Visby Husmodersförening

hade igår sitt första sammanträde för hösten. Därvid beslöts, att i början av dec. anordna en julmässa för att få medel till den allt mer anlitade »hemhjälpen». Dessutom förekom redogörelse från landsmötet i Linköping sigtl. juni månad, samt en del andra förhandlingar.
För medlemmarna förberedes en studieresa till Klintebys konservfabrik under loppet av nästa vecka.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Tre tillstyrkta ansökningar om kollekt.

Visby domkapitel har till k. m:t med tillstyrkan överlämnat av svenska kyrkans diakoiistyrelses ombud för Visby stift, kyrkoherdarna Gustaf Sjöberg i Klinte och Carl Söderberg i Othem, Gotländska föreningen för de blindas väl och Gotlands soldatmissionssällskap var för sig gjorda ansökningar om medgivande att för sin verksamhet upptaga kollekter i stiftets kyrkor under
åren 1933—1934. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Kollekterna i stiftet

under andra kvartalet ha nu redovisats i domkapitlets cirkulär. Det framgår, att de. största kollekterna influtit i Visby med sammanlagt 204 kr., medan av landsbygdens pastorat Klinte kommer högst med kr. 197:07, Roma od 106:10, Närs med kr. 96:83, Östergarns med kr. 96:08 0; s. v. Största kollekten under kvartalet har tillfallit Gotländska föreningen för de blindas väl med 283:99, medan sjömanskyrkan i London fick kr. 285:78, Frostvikens kyrka 222:71 Svenska Jerusalemsföreningen 213:64, Gustaf Adolfsföreningarna kr. 211:18, stiftets fattige studerande (två koll.) kr. 372:99, prästbristens avhjälpande (två koll.) 321:78, Visby stifts missionssällskap kr. 168: 24, Sigtunastiftelsen 161:55, Lutherkollekten 128:06 och stiftets kyrkor 126:74.
I missionskollekten å tredje böndagen inflöt största beloppet i Visby med 156 kr.; varefter följde Burs pastorat med kr. 109:78 och Klinte pastorat med 105:73.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Tjänstledighet

har beviljats kyrkoherde Gust. Sjöberg i Klinte för tiden 5—19 okt., då hans tjänst uppehålles av kyrkoherde H. Carlson i Sanda.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Hösttingets 2:dra sammanträde. Rättens ordf. häradshövding H. Krok.
Tvist om en handling.
En tvist av mera ovanlig art har anhängiggjorts vid rätten. Det rör sig om ett kammarkollegiets skatteköparebrev av år 1760, vilket tvenne personer vill vara innehavare av. Lantbr. Johan Mattsson Isoms i Väte, har tidigare innehaft handlingen från den tid han var ägare av Rikvide i Silte, som handlingen berör. Sedan har handtingen vid en tvist om fiskevatten i Petesviken år 1923 lånats av intressenter i nämda tvist och slutligen hamnat hos lantbr. Olof Hansson. Kyrkeby i Hablingbo, vilken numera är ägare till en del av Rikvide. Ovannämde Mattsson vill nu ha handlingen tillbaka, men Hansson har vägrat, enär han ansåg sig vara rätte ägare till det unika papperet. Och så har Jet blivit process. tvenne vittnen hördes, vilka kunde styrka att handlingen lånats av Mattsson. Och därmed överlämnades målet och nästa gång säger rätten ifrån, vem som får antikviteten.

Tillgrepp.
En ung fru var instämd för tillgrepp vid Kneippbyns restaurang, där hon varit anställd som städerska förliden sommar. En hel del kuddar och filtar hade från restaurangen bortkommit, och en filt hade påträffats hos svar. Hon erkände tillgreppet av denna filt, mens bestred, att hon tagit mera. Förundersökning skall verkställas, och atom avkunnas nästa gång.

”Styrinrättningen krånglade”.
Chauffören Alb. Öberg från Sanda år tilltalad för att ha kört bil i berusat tillstånd och ej kört med nödig varsamhet. Han bestred, att han varit berusad, hade först inte smakat sprit under dagen men sedan en kaffehalva. och han hade visserligen kört i diket, men detta, berodde på .bed i styrinrättningen. Sprit fanns med i bilen men hade inte smakats. Åkl. begärde uppskov för bevisning. Målet förekommer åter nästa gång.

Bilmål.
Lantbr. Helge Persén i Lärbro var instämd för att han låtit sin bil gå i persontrafik utan att denna varit besiktigad härför. Han erkände och fick böta 25 kr. – En fiskare i När dömdes till 25 dagsböter å 1 kr., för att han ej haft sin bil i vederbörlig ordning trafikförsäkrad.

Olaga handel.
En agent i Visby står tilltalad för att utan rättighet därtill ha försålt skodon i Burgsvik. Han framhöll som förmildrande omständighet, att han handlat i god tro, då firman, han sålde för, löst rättighet för tillfällig handel på vissa platser, bl. a. Burgsvik. Åkl. hade emellertid varnat svar. i förväg!. Utslag nästa gång.

Utslag:
För förskingring av en separator, som Inkö, på avbetalning, dömdes en person i Visby, tidigare bosatt i Västerhejde, till 50 dagsböter å 1 kr.

För djurplågeri dömdes Oskar Karlsson, Världsände i Klinte, till 50 dagsböter å 2 kr., varjämte han skall ersätta veterinärkostnader med 36 kr.

För hemfridsbrott hos statkarlen E. Andersson, Källgårds i Stenkumla, ha Set Pettersson, Lärbro, och Bertil Lindgren, Visby, stått tilltalade. Lindgren fick nu för skadegörelse böta 10 kr. samt för misshandel 110 kr. och Pettersson för misshandel till 50 kr. Lindgren skall ersätta gårdens ägare för skadegörelsen med 40 kr. och båda svarandena skola solidariskt utgiva till makarna Andersson 60 kr. för sveda och värk.

Polisman brister i redovisning.
En förutvarande polisman på Sudret har befunnits brista i redovisning av inkasserade medel, vilket upptäcktes sid revisor Bergenströms granskning av vederbörandes, inkassoböcker. Vid revisionen saknades 1,461 kr. För att täcka detta belopp lyckades vederbörande dels genom län på växel dels också genom län hos prisatpersoner skaffa ihop något öser 1,400 kr., men ännu återstår att redovisa kr. 49, 16. Han var nu instämd för rätta och personligen närvarande. Landsfogde Broms uppträdde som allmän åklagare. Svar. kunde ej förklara, varför han slarvat. Åkl. yrkade ansvar för vårdslöshet och oskicklighet i tjänst samt förskingring as kr. 1,461, 0.1. Utslag via oktobersammanträdet.

Blockaden i Klintehamn.
Som tidigare meddelats skulle en blockadhistoria från Klintehamn dragas inför häradsrätten. Våren 1931 förklarade Byggnadsträarbetareförbundets avdelning i Klintehamn byggnadsfirmorna Hägg och Siggelin i Klintehamn i blocks och sid sammanträde med avdelningar en 4 juni samma är beslöts prickning as 10 arbetet, som, trots blockaden, tagit anställning hos firmorna, silket publicerats genom annons i Gotlands Folkblad och genom anslag i Klintehamn. För denna prickning, sade nu de tio uttagit stämning på lenrna för fackföreningen Eds. Nilsson och Alb. Broberg.
Då målet påropades inställde sig advokat Sven Hultman som ombud för kärandena samt svarandena personligen med biträde as advokat Arnold Sölvén från Stockholm.
I stämningen framhölls, att prickningsanordningen varit menlig för kärrs goda namn och rykte samt deras fortsatta utkomstmöjligheter. De 10 kärandena begärdera vardera 100 kr. i skadestånd jämte rättegångskostnader.
Svar.-ombudet inlämnade en längre skritt, i vilt n det först påstods att det frånvarande åtalet var ett led i Allmänna Valmansförbundets byrån för näringsfrihet kampanj mot de organiserade arbetarnas kamp för bättre förhållanden. Vidare presterades en utredning om vad blockad eller strejk är. Vidare framhölls att för straffbarnet fordras att gärningen, för silken beskyIlningen gäller är för vederbörande nedsättande, och icke prickningen i och för sig .
I en diskussion, som uppstod mellan ombuden, framhöll adv. Hultman, att han eller hans huvudmän ej hade en aning om Allmänna Valmansförbundets verksamhet på hithörande område och att det ligger i sakens natur, att ingen arbetsgivare med kollektivavtal vågar anställa en prickad as fruktan för blockad. Slutligen bestred svar: omb. att muntligt utspridande av prickningsbeslutet skett samt att svar. vore ansvariga för publicerandet därav.
Sedan parterna framställt ersättningsyrkanden, överlämnades målet och mas utslag vid nästa sammanträde.

Frånvaro av körkort vid motorcykelkörning kostade en person 60 dagsböter å 2:- kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Fastighets- och lösöreauktion i Klinte.

Lördagen den 24 innevarande septemba klockan 11 f. m. försäljas genom lösöreaktion hos muraren Gunnar Edholm, Bönders i Klinte,
1 vit, antik möbel (6 stolar, 1 soffa), 1 chiffonier, spegel, stolar, bord, byråer, sängar, kork- och gångmatta, glas ,och porslin, div. handredskap, köttkärl och ved.
Betalning skall erläggas den 1 februari 1933 eller vid anfordran.
Äganderätten till försåld vara förbehålles tills likvid erlagts.
Kl. 1 försäljeslägenhetien Mölner 116 om 0,2010 har. Lägenheten, vackert belägen i närheten av Klinteberget, är bebyggd nyed boningshus om 3 rum och kök samt utan;
Villkoren tillkännagivas vid auktionen.
Klintehamn den 16 september 1932.
Justus Jakobson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Lösöreauktion i Klinte.

Lördagen den 24 innevarande september klockan 11 f. m. försäljas genom lösöreauktion hos muraren Gunnar Edholm, Bönders, i Klinte, 1 vit, antik möbel (6 stolar, 1 soffa), 1 chiffonier, spegel, stolar, bord; byråer, sängar, kork- och gångmattor, glas och porslin, div. handredskap, köttkärl och ved.
Betalning skall erläggas den 1 februari 1933 eller vid anfordran.
Äganderätten till försåld vara förbehålles tills likvid erlagts.
Klintehamn den 16 september 1932.
Justus Jakobson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Konserten i Klinte kyrka

förliden Söndag var ganska talrikt besökt, ty nästan alla sittplatser i kyrkan voro upptagna. I nästa tidning vilja vi utförligare redogöra härför.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Augusti 1875
N:r 61

Konsert i Klinte kyrka

gifves med vederbörligt tillstånd af undertecknade samt biträde af direktör Söhrling, söndagen den 1 augusti kl. 5 e. m. Program utsändas till landet med dagens post och biljetter á 1 krona (hälften för tjenare och barn) finnas att tillgå hos handl. hr Odin på Klinte.
Fritz Söderman, Vilhelmina Söhrling.
Ledamot af kgl. hofkapellet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60