Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

A.-B. Gotlands kraftverk

har av k. m:t bevilats koncession till år 1965 å en elektrisk högspänningsledning från Burs i Källunge socken till Nystugu i Tingstäde socken i och för distribution av elektrisk energi i socknarna Fole, Lokrume och Tingstäde. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1937
N:r 30

Dödsfall Claes Thomsson.

Tillkännagives att vår älskade make och fader f. Hemmansägaren Claes Thomsson stilla och fridfullt avled i sitt 72:dra levnadsår torsdagen den 4 februari 1937, sörjd och saknad av mig, barn, barnbarn, bröder, åldrig svärmor, släkt och vänner.
St. Hammars, Lokrume d. 4 febr. 1937.
Emelf Thomsson.
Emilia och Tyko Thomsson.
Lars. Bertil. Karl-Erik.
Lina och Adolf Jakobsson.
Martin. Roland. Karl-Gustav.

Nu slut år smärtan, du funnit frid,
men lämnat hjärtan, som sakna dig.
Sv. ps. 472.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Auktion å skog.

Å nedanstående dagar och platser försäljes följande partier skog.
Måndagen den 11 jan. kl. 11 f. m. i Västkinde mellanskola, cirka 209 kbm., utstämplat i Korshagen.
Samma dag kl. 1 e. m. i Bro skola cirka 281 kbm. i 3 poster.
Tisdagen den 12 kl. 11 f. m. i Lokrume kommunalrum, cirka 227 kbm. i 3 poster.
Samma dag i Fole kommunalrum kl. 1 e. m., cirka 200 kbm. i 5 poster.
Stämplingslängden samt närmare upplysningar lämnas av A. E. Forslund, Västkinde, O. Widin, Bro, O. Mörrby, Lokrume, och O. Johansson, Fole.
Västkinde den 30 december 1936.
PASTORATSKYRKORÅDET.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Jordbrukskommissionen.

K. m:t har förordnat riksdagsman L. G. Bodin, Grausne i Lokrume, att under tiden 1937-39 vara ordförande och ledamot i jordbrukskommissionen i Gotlands län med hemmansägaren R. Bolin, Gandarve i Alva, som suppleant. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 December 1936
Nr 297

Gotlands norra härads kreaturstörsakringsförening

hade, om vi igår omnämde, i lördags årsmöte i Hejnum. Till komplettering av gårdagens notis om sammankoma en kunna vi idag nämna, att föreningen under det gångna året haft 626 hästar, 507 nöt och 47 föl försäkrade. Under året ha i skadeersättningar utbetalats för 16 hästar, 5 föl och 18 nöt sammanlagt 9,517 kr.
Till styrelsesuppleanter omvaldes lantbr. Joh. R. Glifberg, Lera i Endre, V. Jakobsson, Bolarve i Hejdeby, och O. Nilsson, Lauks i Lokrume.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148

Foderauktion.

Måndagen den 22 juni kl. 4 e. m. försäljer Knut Gahnström vid Mörrby i Lokrume genom auktion 6 tunld foder på rot.
Anstånd för godkände köpare till 1 nov. 1936.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Juni 1936
Nr 141

Till ledamöter av länsprövningsnämden

för årets taxeringar har Länsstyrelsen utsett landstingsmannen K. F. Söderdahl i Visby, tullförvaltaren K. Berggren i Visby, lantbrukaren C. Törnvall i Björke, folkskolläraren Olof Bolin i Stenkyrka, järnarbetaren H. Sedéll, Slite, landsfiskalen Thure Holmqvist i Visby, fiskaren A. Östergren i Katthammarsvik, lantbrukaren Reinh. Kahlström i Atlingbo, direktören A. Thorén i Stånga och lantbrukaren Anton Jakobsson, Bölske i Eke.
Till suppleanter ha utsetts tullkontoristen J. G. V. Ahlberg i Visby, folkskolläraren Axel Hejdenberg i Fole, lantbrukare Olof Olofsson, Björnungs i Lokrume, och Malkus Andersson i Eksta, samt handlanden Einar Broander i Havdhem.
Besvär skola vara ingivna till länsstyrelsen senast före klockan 12 på dagen den 15 nästkommande juli.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 Juni 1936
Nr 139

Statsbidrag till två klagande sjukkassor.

Efter besvär av Västkinde under stödsförening och Lokrume sjuk- och begravningskassa har regeringsrätten undanröjt socialstyrelsens beslut den 20 dec. 1935 att avslå deras ansökningar om statsbidrag för år 1935 och visat ärendet åter till socialstyrelsen Mr ny behandling.
Beslutet motiverades med, att den gamla lagen om sjukkassor upphört att gälla för kassorna, med utgången av år 1934, och att kassorna först under år 1935 registrerades enlikt den nya sjukkasselagen. Regeringsrätten förklarar däremot, att den av styrelsen åberopade omständigheten icke kan anses utgöra hinder för kassorna att utbekomma det sökta statsbidraget. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 Juni 1936
Nr 139

Idrott och sport.

Motorföreningens idealfartstävling
igår fick ett idealiskt väder och genomfördes programenligt även om troligen ingen enda lyckades klara sig igenom
fällor och försåt på idealtiden. Den oförsynta tävlingaledningen hade nämligen placerat ut icke undre än 35 kontroller och ehuru ännu icke resultatet är färdigt, då man icke resultatet är färdigt, då man icke hunnit gå igenom hela materialet, är det likväl klart, att prickbelastningen blir stor på sina håll – det torde finnas deltagare med mellan 300 och 400 prickar.
Första man startade kl. 6 igår morse och sista man kom till målet på samma plats, vid Siltbergs bilaffär på Kung Magnus väg, vid 3-tiden på eftermiddagen i beräknad tid. Idealtartan var konstigt nog satt till 47,5 km. och detta vållade en hel del räknande, som bara det säkert åstadkommit bortåkningar, men där vägförbättringar pågingo eller i tätare bebyggelser skulle farten sättas ned till 25 km. Från starten i Visby körde man först norröver genom Lummelanda och Tingstäde, över Fleringe, Rute, Hellvi och Slite samt därifrån genom Hejnum, Lokrume, Bro, och socknarna närmast Visby till staden, där man vänligast fick 5 min. för bensinpåfyllning. Sedan bar det söderut inre vägen till Klintehanm samt kustvägen genom Eksta och Hablingbo till Hemse, tillbaka över Linde och Fardhem till Bönders, därpå utåt östra Gotland över Buttle och Ala till Kräklingbo samt samt hemåt över Anga, Norrlands, Ekeby, Fole, Bra, Vestkinde till Visby. Hela vägsträckan måtte 364 km. och kördes utan avbrott med undantag för de 5 minuterna i Visby. Samtliga 12 anmälda startade och tävlingen genomfördes utan några haverier.
Hur det; gått — ja, det får man se när tävlingsledningen får titta närmare på rapporterna från kontrollerna, och därefter återkomma också vi med prislistan.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Juni 1936
Nr 130