TIDTABELL

för Gotlands Järnvägsaktiebol:s Järnvägar för bantågen från och med den 24 November 1899.

OBS! Tågen n:r 5 och 6 inställas fr. o. m. 1 Januari 1900.
Tiden från och med kl. 6 eftermiddagen till och med kl. 5,59 förmiddagen angifves genom understrukna minutsiffror.
Tecknet + betyder, att tåg gör uppehåll endast om resande finnes att upptaga eller aflämna.
Visby i November 1899.
Trafikchefen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Målet mot kapten Frans Molander för olaga utlotsning af Sans Peur förevar i dag ånyo inför rådhusrätten. Såsom vittnen å åklagarens sida hördes öfvelotsen Öberg och lotsen Zetterqviet.
Överlots Öberg berättade, att han den dag, då Sans Peur, afgick från Visby af lotsarna på lotskontoret blifvit varskodd, att kapten Molander befann sig ombord å fartyget, antagligen i afsigt att lotsa det ut. Vittnat hade då genast gått ut på vågbrytaren och då sett M. ha sin plats på kommandobryggan jämte kaptenen, samt att han gått i land med fartygets båt från den plats, der lotsarna vanligen pläga lemna fartyget. Han hade sedan, när order från lotsverket kommit om åtala anställande, träffat svaranden, hvilken då sagt, ungefär, att det vore väl bäst att han tog på sig saken samt att han skulle skrifta till hertigen af Sutherland, hvarpå vittnet genmält att det var det bästa han kunde göra för att slippa ifrån saken så lindrigt som möjligt.
Kapten Molander, som för rätten förelade åtskilliga räkningar och intyg, gående ut på att visa, att de penningar han erhållit ombord å jakten varit liqvid för åtskilliga poster, som han åtagit sig betala, medgaf riktigheten af vittnesmålets förra del. Han tillade dock att hertigen ätten varit på kommandobryggan, fastän skymd kanhända för vittnet, samt att han, Molander, en stund gått in rökhytten för att granska ett nyss anländt sjökort. Deremot bestred han, att han yttrat, att det vore bäst ta saken på sig. Han hade sagt, något som åklagaren kunde intyga, att han helst skulle er, det saken snart blef afgjord, enär han tänkte företaga en resa till fastlandet.
Lotsen Zetterqvist hade dagen i fråga hållit på med en pråm ute i hamnen. Han hade sett svaranden svänga båten och sedan följa med förbi pirhufvudet, då jaktens tross ännu låg qvar i land. Han kunde dock ej säga om kapten M. fört något befät ombord.
Åklagaren yrkade nu ansvar för olaga lotsning, enär han ansåg saken styrkt dels genom det förut omnämda intyget från Sans Peurs, ägare dels genom vittnesberättelserna.
Svarande bestred käromålet. Han hade aldrig lotsat fartyget, ej uppburit betalning derför. Men det vore ursäktligt att hertigen af Sutherland förväxlat hamnkaptenens åliggande med lotsens, då det ej här som i andra hamnar, exempelvis Kalmar, fins hamnlots, hvars syssla här skötes af hamnmästaren.
Åklagaran anhöll att intet afseende måtte fästas vid svarandens förklaring, utan att den ifrågavarande ekritten måtte fattas efter ordalydelsen.
Svaranden å sin sida fordrade nu att åklagarn skulle uppvisa hans qvitto å erhållna lotspenningar, hvarpå åklagaren, derest ej bevisningen mot M. ansågs bindande, yrkade att denne skulle åläggas edgång.
Utslag afkunnas 20 dennes.

För första resans snatteri dömdes i dag f. budbonden Oskar Fredrik Gardell från Karby i Roma att böta 25 kronor. Han hade tillegnat sig en ficka kaffebönor i boden under Nybargska bokhandeln.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våld, begånnet mot polis, var i dag inför rådhusrätten inkallad förre artilleristen Johan Ahlsten. Han hade sistlidna midsommarafton sökt befria en kamrat, som anhållits af ordningsmakte först med godo och sedan genom sparkar. Sparkarna kostade honom 20 kronor.

Fickan full af kaffe tillgrep i lördags förre husbonden Oskar Fredrik Gardell från Karby, Roma, då han för tillfället var inne i den under Nybergska bokhandeln liggande saluboden, der han satt sig på en kaffebal. Tillgreppet åsågs af ett par i ett inre rum varande konstaplar. Gardell anhölls ute på gatan, men hade då hunnit kasta kaffet ifrån sig.
Svaranden erkände, men målet uppsköts för anskaffande af prestbetyg.

För olaga lotsning hade allmänna åklagaren efter anmälan från lottverket instämt sjökapten Frans Molander, hvilken 13 Juli 1887 skulle under det han var t. f. hamnmästare, lotsat ut ur hamnen Hertigens af Sutherland lustjakt Sans Peur. Enligt meddelande från Sans Peur befälkafvare från Bangkok i Siam, till svar på förfrågan af lottverket, skall befälhafvaren ha tillfrågat svaranden, om han ville lotsa ut fartyget kvartill denne svarat ja och derpå gjort det, samt lemnat jakten vid den vanliga platsen. Kapten Molander bestred detta under påstående att han endast, sin plikt likmätigt, svängde om fartyget och att hans qvarstannande ombord endast berott på att han, som under hertigens vistelse här skött åtskilliga af hans affärer i land, ej för tillfället haft tid att betala en i sista stund kommen räkning, utan måste följa med ut ur hamnen för att erhålla och ilandföra liqvid för räkningen. De lotspenningar, kapten Molander skulle ha erhållit, förklarar han varit bestämda för karlarna, hvilka kastat loss förtöjningarna vid afgången. För vittnens inkallande uppsköts målet.

Länsfängelset.
Inför Norra häradsrätten har i dag företagits ransakning med för barnamord häktade arbetaredottren Maria Mathilda Hallgren från Sudergårda i Hellvi socken. Af obduktionsprotokollet, afgifvet af provinsialläkaren doktor Holmén, framgick att fostret, ett fullgånget gossebarn, lefvat en eller ett par timmar efter födseln, samt att det kunde misstänkas, men ej med bestämdhet sägas, att fostret aflidit genom qvittning eller på annat sätt på grund af bristanda omvårdnad strax efter födelsen.
Den tilltalade, som förut födt 2 oäkta barn, berättade om förloppet, att hon blifvit mycket hastigt sjuk vid middagstiden 2 Juni och känt födslosmärtor, ehuru hon ej väntade sin nedkomst förrän 14 dagar senare. Hon hade förgäfves skickat sina båda barn det ena 7, det andra 5 år till en grannqvinna, hustru Lindblom för att få hennes hjelp, men ingen hade kommit, enär barnen ej åtlydt befallningen. Hon hade sedan i stående ställning, stödd mot sängen, ensam hemma (modren var borta på arbete) framfödt fostret, som fallit i golfvet, enär modern var så sjuk att hon ej kunde hindra det. Hon hade emellertid släpat sig upp i sängen och lagt barnet bredvid sig insvept i en kjol. Hon var nu så sjuk att hon trodde sig skola dö. Hon ville då ej att barnet skulle lefva efter henne, utan lade derför handen öfver dess näsa och mun och qväfde det på så sätt. Hur länge hon legat med handen öfver barnets ansigte kunde hon ej uppgifva, enär hon afsvimmat och varit utan medvetande i flere timmar. Då hon vaknade, var emellertid barnet dödt. Hon förnekade bestämdt att hon förut umgåtts med tanken att bringa fostret om lifter. Den hade hon fått först när hon lagt det i sängen. Hon hade aldrig färnekat sitt hafvandeskap.
Matilda Hallgren är född 31 Juli i 1857 i Lärbro församling. Fadren Petter Niklas Hallgren dog 17 Mars i år, modern är nu bosatt i Hellvi socken, och har dottern sedan sitt 22 år varit hemma och med sitt arbete bidragit till familjens uppehälle. Hon har aldrig förut straffats.
För vittnens inkallande uppsköts målet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Juli 1888
N:r 59.

Dödsfall. Maria Wiman

Att vår moder Maria Wiman, född den 27 april 1858, stilla och lugnt avled idag å Stenkumla ålderdomshem, varder härmed släkt och vänner tillkännagivet.
Karby i Roma den 22 aug. 1928.
Barnen.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1928
N:r 198

Ordinarie folkskollärarebefattnigen

vid Björke folkskola, form B 2, sökes av kompetent helst manlig lärare hos skolrådets ordförande, adress: Gotlands Karby, inom 42 dagar efter denna kungörelsee införande i Post- och Inrikes Tidningar. Lön enligt lag. Fortsättningsskola allmänna typen. Med befattningen är förenad skyldigheten att spela kyrkans orgel och leda sången vid gudstjänsten och andra kyrkliga förrättningar mot ett ligt arvode á 350 kronor.
Skolrådet.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1928
N:r 193

Offentlig auktion.

Lördagen den 6 inst. mars kl. 11 f. m. låter handl. Sig. Enström, Karby genom offentlig auktion försälja ett större parti mans-, ynglings- och grosskostymer (därav en del prima cheviotkostymer), överrockar och kavajer, en packe vadmal, ett parti mans-, dam- och barnskodon i boxkalv och smorläder m. m.
Betalningsanstånd för av mig godkände köpare till 1 sept. 1920, andra få betala kontant vid anfordran. Tjänare och statfolk torde medtaga ansvarsförbindelse från husbonde.
Roma i febr. 1920.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 mars 1920
N:r 52

Karby. Firma J. E. Jacobsson.

Karby. Firma J. E. Jacobsson.

Speceri- & Diversehandel. Karby. Tel. Roma 165.
Vid tjugotvå års ålder fick J. E. Jacobsson anställning i Hällvi Konsumaffär, där han stannade till 1928, då han kom till Otto G. Ohlsson filial, Ala. Efter kondition vid firma Enström & C:o i Karby 1929-1931 startade innehavaren egen rörelse i Stenkyrke. Denna drevs till 1939, vilket år innehavaren övertog nuvarande företag. Affärslokalen är centralt belägen, tidsenligt inredd och försedd med två stora skyltfönster. Försäljningen omfattar alla slag av specerier, diversevaror och lantmannaprodukter. Innehavaren är poststationsföreståndare för Karby poststation. Tre biträden äro anställda i företaget.

Johan Eric Jacobsson är född den 21 juli 1900 och son till smedsmästaren Oskar Jacobsson o. h. h. Ida f. Kviberg. Han gifte sig 1:a gången med Ebba Andersson. Barn: Sonja, född 1924. Sedan 1933 är han gift med Ingeborg Enström.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.