Genom offentlig Auktion

Tisdagen 48 d:s från kl. 10 f. m. låta Sterbhusdelegarne efter aflidne tullvaktmästaren L. P. Wahlgren å Klintehamn till den högstbjudande försälja hela hans efterlemnade lösörebo, bestående af Guld och Silfver, Koppar, Malm, Messing, Tenn, Bleck- och Jernsaker af många slag; Möbler, dels målade och dels betsade, såsom Byråar, Dragsängar, Soffor, Bord och Stolar, Kommoder, Speglar, Väggur, en Skrifpulpet m. m.; Glas och Porslin, Sängkläder och Linne, väl vårdade Mansgångkläder af flera slag; diverse Repslageriverktyg, en Stormangel, Sädesbingar, Kistor, en Väfstol med tillbehör, diverse Taflor och Rullgardiner, åtskilliga Träkärl jämte mycket annat. — Vid samma tillfälle utbjudes äfven en i godt stånd, på Strands hemmans grand vid Hamnen stående Manbyggnad, inredt till trenne Rum, Kök, Skafferi och Garderober, samt frostfri Källare under hela huset, ett Ladugårdshus samt en Repslageribod med tillhörande Tjärhus äfvensom en god Mjölkko. — Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 nästk. Oktober. Klinte 12 Juli 1876.
Efter anmodan.
G. J. EKELUND.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Juli 1876
N:r 56

Dödsfall Rogert.

Rogert 10 mån död.
Snögrinda i Klinte den 7 mars 1937.
Britta o. Ture Christiansson.

Vår lille älskling finns ej mer,
han aldrig mer emot oss ler.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Klintebiografen

har på lördag premiär på ”Nätter i Budapest” med Martha Eggerth i den kvinnliga huvudrollen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78

Vägstämma i Hemse.

Nya vägar över Lausmyr, om….
Gotlands södra väghållningsdistrikt har i dag sammanträtt i Hemse kommunalrum under ordförandeskap av folkskollärare Herman Stengård, Linde.
Denne erinrade i ett anförande om K. J. Levanders bortgång och föreslog en minuts tystnad för att hedra minnet av den bortgångne.
Därefter förrättades först val av en styrelseledamot efter framlidne landstingsman K. J. Levander, Bols. Hr H. Levander, Bols, valdes med 2,328 röster. Hr P. S. Lindstedt, Klintehamn, erhöll 1,978 och hr Aug. Jacobsson, Hafdhem, 290, av resp. 21, 20 och 2 röstande.
Enligt styrelsens förslag bestämdes ersättningen åt kassakontrollanten till 800 kr. per år samt till revisorerna 100 kr. vardera plus vanlig dags- och reseersättning.
En framställning, att vägen över Horns och Källgårds till Stenkumla kyrka skulle i befintligt skick upptagas till allmänt underhåll hade av styrelsen avstyrkts och stämman beslöt i enlighet härmed.
Styrelsen hade likaledes avstyrkt, att skiftesvägen förbi Stockvika och Orleifs till Faludden skulle upptagas till allmänt underhåll. Stämman beslöt emellertid tillstyrka, att vägen skulle upptagas till sommarunderhåll.
Framställning hade gjorts, att nya vägar måtte anläggas genom Lau myr från Lau över till Stånga med tillfartsvägar från Lye och Burs. Ett förslag hade uppgjorts av ingenjör Harald Sellergren, och styrelsen hade för sin del förklarat sig gå med på saken, förutsatt, att medel för arbetena kunde erhållas från det allmänna.
Detta var dagens stora fråga, vilken också föranledde en livlig diskussion. Denna utmynnade i, att stämman beslöt tillstyrka huvudförslaget i sin helhet, därest statsmedel kunde erhållas.
Ett lurslag från ingenjör Sellergren till byggande av allmän väg från Kroks i Tofta till Gnisvärds fiskeläge hade av styrelsen tillstyrkts. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.
Ingenjör Sellergrens förslag till omläggning av förbättring av vägen från Bönders i Klinte till handlanden P. S. Lindstedts fastighet hade tillstyrkts av styrelsen, som däremot avstyrkt de besvär fru Selma Svallingson anfört över, att vägen komme att några meter inkräkta på hennes trädgård.
Även i detta fall beslöt stämman i enlighet med. styrelsens förslag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78

Gotlands distrikt av Röda Korset.

Har i dag hållit årsmöte å Stadshotellet under ordförandeskap av landshövding A. E. Rodhe, som med några ord hälsade de närvarande välkomna samt erinrade om svenska Röda korsets verksamhet under det gångna året. Bl.. a. berördes Abessinienambulansens verksamhet och de offer både i människoliv och material, som gjorts i samband med ambulansens utskickande. Vidare omnämdes det stöd svenska Röda korset givit hjälpaktionen till förmån för de spanska barnen. Tal. uttalade vidare sin glädje över den utveckling röda korset fått bl. a. här på Gotland — och förhoppning att Röda korset skall växa ut till ett oumbärligt komplement till den statliga humanitära verksamheten. Vi måste alldeles speciellt i vår tid arbeta för fred och försoning mellan folken. Tal. uttryckte till sist förhoppningen att verksamheten på Gotland måtte ytterligare utvecklas och bli till välsignelse för hela länet.
På revisorernas tillstyrkan beviljades därefter ansvarsfrihet. Inkomster och utgifter balanserade på 14,573 kr. med inkomster på 7,847 kr. Gotländska Prins Carls-fondens debet och kredit balanserade på kr. 501: 71.
Förslag hade framkommit om inval av två nya styrelseledamöter och valdes därvid fruarna Löwenberg och Nanna Eriksson. Revisorer blevo fru Elisabeth Ihre och hr C. O. Kolmodin med handl. T. Wahlgren, Träkumla, och fru Gunni Lindman, Roma, som suppleanter.
Representanter för de olika kretsarna redogjorde därefter för det gångna årets verksamhet, för vilken vi tidigare redogjort i samband med resp. årsmöten.
I den av sekreteraren upplästa årsberättelsen påpekades bl. a. att antalet kretsar nu ökats med fyra till tjugufem och antalet medlemmar med 559 till 2,173. Föredrag ha hållits i Sanda, Vamlingbo, Burgsvik, Slite, Ljugarn, Follingbo, Lärbro och Träkumla. Sju hemsjukvårdskurser och tre olycksfallskurser ha varit anordnade. Av upplysningsverksamheten framhölls särskilt den i Visby anordnade utställningen ”Mor och barn”, som dock tyvärr endast lämnade en Inkomst på kr. 3: 43.
I fråga om den sociala verksamheten erinrades om att förrådets värde ökats från 11,000 kr. till 12,350 kr.
Folkbad finnes i Hamra och håller på att anordnas i Sanda och Bunge. Skolbarnsundersökning har verkställts beträffande 1,200 barn. Tandvård bedrives i Hangvar, Ardre, Bunge, Fårö och Klinte.
årsmötet avslutadesdärefter med några ord av landshövdingen, varefter gemensamt kaffe intogs.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Godtemplarordens ungdomsarbete.

Ombudsman Eric Boström. från Kvänum har under de senaste dagarna hållit några föredrag för att sprida kännedom om I. O. G. T:s ungdomsarbete och speciellt scouting. Under påskhelgen ledde han ett påskläger för scouter i Klinte, då samtidigt ett gotlandsdistrikt av IOGT:s scoutorganisation konstituerades. På tisdagen besökte han Hemse, där ett 25-tal åhörare hade samlats och utsikter att få till stånd en flickavdelning syntes föreligga.
På onsdagen besökte han Klintehamn och Väte. På sistnämnda platsen var ordenshuset fyllt till sista plats, och utom hr Boströms föredrag förekom musik och sång av en trio från Vall, sångtablå och paketauktion.
I går medverkade hr B vid ett samkväm i Levide, besökt av ett 90-tal personer. Levide sångkör svarade för sången, musikcirkeln för musiken, och en flicka sjöng en rolig visa. Till sist roade man sig med folklekar.
Inom Södra Gotlands kretsloge av I. O. G. T. räknar man med att kunna få till stånd mindre scoutavdelningar i Klintehamn, Levide, Hemse och Väte. (Klintehamnsgruppen har redan återupptagit sin verksamhet.) Ledare för pojkarna blir handl. Sture Jönsson, Levide, och för flickorna fru Karin Jönsson, Levide.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 April 1937
Nr 74

Lösöreauktion i Klinte.

Genom offentlig auktion vid SNÖGRINDA i Klinte fredagen den 5 mars 1937 kl. 11 f. m. låter änkefru HILDA HAUFFMAN försälja: 3 reakt.-fria kor, 2 tjurar, 1 1/2 år gamla, 2 kvigkavar, 100 kbm. prima Hoved, 1 slåttermaskin, harv, 1 parti nytt tågvirke, vävstol, mattor, bord, sängar, kopparkärl m. m.
Betalning skall erläggas den 1 oktober 1937 eller vid anfordran. Äganderätten förbehålles tills likvid erlagts.
Klintehamn den 25 februari 1937.
Justus Jakobson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

När biskop Ysander tog säte i Visby domkapitel.

Här ovan meddela vi en bild, tagen vid Visby domkapitels session härom dagen, då stiftets nye biskop för första gången tog säte och stämma i domkapitlet. I ordförandestolen sitter biskopen, till vänster på bilden synas kyrkoherdarna G. A. Kronqvist i Burs och G. Sjöberg i Klinte medan till höger sitta lektor Stellan Arvidsson, lantbrukare R. O. Kahlström, Atlingbo, och folkskollärare R. B. Carlsson, Gothem. I bakgrunden synes till vänster stiftssekreteraren Breitholtz och notarie Danielsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35