Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 3 okt.
Nykterhetstföredrag hölls i söndags kväll i samlingslokalen i Ö. Fröjel va ombudsmannen för I. O. G. T. hr Lennart Englund från Olsäter. Mötet, till vilket ganska mycket folk mött upp, inleddes med psalmen »Vår Gud är oss en väldig borg» unisont, å de närvarande älsades välkomna av folkskollär. S. Bergsten. Därefter överlämnades ordet till hr Englund som i ett sympatiskt framfört, starkt fosterländskt betonat föredrag framhöll nykterhetsrörelsens välsignelsebringande arbete från dess första uppträdande i vårt land intill våra dagar. Etter föredraget förevisades en serie utmärkta ljusbilder från Värmland. Föredragshållaren avtackades av folkskollär. I Larsson, Levide, varpå till sist sjöngs »Du gamla, du fria». Programmet utfylldes god musik å fiol och orgel av tvenne ordensm medlemmar från Levide.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Vikingatidsfynd i Levide.

Genom kyrkoherde Muckenhirn i Eksta hade till riksantikvarien anmälts, att arrendator Andersson i Levide prästgård i våras vid plöjning å den s. k. Alskutängen nära Alskute gård anträffat fornfynd. På uppdrag av riksantikvarien har amanuensen E. Floderus besiktigat fyndplatsen samt tillvaratagit fynden, som utgöras av tre genombrutna bronsbeslag i s. k. Borrestil, så benämd efter ett känt fynd från Borre i Norge, samt rester av en vackert ornerad hornkam, som skadats av brand. Fynden tyda på en brandgrav från 900-talet e. Kr. och äro delvis av unik karaktär. På platsen synas i åkern stora kolfläckar, antydande ett överplöjt brandgravfält.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Uti urarvakonkursen

efter Johan Johansson från Ungbåtels har av förvaltarna i konkursen utöver förut begärt arvode anhållits om ytterligare ersättning för förvaltning av boets fasta egendom med av förvaltaren, landsfiskalen Olof Hallin 731 kronor och av förvaltaren Josef Jakobsson 567 kronor. Hela arvodesfrågan prövas av Gotlands södra Häradsrätt den 27 september 1932 kl. 12 å tingsstället Skogs i Levide och kallas härmed vederbörande rättsägare att då utföra sin talan.
Visby den 3 september 1932.
På Domareämbetets vägnar:
Hugo Krok.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 september 1932
N:r 247

Dödsfall.

På Gotlands sjukhem har fröken Maria Bergman avlidit i den höga åldern av 86 år. Den bortgångna var dotter till kyrkoherden Ture Bergman i Levede. Efter sin broder, häradsskrivaren Th. Bergman, övertog hon för ett 30-tal år sedan villan Karlsberg vid Palissaderna, vilken hon ägde och bebodde till för ett par år sedan. Hon bevarade in i sin sena ålder hälsa och rörlighet, varför hon också hörde till dem, som man ofta mötte i gatulivet. Sedan hon kinder de senaste åren bott på »Hemtrevnad», har hon sedan i våras vårdata å Gotlands sjukhem.
— Förre handlanden John Bäckvall har i dag avlidit i sitt hem i Lärbro i en ålder av 75 år. Han var födds Othem den 6 juni 1857 och har sedan ungdomen varit verksam som handlande vid Storungs i Lärbro, där han drivit en omfattande affärsrörelse, från vilken han för egra år sedan dragit sig tillbaka för att njuta sitt otium. Inom Lärbro kommun har han som kommunalman nedlagt ett stort arbete för att tillvarataga kommunens intressen och beklätt de mast krävande kommunala posterna. Han var i yngre dagar känd som en mycket god tenorsångare. Personligen en hedersman var han i vida kretsar aktad, värderad och uppburen. Närmast sörjes han nu vid sitt frånfälle av maka, född Högvall. Jordfästningen äger rum på tisdag i Lärbro kyrka, varefter den bortgångne får sitt sista vilorum på Othems kyrkogård.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1932
N:r 203

Allmänne åklagarens sista mål.

Landsfiskalen i Burgsviks distrikt, Svante, J. Lindström, fyller den 6 september 65 år och ingår därmed i pensonsåldern. I anledning härav och att landsfiskal Lindström vid södra häradsrätten vid Skogs i Levide i går handlade sitt sista mål som allmän åklagare höll rättens ordförande, häradshövding Hugo Krok, ett anförande, i vilket han frambar samhällets tack till landsfiskal Lindström för dennes långa och trogna tjänst sch nyttiga samhällsgärning som allmän åklagare. Häradshövdingens anförande åhördes stående av samtliga i tingssalen närvarande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 augusti 1932
N:r 200

Landsbygden. Levede.

LEVEDE, 25 juni.
En trevlig söndagsskolfest hölls i går eftermiddag i härvarande missionshus. Festen, som var gemensam för Levede och Gerums söndagsskolor, var annars avsedd att hållts i det fria, men måste på grund av det hotande regnet hållas inomhus. Programmet bjöd på rik omväxling med tal och sång m. m. Som tal. medverkade byggin. Carl Bergvall, F. Ganström och fröken Ruth Bergvall. Ett flertal vackra och väl utförda solo- och duettsånger av trenne för söndagsskolan intresserade damer bildade ett stämmngsfullt inslag i programmet, i vilket dessutom kaffe, godsaker och barntidningar hade sin givna plats.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146

Dödsfall. Karl Albert Jonsson

Tillkännagives att min älskade make och vår gode fader, Karl Albert Jonsson, ingått i den eviga vilan idag i en ålder av 80 år, 7 mån., 24 dagar; sörjd och saknad av oss, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och många vänner.
Magnuse i Levide den 28 juli 1932.
Matilda Jonsson.
Barnen.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Skönarve väl så använt som Skinnarve.

Hr Herman Stenberg, Skinnarve i Levede, protesterar hos kammarkollegium mot överlantmätaren Vidar Holmbäcks i Visby yttrande, att det av hr Stenberg föreslagna namnet Skönarve på en av honom, innehavd nybildad fastighet icke skulle förokomma i dagligt bruk eller skulle förekomma i jordeboken.
Han framhåller, att fem lägenhetsinnehavare under femtio års tid vid all korrespondens använt namnet Skönarve, och att 70 proc. av alla brev till Skinnarve anlända under adressen Skönarve. Detta torde bero på att namnet Skinnarve eller Skinnare på gotländskt tungomål är liktydigt skojare, eller bedragare. Namnet Skönarve synes också böra förekomma i jordboken då ett flertal lagfartsbevis vid Gotlands södra häradsrätt beviljats med namnet Skönarve.
Han hemställer därför, att kollegium måtte bestämma namnet på
hans fastighet till Skönarve. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Dödsfall. Hilma Jakobsson

Att vår älskade maka och moder Hilma Jakobsson, född Norrby, stilla avled idag i en ålder av 37 år, djupt sörjd och saknad av oss, far, svärmor, syskon, släkt och många vänner, har jag den smärtsamma plikten att tillkännagiva.
Mangårds, Levide den 22 juni 1932.
Elon Jakobsson.
Martin.
Hellfrid.
Ps. 598.
Jordfästningen äger rum onsdagen den 29 juni kl. 3 e. m.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Anstånd med skolhusombyggnader.

K. m:t har medgivit Leveda församling ytterligare uppskov intill utgången av år 1938 med anordnarndet av särskild ingång till tjänstebestäderna vid Leveda skola.
K. m:t har medgivit Gammelgarns församling uppskav med anordnande av särskilia ingångar för tjänsteboställena för lärarinnorna i församlingen t. v. intill utgången av år 1936. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139