Gotlandslotsarnas hemvägsersättning nästa år.

Lotsstyrelsen hemställer hos k. m:t om förordnande, att lotsarnas hemvägsersättning även under år 1938 skall utgå med 50 proc. förhöjning vid distanslotsning. Även för lotsning i lotsled eller tillfältig lotsled anser styrelsen förhöjning av hemvägsersättringen alltjämt böra utgå. Denna har vid följande lotsplatser å Gotland föreslagits till 80 Proc., nämligen Visby, Fårösunds, Kylleys, Slite, Ljugarns, Ronehanns, Burgsviks och Klintehamns lotsplatser. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Genom auktion

hos hemmansägaren Helmuth Jakobsson, Hexarve i Sproge, onsdagen den 12 innevarande oktober klockan 12 på dagen kommer i den ordning utsökningslagen stadgar att försäljas en Chevroletlastbil, 1931 års modell, med flak, vurstar och släpvagn.
Betalning skall erläggas vid klubbslaget.
Klintehamn i landsfiskalskontoret den 10 oktober 1932.
Justus Jacobson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 236

Vid Osby lantmannaskola

ha bland eleverna i årets sommarkurs, som pågått sedan den 25 april i avslutades på torsdagen, även varit tvänne gotlänningar, nämligen Karl Jonsson, Martebo, och Einar Vengberg, Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Klintehamn.

Den 4 okt,
Egendomen Varvsholm
inom Klinte har i dagarna försålts till soldathemsföreståndaren Gust, Damberg för 12,000 kronor, Egendomen, som består av ett större boningshus jämte en stor jordareal, torde komma. att användas för pensionatrörelse

En större gudstjänsthögtid
hölls Mikaelisöndagen i härvarande kyrka, till vilken gudstjänst skolornas elever samt söndagsskolornas barn inbjudits jämte äldre. Kyrkan var under gudstjänsten välbesatt av en uppmärksamt lyssnande åhörarskara. Predikan hölls av kyrkoherde Gust. Sjöberg med text från Mark. 10: 13-16.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Klintehamn.

Den 2 okt.
Missionsförsäljning
hölls i går afton i härvarande missionshus efter en kort betraktelse över 1 Petr. 1: 1—12 av pastor Simon Themnér. Försäljningen, som. leddes av tullöveruppsyningsmannen Albin Sjöblom, gick relativt raskt undan och inbringade cirka 150 kr. för verksamheten.

Offerdagshögtid
var i afton anordnad i metodistkyrkan härstädes. Pastor Åke Thor höll en instruktiv predikan över Ebr. 11 kap, 4 vers. Såväl blandad sång som solo- och duettsång utfördes, Offret blev rikligt.

Kyligt
har det i dag blivit efter de senaste dagarnas intensiva blåst. Hösten har brutit in.

Stortorgdagen
förliden fredag var talrikt besökt av unga och gamla från de närbelägna socknarna. Ordningen var mycket god hela tiden. Endast en berusad person iakttogs. Dagens idealiskt vackra väder avbröts på eftermiddagen av en kall fuktig dimma, som fram på kvällsidan förvandlades i ett häftigt regn och gjorde hastigt slut på torgdagens glada nöjesliv

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 oktober 1932
N:r 230

Klintehamn.

Den 3 okt.
Sistlidne filen hölls i godtemplarlokalen här en andaktsstund i syfte att gagna sjömansmissionen. Hälsningstal hölls av kyrkoherde G. Sjöberg. Ett föredrag hölls av förre sjömanspastor S. Sigland från Uppsala, vilken i ett intressant sätt skildrade sitt fi arbete bland sjömän i Melbourne i Australien. Föredraget belystes medelst em serie ljusbilder. Solosång utfördes av fru Sigland. Kollekt upptogs till sjömansmissionen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Lysning till äktenskap avkunnades

i får i domkyrkan härstädes mellan e. landskontoristen Erik Wiberg och fröken Kally Johansson, dotter till handlanden Carl O. F. Johansson i Klintehamn och hans maka, född Enekvist och likaledes mellan styrmannen i Ångfartygsbolaget Gotland Arthur Sedelius och sjuksystern fröken Dorothea Eriksson.
— Lysning avkunnades i går i Ludvika mellan konditor Torsten Thuresson och fröken Sigrid Lillja, dotter till förvaltare Svante Lillja, Furillen, och hane maka, född Mörrby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Klintehamns lotsplats.

K. m:t har bestämt, att den vid Klintehamns lotsplats efter lotsförmannen J. A. Stenbergs avskedstagande lediga lotsförmanstjänsten skall tillsvidare uppehållas medelst förordnande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Klintehys konservfabrik begär stalslån.

100,000 kr. till utvidgning av fabriken i Klintehamn?
Stockholm, 29 sept. (H. B.) Aktiebolaget Klintebys konservfabrik i Klintehamn hemställer hos k. m:t om ett industrilån å 100,000 kr. för planerade nyanläggningar och utvidgningar vid bolagets fabriksanläggning i Klintehamn samt för bolagets utvidgade rörelse erforderligt driftkapital.
Bolagets verksamhet har särskilt varit till gagn för sparrisodlingen å Gotland. På grund av sin stora kalkhalt och i allmänhet lätta beskaffenhet lämpar sig den gotländska iorden särdeles väl för denna odling. Hos bolaget ha bodlarna på nära håll fått avsättning för stora kvantiteter och bolagets verksamhet har sålunda haft en stor betydelse särskilt för de mindre iordbrukarna å Gotland. Av all på Gotland producerad sparris köper boläget 80—90 proc.
På senare år har bolaget på försök igångsatt konservering av sill, kaviar, strömming och kött, Försöken ha slagit väl ut och bolaget har därför beslutat att, därest industrilån nu erhålles, på allvar igångsätta detta slag av konservering. Vidare avser bolaget attt upptaga egen tillverkning jåäv bleckburkar, varigenom avsevärda besparingar komma att göras, ävensom matt tills vidare på försök igångsätta vintillverkning.
De planerade nyanordningarna och nyanskaffningarna vid fabriken i Klintehamn beräknar bolaget komma att kosta 79,884 kr. Genom de planerade nya tillverkningsgrenarna kommer bolaget i ännu högre grad än förut att kunna gagna de gotländska lantbruken och deras binäringar. Genom den planerade vintillverkningen, vid vilken olika slag av bär och frukter skulle komma till användning, kommer bolaget att i full utsträckning kunna tillvarataga Gotlands produkter av detta slag, varigenom bolaget kommer. att bereda odlarna lättnad i den för dessa ömtåliga alster eljest svåra avsättningen. Vidare kommer bolagets nya verksamhet att ha betydelse för det gotländska fisket. Endast beträffande vissa sillsorter och kaviar kommer bolaget att inköpa råvaror från annat håll, nämligen från västkusten eller möjligen Island.
I ett ansökan bifogat intyg vitsorda samtliga riksdagsmän åå Gotland bolagets verksamhet som synnerligen betydelsefull och av stort gagn för näringslivet å Gotland. De tillstyrka därför bolagets ansökan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Klintehamn.

Den 29 sept.
Föreläsning.
Härvarande föreläsningsförening begynte sin hösttermin igår med en föreläsning av pastor S. A. Sigland, som under en tid av fem år vistats i Melbourn i egenskap av sjömanspastor över ämnet: Australiens land och folk Den innehållsrika och ledigt tramsagda föreläsningen avtackades med en varm applåd av den talrik åhörareskaran.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226