Med hård slagsida

inkom igår förmiddag ångaren Signfred av Verkebäck i Kappelshamnsviken. I dimman och till följd av ångarens läge uppgavs först att ångaren strandat i viken, vilket emellertid efter någon timme dementerades, då man kommit underfund med verkliga förhållandet. Ångaren trimmade om lasten och avgick åter vid femtiden på eftermiddagen. Den kom från Trångsund och var med trälast på väg till Pool i England.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Dödsfall Emma Wallin

Vår kära mor Emma Wallin f. Lundin, f. den 21/5 1863, d. den 28/8 1938, sörjd av oss, övrig släkt och vänner.
Kappelshamn 29/8 1938.
BARN. BARNBARN.
Barnbarnsbarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Gotlandsbarnens simkurser.

I lördags avslutades simkursen i Ronehamn, vilken pågått sedan tre veckor tillbaka. I kursen ha deltagit 53 skolbarn från Hemse, Rone och Alva socknar och ledare för kursen har varit folkskollärare Eric Cederlund, När. 17 barn ha klarat proven för järnmärket och 6 ha erövrat bronsmärket. På kvällarna ha dessutom provtagningar varit anordnade för äldre simmare. Nästa söndag skall simuppvisning i Ronehamn anordnas av blivande kandidater och magistrar. Vädret under kursen har inte varit det bästa och deltagandet hade säkert blivit större om det varit en smula varmare i luften.
Simkursen i Ljugarn, som letts av folkskollärare Gauffin i Östergarn, avslutades också i lördags. I denna kurs ha över 30 barn deltagit, därav ha dock en del varit fastlandsbarn. 5 av barnen ha avlagt proven för bronsmärket och 2 ha tagit järnmärket.
I Kappelshamn, Burgsvik och på Fårö började kurserna något senare och där fortgår undervisningen alltjämt. . Kursen på Fårö är delad i två hälfter, en undervisas vid Mölner och en vid Sudersand. Antalet barn uppgår här till 35, varav 20 komma på kursen vid Mölner och 15 på Sudersand. Vädret på Fårö har varit vackert och varmt under hela kursen i motsats till övriga platser på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

Kappelshamn får fiskehamn.

K. m:t har fastställt den av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen förordade planen för fiskehamnsanläggning i Kappelshamn.
De beräknade kostnaderna för anläggningen uppgå till 87,000 kr. och k. m:t har bemyndigat väg- och vattenbyggnadsstyrelsen att för företaget ta i anspråk högst 78,300 kr. av riksdagen anvisat reservationsanslag till bidrag till byggande och underhåll av statsunderstödda fiskehamnar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juli 1938
N:r 163

Tullens legoanslag.

Generaltullstyrelsen har nu beslutat rörande storleken av legorna tili tullplatser och gränsposteringar för 1938—39, varvid bl. a. bestämts, att i båtlegor skola utgå till tullförvaltaren K. Berggren i Visby 60 kr., tullöveruppsyningsman .K. J. Karlsson i Kappelshamn 192 kr., tillsyningsmännen K. H. Andersson i Kylley och H. G. Ahlberg i Slite 156 resp. 216 kr. samt till tullöveruppsyningsmännen K. I. Blidmark i Burgsvik 132 kr. och W. A. Engqvist i Klinte 204 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Från hamnen.

I går inkom ångf. Merkur, Ollino, från Danzig med stenkol.
I dag har ms. Nitro, Smedberg, inkommit från Kappelshamn med sprängämnen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Juli 1938
N:r 154

Fiskehamnar i Visby och Kappelshamn.

Regeringen har på fredagen beviljat statsbidrag med 530 proc. av kostnaderna för utbyggande av småbåtshamnen i Visby. Till påbörjande av arbetet har samtidigt anvisats 65,500 kr. Staden kan påräkna ytterligare bidrag framdeles.
Samtidigt har regeringen anvisat statsbidrag med 78,300 kr. till fiskehamnsanläggning vid Kappelshamn. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Juli 1938
N:r 154

Skeppslista.

INKLARERADE:
6 Aug., skepp. K. J. Wessman, skon. Favoriten, från Kappeln; skepp. Sandqvist, skon. Tjelvar, fr. Newcastle; 7 Aug., skepp. A. Olsson, slup. Bröderna, fr. Westervik.

UTEKLARERADE:
4 Aug., skepp. J. E. Lyberg, skon, Retzia, Liibeck; skepp. H. Persson, slup. Se Burgsvik; skepp. J. N. Sandin, slup. Sjöberg, Bläse; 9 Aug., skepp. K. J. Wessman, skon.
Favoriten, Skollefteå.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Augusti 1876
N:r 64

Tillkännagivande.

I här fört föreningsregister hava denna dag intagits följande anmälningar: beträffande Hablingbo & Silte Jordbrukskassa, förening m. b. p. a., vars styrelse har sitt säte i Hablingbo socken: Firman tecknas numera av Olof Jacob Axel Jacobsson, Hemmungs, Olof Arvid Larsson, Kyrkeby, Johan Gunnar Boberg, Petes, Carl Jacob Gotthard Snöbohm, Hallbjens, alla i Hablingbo, samt Karl Rudolf Leonard Norrby, Sigleifs i Silte, och Sven Erik Anton Klasson, Simes i Hablingbo, två i förening;
beträffande Gotlands centralkassa för jordbrukskredit, förening m. b. p. a., vars styrelse har sitt säte i Visby: till ledamot i styrelsen efter Herman Niklas Hermansson, vilken avgått, har utsetts lantbrukaren Johan Viktor Hugo Pettersson, Stumle i Alva. Föreningens firma tecknas numera av Per Svensson, Albert Johansson och Åke Wahlgren, två i förening;
beträffande Kappelshamns Folkets Hus Byggnadsförening u p. a, vars styrelse har sitt säte i Hangvars socken: till ordinarie styrelseledamot efter
Gustaf Patrik Lindgren, vilken avgått, har utsetts förutvarande suppleanten Karl Erik Knut Lindlöv. Till suppleant i Lindlövs ställe har utsetts Charles Adolf Emanuel Johansson, Kappelshamn.
Visby i landskansliet den 18 maj 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR.
Egendomsaffär. Gotlands hypoteksförening har i dagarna försålt sitt ägande 1/8 mtl Kvie i Hangvar socken till fiskaren David Hedenberg, Kappelshamn för ett pris av 3,500 kr. med tillträdesrätt genast.
Hemmansägaren Alfons Svenson, Skälstäde i Hangvar, har försålt sitt ägande 1/8 mtl Skälstäde till Holger Karlson från Kappelshamn för obekant pris, men med tillträdesrätt genast och samme Holger Karlson har försålt sin husfastighet i Kappelshamn till ovannämnde Alfons Svenson för obekant pris med tillträdesrätt genast.
Vårsådden av havre och ärter har nu tagit sin början härute på en del ställen men en stor del stå avyaktande ett blidare väder, ty ännu förekommer starka frostnätter med tjock is på vattensamlingar om morgnarne och marken vit av frost, till stor skada för det spirande gräset.
Ångsågarna har ännu ej slutat sin säsong utan gå här med full kraft från morgon till kväll.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 april 1938
N:r 95