Vid val till kyrkoherde

i Eskelhems pastorat i söndags erhöll kyrkoherden i Kräklingbo T. F. Budin, som innehade första förslagsrummet, högsta röstantalet. Närmast honom kom v. pastor J. Ehrenström i Endre.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juni 1876
N:r 48

Valrörelsen.

Bondeförbundets förbundssekreterare Bernhard Näsgård höll i går föredrag i Kräklingbo i samband med en av Kräklingbo—Östergarns S. L. U.-avdelning anordnad fest i en äng vid Kräklings. Festen hade fått god tillslutning.
Senare på dagen talade redaktör Näsgård vid ett möte i Barlingbo.
Nästa söndag talar riksdagsmannen K. A. Ryberg i Dalum vid möten i Havdhem och Eksta efter att på lördagskvällen ha talat i Alskog. Han kommer att ersätta riksdagsmannen Georg Nyblom, vilken blivit förhindrad att komma till Gotland.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Gotlands Missionsförening

anordnar fr. o. m. onsdagen den 22 t. 0. m. lördagen den 25 augusti tältmöten i prästgårdsängen i Kräklingbo. Mötena äga rum varie afton kl. 8, och på söndagen den 26 hålles först högmässa i kyrkan kl. 12, varefter mötet fortsätter i tältet kl. 3 e m. Talare bli kyrkoherde Thulin och predikant Hedman.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Sedan undertecknad förordnats

att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av den s. k. Tings myr tilhöre hemmaren Fole, Hagrummet, Hejdeby, Kräklings, Tings och Österby uti Kräklingbo socken och hemmanen Ala annex, Botvatte, Bjerges, Gurfiles, Gyhle och Lauritze uti Ala socken av Gotlands län, så kommer sammanträde av synemännen att hållag hos lantbrukaren M. Wiman, Tings, lördagen den 8 september 1934. kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
Visby den 17 augusti 1934.
På tjänstens vägnar:
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Anslutningen till andelsslakteriet.

Resultaten från teckningsarbetet för Gotlands Andelsslakteriförening äro: Ala 87 proc., Barlingbo 98, Dalhem 75, Endre 85, Etelhem 98, Fardhem 85, Fole 85, Garda 84, Havdhem 96, Hamra 79, Kräklingbo 91, Lojsta 82, Lokrume 97, Lummelunda 99, Mästerby 89, Norrlanda 93, Silte 94, Sproge 92, Västergarn 76,
Västerhejde 100 proc.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Kräklingbo mejeri

hade i går extra bolagsstämma, varvid ett par vid ordinarie bolagsstämman beslutade stadgeändringar konfirmerades. Vidare beslöts att till stävjande av margarinkonsumtionen införa en avgiftsplikt av 2 öre pr liter levererad mjölk för de mejeriets leverantörer, som befinnas använda margarin. Böterna avdragas vid månadslikviderna och fördelas med lika delar på mejeriet och anmälaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Att Gotlands Norra Härads-Rätt

genom utslag 11 April 1876, i förmågo af 19 kapitlet 4 § ärfda Balken, förklarat Hemmansegaren Hans Klingvall vid Kräklings i Kräklingbo socken omyndig samt ställt honom under förmyndare inseende af undertecknad får jag härmed tillkännagifva med åtvarning för allmänheten att icke inlåta sig med honom i några affärer, emedan desamme icke af mig komma att godkännas.
Fjels i Anga, 12 Maj 1876.
OLOF NILSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Maj 1876
N:r 37

Hästmönstring.

Genom beslut på lördagen här k. m:t anbefallt uttagning inom flertalet av landets hästmönstringsområden av hästar och hästfordon för krigsmaktens första behov i enlighet med den nya lagen. Uttagningen, vilken skall äga rum såväl detta som nästa år, skall bl. a. omfatta sex av Gotlands — nio hästmönstringsområden, nämligen Burgsviks landsfiskalsdistrikt; Klintehamnsdistriktet; Kräklingbo distrikt; samt Visby landsfiskalsdistrikt. Inom samtliga dessa områden blir det uttagning detta år, i Kräklingbodistriktet samt Sproge, Eksta, Fröjels, Klinte, Hejde, Sanda och Väte kommuner även år 1935. I allmänhet kommer uttagningen att ske utan föregående besiktning, i Burgsviks samt en del av Klintehamnsdistriktet dock först efter besiktning. Uttagningen skall som regel gälla åren 1935—38. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Omläggning av yttertaket på Kräklingbo kyrka.

Byggnadsstyrelsen meddelar till pastorsämbetet i Kräklingbo församling, att styrelsen intet har att erinra mot, att yttertaket på kyrkan omtäckes med samma taktäckningsmaterial som det nuvarande, nämligen rött tegel. Emellertid bör riksantikvarien i god tid underrättas före arbetets igångsättande för att bli i tillfälle att under arbetets gång företaga konsthistoriska undersökningar. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179

Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO. 31 juli.
En anslående högtidlighet ägde rum i söndags på Kräklingbo kyrkogård, då stoftet efter framlidne lektor Albert Gardell i Karlstad gravsattes. Efter ps. ”501: 1-2 spelades Händels Largo för violin och orgel, varefter kyrkoherde C. J. Björkander häll ett kort minnestal och framhäll den avlidnes rika personlighet och hans varma kärlek till fädernebygden, dit hans urna nu farts efter eldbegängelsen. En släkting, kantor Per-Inge Enwall, slang därefter »O du som ser» av Hammarskjöld, varefter den högtidliga akten avslutades med ps. 484: 4. Under det Aases död spelados på fiol och orgel utbars urnan, och samtliga närvarande reste till Kräklingbo prästgård, där gravsättningen försiggick. Vid graven talade f. landstingsmannen Hi. Johansson, Tings, och kantor K. A. Hall i Kräklingbo. Folkskollärare Alb. Gardell frambar till sist makans, moderns och syskonens tack.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177