Dispositionen av bensinskattemedlen.

K. m:t har i fredagens konselj medgivit att av det Gotlands läns hushållningssällskap tilldelade beloppet på 1,700 kr. av bensinskattamedel 200 kr. få disponera för telefonanläggning vid Kappelshamns fiskeläge och för fyrbelysning där i stället för, såsom var avsett från början, för telefonledning till Bläse fiskeläge. Denna kan nämligen på grund av vissa orsaker ej komma till stånd.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294

Hamntaxorna prolongeras t, v.?

Kommerskollegium hemställer hos k. m:t om förordnande, att nu gällande taxor å hamnavgifterna i Visby, Burgsvik, Fårösund, Herrevik, Härta, Kappelshamn, Katthammarsvik, Klintehamn, Klintsbrovik, Kylley, Ljugarn, Rone, Rute, Slite och Västergarn ävensom taxan å grundpenningar vid lastageplatsen Bungenäs må gälla tills vidare även under år 1933, därest nya taxor icke kunna hinna träda i tillämpning före årets ingång. Taxorna utlöpa med innevarande års utgång och framställningar om nya taxor ha ingivits till kollegium, men hinna icke slutbehandlas före 1932 års utgång.
Även för Furillens lastageplats utlöper gällande taxa med årets utgång, men någon framställning om ny har ej inkommit, och lär ej heller vara att förvänta. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Telefon till Kappelshamn i stället för till Bläse?

Lantbruksstyrelsen hemställer hos k. m:t om medgivande att av ett Gotlands läns hushålllningssällskap beviljat anslag av bensinskattemedel å 1,700 kr. ett belopp av 200 kr. må användas till telefonanläggning till Kappelshamns fiskeläge och till fyrbelysning därstädes i stället för som från början avsett till telefonanläggning till Bläse fiskeläge. Den planerade anläggningen till Bläse fiskeläge har nämligen icke kunnat komma till stånd. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Hamnstyrelserna

på Gotland bestå nu af följande ledamöter:
för Fårösund: Handlandena E. J. Grabb och J. H. Nyman samt Tullinspektoren B. J. Lagerheim;
för Slite: Handlandena J. A. Bachér och F. Nyström samt Byggmästaren C Henne;
för Rohne: v. Konsuln L. Cramér, Handlauden C. J. Broander och Tullinspektoren J. G Bergenstjerna;
för Klinte: Handlandena C. Smitterberg och R. Snöbohm samt Tullinspektoren C.
J. Berggrén; och
för Burgsvik: v. Konsuln C. J. Bæckström, Handlanden J. T. Jacobsson och Tullinspektoren A. von Schantz;
samt till föreständare:
för Kylley: Handlanden A. Edman,
för Kappelshamn: d:o C. Westöö,
för Ljugarn: d:o J. G. Claudelin,
för Katth:svik: — d:o V. Ericsson, och
för Westergarn: Tullinsp. J. Hesselqvist.
Sedan handl. C. Westöö afsagt sig ofvanstående uppdrag, hafva kungl. m:ts bef. till föreståndare för Kappelshamns landthamn utsett och förordnat tulluppsyningsmannen, fil. dokt, J. F. Hagström.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 31 December 1875.
N:r 103.

Ett gotländskt fartyg i brand.

Nästan i hvarje nummer hafva vi under senaste tiden haft att omförmäla någon af dessa förfärliga sjöolyckor, som tillkännagifrvas för en ombord varande samling af menniskor med det hemska ropet: ”Elden är lös ombord”. Äfven i dag hafva att omnämna en dylik olycka, hvilken blir för oss i högre grad sorglig, emedan den inträffat på ett fartyg från vårt eget land.
Skonertfartyget ”Helena” från Gotland, kapten B. P. Stenbom, afgick från Kappelshamn söndagen den 10 d:s med full last af osläckt kalk och skulle med den afgå till Lübeck. Redan påföljande dag uppstod en stark blåst, som snart öfvergick till häftig storm och orkan. Vinden var ostlig. Redan kl. 2 på torsdagseftermiddagen, då fartyget befann
sig midt emellan Bornholm och Utklippan, förmärktes rök uppstiga genom däcket. Vattnet hade sökt sig väg till den eldfarliga lasten, som börjat brinna. Besättningen, 3 man utom kaptenen, gjorde allt för att täta de å däcket uppkomna remnorna, genom hvilka de höga vågorna trängde ned i lastrummet. Nu var ej annat att göra än att söka nödhamn och för sådant ändamål ankrade den nödställda ”Helena” på Ystads redd på morgonen fredagen den 15. På e. m. utgingo lotsar, till hvilka, som dock ej kunde gå eller gingo ombord, kapt. Stenbom, enligt egen utsago, lärer hafva ropat, att eld utbrutit i lastrummet. Det är sannolikt, att lotsarne ej hörde kaptenens ord. På lördags e. m., då stormen ännu rasade och kapten S. förmärkte, att branden allt mer tilltog,
beslöt han sig för att sticka ankarkettingen från fartyget samt låta detta drifva på land, för att på så sätt söka rädda besättningen och sig sjelf. Fartyget dref snart på land; besättningen, som kapat riggen räddade sig i egen båt och kom lyckligt i land. Lotsar och fiskare infunno sig och biträdde vid räddandet af allt, som kunde bergas. Nu stod fartyget i full låga, och hundratals stadsbor och andra skyndade ut för att åse det hemska skådespelet.Först söndagsmorgon kl. 5 slutade branden. Det uppbrunna fartygets och den eldfarliga lastens egare är handlanden vid Storugns i Lärbro, H. Hegvall, som af lätt förklarliga skäl ej kunnat assurera hvarken det ena eller det andra. Fartyget tillbörde 1:a klassen och hade blifvit förbygdt för fyra år tillbaka. En lycka i olyckan var sannolikt den, att ”Helena” ej kom in i Ystads hamn, hvarest flera fartyg lågo förtöjda, och hvilka mycket lätt kunnat råka i brand.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 26 Oktober 1875.
N:r 85.

Väghinder.

Enligt gjord anmälan komma å nedanvämnde dagar i denna månad följande broar att rifvas och omläggas, nemligen: Onsdagen den 15 och Torsdagen den 16 en bro å allmänna landsvägen emellan Ejsta kyrka och arbetaren Per Fahrstedts bostad i Sproge; kunnande resande under dessa dagar i stället begagna vägen från Ejsta kyrka till Boppartve i Ejsta och derifrån till Sproge; — Fredagen den 17 och Lördagen d. 18 den s.k. Westabro å kommunikationsvägen emellan Lärbro och Kappelshamn, under hvilka dagar nämnde väg blir ofarbar.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 11 September 1875.
N:r 72.

Auktion i Kappelshamn.

Onsdagen den 7 dec. kl. 12 middag låter Gösta Lindgren genom offentlig auktion som förrättas hos skomakaren R. Lindström, Kappelshamn, försälja diverse lösegendom såsom: sängar, stolar, bord, kommoder, väggur, bordsur, lampor, symaskin, byrå, chiffonier, diverse köksinventarier, porslin, glag, linne, sängkläder, resegrammofon, radio m. m. Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 juli 1932 eller vid anfordran.
Roma i dec. 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281