Födelsedagar.

Förre folkskolläraren i Lye H. P. Gardell, numera bosatt i Havdhem, fyller åttiofem år i morgon. Han är född i Lärbro och blev efter examen vid seminariet i Uppsala och vikariat på olika platser ordinarie lärare vid folkskolan i Lye i början av 1890-talet. I Lye verkade han i ett 40-tal år som lärare och innehade även en lång rad kommunala och andra förtroendeuppdrag. Det var också han som startade Lye konsumtionsförening, och sedan var dess föreståndare under tre decennier. Jubilaren har gjort sig känd som en synnerligen dugande lärare av den gamla goda stammen, sträng kanske, men rättvis och rättrådig och därför också uppskattad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Förlovning

— mellan lantbrukaren Gunnar Jakobsson, Stockvika i Öja, och fröken Signe Melin, dotter till hemmansägaren Kärl Melin, Rudvier i Öja, och hans make, född Mårtensson;
— mellan bilmontör Josef Jacobsson, i Björke, och fröken Astrid Rondahl, dotter till fanjunkaren Årvid Rondahl, Rodarve i Hogrän, och hans maka, född Thimgren;
— mellan jordbruksarbetaren Ingemar Peterson, Ekeskogs i Källunge, och handelsbiträdet fröken Maj-Britt Jakobsson, Källunge, dotter till lantbrukaren Nils Jakobsson, Ryftes i Fole, och hans maka, född Pettersson;
— mellan kontoristen vid vägstyrelsen Begon Karlsson, Lärbro, och fröken on Månsson, dotter till byggnadsarbetaren Nils Månsson, Slängs i Lärbro, och hans maka, född Pettersson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Förlovade

Gerhard Ahlgren Viola Eilasson
Rute. Rone.

Åke Torkelsson Vera Björkqvist
Klintehamn.

Eegon Karlsson Inga-Britt Månsson
Lärbro.

Ingemar Peterson Maj-Britt Jakobsson
Källunge.

Thore Löfqvist Inga-Britt Lundin
Visby.

Axel Appelfeldt Karin Liljegren
Västerås. Hogrän.

Ernst Olsson Ingrid Stenbom
Roma. Ala.
Julafton 1946.

Lars Pettersson Maria Svensson
Slite. Gothem.
Julafton 1946.

Erik Pettersson Greta Olofsson
Rone. Burs.
Julafton 1946.

Börje Ivarsson Ing-Marie Levander
Krokek. Grötlingbo.

Thore Johansson Maj-Britt Kasterman
Hemse. Stockholm.

Lennart Sennemark och Ingrid Bergström
Stockholm, Slite.
Julafton 1946.

Axel Lindvall Lydia Söderholm
Lidingö 2.
Julafton 1946.

Evert Nordén och Inga-Lisa Yttergren
Visby.
Julafton 1946.

Hans-Rune Larsson Irene Nordin
Rute. Uppsala.
Rute julafton 1946.

Rune Öster och Lisbeth Forsberg
Visby.
Julafton 1946.

Gunnar Jakobsson och Signe Melin
Öja. Öja.
Julafton 1946.

Bror Karlsson Eira Lundin
Rute. Visby.
Visby Julafton 1946.

Sune Essemyr Barbro Lawergren
Fårösund, Boge.
Julafton 1946.

Arne Lundgren Gerd Petersson
Slite. Kvarn.
Julafton 1946.

Gösta Engström Anni Larsson
Garda. Lau.
Julafton 1946.

Karl Erik Karlsson Sara Engström
Skövde.
24/12 1946.

Josef Jacobsson och Astrid Rondahl
Björke. Hogrän.
Meddelas endast på detta sätt.

Stig Strandänger och Florence Hultqvist
Stockholm 22 dec. 1946.

Gösta Johansson och Margareta Larsson
Etelhem. Hörsne.

Hans Lutteman Gulli Möcklin
Enskede Julafton.

Harald Svensson Kerstin Bäcklund
Stockholm. Åre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Förlovade

Magnus Ljungqvist
Ingrid Stengård
Visby.
Den 22 dec. 1946.

Aage Möller
Lilly Jacobsson
Stockholm. Visby.

Leo Rudberg
Gullan Karlsson
Rute. Lärbro.

Sten Lingvall
Eva Söderlund
Näs

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Fastighets- och Lösöreauktion i Lärbro.

LÖRDAGEN DEN 28 DEC. kl. 12 midd. låter Bröderna Almqvist, Angelbos, med anledning av jordbrukets upphörande genom auktion försälja: Kreatur: 4 st. prima mjölkkor i olika kalvställningar, en högdräktig modersugga, 16 st. höns, decimalvåg med vikter, slipsten, dragkärra, cykelkärra, ett parti stängselstolpar av järn, taggtråd, laggkärl, foderbetor och hö, 2 st. hundkojor, en stövarevalp, 8 mån?, handredskap m. m. 2 tnld myr av Liffride samt myr Angelbos 116.
Köpevillkor vid utropet. A lösegendomen betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 maj 1947 eller vid anfordran.
Lärbro den 19 dec. 1946.
JOHN W. ANDERSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Bröllop.

I lördags sammanvigdes i Gamleby kyrka rättaren Ingemar Mattson, Eldslösa, Gamleby, och fröken Ebba Eriksson, Gamleby, tidigare bosatta i Havdhem. Vigselfärrättare var kyrkoherde Olle Andersson. Bruden bar Gamleby kyrkas brudkrona.
— I Rute prästgård sammanviges på lördag stenarebtaren Stig Pettersson, Lärbro, och fröken Sonja Engström, dotter till fru Augusta Engström, File i Othem. Vigseln förrättas av prosten Anders Hedwall.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Från våra Gotländska bygder. Lärbro.

LÄRBRO.
Vägume syförening fick vid sin försäljning i Vägume skola glädja sig åt ett mycket talrikt deltagande, såsom det alltid brukar vara där. Kyrkoherden höll, sedan psalmen ”Bereden väg för Herren” sjungits, en betraktelse om Johannes Döparen, varpå försäljningen vidtog med kyrkvärden Heliodor Hellgren såsom utropare. Till en början lite trögt, blev det så småningom allt bättre fart på buden och inkomsten av syarbeten, kaffe, portioner och godsaker blev överraskande god. En kudde som utlottades vanns av fru Maria Pettersson, Pavalds, vilken omedelbart lämnade som frivillig betalning en sedel till dagens kassa. Det gällde också att gissa rätt namn på en docka. Psalmsång och bön avslutade kvällen.
Vid kyrkofullmäktiges sista sammanträde för året under ordförandeskap av kyrkoherde Coldemo, som också omvaldes till ordförande för tiden intill nästa års sammanträde, behandlades de lagstadgade ärendena. Till revisorer för kyrkans räkenskaper omvaldes enhälligt byggmästare Viktor Persson,, Högan, och kamrer Adolf Larsson med kassör Svante Pettersson o. handlanden Willy Runnander, Vägume, såsom suppleanter. Nästa års sammanträden skola hållas på dag och tid som ordföranden bestämmer och tillkännagivas genom anslag på kommunens anslagstavlor samt genom personlig kallelse på posten. Sist tackade ordföranden för det gångna årets samarbete och vände sig särskilt till de ledamöter, som efter nyvalen icke återkomma i fullmäktige och önskade ett gott slut på det gamla året och ett gott nytt år.
Omedelbart efter kyrkofullmäktiges sammanträde hölls pastoratskyrkostämma under samme ordförande. Till granskare av pastoratets räkenskaper och kassör valdes kamrer Adolf Larsson. Angelbos, och byggmästare Viktor Persson, Högan, och till deras ersättare kassör Svante Pettersson och handlanden Willy Runnander, Vägume. En anhållan frånstenarb. Anton Nilsson, Källstäde, att få friköpa ett tomtområde från lönebostället Rangvide tillstyrktes hos kommarkollegium. Beslöts att nästa års stämmor skola hållas i Lärbro kommunalrum på tid som ordföranden äger rätt att bestämma och skola stämmorna annonseras både i Lärbro och Hellvi genom anslag. Då ordföranden i kyrkofullmäktige i moderförsamlingen även är självskriven ordförande i pastoratskyrkostämman, behövdes här icke något val. Sedvanligt tack från ordföranden följde sist med tillönskan om ett gott slut på det gamla året.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Rattfyllerist.

Svea hovrätt har fastställt Gotlands norra tingslags häradsrätts utslag att döma B. Siggelin för onykterhet vid bilkörning till en månads fängelse: Han hade den 11 juli fört bil inom Lärbro och Slite, ehuru han var så påverkad av sprit, att det kunde antas att han ej på betryggande sätt kunnat föra bil.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Dödsfall Maria Pettersson.

Vår kära mor Maria Pettersson född Rubarth insomnade i dag stilla och fridfullt i sitt 81:a levnadsår. Sörjd och saknad av oss, syskon, syskonbarn, släkt och många vänner.
Vägume, Lärbro d. 16 dec. 1946.
SIGRID och HELIODOR
HENNING och EDLA
EMILIE

Barnbarnen

Var finns en kärlek som intill döden
står oförändrad i alla öden,
på denna jorden finns endast en,
en moders kärlek är det allén.
Och när detta öga ej skådar mer,
då känns som hade en sol gått ner.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Från våra Gotländska bygder. Lärbro.

LÄRBRO.
Lärbro kommunalfullmäktige höll i lördags eftermiddag årets tredje ordinarie sammanträde under ordförandeskap av trädgårdsmästare L. Röcklinger. Två ledamöter voro med godkänt förfall frånvarande.
Fullmäktige hade att taga ställning till anbud från kronan att inlösa ålderdomshemmet, och beslöt fullmäktige hembjuda nämnda fastigheter till inlösen för ett pris av kr. 56,950 under förutsättning att köpet avslutas före den 1 maj 1947, under tiden beräknas hyra efter kr. 2,610: 48 kr. pr år räknat.
Ansökan från Lärbro-ortens andels-tvättförening att få hyra tvättinrättningen bifölls, och skall hyran utgå med kr. 100 pr månad. Vidare beslöts i enlighet med den nya brandstadgan anställa en sotare inom kommunen, samt godkändes skolstyrelsens förslag att avlöningen till vaktmästaren vid Vägome skola skall utgå med 60 kr. pr månad. En avkortningslängd förelåg från 1937 års kommunalutskylder å kr. 718: 50, vilken summa beslöts avskrivas.
Till de olika nämnderna och styrelserna fastställdes arvoden i huvudsak oförändrade. Dagarvoden för valda ombud höjdes från 7 till 10 kr. jämte fria resor. Beslöts prenumerera på landskommunernas tidskrift för fullmäktiges ledamöter samt ordf. i de olika nämnderna och styrelserna.
I fråga om roteindelning beslutades att socknen skall indelas i fyra rotar. Till roteombud valdes hrr Tage Björklund, Angelbos, Hjalmar Pettersson, Källstäde, H. Hellgren, Vägome, och John Johansson, Nors. Arvode skall utgå med 25 kr. pr 100 invånare årligen. Följande val förrättades: I kommunalnämnden invaldes: hr Ragnar Pettersson, Storugns, med hr eHnry Pettersson, Storugns, som suppleant samt i skolstyrelsen fr. Karin Ohlsson, Banna, i fattigvårdsstyrelsen för fyra år hrr Hjalmar Pettersson, Källstäde, och Gustaf Nordberg, Koparve, med fru Gun Pettersson, Vägome, och hr Albin Liljeströmä som suppleanter. I barnavårdsnämnden omvaldes fru Maria Hellgren och hr Henry Grefberg, Angelbos, med hrr Karl-Gustaf Ahlberg, Angelbos, och Henry Petterssonä Storugns, som suppleanter. I nykterhetsnämnden invaldes samma personer som i fattigvårdssty- relsen. Till skogsbrandfogde utsågs hr Allan Hedberg, Skuttlings.
I kristidsnämnden omvaldes fru Tyra Pettersson, Prästgården, och hr H. Hellgren, Vägome, med hrr Albin Liljeström, Liffride, och Harry Eklund, Hammars, som suppleanter. Taxeringsnämnden fick följande sammansättning hrr H. Hellgren, Vägome, G. Gradelius, Bjers, Ragnar Pettersson, Storugns, och Sven Petterssen, Prästgården. Suppleanter hrr Otto Kellgren, Angel-bos, Artur Pettersson, Bjers, Helge Lindlöf, Storugns, och Karl Larsson, Storugns. Till kommunens revisorer valdes hrr Hilding Brandt, Storugns, och Svante Pettersson, Vägome, med hrr Adolf Larsson, Angelbos, och Willy Runnander, Vägome, som suppleanter. Att handhava skötseln av kommunens motorbrandspruta utsågs hrr Einar. Jakobsson, Koparve, L. Karlsson, Norrvange, Bror Östergren, Angelbos, Harry Karlsson, och Allan Söderdahl. Till att sammankalla första sammanträdet nästa år utsåg den nuvarande ordf. i fullmäktige.
Fullmäktiges ordf, tackade ledamöterna för gott sammarbete för det år som gått, samt önskade dem en god helg.
Bland de ledamöter som avgår i år märkes en hel del som tillhört fullmäktige en lång följd av år, såsom skräddaremästare John Ahnqvist, fru Tyra Pettersson och fanjunkare Th. Östman.
Vid kommunalstämman som hölls samma dag och under samma ordf. invaldes i sockenmagasinets styrelse Allan Hedberg, Skuttlings, samt till revisorer för sockenmagasinets räkenskaper hrr Tage Björklund, Angelbos, och Karl-Erik Andersson, Prästgården.
Till huvudmän i Lärbro sparbank utsågs hrr L. Röcklinger, H. Sundqvist, och Tryggve Cederkvist, Angelbos.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293