Auktion vid Valla i Klinte.

Genom auktion, som förrättas vid Valla i Klinte socken lördagen den 6 nästkommande mars kl. XI f. m., låter landtbrukaren Emil Törnvall försälja 6 högmjölkande kor, hvaraf 2 st. kalffärdiga, en 2-årig tjur samt diverse åkerbruks- och körredskap med betalningsanstånd å godkända köpare till den 1. nästa oktober.
Klintehamn den 22 februari 1915.
M. E. Svallingson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Genom auktion,

som förrättas vid Valla i Klinte socken lördagen den 6 nästkommande mars kl. XI f. m., låter landtbrukaren Emil Törnvall försäljs 6 högmjölkande kor, hvaraf 2 st. kalffärdiga, en 2-årig tjur samt diverse åkerbruks- och körredskap med betalningsanstånd åt godkända köpare till den 1 nästa oktober.
Klintehamn den 22 februari 1915.
M. E. Svallingson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Gotlands fiskare.

Enligt § 3 uti förslaget till bolagsordning för Gotlands läns Fiskeriförsäkringsbolag kan bolaget ej träda i verksamhet, förrän försäkringar tecknats för minst 30,000 kronor af minst 50 försäkringstagare.
För att utröna möjligheten för bolagets tillkomst har beslutats att göra en försöksteckning af försäkringar, innan beslut enligt § 4 om bolagets bildande fattas. Teckningslistor hafva sålunda nu utsändts till följande personer.
Handlanden Gustaf Du Rietz, Gåsemora, Fårö.
Handlanden O. Larsson, Mölner, Fårö.
Fiskaren Joh. Lindholm, Broa, Fårö.
Handlanden K. F. Smitterberg, Fårösund.
Fiskaren John, Sundgren, Lergraf.
Fiskaren L. N. Olsson, Slite.
Fiskaren J. A. Sandelius, Boge.
Fiskaren L. Klintbom, Boge.
Fiskaren O. N. Söderström, Gothem.
Handlanden O. W. Lindahl, Katthammarsvik.
Fiskaren G. Rosvall, Härvik.
Fiskaren Carl Gottberg, Rodarfve, Härvik.
Fiskaren Emil Siggelin, Härvik.
Fiskaren J. Nordberg, Rommunds, Gammalgarn.
Handlanden J. G. Claudelin & C:o, Ljugarn.
Fiskaren N. Hallqvist, Påvala, När.
Handlanden E. Krokstedt, När.
Fiskaren Karl Ulmstedt, Ronehamn.
Konsul G. Cranmér, Ronehamn.
F. d. lotsförman J. P. Södergren, Grötlingboudde.
Hemmansägaren L. N. Hansson, Rembe, Vamlingbo.
Handlanden C. A. Wessman, Vamlingbo.
Fiskaren Joh. Pettersson, Stenstugu, Vamlingbo.
Handlanden Viktor Hansén, Burgsvik.
Tulluppsyningsman A. W. Lundqvist, Burgsvik.
Nämdeman H. N. Hansson, Burgsvik.
Landstingsman Th. Gardell Näs.
Handlanden K. Blomgvist, Hafdhem.
Handlanden Carl Andersson, Eksta.
Fiskaren J. Pettersson, Gustafs, Fröjel.
Fiskaren L. J. Bökelund, Fröjel.
Handlanden E. Smitterberg, Klintehamn.
Handlanden O. H. Nyman, Vestergarn.
Fiskaren A. R. Widing, Vestergarn.
Fiskaren Reinh. Myhrgren, Vestsrgarn.
Fiskaren A. Myhrström, Vestergarn.
Fiskaren Knut Ekman, Gnisvärd.
Fiskaren Herman Toften, Gnisvärd.
Nils Fribergs skeppshandel, Visby.
Fiskaren Edv. Wigström, Lickerahamn.
Fiskaren John Pettersson, Hallshuk.
Handlanden Fritz Kahl Kappelshamn.
Handlanden J. Bäckvall, Storugns.
Fiskaren A. N. Bolin, Ahr.
Ägare af fiskebåtar och fiskeredskap uppmanas att snarast möjligt hos någon af här uppräknade innehafvare af teckningslistor teckna försäkringar.
Beträffande de med dylik försäkring förenade fördelar hänvisas till vid teckningslistorna fogade förslag till bolagsordning äfvensom till de i samtliga Visbytidningar den 21 november 1914 införd a referaten öfver landskamrerare J. G. Löwgrens föredrag på olika platser å Gotland rörande bolagets förutsättningar m. m.
Visby den 15 februari 1915.
K. P. Kuliander.
Lotslöjtnant. Fiskeritillsyningsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Väg- och vattenbygnaderna i länet.

Under 1913, de senaste uppgifter, som i detta fall föreligga samlade, erhöll länet af statsanslaget å 500,000 kr, för understödjande af brobygnader och företrädesvis mindre hamnbygnader samt upprensning at liar och farleder ett belopp af
67,300 kr till utvidgning och förbättring af Slite hamn, hvilket företag beräknades kosta 116 000 kr.
Af beloppet, en miljon kr., för understödjande medelst lån at sanka trakters odling erhöll länet följande summor:
Till nygräfning af den s. k. Humlegårdsån i och för torrläggning af mark, tillhörande hemmanen Rovalds, Söjvide, Ungbanse m. fl. hemman i Eskelhems socken, hvarigenom skulle vinnas en vattenbefriad mark af 69,os hektar och 12,78 hektar nyodlad åker med en beräknad kostnad för afdikning af 9,023 kr. och för odling af 1, 27 kr., ett lånebidrag af 7,500 kr.; till nygräfning af floddiken genom och från ägorna till Hejde prästgård, Kvie, Skogs, Dans, Väntinge, Forsa och Munsarfve hemman uti Hejde looken, vattenbefriad mark 123,76 hektar, nyodlad åker 19,98 hektar, heräknad kostnad för afdikning 11,470 kr. och tör odling 2,398 kr., ett lånebidrag af 11,470 kr., till torrläggning oeh delvis odling af vattenskadad mark, tillhörande Kattlunds, Uddvide, Domerarfve, Rovalds, Sallmunds, Sandes, Frixarfve, Lunds, Botvide, Linge, Bölske, Liffride.
Österby, Nygranne och Odvalde uti Grötlingbo och Fide socknar, vatten-befriad mark 134,47 hektar, nyodlad åker 12,21 hektar, beräknad kostnad för afdikning 12,029 kr. och för odling 1,465 kr., ett lånebidrag af 12,020 kr.; till torrläggning af mark, tillhörande Frixarfve, Uddvide, Domerarfve, Kattlunds, Botvide, Rovalds, Gansarfve, Lunds och Sles hemman uti Grötlingbo socken, vattenbefriad mark 52,89 hektar, nyodlad åker 16,12 hektar, beräknad kostnad för afdikning 6,100 kr. och för odling 1,933 kr., ett lånebidrag af 6,100 kr.; till torrläggning och odling af sank mark, tillhörande Norrbys och Busatfve hemman uti Othems socken, vattenbefriad mark 42,26 hektar, nyodlad åker 9,14 hektar, beräknad kostnad för afdikning 3,496 kr. ocb för odling 1,096 kr , ett lånebidrag af 3,190 kr.; till torrläggning af mark, tillhörande Mästerby annex, Grens, Ammor, Ejmunds och Pilungs hemman jämte en lott i Fjäle myr uti Mästerby socken, vattenbefriad mark 45,22 hektar, nyodlad åker 1,83 hektar, beräknad kostnad för afdikning 3,128 kr. och, för odling 220 kr, ett lånebidrag af 3,120 kr.
Inspektioner. Väg- och vattenbygnadsstyrelsen lät under 1913 besiktiga och kontrollera 12 hamnarbeten och 9 vattenaftappningsarbeten samt en del järnvägar.
I Kappelshamns hamn befann uppgrundning ha skett af sand, tång och gyttja längst in vid den inre smala delen af bryggan. Djupet ytterst vid bryggans ända var 3,5 till 4,0 meter. Byggan liksom den yttre norra förtöjningskistan voro i fullgodt skick, men behöfde tjärstrykas. Den inre södra kistan var däremot myckot dålig och tarfvade nya yttre hörnståndare och nya stöttor till förtöjningspållare, hvarjämte plankläggningen behöfde lagas.
I Visby hamn har under de senare åren muddring verkstälts dels i inloppet, som afsevärdt breddats, dels i yttre hamnens södra del, där djupet upptages till 5 meter. För kajbygnad längs yttre hamnens södra sida voro kistor utsatta, och murning var påbörjad utefter en längd af omkring 90 meter. Kajer och vågbrytare voro i godt skick, och ingen anmärkning förekom mot underhållet.
I Ljugarns hamn voro en del af de skyddande betongblocken anrätta i vattengången, och en del virke uti äldre stenkistor närmast land var skadadt. För öfrigt var den af stenkistor med plankdäck utförda hamnbryggan und,rhållen i fullgodt skick. Djupt innerst var 2,0 meter och tilltog småningom utåt, så att det vid midten af bryggan var 3,0 meter och vid yttre ändan på insidan 5,0 meter och på utsidan 5,2 meter.
Vågbrytarna i Nabbens hamn äro från början utförda af allt för liten kullersten och voro till stor del raserade af sjön. Fiskarena hade äfven afsiktligt genombrutit hamnarmarna, i tro att strömmen skulle rena hamnen, som uppgrundats af tång och sand. Tvänne från början dåligt gjorda pirkistor finnas, hvilka voro i försvarligt skick. I inloppet var djupet 0,8 till 0,9 meter på bergbotten. Någon möjlighet att förmå fiskarena iståndsätta hamnen syntes knappast förefinnas.
Såväl de af kullersten utförda bägge vågbrytarna som de två afslutande pirhufvudkistorna i Djupdya hamn voro i försvarligt skick. Djupet i inseglingsrännan, där bottnen består af kalkstenshäll, var oförändradt, och syntes djupet äfven i öfrigt vara bibehållet. Mot underhållet förekom ingen anmärkning.
I Herta hamn voro östra hamnens vågbrytare och brygga i mycket dåligt skick. Västra hamnens vågbrytare, som äro uppförda af liten kullersten, hade slunkit ihop, men gåfvo likväl skydd. Kistorna vid inseglingen voro något angripna af röta i de öfver vattnet belägna delarna, men voro i öfrigt förs varliga. Djupet i inseglingsrännan uppgick ej till fullt 1,0 meter och aftog småningom härifrån in mot land. Bottnen i hamnen utgöres af sand.
Hamnarmarna i Tomteboda hamn voro fortfarande i mycket dåligt skick och bestå af stenrös till obetydlig höjd. Kistorna vid inseglingen voro försvarliga. Djupet i inseglingsrännan var endast 0,7 meter, och utanför inloppet finnes en afsevärd sträcka berghäll på samma djup.
I Hus hamn voro de af kullersten bygda hamnarmarna i godt skick. Pirhufvudena bestå af stenkistor, hvilka voro i godt stånd, så när som på de öfversta skiften, hvilka voro angripna af röta. Vattendjupet i hamnen befans vara i inseglingsrännan 1,1 till 0,9 meter och i själfva hamnen 0,9 till 0,7 meter.
Vid Rone hamn var den af sten utförda rymliga bryggan väl underhållen. Störsra vattendjupet invid bryggan var 4,6 meter.
Något arbete i Nystrands hamn hade ej under senare år utförts. Hamnarmarna af stenkistor voro i försvarligt skick, ehuru ett och annat trä behöfde förnyas. Djupet i inseglingsrännan var 0,8 till 0,9 meter. Någon nämvärd uppgrundning syntes ej ha ägt rum.
Burgsviks hamn. Under 1911-1912 års vinter ombygdes omkring 25 meter af kajen med nya kistor i samband med att järnvägsspår utdrogs hamnarmen från den då nyligen färdigbygds järnvägen mellan. Hafdhem och Burgsvik. Yttre delen af hamnarmen är äldre, men var i ganska godt skick med undantag för en af mellankistorna, som tarfvade reparation. Djupet i inseglingsrännan var 3,9 meter, hvilket djup äfven förefans vid brohufvudet och yttre bron.
Vid Klintehamns hamn voro stenkajen och skoningen på vägen från land i godt stånd. Hamnbryggans yttre delar, som under de senare åren varit i ett mycket bristfälligt skick, voro nu under ombygnad med användning af samma bygnadsrätt, som tidigare anvandts, nämligen med stenfylda träkistor och trädäck. Djupet under medelvattenytan skall vara ?????????? ?? ?????? djupet till fredsställande, likaså längs_ kajens yttre hälft, men länds kajens inre hälft fans en uppgrundning af tång och slam uppgående från 0,3 till 0,5 meter.
Klintehamn—Snögrinda järnväg var färdigbygd. på sträckan Klintehamn — Klintebys. Bandelen Klintebys—Snögrinda var ännu ej påbörjad.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40

Riksbankarevisorerna utsedda.

Elektorerna för utseende af revisorer vid riksbankens afdelningskontor ha till revisorer vid kontoret i Visby utsett disponent P. A. Forssman, Roma kloster, f. d. landskamrerare Oskar Melin, Visby, riksdagsman K. L. J. Larsson, Bondarfve och kronolänsman M. E. Svallingson, Klintehamn.
Till revisorssuppleanter utsågos f. d. riksdagsman J. Th. Hansén, Bonsarfve i Vamlingbo, f. d. riksdagsman N. J. Broander, Visby samt majorerna Henning Kruuse af Verchou och J. N. Söderberg, Visby.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.

Gotlands biodlaretörening

hade i lördags årsmöte i Roma hos maskinist Gustaf Eriksson.
Härtid uppastes års- och revisionsberättelserna samt beviljades ansvarsfrihet för 1914 års förvaltning.
Af årsberättelsen framgick, att tvänne kurser i biskötsel hållits i Klintehamn med hr A. Rosendahl som lärare. Vidare hade bevisar af Krainerras införskrifvits, som tillelats intresserade biodlare.
Föreningen hade vid detta års början en kontant behållning af kronor 88:—.
Till styrelse för 1915 valdes hrr P. Löfstedt, Visby, ordförande, A. Rosendahl, Klintehamn, vice d:o, G. ,Erikason, Roma, sekreterare och kassör, samt Vidare hrr Hugo Wahlberg i Bre och Fr. Ahlin i Alfva. Till ersättare ntskos hrr Lars Ahlberg, Björke, och P. Rosendahl, Eksta. Till revisorer valdes kyrkoherde J. F. Roncivist i Roma samt hr Albert Johansson, därstädes. Till deras suppleant utsågs hr R. Nilsson, Fröjel.
Föreningen beslöt, att kurser i biskötsel äfven under innevarande år skola hållas, och i tre aldelningar samt omfattande vårrengöring, ,svärmning samt invintring. För detta ändamål skall af föreningens kassa utbetalas kronor
Till instruktör och lärare, antogs ånyo herr Rosendahl, Klintehamn, med hr Fr. Ahlin, Alfva, som ersättare.
Då instruktör besöker medlem, mar i och för råd och anvisningar, har rekvirent att betala 2:- jämte kost och logi. Föreningen betalar till instruktören härför 3 kr.
Angående, försäljning af honung från föreningens medlemmar beslöts, att föreningens styrelse genom sin sekreterare skall förmedla denna affär.
Föreningen uttalade sig emot den i synnerligt stor utsträckning pågående handeln med förfalskad honung.
Nästa möte hålles i Klintehamn i juli.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Till insamlingen för belgierna

af 6 november halva hrr O. Lagergren, Mellings i Eksta, och metodistpastor Emil Söderberg i Klintehamn insändt, den förre kr. 18:47 och den senare kr. 101:50, som insamlats på, de resp. orterna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Auktion vid Loggarfve i Klinte.

Genom auktion, som förrättas vid Loggarfve i Klinte socken tidagen den 16 innevarande februari kl. XI f. m., låter landtbrukaren Johan Christiansson i Snögrinda försälja 48/128 mtl Loggarfve med därtill i sambruk hörande hemmanet Tyrvalds. Af fastigheterna, som bestå af omkring 90 tunnland täckdikad åker i god kultur och 95 tunnland skogbärande betesmark, är Loggarfve bebygdt. Fastigheterna utbjudas såläl gemensamt som hvar sör sig äfvensom styckade, med säljaren förbehållen pröfningsrätt. Vilkoren för tillträde samt köpeskillingens erläggande meddelas vid auktionen.
Klintehamn den 2 februari 1915.
M. E. SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Genom auktion,

som förrättas vid Loggarfve i Klinte socken tisdagen den 16 innevarande februari kl. XI f. m., låter landtbrukaren Johan Christiansson i Snögrinda försälja 43/128 mtl Loggarfve med därtill i sambruk hörande hemmanet Tyrvalds. — Af fastigheterna, som bestå af omkring 90 tunnland täckdikad åker i god kultur och 95 tunnland skobärande betesmark, är Loggarfve bebygdt. Fastigheterna utbjudas såväl gemensamt som hvar för sig äfvensom styckade, med säljaren förbehållen pröfningsrätt. — Vilkoren för tillträde samt köpeskillingens erläggande meddelas vid auktionen.
Klintehamn den 2 februari 1915.
M. E. SVALLTNGSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Dödsfall. Jakob Nicklas Pettersson

Tillkännagifves att vår älskade make och fader Hemmansägaren Jakob Nicklas Pettersson stilla och fridfullt afled i sitt hem i dag i en ålder af 80 år, 6 mån. 21 dagar, innerligt sörjd och saknad af oss maka och barn, släkt och många vänner.
Klintehamn d. 31 jan. 1915.
Dora Pettersson, f. Berg.
Ruth, f. Pettersson & E. Kempe.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25