Sparkad av en ko

blev i går afton under mjölkningsarbete lantbrukarehustrun Selma Randleff, Sallmunds i Levide. Hon tilllogades därvid en del skador å ena knäet samt måste förag till lasarettet, där hon fick kvarstanna. Skadorna voro dock icke av allvarligare art.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Första borgenärsammanträdet

i handlanden Harry Wennerströms konkurs har i dag hållits å tingsstället Skogs i Levide. Tillgångarna i boet utgjorde 5,125:45 kr. och skulderna 17,883, vadan alltså bristen utgör kr, 12,757:55. Till. förvaltare utsågs landsfiskal Thure Holmqvist, och rättens ombudsman är landsfogde G. A. Broms.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Dödsfall Gunnel

Vår kära lilla Gunnel har gått bort I dag, lämnande oss i gränslös sorg.
Levede skola den 10 dec. 1932.
Lillie och Ivar Larsson.
Inger.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Femårig flicka bränd till döds.

En ohygglig olycka inträffade vid halv 7-tiden på lördagskvällen i Levede, i det en 5-årig dotter till folksolläraren Ivar Larsson blev så svårt bränd, att hon kl. halv 5 på söndagsmorgonen avled å lasarettet härstädes.
Flickan hade tillsammans med en lekkamrat, en 3-årig pojke, uppehållit sig i ett rum beläget i andra våningen i skolhuset och tillhörigt lärarens bostadslägenhet. De båda barnen voro ensamma och hade också reglat dörren inifrån. De hade sedan under sin lek kastat en del papper in i kakelugnen, i vilken det brann eld, och därvid ville olyckan, att elden skulle blossa upp och fatta i flickans kläder. Pojken blev förskräckt och kröp ned i en säng, men på barnens rop kom folket i huset till, och flickan hade då tillräcklig sinnesnärvaro att öppna dörren. Hon var omvärvd av lågor, som man emellertid lyckades släcka, men hon var redan mycket svårt bränd över hela kroppen. Hon fördes genast i bil till lasarettet och underkastades där läkarebehandling. Skadorna voro emellertid av så svårartad beskaffenhet, att hon som sagt avled därstädes tidigt i går morse.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Öfverkörda.

Nämndeman Pettersson vid Burge i Levede blef i måndags afton emellan sin bostad och tingsstället Skogs i mörkret öfverkörd af en af sina grannar. Pettersson lärer blifvit illa skadad, dock ej lifsfarligt. På marknaden å Sandesrum lärer en gumma, hvilken haft blecksaker att sälja, blifvit af ett par skenande hästar illa skadad, så att fara varit för hennes lif. Huruvida hon ännu lefver är oss obekant.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 9 Oktober 1875.
N:r 80.

Dödsfall Emma Jacobina Maria

Tillkännagifves att vår ömt älskade Dotter Emma Jacobina Maria efter en långvarig sjukdom stilla afled den 3:dje Oktober 1875 i en ålder af 15 år, 2 mån. och 28 dagar.
Orlefs i Levide, 4 Okt. 1875.
Amanda Jacobsson, född Odin.
J. P. Jacobsson.
Sv. P.-B. 477, v. 8—9.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 9 Oktober 1875.
N:r 80.

Hushållningssällskapets kungörelser.

Afdikningar.
Af de kartor och handlingar, som på Hushållningssällskapets bekostnad uppgöras för afdikningar inom Länet och af Sällskapet förvaras å Landtmäterikontoret, aflemnar statsagronomen Steivmetz till Sällskapet jemväl
kopior, att användas vid arbetets utförande, med rättighet för jordegarne att, om det dermed afsedda arbetet utföres, erhälla denna kopia kostnadsfritt, men med skyldighet för dem att intill dess arbetet år utfördt vid Förvaltningsutskottets aufordran densamma oskadad återlemna eller derfor erlägga halfva lösen för det af Sållskapet förvarade exemplaret.
Sådana arbetskopier finnas nu för vederbörande tillgangllga för afdikningar af
Lokrume ar 1, Stora Hammars,
Östergarns socken, Södra kanalerna,
Djupvik i Östergarn,
Mästermyr i Levide, Hablingbo och Fardhem, Wallemyr,
Tollby m. fl. byar i Ekeby och Källunge.

Biträde i skogsskötsel.
Sedan enligt Kongl. Maj:ts nådiga förordnande, en lärare i skogsskötsel blifvit vid
länets landtbruksskola anstäld, med skyldighet att icke blott bestrida undervisningen vid skolan i berörda ämne, utan och på de tider af året som icke af denna undervisning upptagas, biträda enskilda jordegare, som sig derom hos Hushällningssällskapets förvaltningsutskott anmäla, med skogsodling och införande af ordnad hushållning å deras skogar; så kunna egare eller innehafvare af skog eller af mark, som bör göras skogbärande, af bemälde tjensteman erhålla biträde med anordnande och ledande af så väl skogsodling som för skogen erforderlig gallring och afverkning af sjelfsäningshyggen äfvensom med upprättande af planer för ordnad skogsskötsel samt med råd och upplysningar i hvad till skogshushållniog hörer.
För sådant bitråde ät enskilde personer eger skogsläraren att af dem uppbära i reseersättning 3 kronor för milen, der icke skjuts lemnas af reqvirenten, och i dagtraktamente 3 kronor jemte kost och husrum.
Anmålningar ingifvas till Förvaltningsutskottet, med uppgift å säväl det ändamål för hvilket biträdet övskas, jemte stället för förrättningen och närmast belägna gästgifvaregård, som ock huru många dagar biträdet anses komma att tagas i anspråk.

Cheviot-baggar.
Till fårafvelns förbättrande ämnar Hushållningssällskapet detta är utplacera på lämpliga ställen inom länet 4 springbaggar af cheviot-ras från stamschäferiet å Roma kungsgård, under följande vilkor, neml.:
att köpesumman återgäldes Hushållningssällskapet af emottagaren med 1/5 ärligen under de första fem åren, utan ränta;
att baggen under samma fem år vinterfödes inne;
att baggen under samma fem år får betäcka så mänga tackor som anses förenligt med hans välbefinnande;
att afgiften för hvarje tacka ej beräknas högre än 25 öre; hvilken afgift jemte baggens ull tillfaller emottagaren;
att efter nämnda fem år och fullgjorda in betalningar baggen blir emottagarens egendom.
De som önska på dessa vilkor emottaga en cheviot-bagge, kunna ingifva anmälan derom till Förvaltningsutskottet före den 5 instund. October.
Under förenämda vilkor finnas förut utplacerade springbaggar af cheviot-ras hos
Hemmansegaren L. J. Larsson, Roes i Grötlingbo,
Skolläraren H. P. Blomqvist i Näs,
Kyrkoherden P. H. Eneqvist i Wamlingbo,
Hemmansegaren Nils Wablby, Davide i Rone,
Landtbrukaren J. Sundahl i Fleringe,
Hemmansegaren P. E. Ahlfvengren Gervalds i Hejde,
Hemmansegaren Olof Petersson, Hägvalls i Gerum,
hvilket till allmänhetens kännedom meddelas.

Mönsterbok för väfnader i hemmet,
utgifven af Stockholms läns centralkomité, för hemslöjdens befrämjande, finnes dels till utlåning i likhet med Hushällningssällskapets öfriga mönstersamlingar och slöjdmodeller hos hr J. W. Klintberg, dels till salu för 1 krona 75 öre hos Sällskapets sekreterare.

Sparbanken och Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten.
Af förut genom Landstingets försorg utgifna erinringar och exempel, huru man genom dessa anstalter kan betrygga sin och de sinas framtid, har Hushållningssällskapet ombesörjt en andra upplaga, hvaraf Sällskapet låter med
posten tillställa samtlige pustorsembeten och sparbanker på ön ett antal exemplar, för att efter godtfinnande utdelas. Och kunna ytterligare exemplar deraf på begåran erhållas hos Sällskapets sekreterare.

Försäljning af hingst af norsk ras.
Hingsten ”Omer”, af Sällskapet 1873 inköpt i Norge, för närvarande utstald å Furubjers i Tingstäde, kommer, emedan han ansetts oduglig som beskällare, att för Sällskapets räkning försäljas genom auktion, som förrättas invid Hypoteksföreningens hus här i staden den 5 Oktober kl. 2 e. m. — förutsatt att Hushållningssällskapet bifaller Utskottets förslag derom.

Försäljning af redskap.
Vid samma tillfälle försäljes en Gräsklippningsmaskin och en roterande Smörtjerna, som varit utstälda vid sista Landsbruksmötet i Wisby at hrr Elfving & C:o, och dervid skadade blitvit sedermera iståndsatta.
Wisby den 13 September 1575.
På Förvaltningsutskottets vägnar:
RUD. HORN.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Nilsson, Johan Einar Artur, Byggnadssnickare.

Väte skyttegille.
Muntsarve, Hejde. Född den 8 oktober 1895 i Levide församling. Föräldrar: Johan Nilsson o. h. h. Agnes Nilsson. Gift 1922 med Linnea Gustafsson. Medlem i gillet sedan 1922, styrelseledamot ett flertal år, tidigare medlem i Fardhems skyttegille och i Levide-Gerums skytteförening. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Armens Skyttem ksp s.

Gotländska skyttar 1944.
Väte skyttegille.

Diamantbröllop

kan i morgon firas i Levede av f. hemmansägaren Jakob Olsson och hans maka Kristina Olsson. Makarna firade nämligen sitt bröllop den 6 dec. 1872 och ha nu varit förenade i 60-årigt äktenskap, Makarna, av vilka mannen är 82 och hustrun 81 år, ha förut haft gård vid Leives, men äro nu bosatta hos barn vid Magnhuse. I omkring 30 år har Jakob Olsson varit kyrkovärd i Levede församling.
För Gotlands Allehanda är det ett särskilt nöje att konstatera, att makarna också varit abonnenter på denpå tidning sedan nära sextio år tillbaka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 december 1932
N:r 283

Andersson, Karl Oskar Sven, Förrådsarbetare.

Visby skyttegille.
Hagbylund, Visborgsslätt. Född den 11 november 1903 i Levide församling. Föräldrar: Johan Andersson o. h. h. Olivia f. Engström. Gift 1931 med Edit Andersson. Medlem i gillet sedan 1937, tidigare medlem i Hogräns skytteförening, i Hablingbo skytteförening samt i Levide-Gerums skytteförening. Tillhör skyttklass 4. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Visby skyttegille.