Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Meddelande från Andelsslakteriet.

Sedan överenskommelse träffats med Gotlands järnväg om uppsamling från Rone, Burs, När, Lau och Garda socknar av djur för transport till Slakteriet, kommer järnvägens bil att börja sina turer härför måndagen den 22 innevarande februari.
Tider och platser för avlämning av smådjur: Måndagar svin, fredagar kalvar och får. Alarve kl. 7,15, Vanges 7,45, Vägskälet vid Petterssons handelsbod i Burs 8,00, Burgände 8,25, Når (kyrkbyn) 8,45, Lau (kyrkbyn) 9,30, Garda 10,00. Lastbryggor komma att anläggas vid dessa platser. Storboskap hämtas vid resp. gårdar, onsdagar, såvida anmälan skett till Stånga järnvägsstation föregående måndag samma vecka. Avgifter för uppsamlingstransporterna behöva icke erläggas till bilföraren, utan uttagas av Andelsslakteriet vid likviden för redovisning till järnvägen enligt följande taxa: för storboskap kr. 1: 50, svin och gödkalvar 0: 75, spädkalvar och får 0: 50, unglamm 0: 30 per styck. För transport av suggor och galtar i burar skall överenskommelse ske i varje särskilt fall med Stånga järnvägsstation.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36

Länsstyrelsen villig jämka.

Bilens lastförmåga får nyttjas del av året?
Länsstyrelsen i Visby har nu yttrat sig till k. m:t över klagomålen från trafikbilägaren Ragnar Mårtensson i Etelhem över att länsstyrelsen bestämt högsta last för hans bill länstrafik till 3,300 kg., oaktat bilens kapacitet är 4,670 kg. Vid beslutets meddelande säger sig länsstyrelsen ha fäst särskilt avseende vid det förhållandet att den ort, varifrån trafikrättigheten utövas, är belägen invid en av stationerna vid Gotlands järnväg. Man kunde förutse, att en från denna ort bedriven transportverksamhet skulle komma att avsevärt mera än hittills varit fallet göra intrång på järnvägstrafiken. Med den kännedom länsstyrelsen dessutom hade om klagandens mindre nogräknade konkurrensmetoder har det framstått som en nödvändighet att i någon mån söka begränsa verkningarna av denna konkurrens.
Det kan emellertid ej bestridas, fortsätter länsstyrelsen, att den sålunda fastställda begränsningen ifråga om rätten att utnyttja fordonets transportförmåga understundom kan innebära en olägenhet. Denna olägenhet kan dock i viss mån undanröjas genom ett medgivande för Mårtensson att under oktober—december, då behovet av lastbilar gör sig sär, skilt gällande, i trafikrörelsen utnyttja fordonets hela lastförmåga.
Om k. m:t skulle finna skäligt medge en utökning av transporträtten på dylikt sätt, förklarar sig länsstyrelsen ej ha något däremot. I övrigt avstyrkes besväi ren.
Gotlands järnvägsaktiebolag har i målet avgivit ett yttrande, därvid besvären avstyrkts. I detta yttrande åberopas bl. a., att Mårtensson enligt bolagets mening bedrivit godslinjetrafik utan tillstånd mellan Visby stad och Etelhem, Lau och När, varvid uppsamlingscentral anordnats i Visby å Standard bensinstation vid Österväg. Detta missförhållande har upprepade gånger påtalats hos allm. åklagaren, dock utan att rättelse vunnits.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Landsbygden. Lau.

LAU, 4 febr.
Här i Lau har under veckan tecknats 10 nya abonnenter å telefon. Förut ha endast funnits 5 telefoner. De nya abonnenterna komma att anslutas till Garda växelstation, som skall utbyggas till 2 km:s frikrets under sommaren. Arbetet är avsett att påbörjas den 1 mars och beräknas vara färdigt 1 juli. Garda växelstation kommer med de nya abonnemang, som f. n. äro tecknade, att omfatta över 70 apparater.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Postgången förbättras.

Post varje vardag på många linjer.
Postdirektionen i Linköping har nu till generalpoststyrelsen avlämnat slutgiltigt förslag till förbättrade postförhållanden på landsbygden inom östra distriktet under innevarande är. Enligt förslaget skulle vidtagas förbättringar för en sammanlagd kostnad av 46,000 kr., och för den händelse ytterligare medel ställas ti11 förfogande för ändamålet, har uppgjorts en förteckning över sådana linjer, som i andra hand böra ifråga, komma vid utökning av turantal. Fös slaget upptager turökning på ett stort antal postlinjer på Gotland.
Beträffande de under postkontoret i Visby lydande linjerna bör postgången bli söckendaglig på följande: Hemse—Fardhem, Martebo—Stenkyrka, Roma kloster—Katthammarsvik, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö—Butte—Sudersand, Klintehamn—Robsarve—Klintehamn, När—Lau, Hemse—Alva, Källunge—L. Fole—Källunge, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Bäl—Hejnum, Katthammarsvik—Herrvik, Kräklingbo—Botvatte och Ljugarn—Ardre. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Dödsfall Frans Petter Hejdenberg.

Härmed tillkännagives att min älskade make och vår käre far och farfar Hemmansägaren Frans Petter Hejdenberg stilla insomnade idag i sitt 66:te levnadsår; sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Lau den 29 dec. 1936.
Margareta Hejdenberg.
Josef. Kristian och Linnéa.
Inga-Britt.

Sv. Ps. 478: 1.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Landsbygden. Lau.

LAU, 21 dec.
Lan J. U. F.-avd. höll förliden lördagskväll ordinarie månadsmöte. Som inledning höll ordf. ett kort föredrag om sparandets nytta och möjligheter på landsbygden varefter man övergick till förhandlingarna. Bland annat antogs då stadgar för den nybildade sparklubben. Styrelse för klubben är Axel Pettersson, ordf., Sigfrid Alström, kassör, samt Sigvard Larsson. Intresset för saken tycktes vara tämligen stort och ett 30-tal medlemmar anmälde sig redan vid starten. Mottagare för pengarna är Lau sparbank.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299

Till spelmanstävlingen å Lojsta slott

ha anmält sig 10 spelmän, Av dessa ära en trio, nämligen John Jakobsson, Birger Larsson och Karl Bergsten från Eksta, en duo, nämligen Edvin Levin, Ala, och Nils Kvarnstedt, Buttle, samt fem solister, nämligen Gustaf. Larsson, Lau, Emrik Melander, Lau, Arne Ekdahl, Dalhem, Erik Johansson, Dalhem (f. d. Bäckstäde), och Mauritz Ödahl, Lau.
Av de anmälda numren framgår, att många av de bästa och mest kända gotländska, polskorna, valserna och kadriljena komma att framföras. Själva tävlingen börjar redan 10,30 f. m., då prisbedömningen verkställer av rektor Richard Steffen, folkskollärare Emil Dalström och hr Karl Hägg. Musiknumren komma emellertid att framföras senare under dagen i festprogrammet.
Det finns förhoppningar, att gotlandsspelmännens grand old man, kantor Aug. Fredin, kommer att besöka festen. Han har nämligen, som förut nämts, inbjudits till Gotland under midsommarhelgen av Gotlands körförbund och lovat att om möjligt komma.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 17 Juni 1936
Nr 138

Hästpremieringarna 1936.

Ordnare:
Visby tisdagen 7 juli kl. 9 styckjunk. C. Thimgren Hemse (ardenner) onsdagen 8 juli kl. 9 lantbruk. Hugo Ahlsten Hemse (varmblodiga o, nordsvenska) torsdagen 9 juli kl. 9 lantbruk. Hugo Ahlsten Burgsvik fredagen 10 juli kl. 10 lantbruk. Efraim Larsson Sanda lördagen 11 juli kl. 9 lantbruk. Karl M. Pettersson Tingstäde måndagen 13 juli kl. 9 lantbruk. Chr. Jesperson Roma tisdagen 14 juli kl. 9 inspektor Sven Jesperson Lau onsdagen 15 juli kl. 9 lantbr. L. Jacobsson Kräklingbo torsdagen 16 juli kl. 9 löjtnant A. Gottberg Gerums korsgata fredagen 17 juli kl. 11 konsulent B. Ljunggren Anmälningssedlarna skola före den 25 juni vara insända till Hushållningssällskapets exped. eller avlämnade till någon av de förenämnda ordnare, som också tillhandahålla blanketter.
Handlingar rörande uppvisad hästs identitet och tidigare premiering skola medföras till prernieringsplatsen. Avgifterna för ardennerston, som stamboksföras, skola genast erläggas.
Hushållningssällskapet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Juni 1936
Nr 131

Entreprenadauktion

å kanalrensning hålles i Lau, myr lördagen, den 13 juni 1936 kl. 6 em.
Arbetet -gäller 1,854 m. rensning i de s. k. Lill- och Byände-kanalerna med ett innehåll av cirka 867 kbm.
Erforderliga handlingar ära tillgängliga hos Ragnar Larsson.
Ljugennes, Burs. Tel. Burs 24 a.
Samling sker å Lau gård.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Juni 1936
Nr 128