Engelsk sjörätt

hölls i Stockholm 22 sistlidne December i anledning af briggen Eamonts strandning och förlisning på Skåne ref 6 November förlidet år. Rättens ledamöter voro härvarande engelske konsuln W. F. Segrave (ordförande), possessionaten O. Baker och grosshandlaren P. F. Luek, samt hr Ap Georges, den sistnämde sekreterare, Briggen Eamont var hemmahörande i Sunderland, bade 255,38 tons drägtighet och var bygd i Soutwich, Durham, år 1834. Strandningen inträffade under följande omständigheter: sjön gick hög och fartyget arbetade, i följd deraf att lasten var illa stufvad, så hårdt, att befälhafvaren beslöt söka hamn i Katthammarsvik. Till den ändan ändrade han kl. 5 e. m. ofvan angifne dag sin kurs och höll rätt på Östergarns fyr, som då var i sigte. Han navigerade fartyget med vederbörlig försigtighet genom den trånga ränna, han hade att passera, och skötte sjelf lodet. Han hade emellertid den olyckan att förna på Skåne ref, med den påföljd, att fartyget strandade och blef vrak. Domstolen ansåg att befälhafvaren hade låtit komma sig till last ett felaktigt bedömande genom att hålla sig för nära ön Gotlands fastland, enär hans seglationsanvisningar bort säga honom, att han hade rum sjö rundt omkring Östergarn, utom i söder. I betraktande deraf att det ref, hvarpå fartyget strandade, icke fanns utsatt på befälhafvarens sjökort och att hans seglationsanvisningar icke angåfvo vattnets djup på Gotlandssidan i rännan, beslöt emellertid domstolen att icke fråntaga honom hans certifikat och förklarade, att det strandade fartygets egare skulle vidkännas alla kostnader i målet, och ingick bland dessa ersättning till besättningen för 12 dagars vistelse i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Februari 1876
N:r 13

Hamntaxorna prolongeras t, v.?

Kommerskollegium hemställer hos k. m:t om förordnande, att nu gällande taxor å hamnavgifterna i Visby, Burgsvik, Fårösund, Herrevik, Härta, Kappelshamn, Katthammarsvik, Klintehamn, Klintsbrovik, Kylley, Ljugarn, Rone, Rute, Slite och Västergarn ävensom taxan å grundpenningar vid lastageplatsen Bungenäs må gälla tills vidare även under år 1933, därest nya taxor icke kunna hinna träda i tillämpning före årets ingång. Taxorna utlöpa med innevarande års utgång och framställningar om nya taxor ha ingivits till kollegium, men hinna icke slutbehandlas före 1932 års utgång.
Även för Furillens lastageplats utlöper gällande taxa med årets utgång, men någon framställning om ny har ej inkommit, och lär ej heller vara att förvänta. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Utprickningen vid Gotland.

I veckans nummer av Underrättelser för sjöfarande återfinnas en del uppgifter angående ändringar i utprickningen vid Gotlands kuster, vilka komma att vidtagas i vår. Ändringarna bestå i indragning av en del prickar vid Ar, Salvorev, Fårösund, farleden från sjön till Kylley, Katthammarsvik och norra farleden till Ronehamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Hamnstyrelserna

på Gotland bestå nu af följande ledamöter:
för Fårösund: Handlandena E. J. Grabb och J. H. Nyman samt Tullinspektoren B. J. Lagerheim;
för Slite: Handlandena J. A. Bachér och F. Nyström samt Byggmästaren C Henne;
för Rohne: v. Konsuln L. Cramér, Handlauden C. J. Broander och Tullinspektoren J. G Bergenstjerna;
för Klinte: Handlandena C. Smitterberg och R. Snöbohm samt Tullinspektoren C.
J. Berggrén; och
för Burgsvik: v. Konsuln C. J. Bæckström, Handlanden J. T. Jacobsson och Tullinspektoren A. von Schantz;
samt till föreständare:
för Kylley: Handlanden A. Edman,
för Kappelshamn: d:o C. Westöö,
för Ljugarn: d:o J. G. Claudelin,
för Katth:svik: — d:o V. Ericsson, och
för Westergarn: Tullinsp. J. Hesselqvist.
Sedan handl. C. Westöö afsagt sig ofvanstående uppdrag, hafva kungl. m:ts bef. till föreståndare för Kappelshamns landthamn utsett och förordnat tulluppsyningsmannen, fil. dokt, J. F. Hagström.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 31 December 1875.
N:r 103.

Sjöfartsunderrättelser.

Inkommande:
t, Katthammarsvik d. 20 d:s-Endermark fr. Kiel, barl.
t. Slite d. 19 d:s Wetterlund, skon. Orion fr. Köpenhamn barl.,
t, Visby d. 19 d:s Nilsson, skon. Griffon fr. Köpenhamn, specerier, — Stenberg, brigg Svante fr. Hartlepool, stenkol, — Söderström brigg Harald Hildetand fr Lübeck, barl.

Utgående:
fr. Klinte d. 18 d:s Weström skon. Trio t. Nenstadt, träv., å
fr. Katthammarsvik d. 19 d:s Endermark skon. Carl t. Kiel träv.,
fr. Slite d. 17 d:s Hansson, skon. Thor t. Newcastle, träv.,
fr. Visby d. 19 d:s Christiansson, skon Maria t. Windau, salt m. m.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 1 December 1875.
N:r 95.

Öström, Erik Olof Arthur, Fiskare.

Östergarns skytteförening.
Katthammarsvik. Född den 14 april 1921 i Östergarn. Föräldrar: Albert Öström o. h. h. Anna Öström. Medlem i föreningen sedan 1937, sekreterare 1941. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Östergren, Lennart Johannes, Fiskare.

Östergarns skytteförening.
Grogarns, Katthammarsvik. Född den 12 augusti 1919 i Katthammarsvik. Föräldrar: Karl Östergren o. h. h. Hilma Östergren. Medlem i föreningen sedan 1933. Tillhör skjutklass 5. Innehar: Riks SM, L Årtm br, Musketörm, Fallskärmsjägarm, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Östergren, Karl Ragnar, Fiskare.

Östergarns skytteförening.
Herrvik, Katthammarsvik. Född den to november 1922. Föräldrar: Albert Östergren o. h. h. Märta Östergren. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 1, Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Östergren, Gunnar Albert, Fiskare.

Östergarns skytteförening.
Herrvik, Katthammarsvik. Född den i november 1927 i Herrvik. Föräldrar: Albert Östergren o. h. h. Märta Östergren. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör rekrytklassen. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Östergren, Bengt Olof, Fiskare.

Östergarns skytteförening.
Herrvik, Katthammarsvik. Född den 22 december 1923 i Herrvik. Föräldrar: Albert Östergren o. h. Marta Östergren. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål, Riksskytteplakett.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.