Sparbanksanslag.

Länsstyrelsen har fastställt huvudmännens för Kräklingbo sparbank beslut att av 1936 års vinst anslå 50 kr. till Kräklingbo nybildade folkbibliotek och 1,230 kr. såsom bidrag till inköp av en ny kyrkoorgel samt huvudmännens för Ardre sparbank beslut att anslå 800 kr. till brandredskap.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87

Auktion å hö och korn

I KRÄKLINGBO.
Måndagen den 19 april kl. 10 f. m. låter Karl Johansson Dam, genom offentlig auktion försälja ett större parti välbärgat hö samt 1.000 kg. Keniakorn.
Betalningsanstånd till den 1 okt. 1937.
ELOF HANSSON.
Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85

Kurser i hovvård.

Enligt beslut av lantbruksstyrelsen skola i år anordnas kurser inom Gotlands län i hovvård och hovbeslag och hållas i Klintehamn, Burgsvik, När, Kräklingbo och Lärbro. Ledare blir distriktsveterinären Sven Carlson i Tjällmo. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85

Kyrkoherdevalet i Kräklingbo fastställt.

Nämdeman Oscar Thomasson, Kärrmans i Kräklingbo, hade som bekant hos domkapitlet anfört besvär över de för återbesättande av kyrkoherdetjänsten i Kräklingbo, Anga och Ala församlingars pastorat hållna frågodagsoch valförrättningarna. Domkapitlet har i dag behandlat ärendet. Beträffande besvären, i vad de avse anmärkning mot den vid frågodagsförrättningen behörigen justerade prästval-längden, finner domkapitlet, enär missnöje mot av valförrättaren vid frågodagsförrättningen fattade beslut icke blivit till protokollet vid frågodagsförrättningen anmält, besvären härutinnan icke kunnat till prövning upptagas.
Vad besvären i övrigt angår finner domkapitlet, att klaganden icke visat någon omständighet. varav valet bort förklaras ogiltigt, varför besvären ogillats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84

Hästpremieringarna.

Lantbruksstyrelsen har bestämt att hästpremieringsförrättningarna i sommar inom Gotlands län skola försiggå på följande uppvisningsplatser, nämligen Visby, Tingstäde, Roma, Sanda, Kräklingbo, Hemse, Eksta, Lau, Burgsvik och Gerums Korsgata.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Kungörelse.

Aktieägarna i Aktiebolaget Kräklingbo Mejeri kallas till ordinarie bolagsstämma å mejeriets kontor onsdagen den 21 innevarande april kl. 1 e. m. för behandling av kommitt& utlåtande och ärenden i enlighet med gällande bolagsordning.
Kräklingbo den 5 april 1937.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 4 april.
Tre årssammanträden höllos i folkskolan härstädes i lördags e. m., nämligen med Kritklingbo R. L. F., Kräklingbo jordbrukokassa och Kräklingbo äggförening. Sammanträde (skulle dessutom ha hållit med Kräklingbo lokalförening av G. L. C., men på förekommen anledning måste detta uppskjutas 14 dagar. Man fick dock tillfälle att en stund diskutera magasinsfrågan.
Vid jordbrukskassemötet föredrogos års- och revisionsberättelserna och beviljade ansvarsfrihet. Kassans totala inmättning utvisade en summa av i runt tal 61,000 kr, och utlåning 80,000 kr. Antalet medlemmar är 50 och tecknade andelar 812. 1 styrelsen omvaldes Charles Hansson, Feber, Tage Nilsson, Gurpe och Artur Hanell, Hejdeby, och till suppleant Karl Engström, Boticker i Ånga. Revisor efter Artur Johansson, Enggårda 1 Ånga, som undanbett sig återval, blev Arvid Bendelln, Fjäle i Ånga, med Albert Wessman, Kräklings i Krilklingbo, som suppleant. Till ombud vid föreningsstämman utsågs Charles Hansson med Tage Nilsson som suppleant. Efter föredrag av kamrer Åke Wahlgren antogs föreslagen stadgeändring.
R. L. F.-stämman beslöt godkänna de föredragna berättelserna samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Föreningen har cirka 40 medlemmar. Till ledamot i styrelsen efter Tage Nilsson, Gurpe, som avsagt sig, utsågs Charles Hansson, Poler. De två styrelsesuppleanterna omvaldes.
Äggföreningen beviljade styrelsen ansvarsfrihet och omvalde samtliga i tur avgående, i styrelsen Martin Wiman, Tings, Olga Ekman, Ekeskogs, Mauritz Björklund, Hvitfelder, Anton Isenberg, Tings, och Larsson, Gurpe, samt de två suppleanterna. Likaså omvaldes till revisorer Lennart Andersson, Kräklings, och Charles Hansson, Foler, samt suppleanterna för dessa.
Föreståndaren för äggcentralen hr John W. Bergström höll efter sammanträdets slut föredrag om ägghandelns ordnande.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Nordiska museets inventeringar

i folkkultur och folktradition komma att fortsättas även under arbetsåret 1937-38. Detta gäller även de undersökningar, som påbörjats på Gotland, där de som bekant förra året upptogos i Kräklingbo socken. Nordiska museet begär anslag för ändamålet av lotterimedel.

Gotlands Allehanda
Lördagen 3 April 1937
Nr 75

Kyrkoherdevalet i Kräklingbo överklagat.

Brister vid valförrättningen påtalas.
Nämdeman Oskar Thomasson, Kärrmans i Kräklingbo, har hos domkapitlet anfört besvär över frågodags- och valförrättningarna för återbesättande av kyrkoherdetjänsten i Kräklingbo pastorat.
Klaganden anför bl. a., att vid frågodagsförrättningen den 24 jan. inför valförrättaren, kyrkoherde C. J. Björkander, förekom justering av vallängden med ledning av don kommunala röstlängden. I den kommunala röstlängden för Kräklingbo är emellertid ej på något sått antecknat, att den någon gång varit föremål för justering, men överföring till prästlängden företogs dock utan anmärkning av valförrättaren. Ur den kommunala röstlängden för Ala infördes i vallängden de personer, som senast året förut uppnått 23 år, mön anmärktes ej, att de äro röstberättigade endast för det fall, att röstlängden justerats efter utgången av det löpande kalenderåret. Samma var förhållandet beträffande Anga.
I lagen om tillsättande av prästerliga tjänster föreskrivas, att den tid på dagen valet skall äga rum bestämmes av valförrättaren efter kyrkorådets hörande. Valförrättaren talade om ärendet vid ett samkväm i Kräklingbo prästgård andra provdagen den 17 jan. med Kräklingbo kyrkoråd, men någon bestämd uppfattning av tiden fick ej kyrkorådet, varför dess medlemmar ej heller kunnat lämna svar på förfrågningar från allmänheten därom. Något protokoll i ärendet finnes ej.
Vid valet upptogos röstsedlarna ur valurnan av valförrättaren, upplästes och lades tillsammans på ett ställe. Någon särskild sammanräkning av valsedlarna var för sig förekom ej samt ej heller någon kontrollering emellan valsedlar och i röstlängden antecknade röstande. I Kräklingbo kyrka, där valet förrättades, företogs ej efter valet den försegling, som föreskriven i lagen om prästval, utan valsedlarna nedlades blandade i lösa kuvert.
Mod anledning av det ovan anförda hemställer klaganden, att domkapitlet måtte undanröja såväl frågodagsförrättningen som valet samt utlysa nytt val.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1937
N:r 45

Daglig postbefordran på en rad landsbygdslinjer.

Stockholm, 18 febr. (TT.) Generalpoststyrelsen har beslutat, att på följande linjer på Gotland skall lantbrevbäringen från den 1 mars fullgöras med en tur varje söckendag: Hemse-Fardhem, Roma Kloster—Katthammarsvik, Martebo—Stenkyrka, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö Butlex—Sudersand, Klintehamn—Robsarve, När—Lau, Slite—Boge, Hemse—Alva, Källunge—Lilla Fole, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Katthammarsvik—Herrvik, Bäl—Hejnum, Kräklingbo—Botvatte, samt Ljugarn—Ardre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40