Nya fastigheter.

Överlantmätaren Vidar Holmbäck i Visby föreslår hos kammarkallegium benämningen Ungesinitts nr 2 på den fastighet, som bildats genom sammanläggning av fastigheterna 13/96 mtl Liknatte 17 och 1/8 mtl Ungesmitts 1 4 i Stenkyrka socken.
Samtidigt föreslås namnet Koparve nr 2 på den genom sammanläggning av 9/32 mtl Koparve 1 20 och 1,0530 hektar av fastigheten Liffäde 1 11 nybildade fastigheter i Lärbro socken. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Förlovade

John Jacobsson, Stenkyrka och Ingeborg Enström, Gotl, Kaik.

Karl Johansson, Lärbro och Elsa Westöö, Rute. Midsommarafton.

Eric Svensson, Visby och Lilly Jakobsson, Hogrän.

Helge Pettersson, Visby och Esther Johansson, Roma.

Arvid Olsson och Svea Jakobsson, Vallstena.

Karl Nordström, Halla och Vera Lindkvist, Katthammarsvik.

Ivar Laurin, Lau och Agnes Pettersson, Eskelhem.

Thure Olofsson, Lye och Linda Gardsten, Etelhem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Exekutiv auktion,

som förrättas hos arbetaren Aug. Myrsten, Takstens i Lärbro, måndragen den 20 innevarande juni klockan 1 e. m. kommer att i drev ordning utsökningslagen stadgar till försäljning utbjudas följande från förenämnde Myrsten utmätta lösegendom, nämligen:
1 ko omkring 7 år, 1 kviga, omkring 1 ½ år, 1 gris, omkring 5 månader, 1 rotfruktsskärningsmaskin, 1 spetsplog, 1 vändplog, 2 arbetsvagnar för enbet samt 1 par arbetskälkar för enbet.
Betalningen skall erläggas kontant vad klubbslaget.
Slite i landsfiskalskontoret den 9 juni 1932.
e. f.
F. Stengård.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138

Dödsfall. Maria Helena Björklund

Att Gud i sitt allvisa råd idag kL 10 f. m. behagat hädankalla Hushållerskan Maria Helena Björklund i sitt 79 levnadsår; outsägligt sörjd och saknad av mig; varder harmed släkt och vänner tillkännagivet.
Storsåg i Lärbro den 15 juni 1932.
Carl Larsson.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 juni 1932
N:r 137

Arbetslösheten.

Lärbro kommuns arbetslöshetakommitté rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att antalet anmälda arbetslösa vid senaste månadsskiftet uppgick till 48, därav 37 familjeförsörjare. Utsikterna på arbetsmarknaden äro för framtiden till ytterlighet mörka. Stenindustrien ligger nere på norra Gotland. Kommittén har hos länsstyrelsen gjort framställning om igångsättande av vägarbete Lärbro—Kappelshamn men ännu ej erhållit svar därpå.
Inom Sjonhems socken var antalet anmälda arbetslösa vid samma tid 10, av vilka 7 voro försörjningspliktiga. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 juni 1932
N:r 131

Idrott och sport.

Stadslöpningen.
Visby I. F. arrangerar i morgon sin årligen återkommande stadslöpning. Denna tävling har för varje år mottagits med allt större intresse, synnerligast då från landsbygden. Det är ju lagen fråss landsorten som »göra» tävlingen. Förra året hade man dessutom, lyckats förvärva. Järva från Stockholm, som emellertid i år uteblir, trots att laget har sin första plats att försvara. Järvas uteblivande betyder dock denna gång intet, enär man lyckats skaffa en ännu bättre ersättare i Matteuspojkarna, som ha en given första plats i huvudtävlingen. Segrare i gotländska klassen bör väl återigen Västkinde bliva. Detta lag räknar med att vara en halv minut snabbare i är än föregående år. Så alldeles säkert att Västkinde segrar är det inte. Visby, I. 18 och Bro komma med under ett sådant lopp. Intressant skall bli att se om Visby kan återtaga platsen som bästa inhemska lag.
Medan stadslöpningen pågår spela två kombinationer, fotboll på Gutavallen. Det är lag ur södra och norra sederna. Man minns sedan föregående år vilket intresse denna match lyckades skapa. Det var nästan publikrekord med huvudparten av åskådare från landsbygden. I laget från söder spela, tre bröder Boberg från Hablingbo. Därjämte ha Ljugarn tre och Roma samt Havdhem vardera två spetare och Hemse en. Norra laget ser starkare ut med fem spelare från Slite, fyra från Rute samt en från vardera Othem och Lärbro. Vi skulle tro det blir en jämn match med chans för norr till knapp seger.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Vägen blir icke allmän.

Länsstyrelsen har avslagit en ansökan från Waldemar Siltberg m. fl. i Lärbro att den c:a 4 km. långa enskilda vägen från landsvägen Lärbro— Fårösund till bygdevägen Lärbro kyrka—Hellvi kyrka måtte »iordningställas» såsom allmän väg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126

Till folkskollärarinna

vid Vägume folkskola i Lärbro har folkskolestyrelser därstädes bland två sökande enhälligt antagit fröken Gunborg Olson, Linneryd.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126

Sjuttiofem år

fyller på måndag handlanden John Bäckvall i Lärbro.
— Sextio år fyller i morgon bilägaren K. J. Andersson härstädes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 juni 1932
N:r 125

Hushållningssällskapet anordnar jordbrukskurser.

Kulturingeniör Bauman från Svenska Mosskul turföreningen håller med början den 1 mars föredrag i ett flertal socknar om växtodling och betesdrift på myrmarker. I Viklau, Guldrupe och Björke hållas föredragen i anslutning till hushållningssällskapets 3-dagars jordbrukskurser, en nyhet i så måtto, att en av de tre lantmannaveckorna utbytts mot dessa 3-dagars jordbrukskurser, vilka bli fyra till antalet. Kurserna äro givetvis en motsvarighet till lantmannaveckorna, men deras program är avsett att läggas så, att man mera tar hänsyn till aktuella ordbruksfrågor, företrädesvis då de ekonomiska. Två lantmannaveckor ha som bekant hållits i Lärbro och Lye, och det är nu den tredje lantmannaveckan, som utbytts hot de ovannämda kurserna. Vid de senare komma föredrag att hållas omväxlande av ingenjör Bauman, länsjägmästaren, jordbrukskonsulenten och husdjurskonsulenten. I Björke kommer dessutom trädgårdskonsulenten att föreläsa.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1932
N:r 44