Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets 4:de sammanträde. Rättensordf.: Hovrättsfiskal Allan Bruzén.)

Avsaknad av lykta
kostade en cyklist 7 kr.

Rattfylleri eller icke?
En fiskförsäljare från Eskelhem står tilltalad för att julafton ha kört bil i berusat tillstånd, och målet förevar nu ånyo. Att han kört bil och därvid kört i diket råder full enighet om, men fylleriet bestrider han bestämt. Han har endast fått en kaffehalva och dikeskörningen skulle berott på ett par kvinnor, som han tittat efter. Hans beteende efter dikeskörningen har dock verkat något egendomligt, då han ville ”hålla av” de båda damerna och lägga bort titlarna med dem. Men själv säger han, att han bara ville gå i ”armkrok” med dem. Fyra vittnen hördes, men de sade ingenting, som kunde luta till svar:s nackdel. Det blev uppskov till 3 maj för hörande av nya vittnen.

En påkörningshistoria.
Motorcyklisten från Fröjel, som i Levede kört på en hästskjuts, stod nu åter inför rätta, fast genom ombud. Målsägareparten framställde sina ersättningsanspråk, vilka till en del icke godkändes av svar. och hans försäkringsbolag, varför det blev nytt uppskov för styrkande av käran. utgiftsposter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Levede mejeri

hade, i lördags ord. bolagsstämma i mejeriets kontor under ledning av lantbr. A. Lingström, Leves. Styrelse- och revisionsberättelserna godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Under året hade inlevererats 1,252,542 kg. mjölk, som leverantörerna hade tillgodogjorts med 141,870: 92 kr., i vilken summa ingår efterbetalningen. Av smör hade tillverkats 52,240 kg. och ost 730 kg., vidare hade försålts 855 kg. grädde, 9,057 kg. oskummad mjölk, 1,105,961 kg. skummjölk och 83,171 kg. kärnmjölk.
Till ordf. och verkat. direktör omvaldes hr Lingström och till övriga styrelseledamöter hrr Lars Larsson, Bringsarve, Gustaf Johansson, Orleifs, och Anahelm. Dahlgren, Bondarve. Suppleanter blevo som förut hrr E. Jacobsson, Mallgårds, och A. Melin, Alskute. Till revisorer omvaldes likaledes nämdeman J. Wahlby, Pejnarve, och hr E. Lindgren, Likmunds i Gerum.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Godtemplarordens ungdomsarbete.

Ombudsman Eric Boström. från Kvänum har under de senaste dagarna hållit några föredrag för att sprida kännedom om I. O. G. T:s ungdomsarbete och speciellt scouting. Under påskhelgen ledde han ett påskläger för scouter i Klinte, då samtidigt ett gotlandsdistrikt av IOGT:s scoutorganisation konstituerades. På tisdagen besökte han Hemse, där ett 25-tal åhörare hade samlats och utsikter att få till stånd en flickavdelning syntes föreligga.
På onsdagen besökte han Klintehamn och Väte. På sistnämnda platsen var ordenshuset fyllt till sista plats, och utom hr Boströms föredrag förekom musik och sång av en trio från Vall, sångtablå och paketauktion.
I går medverkade hr B vid ett samkväm i Levide, besökt av ett 90-tal personer. Levide sångkör svarade för sången, musikcirkeln för musiken, och en flicka sjöng en rolig visa. Till sist roade man sig med folklekar.
Inom Södra Gotlands kretsloge av I. O. G. T. räknar man med att kunna få till stånd mindre scoutavdelningar i Klintehamn, Levide, Hemse och Väte. (Klintehamnsgruppen har redan återupptagit sin verksamhet.) Ledare för pojkarna blir handl. Sture Jönsson, Levide, och för flickorna fru Karin Jönsson, Levide.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 April 1937
Nr 74

Arbetaresmåbrukslånen.

K. m:t har medgivit Levede och Vamlingbo kommuner att i år disponera vid utgången av år 1936 oanvända medel från statens arbetarsmåbrukslånefond, resp. 4,500 kr. och 3,000 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Torrläggningarna.

Hos k. m:t ansöker Anton Johansson, Bjärby i Sjonhem, om statsbidrag och lån till torrläggningsföretaget Appelmyr av år 1937, Fridolf Wallin i Levede till företaget Sallmunds av år 1937, Sven Aug. Svensson i Levede till företaget Dahls av år 1937, O. Pettersson i Lärbro till företaget Påvels, Carl Sundgren i Hellvi till företaget Kissvik, Tage Nilsson i Kräklingbo till företaget Gurpe och E. Hellgren, Busarve i Barlingbo, till företaget Stenstugu. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40

Arbetarsmåbrukslånen.

Statens egnahemsstyrelse föreslår k. m:t medge följande kommuner att i år disponera vid utgången av år 1936 oanvända medel av från statens arbetarsmåbrukslånefond beviljade lån, nämligen Levede 4,500 kr. och Vamlingbo 3,000 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Landsbygden. Levide.

LEVIDE, 8 febr.
Fenomen? I en gård härstädes har man gjort ett intressant experiment. Till julen 1935 tog man in björkris, som beströks med silverbrons. Fram på nyåret lades riset åt sidan på vinden, där det fick ligga till inemot sistlidne jul. Då togs det fram, beströks ånyo med silverbrons samt sattes i en vas, i vilken man emellertid nu hällde vatten. Nu växer det löv på kvistarna. Det vill synas som om bronsen under hela året bevarat livet i kvistarna, så att de icke torkat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Kungörelse.

Sedan domhavanden i Gotlands södra domsaga den 15 november 1936 dömt till boskillnad mellan f. jordhruksarbetaren Olof Reinhold Logström och hane hustru Anna Sofia Kristina Logström, född Olsson, båda i Anderse, Sanda socken, har denna dag till Häradsrätten ingivits en i anledning av boskillnaden upprättad bodelningshandling.
Skogs i Levide den 15 december 1936.
På Häradsrätten vägner:
Bo Beuterskiöld.

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296

Skattetungda kommunerna.

Länsstyrelsen i Visby har nu till k. m:t överlämnat ansökningar om skatteutjämningsbidrag från Alskogs, Anga, Bro, Burs, Buttle, Eke, Ekeby, Fide, Fole, Follingbo, Fröjels, Fårö, Garda, Gothems, Hamra, Källunge, Lau, Levede, Lojsta, Mästerby, Näs, Silte, Sundre och Vamlingbo kommuner. Därvid tillstyrkes understöd med belopp, som i varje särskilt fall synes skäligt.
De befintliga uppgifterna visa, säger länsstyrelsen, att i några kommuner sammanlagda skattetrycket uppgår till eller överstiger 20 kr. pr inkomsthundrade. I den mån anspråk gjorts på högsta möjliga understöd, synas dylika understöd kunna utgå. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296