Lanthamnarna.

Kylleyhamnarna (tiden 21 nov. – 15 dec.) An komna fartyg: till S:t Olofsholm: Den 24 nov.: bogs.-ångf. Viking, J. Ljungström, Sundsvall, tom; pråm Bard, L. Pettersson, d:o, d:o; den 26: ångf. Allenstein, K. Horn, Königsberg d:o; den 29: bogs.:ångfart. Frej, E. Söderberg, Sundsvall, d:o; pråm T. B. 386, R. Lindavist, Hudiksvall; d:o: mgal. Ete, J. Isaksson, Konehamn, d:o; den 5 dec.: mskon. Vineta, G. Samuolsson, Nakskov; d:o; den 6: mgal. Ete J. Isaksson, Norrköping, d:o; pråm T. B. 377, J. Carlsson, Gävle, d:o; den 9; mfart. Oaxen Alfa, E. Carlsson, Västervik, d:o; den 15: ångf. Allenstein, K. Horn, Libeck, d:o; till Smöjen: den 21 nov.: skon. SR G. Olsson, Aarhus, tom; den 25: mskon. Erna, J. Andersson, Ronneby, d:o; d:o Örnen, F. Persson, Sölvesborg, d:o; den 28: pråm T. B. 387, R. Carlander, Sundsvall, d.o; den 29: d:o T. B:.395, J. Pettersson, Ljusne, d:o; den 5 dec.: ångf Holland, C. Schumacher, Malmö, d:o.
Avgångna fartyg: från S:t Olofsholm: Den 24 nov:: bogs-ångt. Viking, J. Ljungström, Sundsvall, tom; Bard, L. Pettersson, Härnösand. kalksten; den 29 ångf. Allenstein, K. Horn, Königsberg, d:o; bogs.-ångfart. Frej, E. Söderberg, Sundsvall, tom; den 30: pråm T. B. 386: R. Lindqvist, Gävle, kalksten; den 1 dec.: mgal. Ete, J. Isaksson, Norrköping, d:o; den 6: mskon. Vineta, C. Samuelsson, Vargön, d:o: mgal. Ete, J. Isaksson, Norrköping, d:o: den 7: pråm T. B. 377, J. Carlsson, Gävle, d:o; den 9: mfart. Oaxen Alfa, E. Carlsson, d:o, d:o; från Smöjen: den 22 nov.: skon. Kennedy, G. Olsson, Sundsvall, skrot; den 25: mskon. Erna, J. Andersson, Ronneby, kalksten; den 26: d:o Örnen, F. Persson, Sundsvall, d:o; den 28: pråm T. B. 387, R. Carlander, Söderhamn, d:o; den 1 dec: d:o T. B. 395, J. Pettersson, d:o; d:o; den 6: ångf. Holland, C. Schumacher, Memel, d:o.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 december 1932
N:r 297

Hamntaxorna prolongeras t, v.?

Kommerskollegium hemställer hos k. m:t om förordnande, att nu gällande taxor å hamnavgifterna i Visby, Burgsvik, Fårösund, Herrevik, Härta, Kappelshamn, Katthammarsvik, Klintehamn, Klintsbrovik, Kylley, Ljugarn, Rone, Rute, Slite och Västergarn ävensom taxan å grundpenningar vid lastageplatsen Bungenäs må gälla tills vidare även under år 1933, därest nya taxor icke kunna hinna träda i tillämpning före årets ingång. Taxorna utlöpa med innevarande års utgång och framställningar om nya taxor ha ingivits till kollegium, men hinna icke slutbehandlas före 1932 års utgång.
Även för Furillens lastageplats utlöper gällande taxa med årets utgång, men någon framställning om ny har ej inkommit, och lär ej heller vara att förvänta. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Från hamnen.

Igår avgingo ms. Meteor, Berndtsson, till Södertälje med cement, ms. Komet, Pettersson, till Södertälie med cement och ångf. Vidzeme, Miller, till Höganäs, tom.
Idag avgick ms. Ragnar, Olsson, till Kylley, tom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Utprickningen vid Gotland.

I veckans nummer av Underrättelser för sjöfarande återfinnas en del uppgifter angående ändringar i utprickningen vid Gotlands kuster, vilka komma att vidtagas i vår. Ändringarna bestå i indragning av en del prickar vid Ar, Salvorev, Fårösund, farleden från sjön till Kylley, Katthammarsvik och norra farleden till Ronehamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Hamnstyrelserna

på Gotland bestå nu af följande ledamöter:
för Fårösund: Handlandena E. J. Grabb och J. H. Nyman samt Tullinspektoren B. J. Lagerheim;
för Slite: Handlandena J. A. Bachér och F. Nyström samt Byggmästaren C Henne;
för Rohne: v. Konsuln L. Cramér, Handlauden C. J. Broander och Tullinspektoren J. G Bergenstjerna;
för Klinte: Handlandena C. Smitterberg och R. Snöbohm samt Tullinspektoren C.
J. Berggrén; och
för Burgsvik: v. Konsuln C. J. Bæckström, Handlanden J. T. Jacobsson och Tullinspektoren A. von Schantz;
samt till föreständare:
för Kylley: Handlanden A. Edman,
för Kappelshamn: d:o C. Westöö,
för Ljugarn: d:o J. G. Claudelin,
för Katth:svik: — d:o V. Ericsson, och
för Westergarn: Tullinsp. J. Hesselqvist.
Sedan handl. C. Westöö afsagt sig ofvanstående uppdrag, hafva kungl. m:ts bef. till föreståndare för Kappelshamns landthamn utsett och förordnat tulluppsyningsmannen, fil. dokt, J. F. Hagström.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 31 December 1875.
N:r 103.

Tullverket

En tillsyningsmanstjänst vid tullkammaren i Trelleborg sökes av bl. a. N. E. Engström i Kylley. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 december 1932
N:r 285

Stenjättarne på Gotland.

STENJÄTTAR PÅ GOTLAND.

Bland de egendomliga naturföreteelser, hvilka icke äro så sällsynta på Gotland, intaga de s. k. stenjättarne ett framstående rum. Också hafva dessa egendomligt smala, höga, bergfasta kalkstensblock hvilka i synnerhet förekomma på öns östra kust, och hvilka bilda dessa ”jättar”, från långliga tider tillbaka tilldragit sig naturforskarens uppmärksamhet, och man vet att de, alltifrån biskop Wallins tid varit bekanta under det betecknande namnet ”stonjättarne”. — Linné begagnade samma benvämning. I sin gotländska resa säger han om stenjättarne vid Kyllej, i närheten af Slite, att de hade ”4 å 6 famnars höjd, stälde i rad liksom rudera efter kyrkor och slott”. När man var ett stycke ifrån dem sågo de ut som stoder, bröstbilder, hästar och jag vet intet hvad för spöken. Ofelbart är, att alla dessa tillförne varit ett kalkberg, men sedermera, då hafvet ännu stod nästan så högt, som de, och allt vidare, till dess det lemnade deras rötter, blifvit slipade, sönderskurna och formerade af hafvets svallande och brusande vågor till den skapnad de nu äga.” Brunius omtalar äfven i sin Gotlands Konsthistoria dessa klippstycken såsom ”lemningar af kalkberg, hvilkas lösare delar blifvit af hafvets brytningar bortsköljda och finner dem «dels likna ruiner af fasta borgar och grofva torn, dels uppstå såsom starka pelare” och hålla från 15 till 40 fot i höjd. ”På högra sidan om vägen, ungefär en halt mil från Slitehamn till Gothem, står icke långt från stranden en mängd dylika klippstycken, hvaribland ett liknar en pelare, som har en klumpformig fot och en uppåt afsmalnande kapitäl. Denne pelare, som är ganska smal, håller ungefär 30 tot i höjd.” Det är denna grupp, belägen 1/8 mil från Boge kyrka, som här bredvid finnes aftecknad. Företagen mätning af den högsta pelaren gaf 32 fots höjd.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 11 September 1875.
N:r 72.

Gotlandslotsarnas hemvägsersättning nästa år.

K. m:t har förordnat, att lotsarnas hemvägsersättning även under år 1933 skall utgå med 50 proc. förhöjning vid distanslotsning. Även för lotsning i lotsled eller tillfällig lotsled skall förhöjning av hemvägsersättningen alltjämt utgå. Denna har för följande lotsplatser & Gotland fastställts till 80 proc., nämligen Visby, Fårösunds, Kylleys, Slite, Ljugarns, Ronehamns, Burgsviks och Klintehamns lots platser. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Ändringar i utprickningen vid Gotland.

Vid vårutprickningen år 1933 kommer enligt lotsstyrelsens beslut ett stort antal prickar vid Gotlands kuster att indragas, Sålunda skola tre vid Salvorev befintliga svartmålade prickar försedda med vitt bälte och ballong indragas från och med nästa år. Vid Fårösund kommer en slätprick att indragas, i farleden från sjön till Kylley, en kryssprick, två kvastprickar och en slätprick, vid Katthammarsvik en kvastprick samt vid Stenrännan i norra farleden till Ronehamn två slätprickar och tre kvastprickar. Dessutom kommer en slätprick vid denna farled att ersättas med kvastprick. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278