Lysning

avkunnades i går mellan läkaren vid Röda korsets sjukhem i Stockholm Gunnar Nyström och rödakorssystern Lisa Cedergren, dotter till fabrikör Ernst Cedergren, Klintehamn, och hans maka född Wittberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Klintehamn

Högerföreningarna i Klintehamn
hade i går kväll gemensamt sammanträde å biografen för att diskutera en del frågor med anledning av de förestående landstings- och kommunalfullmäktigevalen samt att upprätta förslag till kandidater. Klinte allmänna valmansförenings ordförande landsfiskal Justus Jakobson öppnade mötet och hälsade de ganska talrikt församlade välkomna samt redogjorde för det förberedande arbete som utförts av styrelsen. Av densamma framgick bl. a., att överenskommelse träffats med folkpartiet att gå fram med gemensam lista. Från bondeförbundets sida hade man uttalat sin önskan, att få gå i kartell med högern och folkpartiet trots Hr Bramstorps överenskommelse med socialdemokraterna, att något sådant icke skulle få förekomma så länge regeringssamverkan varar.
De namn, som från högern skall stå på den gemensamma listan nominerades, men publiceras först då listan i sin helhet är klar.
Mötet beslöt att söndagen den 4 sept. anordna medborgarmöte på Klinteberget med riksdagsman Fritjof Domö som talare.
Ombudsman Nils Hellström höll till sist ett kort anförande varpå mötet avslutades av ordföranden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Strömavbrott

blir det på söndag mellan kl. 13 och 17 på 33,000 voltsledningen mellan Slite och Visby, varigenom även ledningarna från Källunge till Roma, Klintehamn och Hemse bli strömlösa samma tid. Orsaken till avbrottet är vissa större ändringsarbeten å linjen. Strömmen kommer emellertid att slås till tidigare, om arbetet är färdigt före kl. 17.
I Visby med omnejd kommer avbrottet icke att märkas, då Visbyverket kommer att köra med egna maskiner. Endast vid övergången från Slite till Visbyström uppkommer på växelströmsnätet ett par minuters avbrott.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Vägavlysning.

På grund av framdragning av avloppsledningar avlyses vägen Visby Klintehamn genom Klintehamns samhälle å delen från kanalen vid Frans Björkvists fastighet till korsningen med järnvägsspåret till hamnen från trafik under tiden 24 augusti—21 september 1938.
För vägfarande finnas särskilda förbifartsvägar anordnade.
Visby i landskansliet den 23 augusti 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisgen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Från hamnen.

I går inkommo ms Gustaf, Olsson, från Gävle, tom och ms. Rune, Eliasson, från Stockholm med bensin samt avgingo ms. Rune, Eliasson, till Klintehamn, tom och ms. Gustaf till Gävle med cement.
I torsdags avgingo ms. Otelia, Mattsson, till Stockholm med cement.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Fjärdingsmännen.

Fjärdingsmannen i Klinte polisdistrikt Herbert Hallgren åtnjuter dels semester 19 aug.—L1 sept., dels tjänstledighet 2 sept.—1 okt. med chauffören G. A. Krusell i Klintehamn som vikarie.
— Fjärdingsmannen i Eksta och Sproge socknars polisdistrikt G. Gardelin åtnjuter fortsatt tjänstledighet på grund av sjukdom fr. o. m. den 20 dennes till utgången av innevarande år. Jordbruksarbetaren Hj. Gardelin i Eksta är vikarie.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

I här fört föreningsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
år 1938 den 31 juli antogos stadgar för Västergarns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Västergarn, utgöres av Nils Helmer Johannes Larsson, Runne i Sanda, Henrik Bogström, Klintehamn, och Gustav Nilsson, Lekarve i Sanda, ordinarie ledamöter, med Adolf Petter Herman Norrby, Klintehamn, Martin Richard Nyström, Varbos i Sanda, och Karl Petter Nyström, Lekarve i Sanda, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Nils Helmer Johannes Larsson ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna Henrik Bogström och Gustav Nilsson i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 30 juli antogos stadgar för Gothems fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen som har sitt säte i Gothem utgöres av Bengt Emil Mattias Arweson ,Johannes Erik Mattias Arweson och Wilhelm Alfred Emanuel Nyström, alla i Gothem, ordinarie ledamöter, med Lars Oskar Mattias Arweson, Bror Oskar Smedberg och Gunnar Jakob Valter Olofsson, alla i Gothem, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Bengt Emil Mattias Arweson ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser, som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 6 augusti antogos stadgar för Östergarns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Östergarn, utgöres av Carl Albert Östergren, Herrevik, Bror Axel Martin Stenberg, Falhammars, och Fredrik Vilhelm Vedin, Sysne, alla i Östergarn, ordinarie ledamöter, med Herman Viktor Klingvall, Herrevik, Karl Oskar Klintström, Thomase, båda i Östergarn, och Gunnar Albert Johannes Höggren, Davide i Gammelgarn, såsom suppleanter.
Firman tecknas av styrelsens ordförande Carl Albert Östergren ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser, som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 1 augusti antogos stadgar för Ronehamns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Ronehamn, utgöres av Einar Olof Hilton Gardell, Karl Svante Vallentin Lindkvist och Karl Gustav Kristian Pettersson, alla i Ronehamn, ordinarie ledamöter, med Axel Martin Hellström, Karl Albin Fridolf Fredriksson och Gustaf Jakob Ulmstedt, alla i Ronehamn, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Karl Svante Vallentin Lindkvist ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet.
Visby i landskansliet den 10 augusti 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Idrott och sport.

VIF på vikingatåg.Friidrott och fotboll mot Mälarhöjden.
I kväll avreser en fyrtiomannatrupp ur Visby IF med ordinarie båttur till Stockholm, för att där utkämpa dels en friidrottsmatch mot Mälarhöjden, dels tvenne fotbollsmatcher.
På lördagskvällen spelas en match mot Enebyberg. Söndag förmiddag går friidrotten av stapeln på Aspuddens idrottsplats och klockan 1,30 spelas den andra fotbollsmatchen med Mälarhöjdens IK som motståndare.

Gotländska seriefotbollen.
Seriestart efter DM.

Efter DM-finalen sätter serierna åter i gång troligen i början av september.
Indelningen av seriesystemet är densamma, som föregående år. I div. 1 spela VIF, AIK, I 18, Roma, Hemse, Slite, Othem. Nykomlingar äro Roma, Hemse och I 18, det sistnämnda laget huserade ju förra säsongen i reservlagsserien. Från div. 1 ha nedflyttats Gute till reservlagsserien och Alva till ”Södran”.
Norra serien omfattar Klintehamn, Vänge, Stenkyrka, Bro JUF, Martebo och Vestkinde, av dessa äro Bro och Vänge fullständigt nya, de ha först i år inträtt i fotbollsförbundet.
Södra serien består av Burgsvik, Ljugarn, Hablingbo, Fardhem, Grötlingbo, Alva, Rone och IK Drott. Nykomlingar äro Grötlingbo, Rone och Drott, den sistnämnde klubben är bildad av spelare från Lye och Etelhem socknar. Alla tre klubbarna äro först från och med i år medlemmar i fotbollsförbundet.
I reservlagsserien slutligen spela Gute, A 7, I 18, Hemse, VIF och AIK, Lottningen för serierna är ännu inte verkställd.
— Vid förbundets senaste sammanträde diskvalificerades Alf Lindvall, AIK, på tre månader för att han spelat seriematch utan att iakttaga reglerna för klubbyte.

Orienteringsmästarskapet framflyttat.
Tiden för årets återstående DM nu fastställda.

Årets distriktsmästerskap i orientering skola enligt beslut anordnas sista söndagen i september, men då denna dag infaller mitt under pågående regementsövningar har vårt distriktsförbund ingått med anhållan om att tävlingarna här nere måtte anordnas en vecka senare alltså söndagen den 2 oktober.
Budkavlemästerskapen gå tre veckor senare, den 23 oktober. Några arrangerande föreningar ha ännu icke utsetts, men förslagsvis ha nämnts respektive I 18 och A 7.
— Distriktsmästerskapen i tennis utomhusspel anordnas i år, liksom förra året av Visby tennisklubb. Tävlingarna äga rum under augusti och september månader.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Augusti 1938
N:r 178

Hamndirektionen i Klintehamn.

Grosshandlaren E. Snöbohm, f. kustöveruppsyningsmannen J. F. Hallström och f. dispnonenten K. A. Wallin ha på grund av hög ålder anhållit om befrielse från uppdraget att vara ledamöter i Klintehamns hamndirektion. Länsstyrelsen har bifallit ansökan och har som deras efterträdare förordnat landsfiskalen Justus Jakobson, handelsföreståndaren Wilhelm Andersson och handlaren E. G. Ahlström att vara ledamöter från och med den 1 augusti.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Biskop Ysander predikar på Bondens dag.

Enligt det nu utkomna programmet för Bondens dag på Skansen i Stockholm nästa söndag kommer biskop Torsten Ysander att predika vid friluftsgudstjänsten vid Renberget.
Samtidigt härmed kan meddelas att de gotlänningar, som ämna delta i ”dagen” böra anmäla sig till lantbrukare Ivar Hoppe, Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176