Lärareval i Kräklingbo

Extra kyrkostämma med Kräklingbo församling hölls på söndagen, varvid som enda ärende förekom beslut om församlingen skulle förklara sig nöjd med ende sökanden till förenade folkskollärare- och organisttjänsten i församlingen, Sven Lewedahl. Kyrko- och skolråd hade tidigare förklarat sig nöjda med sökanden och församlingen å kyrkostämma röstberättigade medlemmar beslöto nu enhälligt i överensstämmelse härmed. Den sökande har sålunda valts till folkskollärare och organist i församlingen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Dödsfall.

I en ålder av 75 år avled på lördagen korgmakaren Oskar Nyberg i Kräklingbo. Den bortgångne, som närmast sörjes av barn och barnbarn, och allt sedan födelsen varit delvis lam i båda benen, har gjort sig känd som en stillsam, allvarlig och idog man, väl förfaren i sitt yrke, en hantverkare av gamla stammen, som endast lämnade ifrån sig välgjorda och vackra arbeten, vilka också gjort honom mycket uppskattad. Redan som ung kom han till slöjdskolan i Visby och etablerade sig sedan som korgmakare. Han har också lärt ut många till korgmakare. Under senaste året har han emellertid varit klen till hälsan och icke som förr kunnat ägna sig åt sitt gamla hederliga hantverk.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Dödsfall Oskar Nyberg

Vår käre fader Korgmakaren Oskar Nyberg avled stilla i sitt hem lördagen den 27 aug. 1938 i en ålder av 75 år; sörjd av oss och barnbarn.
Kräklingbo den 29 aug. 1938.
BARNEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Födelsedagshyllningar.

På sin sextioårsdag i dag har lantbrukaren G. H. Wahlén, Koparve i Lärbro, blivit livligt och hjärtligt hyllad. Redan före kl. 5 på morgonen och efter att först familjen framfört sina lyckönskningar, infann sig en deputation av vänner med en violinist i spetsen och bringade jubilaren sin hyllning samt överlämnade en vacker blomstergrupp jämte ett guldur med åtföljande adress från vänner i Lärbro och Gothem. Även telegrafiska lyckönskningar ha under dagens lopp ingått likaså flera blomsteruppsatser. I afton ger jubilaren supé i sitt hem för ett antal inbjudna.
— Hemmansägaren och kyrkvärden Nils Ekman, Ekeskogs i Kräklingbo, som i dag fyller femtio år, har blivit föremål för livliga hyllningar och uppvaktningar. Vid 7tiden i morse samlades släktingar och vänner samt kyrko- och skolråden med kyrkoherde Laurell i spetsen vid Ekeskogs och sjöng den vackra psalmen Härlig är jorden ete. Direktör K. A. Hall framträdde så och frambar Iyckönskningar från, skolstyrelsen, hembygds föreningen, skytteföreningen och mejeriet samt andra nämnder och sammanslutningar. Till femtioåringen överlämnades bl. a. en vacker blomsteruppsatts, en salongsspegel i rococo, kandelabrar, diverse silverpjäser och den nya psalmboken.
Under dagens lopp har jubilaren dessutom hyllats av olika deputationer, släktingar och vänner.
I eftermiddag ger jubilaren middag för ett hundratal inbjudna gäster i sitt hem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO.
Kräklingbo kyrkoråd beslöt vid sammanträde på lördagen att höja kyrkans brandförsäkring från 80,000 till 125,000 kr.
Vidare beslöt kyrkorådet att för sin del förklara sig nöjd med den ende sökanden till organisttjänsten i försämlingen, folkskollärrae Sven Lewedahl samt föreslå kyrkostämman att likaledes förklara sig nöjd med den ende sökanden.

Gotlands Allehanda
Tisgen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Femtio år

fyller på tisdag den 23 d:s hemmansägaren och kyrkovärden Nils Ekman, Ekeskogs i Kräklingbo. Han är född i Kräklingbo, där han sedan 1929 är kyrkovärd. Han är vidare skolkassör, skiftesgodeman sedan 1928, huvudman i Kräklingbo sparbank, ordförande tröskbolaget och styrelsesuppleant i mejeriet. Åren 1921—24 var han även ordförande i fattigvårdsstyrelsen och var även en tid revisor i sparbanken. Personligen en stilla och försynt man har hr Ekman gjort sig allmänt aktad och omtyckt samt förvärvat många vänner.
— Femtio år fyller torsdagen den 25 augusti lantbrukaren Rudolf Johansson, Östergårda i Tofta.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO.
Jordfästning.
Å Kräklingbo kyrkogård vigdes på söndagen stoftet efter hemmansägaren Lars Petter Ferdinand Pettersson från Foler till den sista vilan.
I sorgehemmet samlades den bortgångnes anhöriga och vänner till en andaktsstund, varefter man färdades till kyrkogården.
Efter klockringning sjöngs unisont ps. 586: 1—3, varefter kyrkoherde A. Laurell förrättade jordfästningen. Efter kransnedläggningen samlades de sörjande till en sorgeandakt i kyrkan, varefter till sist sjöngs ps. 587: 3.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Stor skytte- och idrottsfest

anordnas av
Gammalgarns skytteförening och Grynge fiskareförening
lördagen den 6 och söndagen den 7 augusti med början lördag kl. 7 och söndag kl. 2 e. m.
På söndag uppvisning i gotlandskadrilj av danslag. Fyrverkeri.
DANS å förstklassig dansbana.
Till skyttetävlingen med början kl. 10 inbjudas skyttar från Östergarn, Kräklingbo, Anga, Ala och Ardre skytteföreningar.
Varptävling med början kl. 12. Anmälning på platsen. Finfina priser.
Alla välkomna.
Kommitterade.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Gotlands trupper.

Tjänstledighet har beviljats överstelöjtnant Björn tiden 7—16 juli, kapten Antonsson 12 juli—1 aug., löjtnant Heijl 6—10 juli samt sergeant Hammarström 29—30 juli och 8—14 aug.
— Till förberedande sjukvårdsmannautbildning vid garnisonssjukhuset i Stockholm har från I 18 beordrats korpral nr 102 Hammarlund och vicekorpral nr 216 Meijer.
— Hälsovårdsinspektion äger rum på fredag vid Gotlands infanteriregemente.
— Furiren i I 16 N. 0. V. Gerde har antagits till reservofficersaspirant vid I 18.
— Löjtnant Rydberg i Gotlands infanteriregementes reserv har beviljats tillstånd att tiden 3 juli—1 aug. vistas i Tyskland.
— Fanjunkare Jonssons tjänstgöring vid regementsexpeditionen upphör fr. o. m. i dag. Furir nr 8 Nilsson har beordrats att tjänstgöra vid expeditionen. Till tjänstgöring vid sjukhuset har furir nr 9 Cedergren beordnats.
— Tredje kompaniet av I 18 företar övningar i trakten av Kräklingbo den 5—9 dennes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO.
Anga församlings kyrkostämma godkände på måndagen föregående års räkenskaper för kyrkokassan, skolkassan och bibliotekskassan. Kyrkostämman beslöt att till Anga kyrka inköpa 20 ex. av den nya psalmboken.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118