Sjukdom

bland nötkreaturen har utbrutit i Lärbro socken. Länsveterinären afreste dit igår.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juli 1876
N:r 52

Om egendomen Takstens försäljning

skrifver Jönk. tidn.: Genom Lorentz Ljungdahl i Säfsjö bar Knut Björkman försålt den vackra egendomen ”Takstens” på Gotland till handl. C. J. Nelin i Norrköping med gröda och inventarier att genast tillträdas för ett pris af 61,400 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juni 1876
N:r 48

Egendomsförsäljning.

Egendomen Takstens i Lärbro socken är jämte inventarier af landtbrukaren Björkman för obekant pris såld till handlanden Melin från Norrköping. Tillträdet sker genast.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Juni 1876
N:r 46

Ny busslinje.

Slite—Roma järnväg har fått länsstyrelsens tillstånd till linjetrafik å allmänna vägarna mellan Slite och Lärbro järnvägsstationer förbi Othems kyrka samt Glästäde och Banna i Lärbro.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

På grund av uppdelning i boet

mellan Wilhelmina och Karl Hugu Eriksson, Längers i Helvi, kommer auktion att hållas därstädes lördagen den 1 september kl. 3 e. m., å dan så väl fasta som lösa egendomen.
FASTIGHETEN UTGÖRES av 7/128 MANTAL med därå uppförda man- och ladugårdsbyggnader.
LÖSEGENDOMEN, utgöres av en vallack 12 år, vagn, harvar, plogar, m. m.
Å lösegendomen lämnas 3 månaders betalningsanstånd för godkände inropare, andra betala kontant eller vid anfordran.
Å fastigheten erlägges en femtedel kontant eller ställes fullgod säkerhet. Övriga bestämmelser bliva före auktionen tillkännagivna. Inteckning underlätta köpet.
De som äro ägare i boet eller hava annat intresse däri skola gin rätt bevaka och samlas före auktionens början kl. 2,30 å e. m. å auktionsplatsen för att sin talan föra och rätt bevaka.
Lärbro den 15 augusti 1934.
Carl Berg.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lösen

för fynd att lyftas å Landskansliet af: Carl Westergren vid Buters i Eskelhem 10 kr. för 1 jernsvärd, Olof Olofsson Kulstäde i Vall 4 kr. för 1 spjutspets af jern; Albert Dahlström vid Bönders i Klinte 3 kr. för en klotformig sten, en aflång af naturen bildad sten m. m.; Emma Jacobson och Lars Niklas Jacobson 8 kr. för 1 bronsspänne och en spjutspets af jern; Emanuel Segerström Kullsarfve i Källunge 4 kr. för en jernyxa; Carl Olsson Wiakels i Sjonhem 3 kr. för en jernyxa; enkan Anna Fahlstedt å Lilla Fohle i Fohle 4 kr. för en stenyxa; J. Wisselgren Stora Ryftes i Fohle 4 kr. för en jernyxa; Albert Johansson Qvie i Endre 12 kr. för spännbucklor m. m.; Anders Geselius Gisslauser i Lårbro 6 kr. för en sköldbuckla af jern och en half skafteelt af brons; drängen Jacob Oscar Johansson Råby i Hejdeby 4 kr. för en stenyxa; Joh. Olsson S:t Mickelgärds; Weskinde 4 kr. för en steoyxa; Gustaf Pettersson i Djurängen under Roma kungsgård 10 kr. för beslag af brons; Anders Lindqvist Sojvide i Sjonbem 12 kr. för ena lerkruka och bitar af d:o m. m.; Anders Gust. Persson å Buskevik i Westerhejde 12 kr. för bronsspännen m. m.; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 2 kr. för en nyare skära af jern m. m; Erik Gustaf Stenqvist i Hemse 24 kr. för spännbucklor m. m. af brong och 2 mynt af silfver; Thomas Klintström Kommunds i Gammelgarn 2 kr. för en nyckelring (?) af koppar; Oscar Olofsson Russhage i Stenkyrka 3 kr. för en skadad spännbuckla af brons; Gabriel Söderberg Hallegårda i Halla 1 kr. för en modern parerstång till ett svärdfäste; Carl Westergren ä Sigvards i Eskelhem 12 kr. för perlor, jern- och bronssaker; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 3 kr. för en liten spännbuckla af brons; Märten Pettersson Suderbys i Gothem 4 kr. för ett hängsmycke at ben; Johan Pettersson Hallfoser i Dalhem 2 kr. för ett skadadt spänne af brons; Lars Persson Lyrungs i Lye 2 kr. för ett bronsbeslag; Otto Wessman i Fohle 1 kr. 50 öre för ett kufiskt silfvermynt; Olof Nilsson Lunds i Tingstäde 4 kr. för ett bronsspanne, ett kufiskt mynt, m. m.; Johanna Heldt å Siffedarfve i Eskelhem 3 kr. för en modern liten menniskobild af koppar; arbetaren Nilsson i Visby 4 kr. för en beukam och en bit af ett djurs horn funna i Visby; Wilhelm Wahlqvist Lindartve i Ekeby 2 kr. för en bit af ect bronsspänne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

De borgerligas kandidatlista

till kommunalfullmäktige vid nästkommande valperiod fick vid sammanträde å kommunalrummet i Lärbro i går följande utseende under partibeteckningen »Samlingslista». Landstingsman J. O. Geselius, Angelbog, hr John Ahnqvist, Angelbos, lantbr. Sig. Hellgren, Pavalds, folkskoll. K. Hemmelin, lantbr. Albin Jansson, Ringvide, Th. Östman, Glärstäde, Albin Liljeström, Iiffride, Magnus Pettersson, Sudervange, montör J. Berg, Norrvange, bygga. V. Persson, Källstäde, lantbrukarna Emrik Söderström, Vägume, Johannes Nilsson, Hammars, Gunnar Hellström, Gisslauser, G. H. Wahlén, Koparve, Joh. Nilsson, Norrbys, Adolf Falk, Vägume, Otto Kellgren, Norrbys, kamrer Adolf Larsson, Angelbos, samt lantbrukarna Jos. Engström, Banna, och O. Godman, Hägvide.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Sparbankerna.

Länsstyrelsen har fastställt Lärbro sparbanks beslut, att av bankens vinst för år 1933 anslå 75 kr. till inköp av biblar åt församlingens konfirmander, 100 kr. till tandvård vid församlingens folkskolor, 100 kr. åt logen 3898 Lärbro Enighet för bedrivande av nykterhetsverksamhet, 100 kr. till inköp av ny orgel i Lärbro kyrka eller event ombyggnad av den gamla samt 200 kr. till elektrisk lampa i omedelbar närhet av vägskälen vid Klorsby i Lärbro.
— Länssityrelsen har likaledes fastställt Bunge sparbanks beslut, att av bankens vinst för år 1933 anslå 200 kr. till Bunge skolbibliotek, 200 kr till Fårösunds skyttegille, 500 kr. till kulturhistoriska museet i Bungle samt 800 kr. till byggnadshjälp åt mindre bemedlade.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179

Under skämt och lek.

Då båtsmannen Johan Hägvide från Lärbro i fredags, efter att under aftonens lopp hafva varit på jagt, vandrade hemåt till sina på Kappelshamn bosatte föräldrar, mötte han några bekanta från Kappelshamn, bland hvilka sjömannen Nilsson, och snart började hela sällskapet ”leka”, dervid Hägvide, naturligtvis ”på skämt”, riktade bössan mot Nilsson, hvilken senare fattade om pipan för att rycka den till sig, hvarvid hanen fastnade i Hägvides tröja samt nedföll och affyrade skottet, som träftade Nilsson i bröstgropen. Den tillkallade läkaren lemnar föga hopp om Nilssons vederfående. — När skola en gång våre jagtlystne ungdomar lära sig att handtera bössan, hvilken de dock älska att, till föga skräck för djuren, släpa med sig öfver skog och mark?

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 April 1876
N:r 32

Hushållningssällskapet.

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott har till sällskapets ledamöter i egnahemsnämden för fyra år omvalt f. riksdagsmannen Hugo Karlström, Mörrby i Lokrume, och . lantbrukaren Anton Jakobsson, Bölske i Eke; samt nyvalt lantbrukaren John Malmros, Kvie i Martebo, efter direktör Nils Broander, som undankett sig återval.
Till personliga suppleanter för de ordinarie ledamöterna valdes agr. A. G. Olofsson, lantbrukaren R. Kahlström, Lill-Atlings i Atlingbo, och landstingsman J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro.
Till ledamöter i styrelsen för Kemiska stationen för tre år valdes landshövding Rodhe och lantbrukaren Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo, efter bankdirektör Rudolf Wallér och apotekare N. Sandström, som undanbett sig återval, och till suppleant utsågs agronom A. G. Olofsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298