Landsbygden. Lojsta.

LOJSTA, 14 april.
En olyckshändelse inträffade i går e. m. vid Fride såg, då lantbrukaren Oskar Dahlby, Fride, råkade få en stock över benet med påföljd att detsamma bröts vid fotleden, samtidigt som foten gick ur led. Den skadade fördes i bil till läkare i Hemse som förordade hans införande till lasarettet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85

Lösöreauktion.

Med anledning av fastighetens utarrendering låter lantbr. August Söderström, Halsarve, Fardhem, genom offentlig auktion torsdagen den 15 dennes kl. 2 e. m. försälja: en häst vallack 15 år, en ko som nyligen kalvat, en dräktig kviga, reaktionsfria, 1 lastvagn, 2 st. arbetsvagnar, en ny, 1 par kälkar, foderhäck, 1 lasthäck, 1 lave, 1 radsåningsmaskin, vänd- och spetsplogar, ringvält, 1 hästhacka, mullskopa, hackelsemaskin, 1 enbetssele, 1 ny slipsten m. m.
Betalningsanstånd med sedvanligt äganderättsförbehåll till den 1 okt. 1937 eller vid anfordran.
Lojsta den 7 april 1937.
J. NIKLASSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Meddelande från Andelsslakteriet.

Överenskommelse har träffats med Gotlands resp. Klintehamn-Roma järnväg om transporter medelst lastbil för uppsamling av djur, som skola levereras till Slakteriet. Dessa transporter, som komma att taga sin början om några veckor, beröra dels Eke, Alva, Havdhem, Fardhem, Linde och Lojsta socknar, dels även Hejde och Väte socknar. Avgifter för uppsamlingstransporterna behöva icke erläggas till bilföraren utan komma att uttagas av Andelsslakteriet vid likviden för redovisning till järnvägen. Avgifterna, som äro låga, kungöras samtidigt med ktingörandet av turlistan för bilarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Fardhems pastorats sparbank

hade på lördagen årssammanträde i Linde, varvid förhandlingarna öppnades av styrelsens ordförande, lantbr. N. A. Jacobsson, Asa i Lojsta, och folkskollärare Herman Stengård utsågs att leda förhandlingarna.
Av den föreliggande berättelsen framgick, att insättarnes behållning vid ingången av år 1936 var kr. 607,550: 18 samt att under året insattes kr. 78,290: 28 och att insättarne i räntor tillfördes kr. 15,390: 45. Under året har uttagits kr. 59,914: 30 och den återstående behållningen för insättarne vid årsskiftet utgjorde sålunda kr. 641,316: 61. Årets vinst kr. 1,656:79 överfördes till reservfonden.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till ledamöter i denna återvaldes för fyra år lantbrukarna O. Jacobsson, Duckarve, och Th. Hansson, Odvalls i Linde, samt Vald. Niklasson, Bjers i Lojsta, samt till suppleanter lantbr. Manfred Pettersson, Asa i Lojsta, och O. Olsson, Duckarve i Linde. Till revisorer valdes Alb. Johansson, Hägvalds i Linde, omvald, och Viktor Jakobsson, Överburge i Fardhem, samt folkskollärare Rud. Blomqvist, Lojsta, nyvalda, med nämdeman Hugo Pettersson, Myrungs, omvald, samt lantbr. Vilh. Jakobsson, Gärdsby i Fardhem, och Elof Olsson, Klints i Lojsta, nyvalda, som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Dödsfall Jakobina Karlsson.

Min kära maka vår kära moder Jakobina Karlsson, f. Pettersson, avled stilla idag i sitt 79:de levnadsår; djupt sörjd och saknad av oss, barnbarn och barnbarnsbarn, samt syskon, släkt och vänner.
Fride i Lojsta den 20 febr. 1937.
Oscar Karlsson.
Vendla f. Karlsson och Gottfrid Larsson.

Sv. Ps, 484, 4.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1937
N:r 42

Daglig postbefordran på en rad landsbygdslinjer.

Stockholm, 18 febr. (TT.) Generalpoststyrelsen har beslutat, att på följande linjer på Gotland skall lantbrevbäringen från den 1 mars fullgöras med en tur varje söckendag: Hemse-Fardhem, Roma Kloster—Katthammarsvik, Martebo—Stenkyrka, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö Butlex—Sudersand, Klintehamn—Robsarve, När—Lau, Slite—Boge, Hemse—Alva, Källunge—Lilla Fole, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Katthammarsvik—Herrvik, Bäl—Hejnum, Kräklingbo—Botvatte, samt Ljugarn—Ardre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40

Postgången förbättras.

Post varje vardag på många linjer.
Postdirektionen i Linköping har nu till generalpoststyrelsen avlämnat slutgiltigt förslag till förbättrade postförhållanden på landsbygden inom östra distriktet under innevarande är. Enligt förslaget skulle vidtagas förbättringar för en sammanlagd kostnad av 46,000 kr., och för den händelse ytterligare medel ställas ti11 förfogande för ändamålet, har uppgjorts en förteckning över sådana linjer, som i andra hand böra ifråga, komma vid utökning av turantal. Fös slaget upptager turökning på ett stort antal postlinjer på Gotland.
Beträffande de under postkontoret i Visby lydande linjerna bör postgången bli söckendaglig på följande: Hemse—Fardhem, Martebo—Stenkyrka, Roma kloster—Katthammarsvik, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö—Butte—Sudersand, Klintehamn—Robsarve—Klintehamn, När—Lau, Hemse—Alva, Källunge—L. Fole—Källunge, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Bäl—Hejnum, Katthammarsvik—Herrvik, Kräklingbo—Botvatte och Ljugarn—Ardre. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Skogsrussens bevarande.

Gotlands läns hushållningssällskap har hemställt om bidrag med 1,200 kr. för år 1937 för åtgärder för bevarande av skogsrussen vid dess ursprungliga typ.
Hushållningssällskapet har sedan länge åtnjutit statsanslag för detta ändamål. Sällskapet meddelar att det fortfarande är ägare av en stam skogsruss om 6 avelsston, 2 hingstar och några unghästar, vilka tillsammans med ett större antal russ, tillhöriga medlemmar av Gotlands russavelsförening, tillsammans omkring 50 hästar, underhållen frigående på ett inhägnat område på Lojsta hed. Sedan hushållningssällskapet under innevarande år erhållit statsbidrag till uppläggning av stambok över skogsruss, anser nällnkapet önskvärt att detta arbete får fortsättas och föras fram till tryckning. Av de åskade 1,200 kr. avses 900 kr. till russtammens underhåll och vård, 100 kr. till veterinärvård rn, och 200 kr, till etamboksarbete.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Landsbygden. Lojsta.

LOJSTA, 22 dec.
Kyrko- och kommunalstämmor höllos här i går. Till ledamot i byggnadsstyrelsen för Fardhem utsågs hr Gottfrid Larsson, Fride, och till revisorer gemensamt för kyrka och kommun valdes handlanden J. A. Melin och hr Fritz Larsson, Kvie. Till ordförande resp. vice ordf. i kommunalstämman valdes folkskollärare Rudolf Blomqvist och hr Gottfr. Larsson, vilken sistnämde även blev ombud i Gotlands södra härads brandstodsförening under år 1937.
Till ledamot i taxeringsnämden valdes hrr Gottfr. Larsson med 10 röster, Elof Olofsson, Klints, med 9 och Josef Jacobsson, Asa, med 5 röster. Suppleanter för dem blevo hrr Waldemar Niklasson, Bjers (för Larsson), J. A. Melin (för Olofsson) och Teodor Karlsson, Bjers (för Jacobsson). Att taga befattning med virkestaxeringen valdes hr Elof Olofsson med hr Gottfr. Larsson so msuppleant.
Stämman beviljade ett anslag om 75 kr. till överförmyndaren för Fardhem, Linde och Lojsta med det villkoret, att beloppet beräknas efter skattekronor.
Vidare beslöts, att kommunalstämma under nästa år skall hållas på av ordföranden utsatt tid och plats. Detsamma gäller kyrkostämman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299

Skattetungda kommunerna.

Länsstyrelsen i Visby har nu till k. m:t överlämnat ansökningar om skatteutjämningsbidrag från Alskogs, Anga, Bro, Burs, Buttle, Eke, Ekeby, Fide, Fole, Follingbo, Fröjels, Fårö, Garda, Gothems, Hamra, Källunge, Lau, Levede, Lojsta, Mästerby, Näs, Silte, Sundre och Vamlingbo kommuner. Därvid tillstyrkes understöd med belopp, som i varje särskilt fall synes skäligt.
De befintliga uppgifterna visa, säger länsstyrelsen, att i några kommuner sammanlagda skattetrycket uppgår till eller överstiger 20 kr. pr inkomsthundrade. I den mån anspråk gjorts på högsta möjliga understöd, synas dylika understöd kunna utgå. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296