Skogseld.

Enligt rapport från vederbörande kronolänsman, utbröt skogseld den 9 d:s uti en i närheten af Asa hemman i Lojsta socken belägen beteshage, tillhörig landtbrukaren L. Mürer vid Rungsarfve i Linde. Omedelbart efter rapport derom begaf sig kronolänsmannen Dahlbäck till brandstället. Genom det från Fardhems pastorat uppbådade manskapets raska släckningsarbete blef elden spärrad och till större delen släckt, så att de omkring liggande, flera hundra tunnland vidsträckta skogarne numera lyckligtvis äro utan all fara. Oaktadt torkan och den rikliga skogstillgången blefvo likväl icke mera än omkring 2:ne tunnl. till någon nämnvärdare grad förstörda. Rörande uppkomsten af elden, så har vid förhör, som den 10:de dennes hållits, någon säker upplysning ej kunnat erhållas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46

Vederlagdt rykte.

För några dagar sedan spreds här i staden ett rykte att löjtnant Emrick Rosell skulle hafva omkommit uti en vid hans egendom, Myrungs i Linde, belägen ångqvarn. Vi kunna imellertid nu upplysa att berätelsen om den sorgliga tilldragelsen lyckligtvis icke äger en skymt af sanning, emedan personen i fråga frisk och oskadad, t. n. vistas i Wisby. Antingen detta rykte tillkommit af elakhet eller lättsinnigt skämt så är upphofsmannen dertill lika klandervärd, och de personer, hvilka låta narra sig att sprida dylika nyheter, äro ej heller utan skuld. Men att en tidning, hvilken väl alltid bör föra sanningens språk, är nog obetänksam att bjuda allmänheten på notiser af sådan beskaffenhet, att de ställa till oro och villervalla, det är lindrigast sagdt oförsvarligt!
Vi hade häromdagen näml., tillfälle att skåda hurusom red. af ett visst notisblad slukade en kolossal anka, med en så glupsk aptit, att följden deraf torde blifva en stark indigestion.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Maj 1874
N:r 39

Landstingsmannavalet

den 11 d:s inom Gotlands södra härad utföll sålunda, att för året utsagos, till Landstingsmän, (i första omröstningen) nämndemannen Olof Pettersson Burge i Lefvide med 32 röster af 37 algifna, nämndemannen Olof Reinhold Pettersson Liffride i Stånga med 23 röster och riksdagsmannen Ludvig Norrby Stenstugu i Fardhem äfven med 23 röster, alla tre omvalda, samt handlanden J. P. Jacobsson å Burgsvik med 20 röster, nyvald, äfvensom, i andra omröstningen, fanjunkaren Fredrik Palmqvist Petsarfve i Eke med 20 röster. Till suppleanter omvaldes (i första omröstningen), godsegaren Helmuth Wöhler å Klintehys i Klinte socken och gästgitvaren Carl Skönlund Kyrkeby i Etelhem socken, hvardera med 20 röster, (i andra omröstningen) hemmansegaren John Söderdahl Boles i Eskelhems socken med 26 röster samt nämndemannen Jacob Jacobsson Svarfvare i Klinte socken med 22 röster, och invaldes slutligen (i andra omröstningen) afgående landstingsmannen Oscar Pettersson Odvalls i Linde socken med 18 röster till suppleant, efter, till landstingsman valde fanjunkaren Palmqvist.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Maj 1874
N:r 39