

Villebrådstillgången på Gotland 1912.

Härom meddelas i berättelsen öfver Gotlands skarpskyte- och jägaregilles verksamhet år 1912 följande:

Matnyttigt vildt:
Tillgången på hare har i likhet med de närmast föregående åren varit mindre god. Visserligen finnas socknar, särskildt där jakträtten är inlöst af en eller några få jä,gaze, och där följaktligen jaktvården i någon mån tillgodoses, hvilka halva att uppvisa en god årgång på hare, men i stort sedt torde den nuvarande harstammen på Gotland, trots den hnölattiga vintern, kunna betecknas som sädeles klen. Orsakerna härtill äro flera. Levermask påträffas ännu på flera ställen hos haren, det svåra regnet i juni fördärfvade säkerligen en hel del af 2:dra kullens ungar, lösa hundar och kattor härja fortfarande i Skogarna, och — last but not lenast — jägarna äro för många.
Af Visty jaktsällskap hafva under året 12 st. harar inköpts och utsläppts å sällskapets marker utanför Visby, likaså halva af enskilda jägare harar utsläppts i Bäl, Gammalgarn och Alskog socknar. Att dylika utplanteringar af harar na sig, märktes på harstammen i höstas å nämda jaktsällskaps marker, där jämväl förliden vinter utplantering af harar ägde rum. Af synnerlig vikt är emellertid, att dylika utsläppta harar fredas för lösa hundar, då de naturligt nog för dessa kunna blifva ett jämförelsevis lätt byte.
Af tjäder har, i likhet med föregående år, ingen underrättelse ingått, att något exemplar under året varit synligt. Af allt att döma tycks tjädern icke vilja gå till på Gotland.
Orren har liksom år 1911 haft en särdeles dålig årgång. Vid jakttidens början påträffades ovanligt kullar med i allmänhet endast ett par ungar i hvarje kull; ungarna voro dock i de flesta fall väl utvecklade. Från flera socknar meddelas, att orren, som för endast ett par år sedan där var ganska allmän, ny tyckes alldeles halva försvunnit.
Fasanen däremot förökar sig fortfarande på ett glädjande sätt. Röster höjdes mot inplantering af detta villebråd, då försök därmed gjordes för ett par år sedan, i det man menade, att fasanen icke skulle komma att trifvas på Gotland, men resultatet tyckes sannerligen halva kommit dessa farhågor på skam. På de platser, där inplantering skett, ser man nu ständigt denna trefliga, prydliga fågel, som är en vacker tillökning för vår fauna. Af Visby jaktsällskap hafva under året utplanterats 12 fasaner, och af enskild person 3 i Hejde och 3 i Lokrume.
Tillgången på rapphöns har under året varit betydligt sämre än vanligt. Vid jakttidens början voro kullarna ganska fåtaliga och ungarna mycket ojänit utvecklade. Orsaken härtill är säkerligen det starka regnflödet under juni månad, då åkrar och ängar på många ställen stodo under vatten, och en hel del af rapphönsens ägg och nyutkläckta ungar följaktligen fördärf vadets. Visserligen tyckas flera rapphöns halva lagt ny kull, men en dylik ofterkull blir alltid vida mer fåtalig och ungarna vid jakttidens början ej jaktbara. Under jaktsäsong en skötos nästan lika många gamla rapphönas som årsungar, ett bevis på huru klen årgången varit, men äfven hvilken god stam sam fans sedan föregående år.
Af gräsänder och därmed närsläktade aindfåglar har årgången varit mindre god med ofta ej fullt utvecklade ungar vid iakttidens .början. Det myckna regnandet under försommaren med ty åtföljande höga vattenstånd i myrarna förhindrade också andjakten afsevärdt.
Morkullan har haft en medelmåttig årgång. Vårsträcket var betyegt sämre än närmast föregende år, antagligen beroende på den blida väderleken i april och början ad maj, hvilken gjorde, att kullarna i allmänhet hade slutat draga, då jakttiden inträdde.
Af enkel beckasin samt ejder och öffriga sjöfåglar har årgången varit normal. Från Sundre meddelas, att knipa och alfågel på de senaste åren börjat försvinna från kusten därstädes.

Skadedjur:
Räfven tycks i stort sedt vara stadd i stark tillbakagång. I en del socknar på mellersta Gotland såsom Viklau, Etelhem, Butle m. fl.
har Visserligen inberättats, att det varit godt om räf, men detta här nog till undantagen. Skulle man vara istånd att i närvarande stund räkna räf var på Gotland, torde antalet ej blifva synnerligen stort, 200 å 300 st. på sin höjd. Önskvärdt är ingalunda, att detta villebråd fullständigt försvinner från vår ö. Räfven har, ur jaktvårdssynpunkt sin stora uppgift att fylla genom att undanskaffa svaga, för afvel olämpliga individer bland det matnyttiga villebrådet och erbjuder ju f. ö. en synnerligen intressant och lönande jakt. Att jaga räf medelst förgiftadt lockbete borde därför icke vara tillåtet här på ön.
Af örn är tillgången fortfarande ytterst obetydlig. Vid Thorsburgen lär ett par af hafsörn under, året hafva häckat.
Tillgången på dufhök har i de flesta socknar lyckligtvis varit ganska ringa, på sparf hök däremot jämförelsevis större.
Kråkan har som vanligt haft en god årgång och förekommer fortfarande alltför talrikt.
Ett alldeles nytt skadedjur, hvarmed vi de senaste åren hugnats, är vildkaninen, som för några år sedan utplanterades vid Rosendal i Follingbo och därifrån spridt sig vida oankring. Nyttan med att hit
inplantera ett djur, som i nya jaktstadgan inrangerats bland skadedjuren, förefaller onekligen något tvifvelaktig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22

Konkursauktion.

Tisdagen den 4 febr. kl. 10 f. m. låter sysslomännen i landtbr. Harry Karlbergs Mörrby i Lokrume konkurs ovilkorligen, medelst offentlig auktion, försälja följande yttre och inre lösegendom:

Kreatur:
6 st. bättre arbetshästar, däraf 2 st. utmärkta filston, 3 st. vackra unghästar, 1-2 år, 20 st. vackra ungkreatur, däraf en stor del betäckta kvigor.

Kör- och åkerbruksredskap:
1 nästan ny själfbindare, 1 lastvagn, 2 st. bättre ar- betsvagnar, 4 par arbetsselar, 2 st. sättare, plogar och harfvar af flera slag, kälkar, sladdar, 1 decimalvåg, 1 parti timotejfrö samt diverse handredskap, som ej så noga kan specificeras m. m.
Betalningsanstånd lämnas at mig godkände köpare till den 1 aug. d. å.; andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 27 jan. 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 januari 1913
N:r 21

Såsom rymmare efterlyses

sjukvårdssoldaten vid Gotlands infanteriregemente n:r 7/T Olof Efraim Sandelin från Rone, född 25 april 1889, hvilken sedan 8 dennes undanhållit sig från tjänstgöring vid regementet.
På grund af uteblifven inställelse till tjänstgöring vid flottan efterlysas åtskilliga på Gotland hemmahörane sjömän, nämligen Joh. David Westöö från Norrvange i Lärbro, Karl Oskar Konrad Pettersson från Vikers i Lärbro, Carl Emanuel Ragnar Valdemar Nilsson från Rute, Oskar Julius Konrad Gahnström från Norrbya i Othem, Oskar Hugo Emanuel Othberg från Vesterhejde, Harry Ferdinand Alfred Ronvik från Klinte, Rudolf Johan Emil Wahlberg från Österby i Othem, Arvid Johansson från Visby, Carl Edvin Pettersson från Visby, Svante Eskil Leopold Andersson från Nors i Lärbro, Nils Birger Ferdinand Vengström från Visby, Anshelm Magnus Larsson från Rone, Carl Arvid Sigfrid Ahlgren från Björke, Manfred Oscar Elias Liljegren från Lokrume och Carl Söman Holmberg från Faludden i Öja.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12

Konkursärende.

Vid inställelsen idag i arrendator Harry Karlbergs å Mörrby i Lokrume konkurs inför Gotlands norra häradsrätt utsåkos till sysslomän, förutvarande godernännen i konkursen, godsägare K. Jacobsson och grosshandl. O. S. Björkman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 januari 1913
N:r 10

Visby

Hamndirektionen har till ordförande för året återvalt bankkamrer Ant. Pettersson samt till vice ordförande disp. A. de Jounge och till kassaförvaltare grosshandl. Hj. Klint.

Länsmanstjänsten i norra fögderiets mellersta distrikt uppehålles af e. o. landskanslisten K. Liljeborg under den tid af två månader fr. o. in 16 d:s, hvarunder ord. innehafvaren landsfiskalen Ph. Budin sköter annan tjänst.

Såsom kommisionärer hos k bfhde äro tills vidare under innevarande år förordnade landskanslisten, notarie G. A. Broms och landskontoristen R. Svensson, den förre å landskansliet och den senare å landskontoret.

Till domkapitlet har teol. lic. A. Klint inkommit med ansökan om erhållande af långvakansförordnandet i Källunge pastorat.

För medborgerlig förtjänst K. m:t har tilldelat inspektionskonstapeln, vid stadens poliskår J. P. A. Jakobsson medaljen i silfver åttonde storleken med inskriften: »För medborgerlig förtjänst» att i högblått band bäras å bröstet.

Förordnande att verkställa växelprotest innehafves fortfarande af i Klintehamn folkskolläraren August Lingström, i Hemse förre folkhögskoleför eståndaren, d:r Th. A. Sätervall och i. Slite kontoristen Johan Olsson.

A. B. Gotlands Banks nettovinst för sistförflutna år utgör kronor 242,490:10 mot kr. 202,884:15 året förut.

Styrelsen lär komma att föreslå 6 proc. utdelning mot 5 1/2 procent föregående år.

Till besiktningsman, för automobiler kr fortfarande förordnad velocipedreparatören Hugo W igström i Visby.

Uppmuntran af vetenskapligt författarskap. K. m:t har af det på ordinarie stat för Sveriges geo logiska undersökning uppförda anslag å 1,000 kr. till uppmuntran af vetenskapligt författarskap tilldelat bl. a. statsgeologerna E. Hedström 315 kr. och H. Munthe 50 kr.

De prästerliga tjänsterna å Gotska Sandön. Lotsstyrelsen har meddelat domkapitlet, att den träffat öfverenskommelse med pastoratsadjunkt J. Söderberg, rörande åtgärder för tillhandagående åt befolkningen å Gotska Sandön nued erfordeirliga prästerliga tjänster.

Sökande till stadsarkitekts befattningen i Upsala, är bl. a. härifrån härdige arkitekten Carl R. Lindström därstädes.

Jordfästning. F. d. protokollssekreteraren Johan Wilhelm Bergmans jordfästning ägde rum i tisdags i Oscarskyrkan, dit kistan inbars under tonerna, af Chopins sorgmarsch. Officiant var kyrkoherden SvenNilson, och den stämningsfulla aktens högtidlighet förhöjdes’ med solosång af direktör Gentzel, som efter jordfästningen sjöng »Mina lefnadstimmar stupa» ’och Händels Largo. Medan så till slut Karl XV:s sorgmarsch spelades från orgeln, utbars kistan för att föras till Nya kyrkogården, där grafsättningen sedan ägde rum vid fackelsken i familjegrafven Lindhagens kulle. Till båren hade sändts kransar förutom från släktingar och vänner från Nedre justitierevisionen samt från allmänna hypoteksbankens styrelse och tjänstemän.

Lokalafdelningen n:r 250 af Svenska Arbetarres Allmänna Sjuk-och Begrafningskassa samt Begrafningsfond i Visby har under det gångna året utbetalat sjukhjälp i olika klasser med kr. 508. Kassans inkomat under året har varit 1,051 kr. 45 öre. Begrafningsfondens inkomster för året ha varit 324 kr. Som lokalstyrelse valdes för år 1913: ordf. A. V. Bokström, Södervärn, sekreterare trädgårdsmästare G. Karnell, nyvalde, kassör G. Andersson, Furulund. Suppleanter blefvo Albert Andersson och A. V. Haack, revisorer Olof Petters, son och Oskar Strömberg, sjukbesökare C. J. Persson, Furulund, V. Malan, Södervärn, Axel Andersson, Herman Nilson och fru Hulda Bokström.

Väghinder. I och för omläggning af en bro å bygdevägen från Ekes i Bro socken till Lokrume kyrka, är nämda väg aflyst från trafik under tisdagen 14 och onsdagen 15 d:s. Vägfarande äro under tiden anvisade att i stället taga landsvägen emellan Ekes i Bro och Hammars i Lokrume och därifrån bygdevägen till Lokrume kyrka.

50 aktier i Aktiebolaget Snäckgärdsbaden inköptes i går på den .auktion, som då hölls å Arbetareföreningen, af Visby bryggeribolag för 21 kr. pr styck.

Friluftsmuseet i Bunge har gjorts till föremål för en liten sympatiskt skrifven och rikt illustrerad uppsats, som linnes införd i fjolårets junihäfte af den berömda tidskriften »The British Museum’s Journal» och som har till författare den framstående och här på Gotland Väl bekante forskaren F. A. Bath er i Washington. T uppsatsen, som sedan utgifvits i särtryck, beskrifves museets tillblifvele och lämnas en ;redogörelse för dess kulturhistoriska samlingar. Museets skapare, »the parish schoolmaster» Th. Erlandsson, får af förf. ett ampelt erkännande för sitt verk.

Brefbäringen utanför norr tar sin början i instundande februari på sätt förut nänts. För ändamålet afsedda breflådor tillhandahållas allmänheten å postkontoret härstädes till ett moderat pris.

Jul- och nyårsmärkena. Försäljningen af Nationalföreningens mot tuberkulos jul- och nyårsmärken, hvilken nu torde kunna anses vara i det närmaste afslutad, har här på Gotland uppgått till 11,462 stycken, hvaraf å härvarande postkontor försålts 7,687 direkt till allmänheten.
Af föreningens välgörenhetsbrefkort ha 2,117 stycken gått åt.
Försäljningen i sin helhet har sålunda inbragt omkring 400 kr.

Lagfart beviljades af rådstufvurätten härstädes under sistlidna december månad å, följande fastigheter nära. liten: hus och tomt under n:r 16 i Strandrot. 3 kv. å fri grund, som mask. K. Andersson för 8.000 kr. köpt af garf. K. J. Jansson;
ett med n:r I betecknadt frijords-område om 692 kvm af ägefig. n:r 12 i nya sk., som Maria Ulrika Nilsson köpt för 7,500 kr. af byggmäst. J. A. Berglunds konkursbo;
ett frijordsområde om 1017 kvm af ägofig. n:r 1544 i nya sk., motsvarande tomten nr 4 i kv. II a söder om staden, som handl. Alex. Pettersson jämte annan fastighet köpt af handl. J. 0. Petter: zon för 28,000 kr;
ett med n:r 5 betecknadt frijords-område om 32,9 ar, utgörande delar af ägofig. nr 64 och 175 i nya sk. som landskamrer 0. Molin för 214 kr. köpt af frkn Ingrid Melin och ett med nr 12 betecknadt frijordsområde om 422 kvkm af ärofig. n:r 1265 i nya sk., som änkan Hilma gren för 5,500 kr. köpt af sågverksägaren J. A. Andersson.

Af vinterbåtarna hitlände ång. Polhem från Nynäs kl. 7 i morse, medan ångf. Hansa uppkom till Stockholm kl. 9,45 i förmiddags.

Från hamnen. I går e. m. afgick ång. Frode, kapt. T. Johansson, härifrån till Riga med cementlast.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 januari 1913
N:r 6

Dödsfall. Margareta Sofia Lindgren

Att vår älskade maka och moder Margareta Sofia Lindgren stilla och fridfullt afled i tron på sin Frälsare i en ålder af 72 år, 3 månader, djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, släkt och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Lokrume den 4 Januari 1913.
NIKLAS LINDGREN. ALGOT, ANNA. GUSTAF, FRIDA. HERMAN, AGDA. AUGUST, THORA. MINA.
Sv. Ps. 491, 3 v.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 januari 1913
N:r 5

Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd.

Gotlands landsbygd vid årsskiftet från 1912 – 1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Roma: Födda 18 (13 m. 5 k.), döda 9 (7 m. 2 k.); inflyttade 93 (37 m. 56 k.), utflyttade 78 (33 m. 45 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 675; ökning 24.

Björke: födda 11 (5 m. 6 k.), döda 2 (2 m.); inflyttade 44 (18 m. 26 k.), utflyttade 49 (26 m. 23 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 357; ökning 4.
Pastoratets folkmängd 1,032; ökning 28.

Grötlingbo: födda 10 (8 m. 2 k.), döda 9 (2 m. 7 k.); inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflyttade 17 (11 m. 6 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 624; minskning 3.

Fide: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 6 (3 m. 3 k.), utflyttade 27 (16 m. 11 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 269; minskning 21.
Pastoratets folkmängd 893; minskning 24.

Hafdhem: födda 10 (5 m. 5 k.), döda 11 (7 m. 4 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 45 (18 m. 27 k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 708; ökning 2.

När: födda 5 (1 m. 4 k.), döda 4 (4 k.); inflyttade 6 (2 m. 4 k.); folkmängd 31 dec. 385; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,093; ökning 3.

Burs: födda 12 (6 m. 6 k.), döda 5 (4 m. 1 k.); inflyttade 37 (21 m. 16 k.), utflyttade 26 (15 m. 11 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 838; ökning 18 personer.

Stånga: födda 15 (8 m. 7 k.), döda 10 (4 m. 6 k.); inflyttade 42 (21 m. 21 k.), utflyttade 62 (38 m. 24 k.); vigde 6 par; folkmängd 696; minskning 15 personer.
Pastoratets folkmängd 1,534; ökning 3.

Garda: födda 7 (5 m. 2 k.), döda 11 (4 m. 7 k.); inflyttade 20 (12 m. 8 k.), utflyttade 23 (11 m. 12 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 457; minskning 7.

Etelhem: födda 16 (9 m. 7 k.), döda 8 (7 m. 1 k.); inflyttade 76 (37 m. 39 k.), utflyttade 79 (33 m. 46 k.); vigde 4 par; folkmängd 603; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 1,060; minskning 2.

Atlingbo: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 13 (10 m. 3 k.), utflyttade 11 (4 m. 7 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 238; ökning 5 personer.

Hörsne med Bara: födda 15 (4 m. 11 k.), döda 2 (2 k.); inflyttade 44 (25 m. 19 k.), utflyttade 39 (23 m. 16 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 441; ökning 18.

Fole: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 8 (2 m. 6 k.); inflyttade 24 (10 m. 14 k.), utflyttade 34 (12 m. 22 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 441; minskning 7 personer.

Lokrume: födda 9 (4 m. 5 k.), döda 10 (5 m. 5 k.); inflyttade 43 (25 m. 18 k.), utflyttade 35 (17 m. 18 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 422; ökning 7 pers.
Pastoratets folkmängd 863; hvarken ökning eller minskning.

Hangvar: födda 30 (17 m. 13 k.), döda 18 (10 m. 8 k.); inflyttade 66 (35 m. 31 k.), utflyttade 88 (48 m. 40 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 889 (440 m. 449 k.); minskning 10.

Halls: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 8 (6 m. 2 k.), utflyttade 19 (8 m. 11 k.); vigde 1 par; folkmängd 223 (112 m. 111 k.); minskning 16.
Pastoratets folkmängd 1,112; minskning 26.

Othem: födda 28 (13 m. 15 k.), döda 13 (4 m. 9 k.); inflyttade 70 (25 m. 45 k.), utflyttade 92 (43 m. 49 k.); vigde 11 par; folkmängd 31 dec. 1,141; minskning 7.

Boge: födda 7 (2 m. 5 k.), döda 12 (5 m. 7 k.); inflyttade 17 (9 m. 8 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 459; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 1,600; minskning 15.

Lärbro: födda 31 (17 m. 14 k.), döda 33 (10 m. 23 k.); inflyttade 105 (49 m. 56 k.), utflyttade 95 (48 m. 47 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,300; ökning 8.

Hellvi: födda 19 (12 m. 7 k.), döda 13 (5 m. 8 k.); inflyttade 80 (41 m. 39 k.), utflyttade 34 (18 m. 16 k.); vigde 2 par; folkmängd 627; ökning 52.
Pastoratets folkmängd 1,927; ökning 60.

Rute: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 6 (3 m. 3 k.); inflyttade 35 (16 m. 19 k.), utflyttade 54 (24 m. 30 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 549; minskning 14.

Bunge: födda 17 (8 m. 9 k.), döda 9 (5 m. 4 k.); inflyttade 79 (46 m. 33 k.), utflyttade 84 (51 m. 34 k.); vigde 7 par; folkmängd 700; ökning 2.

Fleringe: födda 5 (4 m. 1 k.), döda 5 (1 m. 4 k.); inflyttade 27 (13 m. 14 k.), utflyttade 26 (11 m. 15 k.); vigde 1 par; folkmängd 375; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,624; minskning 11.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1