Lösen för fynd

att lyftas å landskansliet, af hustru Johanna Nyberg å Pilgårda i Boge 7 kronor, för en spännbuckla, en sölja och en nål; Olof Pettersson Lundbjers 10 kr., för en pincett af brons, August Sandelius Norrbys i Othem för en liten sölja af brons; Johan Johansson Ekeskogs i Kräklingbo 16 kr. för en spiralten af guld; arbetaren Carl Löfgren 10 kr. för diverse svärd och andra vapen af jern, fragmenter af brons, perlor m. m. funna å Wallstena rum; And. Peter Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem, 8 kr. för en sköldbuckla, 4 ringar af jern m. m.; Per Assarsson Hallbjens i Guldrupe 8 kr. för en liten bronsklubba; Jacob Johansson Hallbjens 4 kr. för en jernyxa; Daniel Rask 2 kr. för bitar af en lerkruka m. m. funna i Sjonhem; af densamme 8 kr. för en pincett af brons; af densamme 8 kr. för en söndrig sporre af brons, ett vigtlod m. m.; af J. Jacobsson Lilla Båls i Bäl 4 kr. för en spjutspets at jern; af P. Malmqvist 9 kr. för en liten lerkruka, bitar afjernsvärd och ett bronsbeslag; Oscar Gezelius 8 kr. för en jernyxa och 2 bronssöljor, funna vid Seigs i Hellvi; Olof Hansson Petearfve i Ardre 4 kr för en stenyxa; C. J. Högberg Antsarfve i Fole 5 kr. för två perlor m.fl. saker af olika ålder; O. M. Mårtensson Kisslings i Fole 3 kr. för en liten stenyxa; P. Andersson Bothers i Hejnum 8 kr. för 2 bronsnycklar; Lars Larsson Högvalls i Wänge 5 kr. för en liten flintmejsel och ett i tu brutet silvermynt (kufiskt) Arbetaren And. Laurin 3 kr. för en skadad nyckel af brons funnen å Rosenbys i Eskelhem; af Jonas Larsson Gudings i Wallstena 4 kr. för en rund spännbuckla af brons; C. J. Högberg i Fohle 5 kr. för en bit at en bronsknif och två jernlänkar; L. Pettersson Högvalls i Wallstena 2 kr. för perlor, bitar af bronsbeslag m. m.; Lars Nilsson Smiss i Garde 3 kr. för en armring af brons; Gabriel Söderberg Hallegårda i Halla 5 kr. för en nyckel af jern; drängen F. Myhrström vid Smiss i Garde 3 kr. för tre pilspetsar af jern; Peter Jacob Pettersson Westringe i Lärbro 5 kr för en ring och en knapp m. m. af brons; Hustru Helena Stenbom Lilla Ryttes i Fole 475 kr. för en armring af en tjock guldten; Jonas Båtelsson Dickarfve i Linde 14 kr. för ett östromerske kejsaren Anastasii guldmynt funnet i Linde; Enkan Maria Norrby 18 kr. för ett guldbrakteat funnen å Kejlungs i Lärbro; Jacob Olsson 18 kr. för en östromerske kejsaren Zenos guldmynt och en nyare fingering af silfver, funna vid Insarfve i Gothem; Otto Wessman 4 kr. för två kufiska mynt och en bit af ett bronsemycke, funna vid Kisslings och Öster Ryftes i Fole; Alfred Bergström 60 kr. för 170 anglosachsiska m. fl. mynt och bitar af silfver, fanna å Sudergårda i Hellvi; samt Johan Bäckström 25 kr. för en rund spännbuckla af brons med” ornamenter af silfver och tunnt guldbleck, funnen å Austris i Tingstäde.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Från landstinget.

Vid årets landsting valdes:
till deputerade för upprättande af årets markegångstaxa: hrr R. Cramér, A. Kyllander, L. N. Enequist, P. Larsson L:a Fole, S. Evgström, L. Norrby, O. Kahlström, och J. Johansson, samt till suppleanter: hrr O. Lagergren, P. Endrell, G. Kolmodin och L. P. Bodin, till Godemän, tvänne för hvarje Länsmansdistrikt, för att biträda vid undersökningar rörande skogsvården; för Endre och Dede ting: hrr G. Kolmodin och P. Endrell — för Bro o. Lummelunds ting: hrr P. Larsson L:a Fole och N. Widdin — för Rute och Forssa tivg: hrr J. G. Lindgren och A. Engelund — för Bäls ov. Lina ting: hrr J. Johansson och L. P. Christensson — för Halla. o. Kräklinge ting: brr L, Granberg och O. Olofsson Kopugs — för Stenkumla och Banda ting: hrr A. Kyllander och O. Kablström — för Hejde o. Fardhems ting: hrr O. Pettersson Odvalls och G. Pettersson Walla — för Hoburgs o. Gröttlinge ting: hrr G. M. Westberg Siffride och J. T. Jakobsson — för Hemse o. Habblioge ting: hrr L. Cramér och O. Lagergren — för Burs o. Garda ting: brr O. R. Pettersson Liffride och Jak. Pettersson Robbenarfve.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Till brandstodskompromissarie

för Lina ting, i ledigheten efter hr J. P. Hejdenberg, som från orten afflyttat, är landtbrukaren hr Georg Ekström å Ekeskogs i Norrlanda vald.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Williamsson, Josef Emanuel, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Petsarve, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 25 november 1898 i Anga församling. Föräldrar: Jakob Williamsson o. h. h. Emma f. Medin. Gift 1935 med Helena Johansson. Medlem i gillet sedan 1916. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Rondahl, Karl Sigurd, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Ekeskogs, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 4 december 1904 i Norrlanda församling. Föräldrar: Patrik Rondahl o. h. h. Amalia f. Eklöv. Gift 1933 med Emma Eriksson. Medlem i gillet sedan 1922, varit styrelseledamot ett flertal är. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skytteni br.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Nygren, Knut Henning Gabriel, Linjearbetare.

Lina skyttegille.
Bringes, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 26 april 1911 i Alva församling. Föräldrar: Knut Nygren o. h. h. Paulina f. Palmqvist. Medlem i gillet sedan 1925. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Nygren, Josef Emanuel, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Bringes, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 23 juli 1912 i Alva församling. Föräldrar: Knut Nygren o. h. h. Paulina f. Palmqvist. Medlem i gillet sedan 1926. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Nygren, Helge Aldor, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Bringes, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 9 november 1909 i Alva församling. Föräldrar: Knut Nygren o. h. h. Paulina f. Palmqvist. Gift 1936 med Elsy Eklind. Medlem i gillet sedan 1924. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Norin, Karl Erik, Lantarbetare.

Lina skyttegille.
Bringes, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 19 februari 1920. Medlem i gillet sedan 1940. Hv. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Norbäck, Karl Axel Adolf, Lantarbetare.

Lina skyttegille.
Ekeskogs, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 11 september 1901 i Ganthems församling. Föräldrar: Adolf Norbäck o. h. h. Hilda f. Osterman. Gift 1931 med Margit Hellgren. Medlem i gillet sedan 1915. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.