Lotsarnas hemvägsersättning.

Lotsstyrelsen hemställer hos k. m:t om förordnande, att hemvägsersättning fortfarande t. v. skall utgå under år 1929 med 100 proc. förhöjning vad distanslotsning. Även för lotsning f lotsled eller tillfällig lotsled anses en ökning av hemvägsersättningen alltjämt nödvändig.
Lotsstyrelsen hemställer, att denna ökning för lotsplatserna på Gotland måtte bestämmas för Visby, Fårösunds, Kylleys, Slite, Ljugarns, Ronehamns, Burgsviks och Klintehamns lotsplatser med 80 proc. innebärande en ökning jämfört med i år av resp. 10, 15, 20, 10, 20, 10, 15 och 10 proc. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 November 1928
N:r 261

Auktion å kläder. I Alskog och Ljugarn.

Onsdagen den 14 November 1928 kl. 11 f. m. hos Leo Jakobsson, Liffride i Alskog samt torsdagen den 15 November kl. 11 f. m. hos Fabrikör Lidén, Ljugarn,
kommer för vederbörandes räkning medelst offentlig auktion att försäljas Kostymer, Överrockar, Kavajer, Storvästar, Gensare, Regnrockar, Byxor, Blåkläder, Underkläder, Filtar, Damkoftor och Strumpor av flera slag m. m.
Åt godkände köpare lämnas anstånd med betalningen till den 1 april 1929, andra betala kontant eller vid anfordran.
Tjänare och lösa arbetare måste inneha borgensförbindelse, om anståndstiden vill användas. Äganderätten till inropad vara förbehålles, tills den är till fulla betald.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1928
Nr 258

Det nya pensionatet på Ljugarn.

Onsdagen 23 maj fanns under landsbygden införd en liten notis från Ljugarn, vari även omnämdes det nya Claudelinska pensionatet. På förekommen anledning får redaktionen härmed meddela, att denna notis icke på något sättemanerar från hr Claudelin, vilken icke haft det minsta med notisen att skaffa. Denna har tillsänts oss från en vår korrespondent, vilken för övrigt icke är bosatt på Ljugarn. Så vitt vi känna förhållandena torde notisen för övrigt som sådan vara ned verkliga förhållandet överensstämnnande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Maj 1923
N:r 119

Från landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 22 maj.
Nationalgoodtemplarna hade i går sitt årsmöte i härvarande missionshus. Tillslutningen var synnerligen stor. Flera fullsatta bilar anlände med Visbyborna varjämte deltagare kunde räknas från skilda orter. I hr Lidéns trevliga hem bjödos deltagarna på förfriskningar.

En synnerlig trevlig fest utgjorde avslutningen på kvällen. Sedan hornmusikkåren spelat ett par nummer hölls inledningstalet av handl. Sandberg från Visby. Tal. omnämde målet med verksamheten vara, att framskapa åt hemmet och samhället goda karaktärer.
Målare Ohlsson höll föredrag, vilket till sitt innehåll var båda fosterlands- och nykterhetsföredrag. Hr Grönberg deklamerade på ett förtjänstfullt sätt en dikt av Daniel Fallström »Kai». Sångkören sjöng »Sverige är mitt allt på jorden» etc. Du gamla du fria sjöngs unisont till avslutning. Ordf. på platsen, hr Lidén, framförde till föredragshållaren och överiga medverkande de närvarandes hjärtliga tack. Missionshuset var kunde ej återhålla kraftiga applåder allt emellanåt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Maj 1923
N:r 117

Från landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 23 maj.
Ljugarns samhälle rör sig, lever och andas i denna tid endast för förberedelser för mottagande av sommargäster. Där fejas och målas, rias och byggas i alla delar, dn ene värre än den andra och konkurrensen om badgästerna är skarp. Ett större pensionat skall öppnas i hr Claudelins stora byggnadskomplex med sin tillhörande trädgårdsanläggning, så de mindre pensionatsinnehavarna gå väl nu och angslas för att ej få gäster. Men det har ju jämt varit så, att en hel del sommargäster ha uteblivit på grund av svårigheten att erhålla rum, men när nu dessa svårigheter äro avlägsnade och så därtill bygges varmbadhus — ännu så länge ej så storslaget, men utvidgning blirvä med tiden, ty medel finnas kvar sen fös länge sedan hållna, basarer — är att vänta på stor invasion av bad- och sommargäster. Det är bara att slå på reklamens stora trumma, så ordnar det sig nog.
”Awag”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1923
N:r 116

Föreslagna biltaxor.

Länsstyrelsen har nu upprättat förslag till taxer vid regelbundna automobilturer mellan Visby och Klintehamn som mellan Etelhem och Ljugarn jämte mellanliggande platser. Förslagen upptaga en avgift mellan Visby och Klintehamn, södra eller västra landsvägen, av kr. 2:50 samt mellan Etelhem och Ljugarn av likaledes kr. 2:50. Yttranden över förslagen skala ingivas senast den 24 dennes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Maj 1923
N:r 113

Nya hamn- och grundpenningstaxor å Gotland.

K. m:t har i enlighet med kommerskollegii förslag fastställt nya taxor å hamnavgifter i Visby, Kappelshamn, Fårösund, Kylley, Slite, Katthammarsvik, Ljugarn, Rone, Burgsvik, Klintehamn och Västergarn samt för lastbryggan i Lörje. De nya taxorna skola gälla intill utgången av år 1927. Samtidigt har k. m:t medgivit aktiebolaget Bungenäs kalkbrott att uppbära grundmeningar vid Bungenäs lastageplats samt fastställt taxa härför intill utgången av år 1927 i enlighet mad kammerskollegii förslag. Intill samma tid har Stockholms superfnsfatfabriksaktiebolag berättigats uppbära grundpenningar intill utgången av år 1927 enligt den i fjol fastställda taxan. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 Maj 1923
N:r 109

Härviks lotsplats bör bibehållas.

Lotskaptenen i Stockholm och lotslöjtnanten i Visby avstyrka i yttrande till lotsstyrelsen den ifrågasatta indragningen av Härviks lotspats med hänsyn till de olägenheter som skulle uppstå för såväl sjöfarten som för lotspersonalen vid Slite och Ljugarn, i händelse någon avsevärd sjöfart verkligen skalle komma i gång vid Katthammarsvik eller Härvik, sedan denna senares lotsplats indragits. För egen deal har lotslöitnanten i Visby framhållit, att skepprdngen från Katthammarsvik torde komma att avsevärt ökas under de närmaste åren. Skeppning torde antagligen även komma att äga rum till och från Härviks fiskehamn, till vilkens anläggning medel beviljats av innevarande års riksdag, både under hamnens byggande och sedan den blivit årdig. Denna torde också bli en mycket anlitad nödhamn för smärre fartyg, vilka givetvis ofta bli nödsakade att använda lotsbiträde. Bohovet av lots vid Härvik kommer således av allt att döma att bli avsevärt större under de näpnast kommande åren än under de senast gångna åren. Vid indragning av Härviks lotsplats får dess lotsningsskyldighet överflyttas till Slite och Ljugarns lotsplatser. På grund av dessa platsers avlägsna läge och personalens fåtalighet kan emellertid någon uppassningsskyldighet vid Härvik wligt lotslöjtnantens mening näppeligen åläggas den. Indragningen kommer därför att vålla sjöfarten kännbara och kanske ödesdigra nackdelar. Förutom sin speciella uppgift såsom befattningshavare vid lotsplats utför personalen vid Härvik även andra uppdrag i statens tjänst. Så är till exempel lotsförmannen föreståndare för de vid platsen anordnade meteorologiska och stormvarningsstationerna. Därjämte utför personalen i samband med sin lotsuppassning ett icke betydelselöst arbete i tullbevakningens tjänst. Staten torde därför bli nödsakad, att, om lotsplatsen blir indragen, likväl anställa någon tjänsteman på platsen. Och en sådan tjänsteman torde icke komma att göra staten och särskilt sjöfarten den nytta i förhållande till sin kostnad som lotspersonalen gör. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Maj 1923
N:r 107

Doktor E. Ekelöf,

förre extra provtinsiallälkaren i Ljugarn, som nu snart i 3 år varit ordinarie provinsialläkare i Arjepluags distrikt, Lämnar i dagarna Lappmarken för att den 1 mars tillträda provinsialläkaretjänsten i Knifsta i närheten af Upsala.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Gotlands fiskare.

Enligt § 3 uti förslaget till bolagsordning för Gotlands läns Fiskeriförsäkringsbolag kan bolaget ej träda i verksamhet, förrän försäkringar tecknats för minst 30,000 kronor af minst 50 försäkringstagare.
För att utröna möjligheten för bolagets tillkomst har beslutats att göra en försöksteckning af försäkringar, innan beslut enligt § 4 om bolagets bildande fattas. Teckningslistor hafva sålunda nu utsändts till följande personer.
Handlanden Gustaf Du Rietz, Gåsemora, Fårö.
Handlanden O. Larsson, Mölner, Fårö.
Fiskaren Joh. Lindholm, Broa, Fårö.
Handlanden K. F. Smitterberg, Fårösund.
Fiskaren John, Sundgren, Lergraf.
Fiskaren L. N. Olsson, Slite.
Fiskaren J. A. Sandelius, Boge.
Fiskaren L. Klintbom, Boge.
Fiskaren O. N. Söderström, Gothem.
Handlanden O. W. Lindahl, Katthammarsvik.
Fiskaren G. Rosvall, Härvik.
Fiskaren Carl Gottberg, Rodarfve, Härvik.
Fiskaren Emil Siggelin, Härvik.
Fiskaren J. Nordberg, Rommunds, Gammalgarn.
Handlanden J. G. Claudelin & C:o, Ljugarn.
Fiskaren N. Hallqvist, Påvala, När.
Handlanden E. Krokstedt, När.
Fiskaren Karl Ulmstedt, Ronehamn.
Konsul G. Cranmér, Ronehamn.
F. d. lotsförman J. P. Södergren, Grötlingboudde.
Hemmansägaren L. N. Hansson, Rembe, Vamlingbo.
Handlanden C. A. Wessman, Vamlingbo.
Fiskaren Joh. Pettersson, Stenstugu, Vamlingbo.
Handlanden Viktor Hansén, Burgsvik.
Tulluppsyningsman A. W. Lundqvist, Burgsvik.
Nämdeman H. N. Hansson, Burgsvik.
Landstingsman Th. Gardell Näs.
Handlanden K. Blomgvist, Hafdhem.
Handlanden Carl Andersson, Eksta.
Fiskaren J. Pettersson, Gustafs, Fröjel.
Fiskaren L. J. Bökelund, Fröjel.
Handlanden E. Smitterberg, Klintehamn.
Handlanden O. H. Nyman, Vestergarn.
Fiskaren A. R. Widing, Vestergarn.
Fiskaren Reinh. Myhrgren, Vestsrgarn.
Fiskaren A. Myhrström, Vestergarn.
Fiskaren Knut Ekman, Gnisvärd.
Fiskaren Herman Toften, Gnisvärd.
Nils Fribergs skeppshandel, Visby.
Fiskaren Edv. Wigström, Lickerahamn.
Fiskaren John Pettersson, Hallshuk.
Handlanden Fritz Kahl Kappelshamn.
Handlanden J. Bäckvall, Storugns.
Fiskaren A. N. Bolin, Ahr.
Ägare af fiskebåtar och fiskeredskap uppmanas att snarast möjligt hos någon af här uppräknade innehafvare af teckningslistor teckna försäkringar.
Beträffande de med dylik försäkring förenade fördelar hänvisas till vid teckningslistorna fogade förslag till bolagsordning äfvensom till de i samtliga Visbytidningar den 21 november 1914 införd a referaten öfver landskamrerare J. G. Löwgrens föredrag på olika platser å Gotland rörande bolagets förutsättningar m. m.
Visby den 15 februari 1915.
K. P. Kuliander.
Lotslöjtnant. Fiskeritillsyningsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41