En intressant barnfest

blir det på Arbetareföreningens lokal i morgon kl. 2 på middagen, anordnad av ungdomslogen Visborg. Ett värdefullt program har sammanställts och bl. a. komma barnen från Staplebacke skola i Lärbro att uppträda med ett antal musiknummer. Deras prestationer ha förut väckt livlig uppmärksamhet under deras uppträdande på olika håll på ön och många stadsbor lära därför vara glada för ett tillfälle att få, höra dem. Vidare kommer en klass av folkskoleflickor under ledning av fröken Hård att framföra ett par sånglekar, instuderade till gymnastikkursen härstädes i november, och vidare komma även ungdomslogens egna flickor att uppträda. Det blir sålunda både omväxling i programmet och bra saker, varför arrangörerna borde kunna räkna på god tillslutning från allmänhetens sida.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1937
N:r 42

I har fört föreningsregister

hava nedannaninda dagar innevarande år intagits följande anmälningar, nämligen:

den 25 januari:
i styrelsen för Hablingbo mejeriförening utan personlig ansvarighet har i stället för Henrik Booberg invalts hemmansägaren Lars Nicklas Josef Smittarberg, Hallvards i Hablingbo, varjämte som suppleant i stället för Nils Ragnar Leonard Carlsson utsetts hemmansägaren Jakob Emil Seth Rangstedt, Sigleifs i Silte. Firman tecknas av Karl Jakob Gotthard Snöbohm och Karl Adolf Viktor Florström var för sig,

den 29 januari:
den 14 januari 1937 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens Lokalförening i Södra Väte med begränsad personlig ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Södra Väte, utgöres av Karl Josef Niklas Olofsson och Jonas Samuel Björkqvist, båda i Magnuse, samt Olof Hjalmar Hederstedt i Mölner, med Arvid Josef Emanuel Söderström i Hemse och Gustav Evald Kristoffer Nyström i Mölner, alla i Väte socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av Karl Josef Niklas Olofsson och Jonas Samuel Björkqvist var för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman genom skriftligt meddelande. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkommande tidning,
samma dag:
den 4 september 1933 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens lokalförening i Gothem med begränsad perooulkg ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska Lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Gothem, utgöres av Karl Vilhelm Sigurd Eriksson i Fjärdinge, Olof Petter Edvin Pettersson i Hintzer och Adolf Johansson i Busarve, med Karl Johan Mattias Silvin i Kyrkebinge och Niklas Oskar Fredriksson i Busarve, alla i Gothems socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av Karl Vilhelm Sigurd Eriksson och Olof Petter Edvin Pettersson vår för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma. minst 8 dagar före stämman genom tillkännagivande i minst en på Gotland utkommande tidning. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkomenande tidning,

den 2 februari:
den 15 november 1936 antogos stadgar för Föreningen Havdhems Folkets-Hus utan personlig ansvarighet, som har till ändamål att genom förhyrande av lokal samt köp eller byggande av hus mot betalning tillhandahålla Havdhems arbetare och närstående organisationer lämpliga lokaler. Styrelsen, som har sitt säte i Havdhem, utgöres av Alex Jakob Emanuel Östergren, Gustav Henning Hall, Karl Oskar Johansson, Erik Nilsson, Nils Verner Romin, Edvin Karl Theodor Kalströrn och Gottfrid Laurentius Klas Larsson, alla i Havdhem, med August Herman Nicklas Larsson, Arnold Viktor Emanuel Bodin, Urbarn Elieser Johannes Löwenborg och John Gunnar Fredrik Romin, alla i Havdhem, såsom suppleanter. Firman tecknas av Alex Jakob Emanuel Östergren och Karl Oskar Johansson i förening. Räkenskaperna avslutas den 31 december varje år. Kallelse till sammanträde tillkännagives senast 8 dagar före dess hållande genom anslag å föreningens anslagstavla och genom kungörelse i minst en av platsens tidningar. övriga meddelanden kungöres genom anslag å anslagstavlan,

den 3 februari:
å sammanträden den 26 april och den 3 november 1936 har beslutats ändring av 10 4 av de för Gotlands konsumtionsförening u. p. a. gällande stadgar,
samma dag:
å sammanträden den 30 december 1935 och den 26 juni 1936 antogos ändrade stadgar för Lärbro Mejeriförening utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att driva mejerirörelse i Lärbro socken samt att av föreningsmedlemmar och andra uppköpa mjölk och försälja mejeriprodukter samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna sker av styrelsen genom anslag i mejeriet. Kallelse till föreningsstämma skall ske minst 8 dagar före stämmans hållande. Styrelsen, som har sitt säte i Lärbro, utgöres av Karl Johan Konrad Bergbohm, Sigfride i Rute, Nils Roland Andersson i Takstens, Adolf Percy Falk, Kännungs i Hellvi, Karl Johan Sigurd Hallgren, Pavalds i Lärbro, och John Martin Viktor Nilsson, Norrbys i Lärbro, med Olof Oskar Theodor östman, Glästäde i Lärbro, och Karl Nicklas Svante Almqvist, Lilla Vägome i Lärbro, såsom suppleanter. Firman tecknas av Nils Roland Andersson ensam.
Visby i landskansliet den 11 februari 1937.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41

Dödsfall Emilia Karlsson.

Härmed tillkännagives att vår kära maka och moder Emilia Karlsson stilla avled den 17 februari kl. 9:30 f. m. i sitt 70 levnadsår; sörjd och saknad.
Hägvide i Lärbro den 17 februari 1937.
J. F. Karlsson.
Barnen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40

Andelsslakteriets distriktsmöten.

Lärbrodistriktet hade i går sitt sammanträde å kommunalrummet i Lärbro under ledning av agronom G. Gradelius. Såsom representanter för andelsslakteriets styrelse närvoro dir. Edv. Wahlgren, Visby, och nämdeman Percy Falk, Kärnungs i Hellvi.
Till ortsombud utsågos: för Rute K. Bergbom, Sigfride, suppleant O. Ahlqvist, .Albya för Fleringe V. Karlsson, Skymnings, suppl. K. Klasson, Skymnings, för Hall B. Westberg, Norrbys, suppl. O. Pettersson, Hägvards, för Hangvar A. Andersson, Austers, suppl. V. Björkander, Kassle, för Lärbro Th. Svensson, Kejlungs, suppl. G. Gradelius, Bjers, för Hellvi Fr. Mardi, Sudergårda, suppl. J. Hellström, Kärnungs, för Othem, A. Hellgren, Othemars, suppl.
L. Jacobsson, Spillings, för Bunge Edv. Widgren, Mattise, suppl. Hugo Häglund Hägur.
Efteråt dryftades det förut omnämda kommittéförslaget rörande åtgärder mot försäljningar av slaktdjur under sken av livdjurshandel, varvid mötet beslöt uttala sig för förslaget och rekommendera detta vid den kommande föreningsstämman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40

Taxeringslinjer.

Uti de i fredagsnumret omnämda taxeringsgrunderna för Lärbro samt Hangvar och Halls pastorat har en felaktighet uppstått, så att i stället för ”Avdrag för kost åt personal i jordbruk” bör rätteligen stå ”Värdering av kost och husrum åt personal i jordbruk”, vilket värde (vid taxering av vederbörandes arbetsinkomst) skulle beräknas till ifrågavarande 340 kr. pr år för fast anställd personal, har man bett oss påpeka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 7 febr.
Vägarna tjurförening hade i lördags e. m. sitt årssammanträde hos lantbr. Svante Ahnqvist, Vägome. Att leda dagens förhandlingar utsågs kontrollassistent John W. Andersson.
Årsräkenskaperna föredrogos och beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Föreningens inkomster och utgifter balanserade på en summa av kronor 1,188. I betäckningsavgifter hade inbetalts kr. 512 för 139 kor. Betäckningsavgifterna bestämdes i likhet med det gångna året till kr. 3,50 för medlemmars kor och kr. 4 för övriga kor. Foderlegan beslöts skall utgå med kr. 365 pr år räknat.
Till styrelseledamöter valdes hrr L. Lindström, Hammars, Adolf Falk, Vägome, och Svante Ahnqvist, Vägome. Styrelsesuppleanter blevo hrr Otto Kellgren, Norrbys, och J. Nilsson, Hammars. Revisorerna omvaldes, nämligen hrr Konrad Ahlberg och Emrik Söderström, Vägome, med A. Herlitz, Vägome, som suppleant.
Efter förhandlingarnas slurliöll kontrollassistent John W. Anderson, ett anförande om tuberkulosens bekämpande med de Bangska och Ostertagska metodernas tillämpning. Talaren påpekade att vid misstänkta fall av juvertuberkulos bör veterinär omedelbart tillkallas, emedan mjölken innehåller tuberkelbaciller, vilka kunna smitta människor, som förtära mjölk efter dessa kor. Vid tvångsnedslaktning för ifrågavarande sjukdom utgår ersättning av statsmedel. Medicinalstyrelsen har nu till k. m:t ingått med förslag om att djur, som reagerat för bovin tuberkulos över tre års ålder skola förses med reaktionsmärke i höger öra, samt att där 75 proc. av besättningarna reagerat samtliga djur där skola förses med reaktionsmärket. Vid den därefter följande diskussionen framhölls att tuberkulinundersökningarna ej alltid voro tillförlitliga.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1937
N:r 31

Lösöreauktion vid Nyhamn i Lärbro.

LÖRDAGEN DEN 18 FEBRUARI KL. 11 F. M. låter FRU HILDA SJÖKVIST med anledning av fastighetens försäljning medelst offentlig auktion försälja hela sitt värdefulla lösöre, varav må nämnas: 1 st. chiffon», 1 tvåmans imperialsäng, ett linneskåp, matsalsbord och andra div. bord, bokskåp, divan, flera st. soffor och byråar, gung- och andra stolar, lavoar, kommoder, flera st. lampor, gardiner, div, kopparkärl, separator, glas och porslin, div. trasmattor, 1 Husqvarna jaktgevär, 1 damcykel, div. laggkärl m. m., m. Hyvelbänk och div. snickareverktyg, brandstegar, potatis och betor, 3 st. goda mjölkkor 1 olika kalvställningar, 3 st. 5 månaders grisar, dragkärra och kälkar, 1 parti bräder och fyrkantvirke i olika dimensioner.
Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 september 1937 eller vid anfordran med vanligt äganderättsförbehåll.
Hall i februari 1937.
Oskar Pettersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 4 febr.
Gemensamma taxeringslinjer. På onsdagen hölls härstädes ett förberedande sammanträde med taxeringsnärnden i Lärbro pastorat, varvid också beslutades att en del viktigare riktlinjer för taxeringen skulle i förväg fastställas till ledning för deklaranterna.
Sålunda beslutades att värdet av hyresfri bostad skulle i normala fall beräknas efter 50 kr. pr möblerat och med eldstad försett rum. Naturaförmånerna från jordbruksfastighet fastställdes i likhet med förra året till i genomsnitt 200 kr. pr vuxen person och 150 kr. för minderårig under 16 år. Avdrag för kost åt i jordbruket fast anställd driftspersonal skulle beräknas till 340 kr. och för legodagsverkare till 365 kr. pr år.
En viktig fråga för de norra socknarna är frågan om stenarbetarnes resor till och från arbetsplatsen, vilka ibland kunde vara ganska långa. Det beslöts, att taxeringsnämden skall medgiva avdrag för cykelslitning samt fördyrade levnads-och mathållningskostnader för de arbetare, vilka ha sina ordinarie arbetsplatser belägna på ett avstånd av mer än 2 km. från hemmet. Följande avdrag skulle tillämpas i förhållande till vägens längd: 2-5 km. 80 kr.; 5-8 km. 90 kr.; 8—.10 km 100 kr.; 10-15 km. 120 kr.; 15-20 km. 150 kr.; 20-25 km. 170 kr. Liknande beslut har fattats av taxeringsnämden i Hangvars pastorat och i stort sett sammanfaller det även med, vad som tillämpas i Rute pastorat, vadan likformighet föreligger för hela norra Gotlands industridistrikt.
Värdeminskning för bilar skall räknas efter 15 proc. för personbilar och 20 proc. för lastbilar, allt av anskaffningsvärdet. Avskrivningsplan skall dock bifogas deklarationen angivande år och kostnad för anskaffningen samt tidigare avdrag, vidare bör under året körd väglängd uppgivas.
Fiskare, som önskar värdeminsknings-avdrag för redskap, bör också avlämna en motsvarande plan.
För undvikande av ändring av deklarationerna uttalades det som önskvärt att de skattskyldiga vid avgivande av sina deklarationer följde de av taxeringsnämden angivna normerna, vilka i stort sett sammanfalla med de föregående år tillämpade bestämmelserna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Göta Lejon

De båda glädjespridarna Fyrtornet o. Släpvagnen i
Glada Gossars Galaföreställning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 2 febr.
Avdelning 79, Lärbro, av Framtidsförbundets sjukkassa höll söndagen den 31 jan. årsmöte under hr Svante Hellgrens ordförandeskap. Ars- och revisionsberättelsen föredrogs, varpå full och tacksam ansvarsfrihet beviljades för det gångna räkenskapsåret. Av årsberättelsen framgick bl. a., att 31 nya medlemmar ingått under året. Vid årsskiftet omfattade avdelningen 246 medlemmar. Räkenskaperna hade omslutit 6,081: 95 kr. I sjukhjälp hade utbetalats 5,104: 50 kr., i moderskapshjälp 149 kr. Nettobehållningen var 523: 85 kr. Att representera avd. vid det kommande distriktsmötet valdes hrr Svante Hellgren, Knut Söderdahl och Villiam Pettersson. Upp-bördsmöten skulle hållas hos kassören 1 o. 2 söndagen i mån. kl. 14-18.
Till styrelse valdes: ordf. Svante Hellgren, Vägume, kassör: Gustaf Nordberg, Skuttlings, sekr.: Nils Niklasson, Angel-bos, med Knut Söderdahl, Titus Jakobsson och Valter Höglund som suppleanter, samtliga omvalda. Till revisorer omvaldes Fred Gardell, Kejlungs, Villiam Pettersson, Banna, och Elis Pettersson, Prästgården, med Gösta Karlsson och Otto Smedberg som suppleanter. 10 sjukbesökare utsågos. Till uppbördsman för Storungs med omnejd valdes Knut Söderdahl.
Mötet beslöt göra ett uttalande, att personer tillhörande erkänd sjukkassa, ej borde tillhöra icke erkänd kassa. Härpå avslöts mötet med ett tack av ordföranden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27