Postlinjen Klintehamn—Fröjel.

Efter förslag av postmästaren Ivar Hallberg i Visby hemställer postdirektionen i östra distriktet hos generalpoststyrelsen, att gående lantbrevbäringen å linjen Klintehamn—Botarve måtte från den 1 januari utsträckas till Robsarve. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Revisionen av järnvägsbolagens räkenskaper.

Till revisor å statens vägnar vid granskningen av Gotlands järnvägsaktiebolags, Klintehamn— Roma järnvägsaktiebolags och Slite—Roma järnvägsaktiebolags räkenskaper och förvaltning för år 1932 föreslår länsstyrelsen i Visby hos k. m:t v. auditören Richard Laurin. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Ångfartygsköp.

Det berättas med anspråk på tillförlitlighet, att ett bolag å Klintehamn inköpt en vid Gefle mekaniska verkstad nybyggd ångbåt för en summa af 105,000 kronor. Detta ångfartygs blifvande trade lärer blifva alternerande emellan Klintehamn och Ronehamn samt Öland och Kalmar till Stockholm och åter. Till befälbafvare är antagen kapten Smitterberg. (e. G. T.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 1 Mars 1876
N:r 17

Dödsfall Lars Petter Vahlgren

Tillkännagifves att Tullvaktmästaren Lars Petter Vahlgren född 4 November 1809 stilla afled å Klintehamn 13 Februari 1876; sörjd och saknad af barn, barnbarn och talrika vänner.
Sv. Ps. 484, vv. 3 o. 5.

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 Februari 1876
N:r 14

Gotlänning avliden i Amerika.

Ch. O. Sigglin har nyligen avlidit i Portland, Oregon. Han var född i Klintehamn den 2 december 1858 och kom till Amerika som nittonåring. Närmast sörjande äro maka och två barn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Hamntaxorna prolongeras t, v.?

Kommerskollegium hemställer hos k. m:t om förordnande, att nu gällande taxor å hamnavgifterna i Visby, Burgsvik, Fårösund, Herrevik, Härta, Kappelshamn, Katthammarsvik, Klintehamn, Klintsbrovik, Kylley, Ljugarn, Rone, Rute, Slite och Västergarn ävensom taxan å grundpenningar vid lastageplatsen Bungenäs må gälla tills vidare även under år 1933, därest nya taxor icke kunna hinna träda i tillämpning före årets ingång. Taxorna utlöpa med innevarande års utgång och framställningar om nya taxor ha ingivits till kollegium, men hinna icke slutbehandlas före 1932 års utgång.
Även för Furillens lastageplats utlöper gällande taxa med årets utgång, men någon framställning om ny har ej inkommit, och lär ej heller vara att förvänta. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Faslighets- och lösöreauktion å Klintehamn.

Tisdagen den 20 innevarande december kl. 11 f. m. låter lantbrukaren Anselm Bergström, Valla i Klinte, försälja all sin yttre lösegendom, därav 2 ardennerston, 1 häst, 1 unghäst, 3 kor, 1 kviga, I tjurkalv, självbindare, slåttermaskin, såningsmaskin, rotfruktskärningsmaskin, frösåningsmaskin, hästräfsa, ringvält, kultivator, harvar, plogar, arbetsvagnar, lastdragare, Tidaholms kärra, mullskopa, kälkar, arbetsselar, i nickelbeslagen enbetssele, 1 vind, ”skjuthacka, svinburar, tjuderketting, betlossare m. m.
KL. 1 på dagen kommer att utbjudas fasta egendomarna lägenheten Valla om 21,6 ar med bygd, lägenheten Robjens 15 om 67,52 ar, 1/108 mantal Valla och 157/10000 mantal Robjens. Åbyggnaderna av reveterat trä om 3 rum och kök samt nyuppförd ladugård av trä. Fastigheterna utbjudas var för sig på villkor gom angivas vid utropet. Köpare har att erlägga 1/10 kontant.
För lösegendomen skall betalning erläggas den 1 september 1933 eller vid anfordran. Äganderätten till försåld vara förbehålles tills likvid erlagts.
Klintehamn den 12 december 1932.
Justus Jakobson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Svenska Röda korsets gotlands distrikt

har i enlighet med 1932 års Gotlands landstings beslut utsett för fyraårsperrioden 1933—1936 inom distriktssköterskenämderna på Gotland såsom ordinarie ledamöter: för Visby provinsialläkaredistrikt fru Alice Svedman, för Slite fru Ester Söderberg, Othem, och fru Marja Lantz, Rute, för Klintehamns fru Karin Smitterberg, för Hemse fru Brita Löfvenberg och för Ljugarns fru Adéle Odin. Såsom suppleanter ha utsetts: för Visby distrikt fru E. Holmqvist, för Slite fru Anna Ekbom, Slite, och hamns fru Elsa Sjöberg, Klintehamn, för Hemse fru Anna Lindström, Burgsvik, och för Ljugarnas fröken V. Erlandsson, Ljugarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292

Klintehamn.

Den 12 dec.
Syföreningsauktion.
Sistlidne lördag 10 dennes ägde syflöreningsauktion rum i härvarande godtemplarlokal. Den var anordnad av föreningen D. G. V. Inledningsvis hölls av kyrkoherde G. Sjöberg ett anförande, som med synbart intresse åhördes av de talrikt församlade. Försäljningen leddes på ett ypperligt sätt av landsfiskal Justus Jakobson och gav ett synnerligen gott mesultat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Klintehamn.

12 dec.
Kyrkostämma.
I går hölls årets tredie ordinarie kyrkostämma under ordförandeskap av kyrkoherde G. Sjöberg. Till ledamöter av kyrkorådet för en tid av tre får omvaldes hrr Arthur Vallin och Anders Pettersson från Snögrinda samt Axel Holmgren, Svarvare, och nyvaldes verkmästare Richard Svanberg, Klintehamn. Som ledamöter av skolrådet för lika lång tid utsågos samtliga skolstyrelsens ledamöter utom en, som anmält sitt ut träde ur kyrkan.
Till revisorer för år 1933 omvaldes bankkamrer Sigurd Pettersson, och nyvaldes målaremästare August Lindqvist. Suppleant blev handelsbiträdet Gustav Vahlgren.
Angående stämmornas kungörande under nästkommande år beslöts, att detta skall ske som förut medelst uppläsning i kyrkan och genom anslag å Klintehamn och vid Bönders å vederbörliga anslagstavlor.

Diskussionsafton
hade samma dag anordnats i godtemplarlokalen. Ämnet därför var: Den olagliga rusdryckshanteringen och de laglydiga medborgarna. Hälsningsanförande hölls av läraren vid högre folkskolan Karl Kahlström, som därvid angav mötets syfte. Hr K. utsågs att som ordförande leda förhandlingarna. Inledningsanförånden höllos av hrr Aug. Lindavist och L. Sahlsten. I den därpå följande överläggningen yttrade sig hrr P. S. Lindstedt, Nils Pettersson, Johannes Vetterberg, Gotthard Lindavist, Otto Johansson, David Rosvall och Vilhelm Pettersson samt inledarna. Man syntes vara eniga om att det bästa möjliga borde göras för den olagliga rusdryckshanteringens bekämpande, enär den vore en fara för särskilt de unga.
Mötet beslöt göra följande uttalande: »Mötet uttalar, att samtliga ansvarskännande medborgare måste för samhällets egen skull samarbeta med nykterhetsnämder och polismyndighet mot den olagliga sprithanteringen.» Det talrikt besökta mötet avslöts av ordföranden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289