Ny fastighet.

Överlantmätaren Vidar Holmbäck i Visby hemställer hos kammarkollegium om fastställelse å namn å den nya fastighet, som bildats genom
sammanläggning av lägenheten Kräklinga 1 20 129/16384 mtl Kräklings 1 18, 7/1024 mtl Tings 1 11 samt 30,8330 hektar från Tjängvide 1 8, allt i Kräklingbo socken. Fastighetens ägare hr J. E. Andersson har föreslagit något av namnen Dalby, Hagarum eller Hagastart. Enligt överlantmätarens mening synes namnet Hagrum eller Hagrummet vara att föredraga (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Foderauktion i Buttle.

TISDAGEN den 28 JUNI kl. 4 e. m. försäljes, vid Olof Larsson, Altheime, höskörden på cirka 60 tnld vall.
Utrop sker i mindre lotter samt i sin helhet
SAMLING SKER i TUNMYR nära Buttle kyrka.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till första nästkommande oktober, andra betala vid anfordran.
Kräklingbo i juni 1932.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140

En lyckad skyttedag.

Tävling om kronprinsens pokal i Anga.
Gotlands nationalbeväring och Gotlands skytteförbund hade i går anordnat skjutningar i Anga. Tack vare det trålande sommarvädret och de trevliga arrangemangen blev dagen en verkligt lyckad skyttedag.
Huvudtävlingen gällde som bekant kronprinsens vandringspokal, som förvaltas av nationalbeväringsförbundet och om vilken årliga tävlingar anordnas för velocipedpatruller. Dessa samlades i år vid Högbro i Halla kl. 8-10 f. m. och inalles anmälde sig 14 patruller om 8 man. Dessa startades med 10 min:s mellanrum och hade till uppgift att förflytta sig till Anga för att möta fientlig landstigning därstädes. Patrullerna använde dels vägen över Norrlanda, dels vägen över Sjonhem. Efter framkomsten till Anga, insattes patrullerna i tur och ordning i skjutning i terrängen öster om Bendes gård, där deras uppgift var att tillbakakasta fientligt infanteri och kulsprutetrupper, varvid patrullerna stödde sig på eget fingerat infanteri. Fienden representerades av 17 a 18 figurer och varje patrull hade 7 min:s tid till sitt flisfogande. Desamma genomförde också. sina uppgifter på, ett erkännansvärt sätt.
Resultatet fastställdes genom beräkning av antalet träffar, antalet träffade figurer, poängberäkning för det taktiska uppträdandet hos befälhavare och patrull o. s. v.
Kronprinsenen vandringspokal erövrades av Bara skgs patrull I med 72 p., varefter följde 2) Havdhems II med 68 poäng, 3) Fide, 67 p.; 4) Fårö, 64 p., och 5) Havdhem III, 62 p.
Till jämförelse må nämnas, att de fem första pristagarnas resultat i fjol låg mellan 91 och 72 poäng. Skillnaden orsakas av svårare terräng i år och därav följande lägre träffresultat, medan det taktiska uppträdandet i år kunnat värdesättas något högre än i fjol.
Samtidigt pågingo under hela dagen till framemot 4-tiden enskilda fältskjutningar med 6 skott mot vart och ett av 4 mål, nämligen helfigur, krypande figur, 1/3 figur och hjälmmål. Avstånden voro korta och det goda skjutvädret gjorde skjutningen ganska lätt, men i densamma hade dock inlagts tidtagning såväl för intagande av eldställning som för skjutningens verkställande. Även en extratävling hade anordnats med 5 skott mot ringad 1/4-figur.
Inalles deltogo skjutningarna 208 Skyttar. Det bästa resultatet va??? i enskilda fältskjutningen av A. Pettersson, Dede, med 23 träffar och i extratävlingen av fanj. J. Ahlström med 6/60. Som ledare stodo major Schoug och kapten Jeppsson, medan målanordningarna gjorts av kapten Lindeborg med tredje kompaniet.
Expeditionen var förlagd till lantbr. Ernst Bendelin, Bandes, där även lottorna slagit upp sitt kvarter och utövade sin uppskattade verksamhet. Hit anlände också på eftermiddagen infatnterimusikan, som till den samlade allmänhetens förnöjelse utförde konsertmusik.
KL 6 kunde prisutdelningen äga rum. Denna förorättades av militärbefälhavare överste G. M. Törngren, vilken jämte sin fru, nu chef får de gotländska lattorna, hela dagen med stort intresse följt övningarna och tagit del av de gjorda anordningarna. Först utdelades de persionliga pris, som de gotländska landstormsmännen erövrat vid den nyligen hållna rikslandstormstävlingen i Linköping. Dessa voro:
i avståndsbedömning: Gunnar Broström, Fårö (Värmlands lstfds. hederspris), G. Georgsson, Väte, (Västmanlands landstormskvinnors hederspris), G. Siltberg, Visby, Östgötes hederspris), G. Nilsson och H. Uhlander, Visby, samt Ch. Hansson, Kräklingbo, (silverjetonger) samt Ax. Sundberg, Hemse (bronsjetong), i pistolskjutning: B. Larsson, Fårö, och M. Elfving, Visby, bronsjetonger) samt i orientering: A. Larsson, Fårö, (disp. J. Svennfeldts hederspris).
Beträffande de övriga pristagarna hänvisa vi till de prislistor, som framdeles komma att införas.
Senare på kvällen Fortsatte musikkåren att spela vid Bendes, där en stor mängd unga och äldre från socknen voro samlade. Hela dagen präglades av feststämning och gott gemyt. Ledningen för tävlingarna uttalar också sin glädje över, det tillmötesgående, som visades från markägare och värdfolk samt från hela socknen, varigenom tävlingarna i år kunnat förläggas till denna natursköna och utmärkta terräng.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 juni 1932
N:r 134

Uppköp av remonter

har under de senaste dagarna ägt rum här i länet, på lördagen i Hemse och i går här i staden. Därvid har för statens räkning inköpts 33 hästar, nämligen av följande personer:
A. Jakobsson, Bondarve i Levede. sto (fallet efter Bilbouquet — Maibowl — Effronté 900 kr.; B. Siltberg. Urgude i Sproge, vall. (Veller — Hellas — Effronté) 1,000 kr.: G. Danielsson, Strands, Burgsvik, sto (Veller — Hellas — Modell) 900 kr.; L. H. Matsson. Mattsarve i Sproge, sto (Veller — Kattenau — Jojo — Murillo) 1,000 kr.: A. Andersson, Oppegårds i Vallstena, vall. (Bruleur – Wolffgang – Hannibal). 950 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, vall. (Sandow XX — Washington — Wolffgang — Solitair) 1,100 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, vall. (Pikör — Corsänger — Zulu — Pollux) 1.200 kr.; A. Olsson, Norrbys i Hejdeby, sto (Pikör — Alsund — Tapper — Tartar) 1,000 kr.; bankdir. A. Dahlbäck, Visby, sto (Adanie — Birger Jarl) 1,200 kr.; E. Klint, Annelund, Visby, sto (Bruleur — Coriamus — Kabal — Davout) 1,050 kr.; A. Vedin, Fole prästgård, vall. (Sandow XX — Camord — Elffronté) 1,000 kr.; bankdir. H. Wiman, Nygårds, sto (Sandow XX — Nogard — Irmino Belisair) 1.150 kr.; löjtn. C. O. Pettersson. Smitts i Stenkyrka, sto (Pikör — E’claireur — Effronté — Balder) 900 kr.; O. Ahlin, Simunde i Hejde, sto (Pikör — Lothar — Acarius — Caroussel) 1.100 kr.; E. Wikström, St. Tollby i Fole, vall. (Bruleur — Pikör — Hartstein — Tapper) 1,100 kr.; A. Eriksson. Medebys i Ekeby, vall. (Bruleur — Coriamus — Falkirk XX — Warrenby XX) 1.150 kr.; L. Pettersson, Sicklings i Klinte, sto (Lorwatus — Regulas — Janitschar — Illinois) 1.000 kr.; Rosendals A.-B. sto (Sandow XX — Creso XX — Reform XX — Speculation XX) 1,050 kr.: V. Larsson, Kysings i Vall, sto (Bruleur — Pikör — Olymp) 1,000 kr.; G. Dahlström, Österby, Visby. sto (Pikör — Camord — Teheran — Lorenzo) 900 kr.; V. Jakobsson, Bringes i Norrlanda, sto (Bruleur — Alsund — Teheran — Tartar) 1,100 kr.; Hj. Johansson, Tings i Kräklingbo, vall. (Pikör — York — Rostrum — Le Cygre XX) 1,100 kr.; H. Klingvall, Tibbles i Hejdeby. vall. (Bruleur — Pikör — Lorvansen – Stallmeister) 1200 kr.; O. Nilsson, Stenstugu i Bro, sto (Pikör — Jorus — Turf — Ischlums) 1,000 kr.; kapten A. Hylander, Vidunge-Stenstugu i Dalhem. vall. (Bruleur — Baltimore — Lorheim — Hannibal) 1,100 kr.; nämdeman B. Jespersson, Roma kloster, vall. (Sandow XX — Hartstein — Labrador) 1,200 kronor; nämdeman B. Jespersson. Roma kloster, vall. (Sandow XX — Kabal — Indus — Hohenzollern) 1,050 kr.; A. Söderdahl, Valda i Eskelhem sto (Bruleur — Corvettino) 1,200 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, sto (Bruleur — Nicus — Narcissus — Dundas), avelssto 1,200 kr. E. Pettersson, Unsarve i Halla, sto (kör — Kabal — Effronté) avelssto, 1,200 kr.; E. Hansén, Norrbys i Follingbo, sto (Bruleur — Alsund — Loving — Amadeus — Hannibal) avelssto, 1,400 kr.; A. Söderdahl, Valda i Eskelhem, sto (Lorvatus — Le Cygne XX —Minnessänger), avelssto), 1.400 kr.; C. Lövgren, Puser i Fröjel, sto (Veller —Camord — Incognito — Elffronté), avelssto, 1,200 kr.
De fem sistnämda skola kvarstanna i avel på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129

Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Vårtingets sjätte sammanträde. Ordf. t. f. hovrättsfiskalen Bertil Bach).
En körkortslös bilförare
bötade 20 dagsböter å 1 kr.
— En annan person, bom kört bil i trafik utan tillstånd, fick punga ut med 20 kr.

För olaga gårdfarihandel
stod en person tilltalad. Svar. anförde, att han tog upp order för en fastlandsfirma men erkände, att han i samband med detta även försålde en del småsaker såsom kängsnören o. d. Han fick böta 20 dagsböter á 1 kr. Samme person hade även uppträtt överlastad på allmän väg, vilket kostade honom 15 kr.

En mejerska
hade underlåtit att uppvärma till kreatursföda avsedd mjölk och fick härför böta 15 kr.

För vårdslös framfart
med lastbil är som bekant en chaufför från Kräklingbo åtalad. Svaranden bestred vid ett föregående rättegångstillfälle åtalet, vilket han även gjorde nu. Han ansåg det hela vara ren olyckshändelse. Åklagaren hade inkallat tre vittnen. Det ena av dessa hade åkt med svaranden. Vittnet hade Mycket svårt att komma ut med språket och förklarade sig inte komma ihåg något. Till slut medgavs dock, att svaranden hållit en fart, som nog översteg den normala. De två övriga vittnena hade sett svarandens bil strax före dikeskörning vid Röstade. Båda ansågo, att hastigheten varit mycket hög, omkring 60 km/tim. Målet överlämnades från båda sidor och åklagaren yrkade ansvar på svaranden för vårdslös körning och för att han haft tre passagerare i förarehytten. Domen lydde på 150 kronors höter plus skadestånd åt målsägaren med kr. 567:50.

Den för fylleri och misshandel
tilltalade gårdfarihandlaren Nils Pettersson från Västkinde hade igår att återigen svara för sina bravader. Han förklarade fortfarande, att han vid tillfället i fråga varit så berusad att han fullständigt tappet minnet. Åklagaren hade inkallat två vittnen. Det ena vittnet hade åsatt slagsmålet mellan svar. och den knivskurne. Vittnet hade ej sett, att svar. hade kniv under själva slagsmålet, men strax efter hade han hållit i en uppfälld vanlig fickkniv. Vittnet trodde icke, att svaranden varit så berusad, som, han nu låter påskina. Det andra vittnet hade hört svaranden såga att han knivskurit den ifrågavarande personen.
Pettersson dömdes till 4 månaders fängelse för misshandel under försvårande omständigheter samt till 25 kronors böter för fylleri.

Den för olaga pilsnerutakänkning
åtalade innehavarinnan av Slite hotell frikändes, under det att en å hotellet anställd servitör fick böta 25 kr.
— En handlande hade gjort sig skyldig till liknande förseelse och fick böta 20 kr.

Anmäl utlänningarna.
En lantbrukare dömdes till 5 kronors böter, emedan han icke anmält en hos honom anställd Svenskbybo.

En hundskatteskolkare
fick bota 10 kr. och förständigades att utge dubbel hundskatt.

Slagsmål i Ljugarn.
En sjökapten och dennes fosterson hade att stå till svars för misshandel av en byggtnästare i Ljugarn den 14 maj. Det hela kan sägas vara en följd av indragningen av Ljugarns lotsplats. Sjökaptenen hade nämligen åtagit sig lotsningen in till Ljugarn, vilket tydligen inte fallit målsägaren på läppen. Denne hade en morgon kommit och gratulerat till lotsutnämningen men samtidigt uttryckt som sin menning, att det var skam att »en gammal gubbe» fått platsen. Dessutom lär han ha hängrinat försmädligt. Man kan ju knappast undra på, att sjömansblodet började svalla och sal knuffade svaranden till sin antagonist. DA inträdde sonen på arenan nach försökte mäkla fred men Hetta fick endast till resultat, att även han blev förgrymmad och måtta de ett par hurringar mot misägaren, som dock endast t räffadeS på halsen. Svarandena hade inkallat ett vittne, vars berättelse överensstämde med deras egna uppgifter. Vittnet hade även efter uppträdet besiktigat målsägaren s befanns icke ha några märken efter målsägaren, utståndna strapatserna. Svarandena anförde, att de försökt få saken uppgjord i godo men ftnålssägaren hade förklarat sig »ge tusan» i den saken. De båda kämparna sluppo undan med en femma per man i böter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129

Dödsfall. Mathilda Maria Augusta Larson

Att Gud i sitt allvisa råd hemkallat vår kära syster Mathilda Maria Augusta Larson, i sitt 81 levnadsår; djupt sörjd av oss, syskon och syskonbarn, varder härmed tillkännagivet.
Kräklingbo den 28 maj 1932.
Anton och Per Larson.

Dödsannons

Jag längtar av allt hjärta
Att saligt skiljas hän
Från all min nöd och smärta
och bli hos Gud, min vän;
Jag önskar hädanfara
Från sorger, flärd och brist
Och evigt, evigt vara
Hos Dig, O, Jesu Brist.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124

Landsfiskalerna.

Till landsfiskal i Visby distrikt har transporterats och förordnats landsfiskalen i Slite distrikt Th. Holmqvist.
Till ordinarie landsfiskal i Slite distrikt har samtidigt utnämts och förordnats t. f. landsfiskalen Tyko Hanéll.
Extra landsfiskalen i Hemse O. Hallin har förordnats till landsfiskal därstädes.
Till landsfiskal i Kräklingbo distrikt har förordnats t. f. landsfiskalen Rolf Sewed Tigerhielm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Norra häradets extra vägstämma i dag.

Vägförbättringar kommer med anbud. Frågan bordlägges.
Extra vägstämma har i dag hållits å tingsstället Allekvia i Endre med väghållningsskyldige i Gotlands norra härads väghållningsdistrikt. Stämman, som leddes av ordföranden, kapten Fredrik Nyström i Slite, tag sin början vid 11-tiden.
Sedan anteckning av de närvarande skett och röstlängd upprättats och godkänts — av densamma framgick att 470,624 fyrkar voro representetade — föredrogs vägstyrelsens yttrande rörande utförande av följande vägrätningar utan hinder av att statsbidrag ännu ej beviljats, nämligen vid Båls Allvar, vid s. k. Karlskogsvägen, vid Vidunge i Dalhem, vid Torsburgsvägen i Kräklingbo, vid Mörby i Lokrume, vid Svejde vät, vid a. k. Bunkhagmyr i Vänge, vid Stava i Barlingbo och vid Gane utfartsväg. Styrelsen hemställde härvid att stämman måtte tillstyrka dessa arbetens utförande. Det skulle betinga ett pris av sammanlagt 40,000 kr. Efter en kort diskussion, varvid bl. a. uttalades ett tack för vägstyrelsens och länsstyrelsens initiativ, tillstyrktes förslaget.
Därefter kom man till den stora frågan för dagen, nämligen huruvida Vägförbättringar eller vägstyrelsen skulle ha sommarunderhållet fr. o. m. 1933, då entreprenadkontraktet med A. B. Vägförbättringar utgår med innevarande år.
Ordföranden meddelade, att i går inkommit ett erbjudande från A. B. Vägförbättringar. Detta förslag, som upplästes, hade styrelsen ansett vara av j3ådant slag, att man borde skjuta på frågan och ej avgöra den i dag.
Hr O. A. Björkander, Björkarve i Björke tackade styrelsen för initativet i frågan. Det kan ej gå på det här viset, Kunde det bli kontroll över vad Vägförbättringar gör, behövde vi kanske ej ha så bråttom. Förordade vägstyrelsens företas att skjuta på frågan.
Landshövdingen: Det är en ganska svår fråga att knäcka. Jag har besttämt lutat åt att tiden nu skall vara mogen i för vägstyrelsen att ta vägunderhållet i egen regi. Men jag har den uppfattningen, att klandret mot Väggförbättringars sätt att sköta vägunderhållet är överdrivet. Det finns nog att anmärka, men jag har dock hört, att det är en himmelsvid skillnad mot förr. Det har angnärkts såsom ett allmänt fel, att det påföres för litet grus. Det är kanske riktigt, men uppfattningen är att det fordras mer grus än i verkligheten behövs. Vägarnas skötsel är ju ett rent vetenskapligt spörsmål. Det är oekonomiskt att kasta ut för mycket, men därmed ej sagt allt det är så. Aro verkligen vägarna så uselt skötta som en del hålla före? Med ytterligare kontroll tror jag man skall komma fram till ett bra resultat med en entreprenör. Det är ju frågan om entreprenör eller icke och det är en ekonomisk fråga. Kunna vi få ett för ass fördelaktigt kontrakt som blir billigare än am vi bade det i egen regi, skulle man då ej kunna ta de event. nackdelarna mat att få de ekonomiska fördelarna? Det är dock en viss fördel om, vi få ett någorlunda gott entreprenadanbud, och sedan få en bättre kontroll an förut. Få vi ett sådant kontnalst vet vi vad vi ha för gummor att röra oss med. Men detta här anbudet från Vägförbättringar att de skullee tillbaka hälften är ju fördelaktigt. Få vi några sådana här vintrar få vi ju igen några tusen.
Jag håller för troligt att Vägförbättringars anbud är bra under förutsättning att det får behålla hela Gotland. Därför vare det viktigt få överlägga med representanter för södra häradet, och kfå ett detaljerat kontrakt — med kontroll — utarbetat, bl. a. att den grusmängd de åtagit sig verkligen blir utkörd på vägarna. Jag liksom vägstyrelsen har blivit rätt så tveksam när anbudet kom. Det gäller lust utformningen av ett kontrakt, och kan man få garantier för att etrusmängderna bli utkörda kan man ,ju tärfka på saken. Jag tycker det är ett klokt förslag från vägstyrelsen angående överläggningar och väga fördelar mot nackdelar.
Hr Björkander betonade, att kommer Vägförbättringar att ha det i 5 år till kan det komma att heta -försämring- i stället. Det går inte att skrapa så mycket som är gjort.
Hr E. Svensson, Diskarve i Roma, ville säga att han personligen alltid varit för att vägstyrelsen skulle taga hand om underhållet. Det är aitt A.-B. Vägförbättringar tar am goda del först, sen få vi icke så mycket. Skulle det ej kunna bli Mera grus för de pengar Vi offra få vi skylla oss själva. Om vi kunde få bättre kontroll är frågan den är bolaget sådant att det går att pressa? Jag ville be att ombuden i dag tänkte på vägstyrelsens förslag. Föreslog att stämman gick med på detta förslag med uppskov.
Hr E. Norman, Möllbos i Halla, påpekade även, att kontrollen varit mycket dålig, eärskilt.vad beträffar grundförbättringen vägen Högbro—Roma kyrka.
Ord föranden: Vi har större möjligheter nu.
Hr C. G. Bolin, Ytlings i Bro: Det är grusets beskaffenhet det även hänger på. Jag har sett när Vägförbättringar lägger på. Det blir som när fruntimmerna strör ut till hönsen. Det måste vara makadam inunder så vägarna bära. Det skulle vara bättre om vägstyrelsen tar det dyraste kostar, ja då vet man vad som är gjort. Men vi kunna ju dock tänka på saken.
Hr Wallin Stenkyrka framhöll, att det kan väl ej vara tu tal om att vägen — åtminstone ut på norr — blivit bättre. Jag Vill inte precis kassera Vägförbättringar. Visserligen påköres lite grus, men det är kanske, som landshövdingen sa att man vill påföra för mycket. Tal. påpekade, att i Stenkyrka voro vägarna bra. Yrkade på att för ytterligare utredning saken förklarades vilande en månad.
Hr J. F. Bendelin sade sig alltid haft den uppfattningen, att vägstyrelsen skulle ha underhållet. Det allmänna klagolmålet har varit att det påförts för lite grus. Skall det bli klok väg inlåste det läggas grus på sidorna också. Det skulle makadamiseras på sidorna också så det går igenom. Jag för min del kommer alltid att rösta för att vägstyrelsen skall ha det Själv.
Ytterligare ett antal talare yttrade sig i debatten.
Då tvekan förefanns huruvida beslut om ajournering av stämman kun de anses lagligt, beslöt stämman i stället att bordlägga frågan till en extra stämma, som skall hållas senast den 22 mars.
Till suppleant i vägskyrelsen för innevarande år efter avlidne landstingsmannen Adolf Wedin valdes landstingsmannen Ernst Svensson, Diskarve i Roma.
Stämman, som var besökt av ett 40-tal ombud, avslutades därefter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1932
N:r 43

Vid landfiskal Jacobsons grav

å Kräklingbo kyrkogård nedlades i går kransar av landsfiskal Tigerhielm från landsfiskalerna och av nämdaman O. Thomasson från närademännen vid norra häradsrätten. Vidare talade kyrkoherde H. Björkqvist i Hablingbo i vännernas vägnar och folkskollärare K. A. Hall framförde en avskedshälsning från församlingsbor i Kräklingbo.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42