Åska och skyfall över Gotland.

Blixten antänder ladugård i Sanda.
Ett delvis kraftigt åskväder drog igår fram över vissa delar av Gotland. Här i Visby började det mullra vid 12-tiden på middagen och en stund senare voro blixtarna och knallarna av det starkaste slaget. Åskbyn, som varade någon timme, åtföljdes av ett stundvis skyfallsliknande regn. Sedan ovädret dragit förbi blev vädret åter strålande.
Även idag ha delar av ön hemsökts av åskväder med regn.
På en del håll på landsbygden hade man stark känning av åskan och regnet antog understundom karaktären av skyfall med hagel.
Bland de värst hemsökta platserna voro Tofta, Västergarn och Sanda, där åkrarna stodo under vatten. Enligt en uppgift skulle man i Sanda ha fått inte mindre än 85 mm. nederbörd på ett par timmar. I Follingbo uppmättes en nederbördsmängd av 7 mm. I Vall föll däremot inte en droppe.
Som ett exempel på skyfallet har man meddelat att detta i Toftatrakten var så kraftigt, att bilar och bussar stannade på vägen till följd av att regnet slog in i motorerna. Bilarna måste därjämte ha lantärnorna tända fast det var mitt på dagen.
Från Sanda rapporteras att en bro blivit demolerad av skyfallet, varjämte regnet anställt stor förödelse i en del trädgårdar, där blommorna brutits och gått all världens väg.
Blixnedslag inträffade här och var, dock utan att — såvitt vi hittills veta — anställa några skador, med undantag för Sanda, där blixten antände en nyuppförd mindre ladugård, tillhörig skomakare H. Johansson. Folk tillkallades genom ringning i kyrkklockan. Dock kunde man inte uträtta så mycket, då den lilla träbyggnaden inom kort var övertänd och efter en kort stund nedbrunnen. Även det i ladugården förvarade fodret blev givetvis lågornas rov.
Även i dag ha vissa trakter hemsökts av åskväder. I Visby började det mullra vid 10-tiden i förmiddags och åskan tilltog senare i styrka.
Blixtar flammade stundvis i ett och den ena åskskuren avlöste den andra. Dagens nederbörd var, när vi frågade lotsutkiken, ännu inte uppmätt, men gårdagens nederbörd i staden medförde 13,7 mm.
I Stenkyrka, Othem, Tingstäde och trakterna däromkring har man även haft känning av ovädret i dag liksom även i Vall och Hogrän, där nederbörden varit riklig. Söderut och på ostkusten tyckes man däremot inte haft någon känning av vare sig åska eller regn. Likadant är det på Fårö, där man både igår och i dag haft vackert väder och varmt.
I Eskelhem fick man i går 1 mm, men idag inte en droppe.
Sent på middagen idag rapporteras från Follingbo om ett tre timmars skyfall, som givit åtskilliga millimeter.
Åskväder bruka i allmänhet ställa. till med en del trassel för telefonlinjerna. Säkringar o. dyl. bruka gå och blixten har allt som oftast för vana att slå i ledningarna. Några rapporter om sådana skador hade emellertid ännu i middags inte ingått. Ovädret var dock så kraftigt att telefonstationerna i Bro, Lokrume och Martebo stundvis ha varit stängda. Ej heller kraftledningarna synas haft någon påhälsning av blixten.
Senare meddelas att blixten slagit i ett par telefonledningar i Follingbo bl. a. vid kontoret på Rosendal, vars telefonapparat blev obrukbar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Landsbygden. Lokrume.

LOKRUME.
Ett ståtligt kyrkbröllop firades i lördags i Lokrume gamla minnesrika tempel, då fröken Ingrid Grefberg, dotter till hemmansägare Emil Grefberg, Ahner, Lokrume, sammanvigdes med lantbrukare Gösta Nordin från Lokrume. Vigselförrättare var kyrkoherde Gustaf Olofsson från Stenkyrka.
Dagen till ära var kyrkan smyckad med blommor och löv. Enligt gammal god gotländsk tradition hade redan dagen innan brudparets uppvaktande tärnor och marskalkar dekorerat bröllopsgården med äreport och transparent samt rader av björkar. Och när brudparet med tärnor och marskalkar företrädda av spelmännen, som spelade en gotländsk bröllopsmarsch, tågade iväg mot den gamla kyrkan strålade solen över en syn som numera är allt mindre vanlig. Vid inträdet i kyrkan spelades av folkskollärare Nilsson, Lokrume, Bröllopsmarsch ur En midsommarnattsdröm, vilket tillsammans med vigselakten i övrigt gav de närvarande en känsla av oförgätlig högtidlighet. Efter vigseln välkomnades gästerna i brudens hem med dukat kaffebord i trädgården. Senare på kvällen gavs supé för ett 70-tal gäster. Festglädjen förhöjdes ytterligare genom dansen i lövad sal, som gick till ljusan dag. På natten avbrändes ett storslaget fyrverkeri, och kulörta lyktor belyste den stora skara av traktens ungdom, som kommit för att få se en skymt av ståten. Tal höllos, leven utbringades och ett stort antal telegram upplästes under aftonens lopp.
Uppvaktande tärnor och marskalkar voro i följande ordning:
Märta Grefberg—William Holmkvist, Vera Grefberg—Stig Lindström, Vera Ekelund—Karl Lindström, Signe Hellgren—Hilbert Stenström, Ragnhild Andersson—Eriec Hansson, Ida OlofssonHarald Olofsson, Alva LindströmBengt Larsson.
Brudnäbbar voro Vanja Grefberg och Sture Johansson. Som bruttöverska tjänstgjorde fröken Margareta Ekelund, Visby, och som bruttbonde handlanden Elis Olsson, Lokrume.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1938
N:r 183

Kungörelse.

Delägarna i ”Martebo myrs dikningsföretag av år 1938” uti Lummelunda, Martebo, Tingstäde, Västkinde, Bro och Lokrume socknar av Gotlands län kallas härmed till sammanträde i Västkinde bygdegård fredagen den 19 augusti 1938 kl. 10. Vid sammanträdet komma följande att behandlas.
1) Undertecknande av förening för sökande av statslån till företagets utförande.
2) Styrelsearvoden.
3) Bestämmande av tiden för arbetets påbörjande.
OBS.! Alla som önska statslån torde närvara vid sammanträdet för påskrift av förenämnda föreningshandling som sedan omedelbart indrages.
Västkinde den 3 aug. 1938.
Arbetsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
Karl Ivar Valdemar Svensson med hemvist i Roma socken ämnar i Tofta socken, postådress Gotlands Tofta, idka handels- och kaférörelse under firma Ivar Svensson;
Gustaf-Adolf Ramberg ämnar i Stenkyrka socken, postadress Stenkyrka, idka handelsrörelse under firma G. A. Ramberg;
Helge Karl Oskar Bendelin och Hans Otto Bendelin ämna i Lokrume socken, postadress Visby; i bolag idka tillverkning av och handel med snickerivaror och byggnadsmaterial under firma Bröderna Bendelins snickerifabrik.
Visby i landskansliet den 14 juli 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Dödsfall Magareta Katarina Wallin

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade maka Magareta Katarina Wallin, vid Lilla Haltarfve, i Lokrume, måndagen 7 Augusti 1876, i en ålder af 60 år, 3 månader och 16 dagar, djupt sörjd och saknad af make, barn samt slägt och vänner, varder på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps.-b. nr 477: 8, 9 v.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Augusti 1876
N:r 64

Nya kraftledningar.

A. B. Gotlands Kraftverk anhåller hos k. m:t att få framdraga elektriska ledningar från Stenby i Lokrume socken till St. Hammars och L:a Mörrby i samma socken; från Bjers i Endre till Hulta i samma socken; från St. Snögrinda i Klinte socken till Valla i samma socken samt från Valla i Rute socken till Alvans i samma socken.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

AUKTION

å myr och fastmarksåker i Lokrume.
LÖRDAGEN DEN 9 APRIL kl. 1 e. m. försäljes å auktion hos David Johansson, Mörby, Lokrume, c:a 12 tunnland myr och c:a 9 tunnland fastmarksåker samt boställe om c:a 3 tnl. åker med goda åbyggnader, passande för hantverkare. Köpare bör vara beredd att ställa godkänd säkerhet för hantverkare. Köpare bör vara beredd att ställe godkänd säkerhet för 1/3 av köpesumman.
En timmes prövningsrätt å avgivet anbud förbehållas.
Slite den 1 april 1938.
BERTHIL BONDE.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Norra Gotlands Mejer A.-B.

höll i går bolagstämma i Tingstäde under ordförandeskap av riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume.
Vederbörande berättelser upplästes därvid och godkändes, varefter ansvarsfrihet beviljades. Under året har invägts 2,574,269 kg, mjölk, som betalats med 12,08 öre per kg. Av smör har tillverkats 103,156 kg, och av ost 26,559 kg. Årets vinst utgjorde kr. 1,346:70, av vilken summa kr. 550:70 överfördes till vinst- och förlustkontot och resten utdelades till aktieägarna med 4 90 per aktie.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes hrre Oskar Liljegren, Nygårds i Hejnum, och Nils Persson, Tingstäde, samt nyvaldes hr Anders Andersson, Austris i Hangvar, efter riksdagsman Hugo Karlström, Mörrby i Lokrume, som. undanbett sig återval. Suppleant blev hr Frans Johansson, Lunds i Tingstäde. Till revisorer nyvaldes hrr Sigurd Bendelin, Stenby i Lokrume, och Christen Jespersson, Furubjers i Tingstäde, supplerade av hr Einar Pettersson, Lauks i Lokrume.
Efter förhandlingarna talade konsulent B. Nelson om mjölkbedömning, ladugårdshygien m. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 mars 1938
N:r 73

Landsbygden. Lokrume.

LOKRUME, 28 mars.
Ord. kommunalstämma hölls här idag på förmiddagen i kommunalrummet under ordförandeskap av riksdagsman G. Bodin, Grausne. Revisorernas berättelser för de under kommunen hörande kassorna godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Till ledamöter i val nämnden omvaldes Oskar Olofsson, Kroks, Olof Olofsson, Björnungs, Olof Mörrby, Grausne, och Ivar Karlsson, Haltarve, med Sigurd Pettersson, Haltarve, och Gunnar Kalmén, Kroks, som suppleanter. I fråga om resterande kommunalutskylder företogs en avskrivning, medan de övriga skola indrivas. En kommunen tillhörig bostad hade ansetts vara i behov av reparation men av flera orsaker beslöt stämman att uppskjuta ärendet tills vidare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 mars 1938
N:r 72

Landsbygden. Tingstäde.

TINGSTÄDE, 26 mars.
Fältskjutning om Folepokalen var igår anordnad av Tingstäde skyttegille och deltogo 47 skyttar i tävlingarna. Fyra gillen hade hörsammat inbjudan och Endre gille ställde upp två femmannapatruller, Ekeby två, Lokrume en, Fole en, vilken dock ej var fulltalig, samt Tingstäde två patruller.
Pokalen erövrades av Endre skyttegilles patrull n:r 1 vilken utgjordes av G. Glivberg, E. Tomasson, T. Jakobsson, F. Nilsson och V. Karlsson för 78 träffar, närmast följd av Ekeby patrull n:r 1 vilken även hade 78 träffar. Målen utgjordes av kg.-laddare, 1/6-, 1/4- och 1/1-figurer å respektive 190, 150, 170 och 360 m. avstånd. Tävlingen var kombinerad med två insatser, en å samtliga mål och en å mål n:r 3. i Efter tävlingen samlades skyttarna i paviljongen där kaffe serverades och prisutdelning förrättades.
I den individuella tävlingen erhöllo följande pris: IV klass: H. Bergström, Ekeby, 18 tr. 4 kr.; E. Bendelin, Lokrume, 17 tr.3:—; G. Stenström, Tingstäde, 16 tr. 3:—; O. Eriksson, Fole, 14 tr. 2:—; II klass: E. Tomasson, Endre, 19 tr. 5: —; A. Bergström, Ekeby, 18 tr. 3: —; G. Glivberg, Endre, 18 tr: 3: —; R. Angelöv, Ekeby, 17 tr. 2:—; N. Stengård, Tingstäde, 16 tr. 2: —; II klass: G. Johansson, Lokrume, 19 tr. 5: —; K. Klint, FAR de, 17 tr. 3: —; V. Karlsson, Endre, 17 tr. 3:—; S, Eliasson, Tingstäde, 14 tr. 1: —; N. Boberg, Tingstäde, 14 tr. 1: —; F. Nilsson, Endre, 14 tr. 1: —; K. Å. Smedberg, Ekeby, 14 tr. 1:—; I klass: FH Karlsson, Endre, 12 tr. 1: —.
Pristagare å mål 3 blevo: IV klass: E. Bendelin, Lokrume, 6,45 p. 4 kr.; H. Bergström, Ekeby, 5,46 Pp) 3: —; N. Glansholm, Tingstäde, 5,42 2:50; G. Stenström, Tingstäde, 5,38 2:50; IL klass: A. Bergström, Ekeby, 6,51 3: —; G. Glivberg, Endre, 6,49 3: —; H. Gustafsson, Endre, 5,41 1:50; E. Tomasson, ”Endre, 5,38 1: 50; R. Angelöv, Ekeby, 5,36 1:50; A. Olofsson, Fole, 5,35 1:50; G. Pettersson, Endre, 5,34 1:50; O. Bendelin, Lokrume, 5,32 1:50; II klass: G. Johansson, Lokrume, 6,44 poäng 3:—; K. Å. Smedberg, Ekeby, 6,41 3: —; V. Karlsson, Endre, 5,41 1:50; O. Karlsson, Ekeby, 5,40 1:50; F. Nilsson, Endre, 5,40 1:50; H. Öjefors, Endre, 5,35 1:50; H Blom, Endre, 5,34 ”1:50; S. Eliasson, Tingstäde, 5,31 1:50; I klass: H. Karlsson, Endre, 5,45 poäng 2:—.
Sedan pristagarna vederbörligen avhurrats framfördes de inbjudnas tack av hr Öjefors, Endre, som även önskade samtliga välkomna till Endre nästa år.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71