Baptistmålet.

(Forts.)
Den 28 Juli.
S. D. företogs till förnyad behandling den 14:de innevarande månad härstädes förehafda till denna dag uppskjutna ransakningen med infanteristerne vid Närs kompani N:o 510 Lars Pehrsson Bönde och N:o 512 Jakob Johan Laugren Gannor samt jägaren vid samma kompani N:o 510 Lars Johansson Bönde, alla från Lau socken, jemte infanteristerna vid Hoburgs kompani N:o 314 Gabriel Jacobsson och 325 Olof Olofsson, begge från Botreifs i Hamra socken, tilltalade för vägran att åtlyda förmäns i tjensten gifna befallningar att taga vapen och fullgöra deras beväringspligt; hvarvid i närvaro af t. f. åklagaren styckjunkaren C. J. Brodd, samtlige svarander sig infunno.
Efter uppläsande af protokollet vid förra rättegångstillfället, hvilket af parterne ömsesidigt godkändes, inlemmade åklagaren angående de tilltalade följande frejdebetyg:
Att husbondesonen Lars Persson Bönde född i Lau församling, Gotlands län, den 10 maj 1841 (fyratioett), eger godkänd kristendomskunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, hvilken han dock såsom baptist, ej på flera år inom lutherska kyrkan anammat, samt genom krigsdomstol den 15 Januari 1873 dömd till ett års fängelse för brott, hvarom k. kung. af den 4 Maj 1855 handlar; varder härmed på begäran intygadt, med tillägg att Persson, som är vaccinerad, i öfrigt eger god frejd, åtnjuter borgerligt förtroende, samt icke lagligen är gift.
När & Lau af pastorsembetet den 20 Juli 1874 (sjuttifyra).
Carl Norrby
p. l.

Att arbetaren Jacob Johannes Laugren, enligt härvarande ministerialböcker, född i Lau församling, Gotl. län, d. 26 Aug. 1829 (tjugonie), eger försvarlig kristendomskunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, hvilken han dock på flera år icke i lutherska kyrkan anammat, eger god frejd, är vaccinerad och i äktenskap förenad med Kritstina Maria Rydström, varder på begäran intygadt med det tillägg, att attestaten d. 20 Juli 1872 uttagit utflyttningsbetyg till Östergarn och sedan ej anmält sig såsom till Lau återflyttad. När & Lau af past. emb. d. 20 Juli 1874.
Carl Norrby
p. l.

Att husbondesonen Lars Johannes Johansson, Bönde född i Lau församling af Gotlands län d. 15 Mars 1848 (fyratioåtta), eger godkänd kristendomskunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, hvilken han dock, såsom baptist, ej på flera år inom lutherska kyrka anammat samt den 15 januari 1873 af krigsdomstol dömd till ett års fängelse för brott, hvarom k. kung. af den 4 Maj 1855 handlar, varder härmed på begäran intygadt, med tillägg att attestaten i öfrigt eger god frejd, är vaccinerad samt ogift.
När & Lau af past. emb. d. 20 Juli 1874 (sjutttiofyra).
Carl Norrby
p. l.

Att arbetaren Gabriel Laurentins Jacobsson vid Botreifs i Hamra, född derstädes d. 26 Sept. 1839, eger försvarlig kristendomskunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, innehar medborgerligt förtroende och tillhörer baptistsekten och är gift, varderder härmed på begäran intygadt, af Öja d. 20 Juli 1874.
N. Krusell
p. l.

Att arbetkarlssonen Olof Niklas Olofsson vid Botreifs i Hamra, född derstädes d. 10 Jan. 1836 eger någorl. försvarlig kristendoms kunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, lefver ogift samt innehar medborgerligt förtroende och tillhörel Baptist sekten, varder härmed på begäran intygadt och med tillägg, att han genom Kongl. M:ts utslag d. 15 Jan. 1873 varit dömd för brott mot krigslydnad.
Öja d. 20 Juli 1874.
N. Krusell.
p. l.

Svaranderne, hvar för sig ytterligare hörde, vidblefvo fortfarande deras föresats att, af anförda skäl, undandraga sig bevärings pligten, för såvidt vapens bärande vore från denna oskiljaktig, hvarförutan svaranderne, likaledes hvar för sig tillfrågade, medgåfvo att deras åtalade vägran att fullgöra befallningen att taga vapen egt rum: Lars Perssons, Jacob Johan Laugrens och Lars Johanssons framför kompaniet och sålunda inför samlad trupp, men Gabriel Jacobssons och Olof Olofssons vid förhör inför Militärbefälhafvaren.
Då vidare ej förekom än att parterne å ömse sidor öfverlemnade målet till domstolens pröfning, åklagaren under yrkande af laga ansvar å de tilltalade och åläggande särskildt för Lars Persson, Jacob Johan Laugren och Lars Johansson att gälda kostnaden för deras inställelse till mönstring med, enligt företedd räkning 6 kr. 35 öre, mot hvilket yrkande bemälde svarander ingenting hade att invända, fingo vederbörande afträda medan Krigs Rätten öfverlade till följande för återförekallade, parterna afsagda..

Utslag:
Genom egna erkännanden och af hvad i målet i öfrigt förekommit äro tilltalade Infanteristerna vid Närs kompani n:o 510 Lars Persson och n:o 512 Jacob Johan Laugren, jägaren vid samma kompani n:o 510 Lars Johansson, samt infanteristerna vid Hoburgs kompani n:o 314 Gabriel Jacobsson och n:o 325 Olof Olofsson förvunne att hafva, de trenne förstnämde eller Persson, Laugren och Johansson framför kompaniet vid hvilket de varit enrollerade och sålunda inför samlad trupp, samt de tvenne senare, eller Jacobsson och Olofsson vid förhör inför Militärbefälhafvaren, vägrat åtlyda förmäns dem i tjensten gifna befallningar att taga vapen och fullgöra deras beväringsskyldighet; och varda förthy svaranderna, af hilka Persson Johansson och Olofsson för med den förstnämda likartad förseelse en gång tillförene undergått bestraffning, med tillämpning af 7 kap. 1 och 2 §§ i för Krigsmakten gällande strafflag, af Krigs Rätten dömde att umgälla nu åtalade förbrytelserna: Infanteristen n:o 510 Lars Persson och jägaren n:o 510 Lars Johansson, hvardera, med straffarbete i ett år och fyra månader, infanteristerne n:o 512 Jacob Johan Laugren och n:o 325 Olof Olofsson, hvardera med straffarbete i ett år och infanteristen n:o 314 Gabriel Jacobsson med straffarbete i tio månader.
Härförutan tillförbindas svaranderne Lars Persson, Jacob Johan Laugren och Lars Johansson att gemensamt ersätta kostnaden för deras genom kronobetjeningen ombesörjda inställelse till mönstring med fordrade sex kr. 35 öre.
Etter afkunnandet af förestående utslag och sedan besvärshänvisning lemnats förklarade samtliga vederbörande sig med utslaget nöjda,
Rättsligen utdraget; betygar
Exofficio:
Gabriel Herlitz.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 September 1874
N:r 69

Baptistmålet.

Vi börja i dag, enligt löfte, att införa krigsrättens protokoll i detta märkliga mål:
Utdrag af Dombokenhållen hos Gotlands Nationalbevärings Regements Krigs-Rätt i Wisby följande dagar 1874.

Den 14 Juli.
S. D. På grund af militärbefälets på Gotland den 27:de nästlidne Juni utfärdade order hade ransakning blifvit utsatt att inför krigsrätten denna dag företagas, med infantevisterne vid Nährs kompani N:o 510 Lars Persson Bönde och N:o 512 Jacob Johan Laugren Gannor samt jägaren vid samma kompani N:o 510 Lars Johansson Bönde, alla hån från Lau socken tillika med infanteristerne vid Hoburgs kompani N:o 314 Gabriel Jacobsson och N:o 325 Olof Olofsson, begge från Botreifs i Hamra socken, ställda under tilltal för vägran att åtlyda förmäns i tjensten gifna befallningar att taga vapen och fullgöra deras beväringsskyldighet; och då i anledning häraf detta mål nu företogs, inställde sig i närvaro af styckjunkaren C. J. Brodd, såsom t. f. aktor, samtliga ofvannämnde svarander personligen, der vid för vederbörande föredragas följande krigsrätten tillhandakomna handlingar:
a) Militärbefälets skrifvelse, så lydande:
Till Gotlands nationalbevärings regementes krigsrätt.
Uti skrifvelse af den 6 sistlidne februari, som här bifogas, har chefen för södra bataljonen anmält att nedannämnde beväringsskyldige af Nährs kompani, hvilka, efter undergången bestraffning för vägran att åtlyda förmäns i tjensten gifna befallningar att taga vapen och fullgöra beväringsskyldigheten, till hemorten återkommit, varit, tillika med infanteristen N:o 512 Johan Jacob Laugren, beordrade att från kompaniets rustkammare uttaga kronopersedlar, men icke sig der infunnit.
Då dessa beväringsskyldige, nemligen jägaren N:o 510 Lars Johansson Bönde, infanteristerne N:o 510 Lars Pehrsson Bönde samt äfvenledes förenämnde Jacob Johan Laugren Gannor, utan laga skäl från årets mönstringar uteblifvit, har jag genom konungens befallningshafrande härstädes låtit inställa dem vid kompaniets mötesplats för undergående af mönstring, hvarvid de på af mig gjord tillfrågan inför kompaniet förklarat sig icke vilja fullgöra den dem enligt konventionen åliggande värnepligt.
Sammaledes hafva infanteristerne vid Hohurgs kompani N:o 325 Olof Olofsson, förut straffad för samma förseelse som ofvannämnde beväringsskyldige, och N:o 314 Gabriel Jacobsson, begge från Botreifs i Hamra, varit från årets mönstring med kompaniet frånvarande samt, sedan de blifvit genom konungens befallningshafrarde till förhör hos mig inställde, såsom hos gående protokoll antyda, förklaratat sig vara förhindrade att den dem enligt konvendonen åliggande värnepligten vid Gotlands nationalbeväring fullgöra.
Visby den 27 Juni 1874.
Ernst von Vegesack.
C. Hüttling.

b) denna raapport från chefen för södra bataljonen:
Till militär-befälhafvaren på Gotland!
Uti rapport af den 3:dje dennes har befälhafvaren för Nährs kompani anmält att nedannämnde beväringsskyldige vid kompaniet, hvilka undergått dem ådömda bestraffningar för förbrytelser emot krigslagarna och till hemorten återkommit, nemligen: jägaren N:o 510 Lars Johansson, N:o 519 Daniel Danielsson, infanteristen N:o 510 Lars Pehrsson och landtstormen N:o 503 Carl Danielsson samt dessutom infanteristen N:o 512 Johan Laugren, blifvit beordrade att på viss dag från kompaniets rustkammare uttaga kronpersedlar, men att endast landtstormen N:o 503 Carl Danielsson infunnit sig, hvarvid han företedde läkarebetyg öfver bräcklighet och i anledning deraf blifvit förständigad att vid årets blifvande mönstring anmäla sig till afföring ur rullorne, hvaremot alla de öfriga förklarat sig icke vilja några kronopersedlar emottaga, hvartill de såsom orsak uppgifvit deras religions åsigter; hvilket allt jag härmed får äran inrapportera.
Burgsvik den 6 februari 1874.
O. L. Gustafson.
Bat:s-chef.

och c) detta förhörsprotokoll:
Protokoll hållet inför militär-befälhafvaren på Gotland med infanteristerna vid Hoburgs kompani N:o 314 Gabriel Jacobsson och N:o 325 Olof Olofsson begge från Botreifs i Hamra socken, hvilka enligt uppgift ifrån vederbörande afdelningschefer vägrat att emottaga kronopersedlat; och äfven uteblifvit från vederbörlig kungjord mönstring med kompaniet.

§ 1.
Den 15 maj kl. 7 f. m. inställdes förenämnde infanterister.
På fråga huruvida infanteristen N:o 314 Gabriel Jacobsson vore fast besluten att ej vidare fullgöra den honom enligt konvention åliggande värnepligt vid Gotlandt Nationalheväring svarade han, sig af samvetets pligt ej kunna bära vapen och således ej fullgöra värnepligten.
På samma framställda fråga till N:o 325 Olof Olofsson svarades att hans inre samvete och Herrans ord förbjödo honom att bära vapen och fullgöra den honom enligt konventionen åliggande värnepligten enligt infanterist vid Gotlands Nationalbeväring. Orsaken hvarföre Olof Olofsson uteblifvit från mönstringen med Hoburgs kompani förklarade han vara den, att som han icke kunde bära vapen skulle han väcka anstöt, vid kompaniet.
Gabriel Jacobssons svar blef att då han icke kunde bära vapen, så ansåg han sig af samvetssak och Herrans ord icke heller böra vara der.

§ 2.
Till den krigsrätt som möjligen kan komma att hållas med förestående infanterister sade de sig vilja på kallelse komma.

§ 3.
Vid förhöret voro närvande chefen för södra bataljonen: majoren och riddaren Gustafsson och undertecknad protokollsförare Sebast. Wijkström.

§ 4.
Protokollet upplästes och erkändes af Gabriel Jacobsson och Olof Olofsson.
Öja den 15 maj 1874.
Sebast. Wijkström.
hvarefter de tilltalade, som alla erkände sig tillhöra baptistsekten och af hvilka Lars Persson Bönde, Lars Johansson Bönde och Olof Olofsson Botreifs derom åtsporde medgåfvo att de för likartad förbrytelse som den nu åtalade, tillförene varit af krigsrätten dömde och jemväl undergått bestraffning med ett års straffarbete hvardera, hördes hvar för sig, dervid
1:o Lars Pehrssan förmälde, att han vidblef sin inför kompanibefälhafvaren uttalade vägran att någonsin mera taga vapen och fullgöra värnepligten, emedan allt vädjande till vapenmakt, såsom stridande emot kärleken till Gud och nästan, vore honom af hans samvete och Guds ord förbjudet.
2:o Jacob Johan Laugren instämde med Lars Petersson och ville såsom ytterligare skäl för sitt förnekande att taga vapen, hänvisa till Frälsarens försoningslära, som påbjöd att man borde göra sina fiender godt, men aldrig hämnas, samt att icke köttsliga — hvarmed ville förstås verldsliga — utan endast andliga vapen finge till striden så för lifvet som för Guds rike användas.
3:o Lars Johansson,
4:o Gabriel Jacobsson, och
5:o Olof Olofsson besvarade till dem framställda frågor i fullkomlig öfverensstämelse med deras medsvarander Pehrsson och Laugren.
Af rätten uppmärksammade på deras villfarelse och oriktiga uppfattning af bibelordet, samt allvarligen erinrade om det ansvar, som ohörsamhet mot öfverhetens bud dem ovedersägligen tillskyndade, fortforo samtlige svaranderne icke dess mindre att på det bestämdaste vidhålla deras efter, såsom de försäkrade, mogen öfverläggning fattade beslut att nu och för framtiden undandraga sig beväringspligten, hvad straff dem derför än kunde ådrabba.
Efter antecknandet härat och sedan åklagaren begärt rådrum för anskaffande af frejdebetyg angående de tilltalade, beslöt krigsrätten att uppskjuta målet till tisdagen den 28 innevarande månad, kl. 1/2 11 f. m., då i åklagarens närvaro svarandena, borde vid laga påföljd hit återkomma; och dertill åklagaren hade att om införskaffande af prestbevis för de tilltalade gå i författning; hvilket afsades.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Rättegångs- och Polissaker.

Baptistmålet.
Den 28:de sistl. Juli hölls å cellfängelset härstädes krigsrätt, dervid stodo tilltalade för brott emot krigslydnaden bestående af vägran dels att infinna sig vid mönstring, dels att dervid taga vapen, följande fem beväringspligtige:
Jägaren, N:o 510, Lars Johansson Bönda, infanteristen, N:o 510, Lars Pehrsson, Bönda, d:o, N:o 512, Jacob Johan Langren Gannor, alla ifrån Lau socken, du, N:o 314, Gabriel Jacobsson och N:o 325, Olof Olofsson, begge i från Butreifs i Hamra socken; och dömdes de samtlige till straffarbete: Lars Pehrsson och Lars Johansson i 1 år 4 mån., Jacob Johan Laugren och Olof Olofsson i 1 år, Gabriel Jacobsson i 10 månader. Strafftiden bestämdes olika med hänsyn till att de tilltalade icke i lika hög grad gjort sig straffskyldige; 3:ne af dem hade nämligen föregående år undergått straffarbete för samma förbrytelse; 2:ne deremot nu för första gången och icke under samma förhållanda dertill gjort sig skyldige.
Såsom orsak till deras vägran att taga vapen uppgåfve de samvetsbetänkligheter, påstående enständigt, att del vore stridande både emot Guds ord och deras samveten att taga krigsvapen äfven då dermed hufvudsakligen afsågs att värna eget fosterland. Med den af rätten derpå, efter en längre öfverläggning, öfver dem afkunnade domen, förklarade de sig nöjda, och ville, utan gifven anledning, genast kontant betala de omkostnader detta mål kunnat förorsaka. Ytterligare tydligt och klart gjorda uppmärksamma på, att de kunde besvära sig öfver domen, om de ville, förklarade de, att de icke kunde svara annat, än att de finge ”vara underdåniga”, att ”det allt vore i Herrans hand, att de ”blifvit mycket pröfvade”, men ”vore belåtna med såsom Herren gifver, att de fortfarande höllo fast vid hvad de sagt och gjort, att de ville ”på den grunden lefva, på den grunden dö.”

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64

Broomläggning.

Enligt anmälan kommer fredagen den 19 i denna månad en bro å kommunikationsvägen emellan Båtels gård i Lau och samma sockens kyrka att rifvas och omläggas; kunnande i stället begagnas den nya kommunikationsvägen emellan Alskog och Nähr socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Hoburgs kompani: Wamlingbo socken Måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Sundre socken s. d. kl. 11 f. m.; Hamra socken d. kl. 2 e. m.; Öja socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.
Grötlinge kompani: Grötlingbo socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.; Fide socken s. d. kl. 2 e. m.
Hafdhems kompani: Hafdhems socken s. d. kl. 8 f. m.; Näs socken s. d. kl. 3 e. m.
Hemse kompani: Rone socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Hemse socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Alfva socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Eke socken s. d. kl. 2. e. m.
Hablinge kompani: Ekstad socken måndagen den 9 kl. 2 e. m.; Hablingbo socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Slite socken s. d. kl. 2 e. m.; Sproge socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Fardhems kompani: Fardshems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Linde socken s. d. kl. 11 f. m.; Löjsta socken s. d. kl. 3 e. m.; Leivide socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Gerum socken s. d. kl. 2 e. m.
Burs kompani: Burs socken torsdagen den 12 kl. 9 f. m.; Stånga socken s. d. kl. 1 e. m.
Närs kompani: Närs socken fredagen den 13 kl. 8 f. m.; Lau socken s. d. kl. 1 e. m.
Garde kompani: Lye socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Garde socken s. d. kl. 11 f. m.; Alskog socken s. d. kl. 3 e. m.; Etelhem socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.
Klinte kompani: Klinte socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Fröjel socken s. d. kl. 12 middagen.
Banda kompani: Mästerby socken s. d. kl. 3 e. m.; Sanda socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Westergarn socken s. d. kl. 2 e. m.
Hejde kompani: Atlingbo socken onsdagen den 11 kl, 2 e. m.; Wäte socken s. d. kl. 11 f. m.; Hejde socken s. d. kl. 7 f. m.
Sjonhems kompani: Wänge socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Buttle socken s. d. kl. 2 e. m.; Guldrupe socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Wiklau socken s. d. kl. 11 f. m.; Sjonhems socken s. d. kl. 3 e. m.
Torsburgs kompani: Kräklingbo socken fredagen den 6 kl. 12 middagen.; Anga socken s. d. kl. f. m.; Ala socken s. d. kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

Till ordförande

i nedannämnda socknars kommunalnämder och fattigvårdstyrelserna äro utsedde: i Lye, Hemmansegaren Petter Lydahl Mannegårds, i Weskinde, Hemmansegaren Johan Olsson Mickelgårds, i Gothem, Husbonden Carl Sedergren Wibby, i Wall, Hemmansegaren Petter Pettersson Kulstäde, i Lau, Husbondon Lars Ahlaqvist Husarfve, i Lojsta, Klockaren Olof Petter Wahlby, i Endre, Landtbrukaren Fredrik Jacobsson Lilla Halta, i Guldrupe, Husbonden Nils Larson Hastings, i Ahlskog, Husbonden Jacob Jacobsson Rommungs, i Mästerby, i fattigvårdstyrelsen Komministern R. Uddin, Fjäle, i kommunalnämden J. F. Sahlsten Sallmunds, i Barlingbo, Hans Nicklas Pettersson Lillåkra.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Januari 1875
N:r 3.

Konungens Befallningshafvandes Kungörelser.

Till underdånig efterrättelse och vederbörandes förständigande har Kongl. Kommerskollegium hit öfverlemnat afskrift af Kongl. Majas Nådiga bref d. 10 sistl. Oktober, angående lönereglering för Biskopen i Wisby stift, hvilket härmedelst kungöres så lydande:
OSCAR etc. Vår ynnest etc.
Med underdånig skrifvelse den 14 November 1868 har Vår Befallningshafvande i Gotlands Län till Oss ofverlemnat ett utaf vederbörande Nämnd upprättat förslag till lönereglering för Biskopen i Wisby stift tillika med deröfver atgifna yttranden af Biskopen, f. d. Stadsrådet m. m. Doktor L. A. Anjou och Stiftets Consistorium.
Sedan I d. 30 September 1869 afgifvit infordradt utlåtande, haha Vi låtit detta ärende oss föredragas och dervid funnit godt i nåder förordna:
att Biskopen i Wisby stift fortfarande skall åtnjuta
1:o de honom anslagna hemmansräntor af 38 93/16 mant. inom Nährs, Lau, Ahlskogs, Lye, Garde och Etelhems socknar af Gotlands södra fögderi, utgörande tillsammans 927 kubikfot 7,66 kannor spanmål, hälften råg och hälften korn, 14 centner 19,, skålpund smör, 18 centner 39,6 6 skålpund fläsk samt 398 riksdaler 38 öre; och
2:o kyrkoherdelönen i Wisby stads- samt norra och södra landsförsamlingars pastorat;
att Biskopen skall, såsom fyllnad uti den genom Vårt och Rikets Ständers beslut för honom bestämda lön 10,000 riksdaler, årligen uppbära ett belopp af fyra tusen riksdaler, att af Vårt och Rikets Statskontor från Biskopslöneregleringsfonden qvartalsvis utbetalas;
att Lärbro och Hellvigs församlingars postorat skall upphöra att vara Biskopens prebende; egande Consistorium att ofördröjligen gå i författning om tillsättande af kyrkoherdebeställningen i detta pastorat; samt
att den till Biskopen hittills af stiftets landsförsamlingar under namn af visitationspenningar utgående afgift skall upphöra.
Meddelande Eder detta till kännedom och vederbörandes förständigande, låta Vi Nådiga skrifrelser i ämnet till Consistorium i Wisby samt Vårt och Rikets Statskontor utgå; och Vi befalle etc.
Stockholms Slott den 10 Oktober 1873.
OSCAR.
G. Wennerberg.

Till kammar-Kollegium ang. löneregleringen för Biskopen i Wisby stift.
Vidimeras ex officio.
Lars Hasselgren.
Wisby Landskontor d. 29 Dec. 1873.
RUD. HORN.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1874
N:r 3