Dödsfall Olivia Hussander.

Att vår kåra mor och mormor Olivia Hussander stilla insomnade i dag i sitt 92:dra levnadsår i tron på sin Frälsare; sörjd av oss, släkt och vänner, tillkännagives härmed.
Ljugern den 9 febr. 1937.
Barn och Barnbarn.

En klädnad vit, en boning skön Jag har i himlens sälla land.
En krona blir min nådelön På härlighetens strand.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1937
N:r 33

Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 8 febr.
Ljugarns kristliga ungdomsförening höll i lördagskväll sitt årsmöte i Alskogs missionshus under god tillslutning av medlemmar. Past. Appelgren inledde med bibelläsning och bön, varefter förhandlingarna vidtogo. Års- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes. Av dessa framgick, att en rätt livlig verksamhet bedrivits under året. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Kassaomslutningen uppgick till kr. 346:34 med en behållning av kr. 58: 14. Sv. Missionsförbundets Ungdom har erhållit kronor 53: 55 och G. M. U. kr. 38: 62. Föreningen underhåller en skolgosse vid en missionsstation i Kongo.
Till styrelse för det nya året valdes: E. Appelgren, ordf., Alf Olsson, v. ordf., Gunhild Svensson, sekr., Erik Andersson, v. sekr. samt Lennart Jakobsson, kassör, Suppleanter blevo Valborg Appelgren och Harald Lidehn. Till bibliotekarie utsågs Alf Olsson. En hel del övriga funktionärer utsågos dessutom. Föreningen beslöt bl. a. att hålla en offentlig missionsafton samt en de gamlas dag. Vidare beslöts om inköp av nyare litteratur till föreningens bibliotek. Anslag beviljades med 25 kr. till vardera Alskogs och Ljugarns friförsamlingar samt 25 kr. till G. M. U. Föreningens medlemsantal är nu 26. Det goda mötet avslöts med en bönestund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Vägen i Ljugarn halvpermanenteras.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har medgivit Gotlands norra vägdistrikt att på vägunderhållskontot utföra halvpermanentbeläggning av vägen genom Ljugarns samhälle för en kostnad av högst 25,000 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Den lille körde omkull.

En 6-årig son till skräddaren Sandberg i Ljugarn råkade vid 7-tiden igår afton cykla omkull med en damcykel och avbröt därvid högra lårbenet. Han fördes omedelbart till lasarettet, där han nu vårdas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 2 febr.
Ungarna Friförsamlings juniorförening har hållit årsmöte. Års- och kassarapporterna upplästes och godkändes. Kassan har omslutit kr. 170: 42. Till församlingen anslogs 20 kr. Sekr. fair det nya året blev Ingrid Pettersson, Ardre, v. sekr. Filip Olsson, Ardre, samt kassör och organist Paul Olsson, Ardre. Medlemsantalet är 10. Past. Appelgren avslöt mötet med några manande ord till de unga samt ledde i bön.
En serie evangeliska möten pågå för närvarande i missionshuset under ledning av evangelisterna Inga Olofsson och Anna-Lisa Karlsson. Mötena fortsätta på söndag afton samt tisdag t. o. m. torsdag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Göta Lejon

De båda glädjespridarna Fyrtornet o. Släpvagnen i
Glada Gossars Galaföreställning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 2 febr.
Härvarande blåbandsförening höll i söndags sitt årsmöte under ganska god tillslutning av medlemmar. Sedan års- och revisionsberättelserna föredragits och styrelsen beviljats ansvarsfrihet valdes till medlemmar i styrelsen för innev. år fru Hilma Jacobsson, hrr Axel Jacobsson, Villy Gustavsson, Harald Lidehn och D. Ahlqvist. Till kretsbesökare utsågos frk. Gunhild Svensson och hr V. Gustavsson, till revisorer frkn:a G. Svensson och Alma Söderlund med frk. Alma Jacobsson som suppleant. Till medlem i S. B. U:s härv. avdelnings styrelse valdes frk. Alma Jacobsson och till medlemmar av festkommittn samtliga kvinnliga ledamöter i föreningen. Härefter behandlades en del ärenden av ekonomisk natur. Hr V. Gustavsson fick i uppdrag att undersöka möjligheterna för bildande av en studiecirkel vari även utomstående skulle erbjudas inträde.
Efter förhandlingarnas slut bjödos de närvarnde på kaffe av fru Hanna Lidéhn, som välvilligt öppnat sitt hem för årsmötet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Postgången förbättras.

Post varje vardag på många linjer.
Postdirektionen i Linköping har nu till generalpoststyrelsen avlämnat slutgiltigt förslag till förbättrade postförhållanden på landsbygden inom östra distriktet under innevarande är. Enligt förslaget skulle vidtagas förbättringar för en sammanlagd kostnad av 46,000 kr., och för den händelse ytterligare medel ställas ti11 förfogande för ändamålet, har uppgjorts en förteckning över sådana linjer, som i andra hand böra ifråga, komma vid utökning av turantal. Fös slaget upptager turökning på ett stort antal postlinjer på Gotland.
Beträffande de under postkontoret i Visby lydande linjerna bör postgången bli söckendaglig på följande: Hemse—Fardhem, Martebo—Stenkyrka, Roma kloster—Katthammarsvik, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö—Butte—Sudersand, Klintehamn—Robsarve—Klintehamn, När—Lau, Hemse—Alva, Källunge—L. Fole—Källunge, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Bäl—Hejnum, Katthammarsvik—Herrvik, Kräklingbo—Botvatte och Ljugarn—Ardre. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Dödsfall J. P. Lidéhn.

Gud har idag hemkallat vår älskade make och fader J. P. Lidéhn i sitt 87 levnadsår; djupt sörjd och saknad av oas, släkt och många vänner, samt Östergarns Metodistförsamling.
Ljugarn den 28 dec. 1936.
Hanna Lidéhn.
Barnen.

Ett av hans sista ord »Jag vet att min förlossare lever».
Job. 19: 25.
Jordfästningen äger rum i Ardre kyrka tisdagen den 5 januari 1937 kl. 2 e. m.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 December 1936
Nr 302

Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 28 dec.
Sparbössetömningen i missionshuset annandag jul till förmån för yttre missionen inbragte omkring 200 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301