Känd gotlänning avliden i Norrköping.

Agronom C. A. Höök, Norrköping, avled hastigt därstädes på torsdagseftermiddagen. Han segnade ned i en spårvagn och fördes i ambulans till lasarettet. En kort stund efter ankomsten dit var han död.
Don så hastigt bortgångne fyllde för en tid sedan 76 år. Han var född i Kappelshamn den 2 dec. 1861 samt son till handlanden C. N. Höök och hans maka, född Blomberg. Efter att i sin ungdom ha genomgått Alnarps lantbruksinstitut, där han avlade, examen för jämt 50 år sedan, brukade han under en följd av år sin faders egendom å Kappelshamn, som han innehade till år 1906, då han köpte en villa i Arkösund och bosatte sig där. Sedan år 1920 var han bosatt i Norrköping, där han ägde fastigheten Dalagatan 5.
Agronom Höök tillhörde stiftarna av Gotlands gille i Norrköping och deltog med stort intresse i gillets verksamhet. Han var allmänt uppskattad av gillets medlemmar liksom av sina vänner i övrigt för sitt godhjärtade och vänsälla väsen. Han Börjes närmast av maka och en dotter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1937
N:r 42

Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Vårtingets andra sammanträde. Ordf. odr. domhavanden och hovrättsfiskal Bo Reuterskiöld. )
Bil contra cykel.
Målet mot den bilist, som körde om en cyklist på fel sida och därvid kolliderade med densamme, behandlades åter i går, närmast för en del justeringar av skadestånden. Målet överlämnades från båda sidor, och domen lydde på 30 dagsböter å 8 kr. plus skadestånd å 1,050 kr. och 100 kr. mån. för förlorad arbetsförtjänst.

Ang. dikeskörningen i Västkinde
hördes i går ännu ett vittne, som iakttagit svar. före avfärden från Visby. Vittnet ansåg svar. så påverkad av starka drycker, att han vore olämplig föra bil. Bl. a. skulle han ha vinglat, då han gick till bilen. Från svarandesidan bestreds avseende vid vittnesmålet, svar. ville även framhålla, att han vid hemkomsten efter olyckan tagit ett par snapsar, varför blodprovet icke vore tillförlitligt. Åklagaren betecknade detta som ett gammalt trick, vilket emellertid i detta fall komme misslyckas, då svar. glömt ta vittnen på spritförtäringen. Målet uppsköts till den 1 april för inkallande av ett vittne, som f. n. vistas på fastlandet.

En bilist,
som kört en smula vårdslöst och så när kvaddat en mötande motorcykel, hade i går att svara för sina gärningar. Svar. hade kommit med cirka 60 km. hastighet och kört om en stillastående bil strax framför en kurva. Bakom bilen kom emellertid motorcyklisten, och så var olyckan skedd. Svar erkände, att han kört väl fort men trodde, att motorcyklisten även brustit i uppmärksamhet. Utslaget lydde på 30 dagsböter å 3 kr.

Fyra personer i föraresätet
kan ju anses vara i högsta laget, vilket även rätten ansåg. Den dömde nämligen en bilförare och hans tre passagerare till vardera 15 dagsböter å 1 kr.

För olaga gårdfarihandel
stod en agent tilltalad. Svar. skulle under november månad ha sålt skedar m. m. i Rute socken. Han bestred energiskt åtalet under motivering, att han vid den tidpunkten inte alls varit ute på landsbygden. Det måste därför röra sig om en annan person. Målet uppsköts till den 4 mars för vidare utredning.

En förskingrare,
agenten Gustaf Swahn från Tingstäde, hade rätten även att ta itu med. Svar. hade underlåtit att redovisa 60 kr., som han uppburit i likvid vid cykelförsäljning. Svar., som uppträdde ytterst verserat med djupa bugningar åt alla håll, bestred åtalet. Det var nämligen så, sade han, att orderbrevet aldrig kommit iväg, och därför skulle givetvis affärerna gå tillbaka. Svar. hade försökt att få lämna tillbaka pengarna till köparna men endast träffat dennes moder, som inte ville ha dem. ”Pengargarna äro hos mig”, förklarade svar. Åklagaren uppmanade honom då att ta fram dem, men trots ivrigt sökande i plånboken kunde svar. inte hitta mera än 40 kr, Resultatet blev 1 mån. fängelse.

En bilodyssé i Rute.
Som tidigare omtalats var en 17-årig yngling, Arne Lindgren från Hejdeby, den 16 jan. ute och gjorde vägarna osäkra i Rute. Det var nämligen dans där ute, och fyra ynglingar hade efter ett besök på Systembolagets restaurang i hyrbil begivit sig till danstillställningen. Lindgren, som druckit tre snapsar, en pilsner och en halv flaska vin, hade blivit synnerligen berusad, vilket framför allt yttrade sig, då han kommit in i värmen i danslokalen. Han gick därför ut och satte sig i bilen, vars radio han efter en smula besvär fick igång. Det vidare händelseförloppet sade han sig inte komma ihåg något av, men tydligtvis fick han i gång även bilen, ty han gjorde en vådlig färd på cirka 300 m., och körde av vägen tvärs igenom en häck in på en gård, där bilen kolliderade med en flaggstång, som bröts av. Gårdsfolket vaknade efter en stund av ljuvlig musik — det var nämligen bilradion, som spelade, och den var en av de få saker, som voro hela på bilen efter färden. Svar. var emellertid då försvunnen och påträffades först senare. Gårdens ägare yrkade skadestånd med
150 kr. för häcken, flaggstången m. m., och bilens ägare begärde kr. 296: 12 för skador på bilen, som var en alldeles ny Dogde. Målet uppsköts till den 4 mars för förundersökning.

Radiolicenserna vålla krångel.
En hel del radiolyssnare voro åtalade för att de underlåtit att lösa licens. Sålunda dömdes fyra stycken till vardera 10 dagsböter å 1 kr. för förseelsen ifråga. En annan slapp undan med 5 dagsböter, emedan han egentligen inte själv ägde radion. En försäljare hade nämligen bett att apparaten skulle få stå kvar hos svar. så länge och det hade denne gått med på, trots att han inte lyssnat mera än fjorton dagar. Agenten hade dock icke hämtat apparaten, och nu fick köparen in spe sota för dröjsmålet. Två av de åtalade frikändes helt, då deras apparater under lång tid stått obrukbara på vinden.

Pengar åt en sjuk
hade som bekant en yngling samlat på lista. D. v. s. han hade uppgivit, att medlen skulle användas till uppgivna ändamål, men i stället hade de gått till växelomsättningar. Nio personer hade tecknat bidrag, och svar. dömdes för vart och ett av dessa fall till 5 dagsböter å 1 kr. eller tillhopa 45 dagsböter. Då svar. tidigare avtjänat straffarbete för växelförfalskning, kunna böterna förvandlas till 13 dagars straffarbete.

En Kronans karl hade i Fårösund med lastbil backat på en annan bil, som blev något ramponerad. Han fick böta 20 dagsböter å 1 kr. och dömdes utge kr. 66: 46 i skadestånd.

Knivskar sin antagonist.
F. d. hemmansägaren Gustaf Alfred Bolin, Bondans på Fårö, hade ställts under åtal för att han den 16 januari knivskurit jordbruksarbetaren Einar Eriksson, till vilken han hyste gammalt groll. Eriksson hade kommit till Bolin för att göra upp ett båtlån och hade träffat honom i vedboden. Efter en kort ordväxling hade sinnet emellertid runnit på Bolin, och han stack en kniv i bröstet på Eriksson. Denne fick lungsäcken skadad och kan ännu icke vistas utomhus. Läkare har förklarat, att det var rena turen, att Eriksson icke blev dödad. Svar. förklarade inför rätta, att han lidit av sömnlöshet, för vilken han av läkare erhållit medicin. Av i denna hade han tagit dubbla doser, villket gjort honom en smula virrig och i framför allt lättretlig. Han påstod även, att Eriksson blivit varnad för honom, då han en tid varit ”totalt från vettet”. Svar. förklarade sig villig till sinnesundersökning, varför målet t. v. förklarades vilande.

För fylleri
och förargelseväckande beteende vid dans i Kappelshamn dömdes två ynglingar till vardera 40 kr. böter.

Stensprängningen vid Staplabake
har nu äntligen nått epilogen. Resultatet av de många och långa förhandlingarna blev, att svar. frikändes, då det icke kunde anses styrkt, att han under år 1935 lett arbetet.

Underlåten trafikförsäkring
av bil kostade en person 20 dagsböter å 1 kr.

Låna inte ut bössan!
En person, som långlånet ut sitt jaktgevär utan att ha tillståndsbevis, bötade 5 dagsböter å 1: 50.

Yxhult mot Ruteverken.
Sista handläggningen av det stora patentmålet mellan Yxhults stenhuggeriaktiebolag och Ruteverken angående tillverkningen av gasbetong ägde i går rum. Från kärandesidan hördes därvid som vittne civilingenjör Axel Erner, Stockholm, och från svaranden dr Emil Hornstein, Wien, ingenjör Gunnar Lyttkens, Visby, och tullmästare Herman Andersson, Kjlley. Dr Hornstein, som rest från Wien enkom för att vittna i detta mål, är teknisk direktör i F. A. Korksteinfabr. A. G. vid Mödling och en framstående expert i hithörande frågor. I och för förhöret medfördes tolk från Stockholm. Rätten beslöt ta frågan under övervägande, huruvida målet skall avdömas vid häradsrätten eller hänskjutas till patentverket.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Lotsångaren Vega,

som intagit Kopparstenarnas lys- och ljudboj, angjorde idag Gotska Sandön, varifrån fyrbiträdet Augustsson fick medfölja ångaren till Kappelshamn för vidare befordran till Visby, där han skall söka vård på lasarettet. Hr Augustsson skulle cykla ned till en av Sandöns bifyrar för att se till denna, då han åkte omkull på den isiga stranden och slog sig illa i ansiktet. Vega lämnade Sandön strax efter kl. 12 i middags. Ångaren torde från Kappelshamn fortsätta till Visby och Hoburgen för att på sistnämda plats tillse den som nedisad, kantrad och slocknad rapporterade lys- och ljudbojen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Landsbygden. Kappelshamn.

KAPPELSHAMN, 7 dec.
Barniösitkring kommer att införas i Hangvars, Halls och Stenkyrka socknars erkända sjukkassa från den 1 jan. 1937. Det förut av sjukkassan fattade beslutet härom konfirmerades i går vid ett extra sammanträda. Det finns anledning att tro att med denna nya förmån i sjukförsäkringen intresset för sjukkasserörelsen skall ytterligare ökas i de berörda socknarna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 December 1936
Nr 285

Två fiskebåtar borta i stormen.

Laxkuttrarna kommo icke tillbaka.
I radio igår afton efterlystes en saknad fiskebåt från Västergarn, vilken icke återvänt efter att igår morse ha utgått till sina laxkrokar. Det befanns sedermera att även en liknande båt från Koviks fiskläge saknades.
Från Västergarn utgingo igår morse fiskebåtarna som vanligt för att vittja laxkrokarna — de ligga c:a 10 distansminuter till havs — men i den tilltagande blåsten och sjön vände de flesta i hamn redan fram mot middagen. De bruka i vanliga fall vara tillbaka vid 3-tiden, men igår kommo de i land tidigare. En båt med fiskaren Konrad Melin och chauffören Karl Smitterberg från Lekarve i Sanda, den förre 50 år och den senare mellan 40 och 50 år gammal, observerades vid 12-tiden r:a 4-5 distansminuter utanför Västergarns utholme under segel, varför man gissade att båten fått motorhaveri. Efter en regnby, som drog fram över havet, försvann båten ur sikte, men man antog att den länsade undan nordost ut efter kusten. Då båten eller de båda männen ännu sent på eftermiddagen icke avhörts, anmäldes saken till landsfiskalen, som genom rundradion och Tingstäde radio utsände efterlysning efter de försvunna.
Båten var en laxkutter av den vanliga typen, i medelgott stånd, däckad och försedd med en motor, som dock krånglat ibland. Man hade vidare med sig ganska nya segel och åror, men däremot ansågs rodret dåligt, och otänkbart är icke att båten fått roderskada, varigenom den icke kunnat manövreras nöjaktigt.
På aftonen befanns det erpellertid som sagt att ännu en båt saknades, nämligen en från Koviks fiskeläge mellan Västergarn och Klintehamn. Även denna båt hade gått ut på morgonen men sedan icke avhörts. I denna båt, som uppges ha varit i gott stånd, befunno sig fiskarna Anders Westberg från Botvide i Sanda och Gustaf Pettersson från Hemmungs i samma socken, båda mellan 40 och 50 år gamla. Deras båt är mellan 4-5 år gammal och även den försedd med motor. Samtliga de fyra saknade männen ha stora familjer i icke allt för goda omständigheter.
Utefter hela kusten kommo fiskebåtarna i den tilltagande blåsten och sjögången tidigt i land igår. Fram mot kvällen kunde Gnisvärds fiskehamn icke angöras på grund av vädret. Att det varit en svår natt för de båda båtarna och deras besättningar kan man vara säker om, då sjön ännu idag är mycket grov. Kapten Klintberg på Drotten, som kom in hit ett par timmar försenad idag, meddelar, att man där ombord trots noggrann utkik icke kunnat iakttaga någonting. Men sjön till havs var synnerligen grov ännu idag.
Igår eftermiddag uppskattades vindstyrkan här på Gotlands västkust; till 20 sek.-meter SV- eller SSV-lig, men vinden ökade och på vissa utsatta delar liksom ute på havet har, vindstyrkan säkert varit över 25 sek.-meter. Landsort uppgav vid 5-tiden igår eftermiddag 32 sek.-meter och sämsta vädret i år. Igår afton avtog vinden något, men ännu idag blåser här 18-20 sek.-meter.
En efterfrågan, som vi idag gjort pr telefon till Klintehamn, Västergarn, Fridhem, Ihrevik, Hallshuk, Kappelshamn, Ahr och Fårösund blev negativ, ingenstädes har man sett eller hört av de saknade. Tänkas kan även att de med rådande vind länsat undan mot fastlandet, och då dröjer det längre innan man får några underrättelser från dem. Någon proviant medfördes antagligen i båtarna, men för någon längre tid kan den knappast förslå.
I förmiddags begärde landsfiskal Jakobson i Klintehamn tillstånd till flygspaning, då man för närvarande har tre maskiner liggande i Fårösund.

Flygspaning idag.
Efter framställning från landsfiskal Jakobson startade ett av de i Fårösund liggande tre flygplanen kl. 11,45 i förmiddags för att spana efter de försvunna båtarna och deras besättningar. Varken från denna maskin, pr radio eller på annat sätt ha de försvunna emellertid av-hörts ännu kl. 2 i middags.
Maskinen återkom kl. 2,25 utan att ha kunnat upptäcka något.
Man hade då avspanat området mellan Fårö, Gotska Sandön och över mot Landsort. En hel del fartyg befunno sig emellertid inom detta område.

Vrakspillror funna vid Tofta stranden.
I pressläggningen meddelas, att folk, som gått längs med stranden av Tofta vid Stafs klint, funnit en del vrakspillror, nämligen delar av en ruff, ett skåp, en koj, åror o. dyl. Av beskrivningen att döma härstamma dessa spillror icke från Västergarnsbåten, men de behöva ju heller icke vara från Koviksbåten, då det kan vara äldre vrakspillror, som kommit I land. Man får alltjämt hoppas att de nödställda blivit upptagna av något fartyg eller länsat undan mot fastlandet.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 December 1936
Nr 284

Dödsfall Fritz Albert Kahl.

Att min älskade make, vår käre fader, farfar och morfar Handlanden Fritz Albert Kahl stilla och lugnt avled i går kväll i en ålder av nära 73 år, djupt sörjd och saknad av mig, barn och barnbarn, tillkännagives härmed.
Kappelshamn den 3 dec. 1936.
Mattis Kahl.
Barn och Barnbarn.

Sv. Ps. 475, v. 1.
Jordfästningen äger rum i Hangvars kyrka söndagen den 13 deo. kl. Vs 1 e. m. De som önska följa den avlidna till graven samlas sorgehuset kl. 11 f. m.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 December 1936
Nr 282

Dödsfall.

F. d. disponenten Mårten John Fries, Mariefred, har avlidit i en ålder av 87 år.
Den bortgångne, som var född på Lummelunda på Gotland, kom i unga år till fastlandet och hade anställning vid olika bruk i Värmland. Han blev sedermera förvaltare vid Björneborg och därefter disponent vid Bäckhammar och Krontorp. Den största delen av sitt liv har han varit bosatt och verksam i Kristinehamn, där han togs i anspråk inom det allmännas värv. Han har sålunda varit ledamot av stadsfullmäktige och drätselkammare och beredningsutskott samt under många år ledamot av kyrkorådet. Den bortgångne sörjas närmast av maka, född Norlin, en dotter, gift med grosshandlaren Knut Fries i Stockholm, en son, ingenjör Mårten Fries, bosatt i Tokio, samt brodern, grosshandlaren Rudolf Fries i Stockholm.
— I sitt hem i Kappelshamn har handlanden Fritz Kahl avlidit i en ålder av 73 år. Han har under den senaste tiden dragits med sjukdom.
Den bortgångne var född å Kappelshamn den 29 dec. 1863, hade i unga år kondition i affär i Växjö samt som kontorist å Neptunbolaget i Stockholm och övertog därefter år 1885 sin faders affärsrörelse i hemorten. Han har sedan i över femtio år drivit sin affär i Kappelshamn, vilken utom minuthandel omfattat även export av trävaror och kalksten m. m. I sin hemsocken var han flitigt anlitad i allmänna uppdrag. I ett 20-tal år var han skolkassör i församlingen, i styrelsen för Hangvars och Halls sparbank har han varit ordförande och likaså har han sedan lång tid tillbaka varit ordförande i hamndirektionen i Kappelshamn, vilken befattning han först i år frånträdde.
Den gamle patronen efterlämnar ett aktat minne icke blott i den bygd, där han verkade, utan även i den kår, som han tillhörde. Närmast Börjes han av maka och tre söner, av vilka två äro verksamma i faderns firma och den tredje övertagit faderns befattning som poststationsföreståndare, vilken den nu bortgångne innehade i 39 år, samt av en dotfer gift med komminister Josef Hedberg i Döderhult.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 December 1936
Nr 282

Sommartinget i Kappelshamn.

Som vi tidigare meddelat kommer fiskareförbundets sommarting att hållas i Kappelshamn i morgon och på söndag. Lördagens program går i den lättare stilen. Söndagens program börjar kl. 11 f. m. med tävlingar mellan gotländska fiskemotorbåtar. Precisionstävlingen beräknas vara avslutad till kl. 12:45, då det blir start i hastighetstävlingen. Under det dessa tävlingar pågå hålles nere vid hamnen en tävling i varpa mellan 15 lag uttagna från olika fiskareföreningar. Kl. 3 e. m. börjar sommarfesten i folkets park med musik av norra Gotlands stråkorkester, tal av f. riksdagsmannen Karl Martin, Vaxholm, och uppförande av folklustspelet »När Karlsson fick amerikaarv». Kl. 6 blir det prisutdelning och sedan tager den allmänna dansen vid. Direkt bussförbindelse ordnas från Visby till festplatsen på både lördag och söndag. Som vanligt vid fiskareförbundets sommarting räknar man med en stark tillströmning av publik båda dagarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Juni 1936
Nr 145

Sjuttiofem år fyller i morgon

förvaltaren C. G. Larsson i Kappelshamn, tidigare förvaltaren vid Bungenäs kalkverk.
Han är född i Rute år 1861 men utvandrade i unga år till Australien, där han vistades åren 1886-90. Där åtog sig den unge gotlänningen bl. a. att uppmontera den tyska utställningen i Melbourne 1887. Snart var han emellertid åter hemma och här etablerade han sig som byggmästare, varvid han i synnerhet gjorde sig känd genom att uppföra byggnaderna vid järnvägsanläggningarna Hemse-Havdhem, Tingstäde-Visby och Slite-Roma, men han hade också hand om uppförandet av slakthuset i Visby och kasernerna i Fårösund m. m. År 1906 tillträdde han befattningen som förvaltare vid Bungenäs kalkverk och denna post innehade han till 1927, då han drog sig tillbaka. Under de senaste åren har han varit bosatt i Kappelshamn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Juni 1936
Nr 126

Landsbygden. Kappelshamn.

KAPPELSHAMN, 2 juni.
Sextiofem år fyller idag verkmästare L. E. Eriksson på Storugns, vilken sedan sekelskiftet varit verksam inom den gotländska kalkstensindustrien, först vid Lörje och sedan i Gotlands kalkverks tjänst.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Juni 1936
Nr 125