Vikarierande lärare.

Till vikarierande folkskollärare i Follingbo under tiden 15—29 aug. har utsetts f. folkskolläraren i Lojsta Rud. Blomqvist.
— Skolrådet i Västkinde har till vikarierande lärarinna vid småskolan för inst. hösttermin bland sex sökande antagit lärarinnan Margareta Törnerud, Valla i Södermanland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Pensionsnämnderna.

Till ordförande i Lojsta pensionsnämnd efter folkskollärare Rudolf Blomquist, som erhållit begärt entledigande, har för tiden intill 1941 års utgång utsetts lantbrukaren Gottfrid Larsson, Fride, med lantbrukaren Valdemar Niklasson, Bjers, som suppleant.
Till ordförande i Levede pensionsnämnd efter fjärdingsman. J. E. Sonnell, som.erhållit begärt entledigande, har för samma tid utsetts lantbrukaren Artur Jacobsson, Alskute.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Lösöreauktion

efter avlidna Wendla Kollberg, HALSARVE i FARDHEM, förrättas lördagen den 6 augusti kl. 2 e. m., varvid försäljes: byrå, säng, soffa, gungstolar, bord, kommod, sängkläder och linne, köksinventarier, mattor, den avlidnas gångkläder m. m.
Betalningen skall erläggas den 1 oktober 1938 eller vid anfordran.
Lojsta den 30 juli 1938.
J. NIKLASSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Skolan i Lojsta.

Skolrådet i Lojsta har bland två sökande antagit folkskollärarinnan fröken Birgitta Hoppe, Klintehamn, till vikarie för höstterminen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1938
N:r 166

När romarguldet lockade.

Föredrag å Lojsta slott midsommardagen av professor Sune Lindqvist.
II.

Sune Lindqvist.

Men vilka voro då de fiender, som vållat denna enastående krigiska katastrof? Man har ibland svarat: svearna, ibland: slaverna.
Att verkligen dessa trakter just vid den tid, som de många guldskatterna tillhöra, drabbats av en svår krigisk hemsökelse, har man också trott sig finna bevis för på annat sätt. Öarna Gotland och Öland skilja sig från alla andra svenska landskap genom den talrika förekomsten därstädes av i forntiden övergivna gårdar och odlingsmarker. De många lövängar, som ännu i dag pryda denna ö, och de många lövängar, som under de senaste mansåldrarna förvandlats till åkerjord, tyckas ju vara intet annat än i forntiden brukad, men också i forntiden övergiven odlingsmark. De vastar, som genomkorsa dem, äro rester av forntida hägnader kring åkerlotter och fållor. Tätast drar sig deras nätverk samman här och var kring grupper av grundvalar efter hus, som lagts öde samtidigt med jordarna däromkring. För envar gotlänning äro väl många dylika husgrunder — ”kämpgravar” — väl bekanta. Och för var och en, som nu lyssnar till mina ord, är det ju lätt att bilda sig ett fast begrepp om de forna kämpgravshusens utseende. Den egendomliga byggnad, som vi se strax härinvid, är ju uppförd på en riktig ”kämpgrav”. Den har fått just den form, som man på grund av skilda iakttagelser och jämförelser trott vara den för de många förödda forntidshuset karakteristiska. Den har ju kommit till, denna säregna, väsentligen av ett tak bildade byg gnad, endast för att ge vår tids människor en klarare föreställning om, ”hur man byggde och bodde här på ön för halvtannat årtusende sedan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1938
N:r 148

Till ordförande

i Lojsta sockens kommunalstämma, kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse har utsetts hemmansegaren Nils Pettersson Asa i Lojsta.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Augusti 1876
N:r 64

Skolornas lek- och idrottsdag på Lojsta slott

blir som förut nämnts lördagen den 28 dennes och samlingen äger rum vid 10-tiden. Någon anmälan behöver ej insändas i förväg. Folkskolinspektör Linnman talar till barnen, folkskollärare Ivar Larsson leder leken, «folkskollärare R. Dahlgren idrotten och folkskollärare Simeon Jakobsson allsången. På festplatsen tillhandahålles mjölk till barnen samt kaffe och läskedrycker för de äldre.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Lek- och idrottsdag på Lojsta slott

kommer även i år att anordnas. Den kommer att hållas lördagen den 28 maj. I fjol deltogo ett 20-tal skolor och det blev en verkligt festlig friluftsdag för de många barnen. Antagligen blir det minst lika trevligt i år. Ledare i idrott, lek och allsång komma att stå till förfogande.
Även folkskolinspektör Linnman har lovat medverka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Maj 1938
N:r 104

Vägstämma på söder.

Omfattande arbeten på vägen Visby—Klintehamn beslutade.
Årets första ordinarie vägstämma med Gotlands södra vägdistrikt har i dag hållits i Hemse kommunalrum under ordförandeskap av folkskollärare Herman Stengård, Linde. I det närmaste samtliga ombud voro närvarande.
Styrelse- och revisionsberättelserna över 1937 års förvaltning föredrogos och godkändes, och ansvarsfrihet beviljades. Bland inkomsterna under året märkes vägskatt 79,000 kr., skatteutjämningsbidrag kr. 20,049: 40, statsbidrag till vägbyggnad kr. 63,763: 96 och statsbidrag till vägunderhåll kronor 315,507: 33. Bland utgifterna märkas vägbyggnadskostnader kronor 65,640: 44, förvaltningskostnad kr. 17,705 : 33, vägunderhåll kronor 247.467: 66 och vinterväghållning kr. 26,654: 78. Kassan balanserade på en summa av kr. 659,931: 96.
Gotlands Järnvägs A. B. hade hos länsstyrelsen gjort framställning att vägdistriktet måtte övertaga och underhålla tillfartsvägarna till Grötlingbo och Burgsviks stationer. Vägstyrelsen hade avstyrkt, emedan dessa vägar redan äro antagna till allmänt underhåll intill stationsområdena. Efter en kort diskussion, där Öja- och Grötlingboombuden yrkade bifall till anhållan, avslogs densamma av stämman.
Etelhems kommun hade hos länsstyrelsen gjort framställning, att vägen Etelhems station—Lojsta (Hageby kvior) måtte på vägkassans bekostnad breddas. Vägstyrelsen avstyrkte breddningen men föreslog, att tidsenliga mötesplatser anordnades i tillräckligt antal. Vägingenjören hade avgivit ett likalydande yttrande, och stämman beslöt i enlighet härmed.
Civilingenjör H. Sellergren hade uppgjort förslag till omläggning och förbättring av vägen Visby—Klintehamn å delen från Malmunde i Tofta till sockengränsen mellan Västergarn och Sanda. Vägen skall vara 7,6 meter }fred utom genom Västergarns samhälle, där bredden skall vara 8,6 meter, emedan gångtrafiken där sommartid är mycket livlig. Kostnaderna beräknas från Malmunde till Kronholmen till 44,500 kr., från Kronholmen till en punkt 100 meter söder om bron i Västergarn till 38,300 kr., inklusive ny bro, som enligt förslaget skall byggas i samma stil som den nuvarande. Därifrån till Sanda sockengräns skall vägen kosta 19,500 kr. och från sistnämnda punkt förbi kyrkan upp emot Eskelhem omkring 11,000 kr. Vägstyrelsen hade godkänt förslaget, som slutade på 103,900 kr., och stämman instämde.
Handlanden V. Nilsson i Västergarn hade i skriyelse anhållit om ändrad sträckning av vägen förbi sin affär. Efter en stunds diskussion med inlägg av Västergarnsombudet och ingenjör Sellergren, beslöt man lämna framställningen utan åtgärd.
Efter förhandlingarna följde diskussion om breddning av vägen genom Lau och När, och man beslöt anhålla få påbörja arbetet med bidrag av underhållsmedel snarast möjligt.
I fortsättningen påtalades en del smala vägar i Hogrän, Stenkumla m. fl. platser, som voro i behov av breddning och rätning liksom den farliga kurvan vid Strömma i Stånga.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Landsbygden. Lojsta.

LOJSTA.
Lojsta kyrkliga syförening hade förliden lördag auktion å under vintern förfärdigade arbeten, varvid kyrkoherde Olof Havren höll föredrag om Delaware-minnet och svenskärnas insats i kolonien, varvid berördes de personer, som i främsta rummet arbetat för koloniseringen och som gjort det svenska namnet aktat och kärt för infödingarna. Efter det intressanta och aktuella föredraget uppträdde folkskolans flickor med några skolsånger, varvid en 11-åring trakterade orgeln.
Sedan räkenskapsföraren redogjort för de reviderade räkenskaperna, av vilka framgick att föregående års inkomster delats mellan Svenska kyrkans missionsstyrelse och församlinggns kyrkas förskönande och förseende med nya psalmböcker, vidtog försäljningen av de tillverkade och skänkta varorna. Som auktionist fungerade hrr Oskar Pettersson, Fride, med lärare R. Blomqvist vid protokollet. Försäljningen gick raskt undan och köplusten var stor hos den talrika menigheten. Resultatet blev över 180 kr., varav en del influtna kontanter och kassabehållningen genast överlämnades till kyrkoherde Havren för att översändas till kyrkans missionsstyrelse. Därefter avtackade kyrkoherden syföreningen, auktionisten och protokollsföraren som nu för sista gången tjänstgjort som kassör. Till sist avslöts med Välsignelsen och ”Herre signe du och råde”.

På sin födelsedag i dag har folkskollärare Rud. Blomqvist — han fyller i dag 61 år — blivit uppvaktad av skolbarnen, vilka i arla morgonstund infunno sig för att hylla honom.
Därvid framsade en skolflicka en lyckönskan och en utsökt blomsteruppsats överräcktes, varjämte de duktiga skolbarnen sjöngo och utförde musik å piano. Även en silverbricka fick födelsedagsbarnet emottaga med anledning av bemärkelsedagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93