Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård.

hålles i Levide prästgård tisdagen den 19 dennes kl. 12 på dagen, då till den minstbjudande öfverlåtes leveransen af materiel, bestående af bräder, fyrkantvirke, sten, kalk, cement m. m., som erfordras för beslutade reparationer därstädes under året. Äfven utförandet af arbetet, som består i nyinredning af ladugården jämte snickrti- och måleriarbeten i manbygnaden, omsättning af en kakelugn m. m. kommer att öfverlåtas åt den minstbjudande. Pröfningsrätt förbehålles. Närmare underrättelser vid auktionstillfället eller dessförinnan i prästgården.
Levede och Gerum den 8 januari 1915.
Byggnadsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Tingspredikan

hölls i går å tingsstället vid Skogs inför södra häradsrättens domare och nämd samt ett stort antal öfriga åhörare från Levide och kringliggande socknar. Predikan hölls af kontraktsprosten J. A. Ronquist i Rone, som talade öfver Matt. 13:33 ”Himmelriket är likt en surdeg, hvilken en kvinna tog och blandade i tre skeppor mjöl, till dess det blef alltsammans surt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 12 januari 1915
N:r 8

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Hörsne med Bara: Födda 12 (7m. 5k.), döda 11 (5m. 6k.); inflyttade 27 (16m. 11k.), utflyttade 35 (17m. 18k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 454; minskning 7.

Klinte: Födda 20 (11m. 9k.), döda 15 (5m. 10k.); inflyttade 61 (25m. 36k.), utflyttade 96 (32m. 64k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 1,193 personer; minskning 30.

Fröjel: Födda 9 (4m. 5k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 11 (5m. 6k.), utflyttade 7 (3m. 4k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 520, ökning 9.
Pastoratets folkmängd 1,713; minskning 21.

Levide: Födda 13 (6m. 7k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 20 (8m. 12k.), utflyttade 26 (15m. 11k.); vigde 5 par: folkmängd 31 dec. 556; hvarken ökning eller minskning.

Gerum: Födda 1m., döda 3 (1m. 2k.); inflyttade 6 (4m. 2k.), utflyttade 19 (12m. 7k.); vigde 2 par; folkmängd 172; minskning 15.
Pastoratets folkmängd 728; minskning 15.

När: Födda 14 (6m. 8k.), döda 13 (7m. 6k.); inflyttade 25 (5m. 20k.), utflyttade 37 (17m. 20k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 899; minskning 11.

Lau: Födda 6 (4m. 2k.), döda 5 (2m. 3k.); inflyttade 13 (9m. 4k.), utflyttade 14 (6m. 8k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 476; hvarken ökning eller minskning.
Pastoratets folkmängd 1,375; minskning 11.

Othem: Födda 19 (14m. 5k.), döda 22 (11m. 11k.); inflyttade 48 (20m. 28k.), utflyttade 58 (27m. 31k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 1,144; minskning 13.

Boge: Födda 14 (9m. 5k.), döda 14 (6m. 8k.); inflyttade 24 (10m. 14k.), utflyttade 10 (2m. 8k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 466; ökning 14.
Pastoratets folkmängd 1,610; ökning 1.

Rone: Födda 20 (12m. 8k.), döda 15 (8m. 7k.); inflyttade 64 (31m. 33k.), utflyttade 42 (16m. 26k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,040; ökning 28.

Eke: Födda 4 (3m. 1k.), döda 1k.; inflyttade 9 (5m. 4k.), utflyttade 11 (7m. 4k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 273; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,313; ökning 29.

Sjonhem: Födda 6 (3m. 3k.), döda 3 (2m. 1k.); inflyttade 30 (16m. 14k.), utflyttade 39 (17m. 20k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 364; minskning 4.

Viklau: Födda 7 (6m. 1k.), döda 6 (1m. 5k.); inflyttade 10 (4m. 6k.), utflyttade 26 (12m. 14k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 170; minskning 15.
Pastoratets folkmängd 584; minskning 19.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

I här förda föreningsregister

har denna dag intagits följande beträffande Strömma handels- och industriförening i Stånga utan personlig ansvarighet, som har sitt säte i Stånga socken:
Föreningens styrelse utgöres numera av handlanden Carl August Jakobsson i Bjerges, Lantbrukaren Hugo Pettersson i Myrungs, Linde socken, Carl August Elfström och Charles Elfström i Oleifs, Levide socken, Lars Theodor Jakobsson i Bosarve, Stånga socken, Arvid V. T. Laurin i Sandarve, Fardhems socken, Hjalmar Johansson i Tings, Kräklingbo socken, Karl Levander i Bole, Havdhems socken och Alfred Hansén i Hällhage, Barlingbo socken, med lantbrukarna Nils Jönsson i Maldes, Stånga socken, Johan Hansson i Lyrungs, Lye socken, Olof Haglund i Hagvide, Stånga socken, Gabriel Jakobsson i Bilds, Vamlingbo socken, och Anton Larsson i Vennes, Sundre socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av Carl August Elfström och Lars Theodor Jakobsson var för sig.
Visby å landskansliet den 20 februari 1913,
Landshövdinge Ämbetet
Oscar Melin.
N. Th. D. Westman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
(Skoga i Levide igår).
Bättre en mager förlikning. När det från förra sammanträdet uppskjutna målet mot arbet. Emil Hallin i Alfva angående hemfridsbott hos Anna Larsson i samma socken åter ropadas, återkallade allm. åklag. sin ansvarstalan, enär parterna förlikts.

Oärligt åtkomna bandstakar. Då det under denna rubrik förut närmare omnämda målet nu företogs till ny handäggning, instälde sig endast den ene af de båda Svarande-bröderna. Han vidhöll sina vid förra sammanträdet ämnade uppgifter enligt hvilka han endast handlat på broderns begäran. Målet uppsköts till 4:de sammanträdet.

Hon vill fortfarande bli fru. Det bekanta, sedan någon tid hvilande målet mellan Bertha Sjöberg och maskinisten Edvin Ahrling i Alfva hade nu återupptagits af kär., hvilken som bakant yrkar att bli förklarad som svar:s hustru. Parterna mötte genom sina i målet förut anlitade ombud. Svar. vistas fortfarande till sjöss, hvarför hans ombud vidhöll sina förut lämnade påståenden och bestred kär:s yrkande. Målet uppsköts till 4:de sammanträdet.

Utdikningsmål. Enär hemmansäg. Olof Pettersson, Folkedarfve i Akebäck m. fl. anmält missnöje med den af landtbruksing. Berggren Verkstälda syneförrättninen för afdikning af sanka marker, tillhörande Levide och Kullstäde m. fl. hemman i Vall m. fl. socknar, hade hemmansäg. Joh. Lindgren i Vall m. fl., som begärt utdikningen, instämt klagandena med yrkande om fastställande af förrättningen. Målet blef emellertid uppskjutet till nästa sammanträde, emedan svartna icke ännu hunnit taga del af handlingarna i målet, det vill med andra ord säga, att de icke ännu hade klart för sig, hvad de klagat öfver.

Ett mål som lyckats tänja ut sig på bredden, är det segslitna fiskevattensmålet mellan Loggarfve och Stenhusa åboar. Det var nu åter före, hvarvid parterna instälde sig genom sina förutvarande ombud, kär:na genom advokaten Björkegren och svar:na genom kommiss. Eneman, hvarjämte kommiss. Svallingson företrädde k. m:t och kronan.
Målet öfverlämnades nu af parterna. Kär:na yrkade bifall till sina påståenden och begärde ersättning för sina rättegångskostnader med 778 kr., hvilka yrkanden bestredos af svar:na. Rätten beslöt att meddela utslag i målet vid 4:de sammanträdet.

För misshandel stod drängen Henrik Lundgren i Eskelhem tilltalad af allm. åklag., kommiss. Svallingson. Svar. hade icke iakttagit inställelse och dömdes för utevaron till 10 kr:s böter.
Enligt angifvelsen hale han föröfvat misshandeln mot landtbruk. A. P. Törnvall i dennes hem vid Rovide i Enkelhem. Målsäg. hade erhållit slag i ansiktet, så att blodvite uppstått. Målet uppsköts till nästa sammanträde, då svar. vid 20 kr:s vite skall komma tillstädes.

Norra häradsrätten.
(Allekvia 10 februari).
Ärekränkningshistorien mellan Th. Carlsson Vinor och Hugo Karlström i Simunde å Fårö var nu åter före. Svar. styrkte, att kär. tilltalats för påbördade brottet — tillgrepp af skogsvirke — och yrkade för den skull, att detta mål skulle förklaras hvilande, till det senare utagerats. Kär. återtog emellertid nu yrkandet om ansvar för beskyllningen om tillgrepp af skog å annans ägo, men vidhöll ansvarsyrkandet för att svar. kallat honom »den största tjuf i orten» och yrkade att få slut i målet jämte kostnadsersättning. Rätten meddelar beslut 10 mara.

Misshandel — fylleri! Det segslitna målet emot Th. Eriksson, Ekeskogs i Norrlanda, angående ansvar för misshandel mot Olof Johansson i Butrefs, hvilket mål vandrat ett par gånger mellan häradsrätten och hofrätten, och dessemellan skaffat målsägaren ett åtal för fylleri med thyåtföljande böter, synes nu nalkas sin afslutning, i det svar., som igår ålagts att, om han det förmådde med ed fria sig, brast åt eden. Målet öfverlämnades af åklag., och rätten afkunnar utslag 10 mars.
Efter målets handläggning instälde sig målsägaren och begärde skadestånd och kostnadsersättning, hvarom svar. dock ej fick tillfälle yttra sig, då han redan lämnat tingsstället. Målsägaren vidhöll i alla fall.

För två vovvar hade S. G. Ringdahl Sudergårda i Hellvi underlåtit erlägga skatt, hvarför han instämts till förra tingssammanträdet, då han lyste med sin frånvaro.
Nu instälde han sig genom ombud, som erkände åtalets befogenhet. Utslag 10 mars.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 februari 1913
N:r 34

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Brott mot bygnadsstadgan, husägaren Gunnar Löfqvist stod i dag tilltalad för att ha utan därom till bygnadsnämden gjord anmälan, å sin tomt n:r 2-3 i St. Göransroten XI kv. uppfört en nybygnad afsedd till automobilstall. Han erkände skriftligt och fick böta.

Fyra fyllerister bötfäldes med sedvanliga belopp. En af dem fick böta för två förseelser.

För snatteri stod arbetaren K. A. Lind tilltalad.

Norra häradsrätten.
För äktenskapsbrott dömdes hustru Ida Wahl att böta 250 kr.

Tvisten om några afverkade tallar mellan W. Östman och E. Sköldin på Fårö kunde rätten icke upptaga till pröfning utan hänvisade kär. att först stämma om bättre rätt till det område hvarå de fälda tallarna vuxit.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets andra sammanträde å Skogs i Levide. Ordf. e. o. not. Aug. Toll.)
Utslag:

En arbetare från Roma, som stått tilltalad af allm. åklag. för det han en dag i början af sistlidne november med våld brutit upp dörren till arrestlokalen i Hemse och därefter fritagit en anhållen person, dömdes att sona detta mindre välbetänkta tilltag med 1 månads fängelse.

(Allekvia 10 februari)
Åkning med automobil på förbjuden väg i förening med öfverdådig framfart vid samma tillfälle kostade automobilägaren N. E. Finberg 60 kr. böter förutom till de två personer, hvilkas skjuts F. skrämt i diket.

Oloflig skogsafverkning.
För att utan vederbörligt tillstånd ha afverkat och sålt skogsprodukter dömdes hemmansägaren E. Lindberg, Visby i Gothem, att böta 40 kr.

I det upprörande djurplågerimålet mot ogifta Hilma Lind i Sjonhem slapp svaranden undan med 100 kronors böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Prinsessan Eugenies understödsförening

för fiskare och hennes pensionsanstalt för fiskares på Gotlands västkust änkor och barn, hvilka ha gemensam styrelse, ha i dag haft sammanträde härstädes. Styrelsen utgöres af kyrkoherden A. A. Sjögren i Levide samt hrr N. Björkman, R. Lindström och E. Andersson. Kassaförvaltare är kammarskrifvare K. Berggren härstädes. Behållningen i den förstnämda föreningen utgjorde vid 1912 års ingång kr. 1,771:32 och i den senare kr. 1,832: 51. I understöd åt behöfvande ha utdelats ett sammanlagdt belopp af 131 kr.
Revisorer äro siömanshusombudsman D. Herlitz och tulluppsyningsman O. Rondahl.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Väghinder.

För omläggning af en bro å allmänna vägen mellan. Levide korsgata och Orleifs i Levide är sagda vägstycke aflyst från trafik 21 och 22 dennes, då istället vägen genom Fardhem till Gerum kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12

Till vikarierande

lärarinna vid småskolan i Levide har skolrådet bland tre sökande antagit, frkn Rut Hejdenberg från Furulund, Visby..

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 januari 1913
N:r 10

Hushållningsgillena.

Endre hushållningsgille har till ledamot i bestyrelsen valt O. Kristensson i Röstäde och till suppleant E. Lefvedahl därstädes. Till ombud för val af ledamöter i premieringsnämderna valdes J. Erlandsson, Öjers och till suppleant för honom O. H. Arvidsson, Lindarfve. Till ombud för utredande af frågan om ett andelsslakteris anläggande utsågs N. P. Svensson i Häxarfve. Vidare beslöts att öfverlåta bestägmmandet af dagen för gillets ordinarie sammankomst åt, förvaltningsutskottet, dock med hemställan till f.-utskottet att utskottet att utsätta sammankomsten på sådan tid, att ej större hinder möter för landtbrukarnes deltagande däruti. Till inval i hushållningssällskapet föreslogos 14 personer.

Stenkumla hushållningsgille har till ledamot af bestyrelsen för 3 år omvalt K. Karlsson, Myrände i Atlingbo, och till suppleant Fredrik Wirgin i Västerhejde. Ombud för utseende af ledamöter i premieringsnämderna blefvo G, Gottberg i Stenkumla, och Aug. Isenberg, Istums, och deras suppleant Hj. Johansson, Kysings i Vall.

Fardherns hushållningsgille har till ledamot af bestyrelsen omvalt landtbrukaren N. A. Jakobsson, Asa i Lojsta, med Axel Smith i Skota som suppleant. Till ombud för val af ledamöter i jordbruks, och nötboskapspremi eringsnämde rna valdes landtbrukarne J. Nordström, Hesselby i Linde, och A. Lindvall, Myre i Fardhem, och till deras suppleanter K. L. Johansson i Gerthe och O. Jakobsson i Duckarfve. Ombud att diskutera svinslakterifrågan blefvo A. Laurin, Sandarfve i Fardhem, J. Lindvall, Källder i Linde, W. Niklasson, Märs i Lojsta, C.- A. Elfström, Orleifs i Levide och E. Dahlgren, Hägvalls i Gerum. 13 st. ledamöter föresloges till inval i hushållningssällskapet. Ett sakrikt och instruktivt föredrag höllsg agr. A. Eklund öfver ämnet »Kan ägghvitan i oljekakorna på annat sätt ersättas?»

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9