Motorbåtstävling

kommer även i år att anordnas vid Gotlands fiskareförbunds sommarting i Kappelshamn den 31 juli. Till tävlingsnämd har färbundets styrelse utsett konsul Nils Friberg, red. Gösta Storm, fiskaren Harry Friberg, Visby, och fiskaren David Hedenberg, Kappelshamn.
Vid sommartinget kommer disp. Karl Martin. Vaxholm, och red. Gösta Skoglund, Umeå, att tala om aktuella fiskerifrågor. Bäckstädetrion har lovat svara för den musikaliska underhållningen. Några Visby-amatörer skola roa publiken med en muntrationsavdelning.
Allt som allt kommer det säkert att bliva en trevlig dag nere vid Kappelshamns-viken.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135

Fiskefyr vid Kappelshamn?

Styrelsen för Kappelshamns fiskareförening anhåller hos lotsstyrelsen om tillstånd att årligen under tiden 1 september-1 april å hamnpiren vid Kappedshamn uppsätta en skeppslanterna visande fast vitt sken. Lanternan är avsedd att tjänstgöra som fiskefyr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133

Vid Gotlands fiskareförbunds

fortsatta förhandlingar i lördags bestämdes års- och inträdesavgifternas storlek till sahma som förut, d. v. s. D kr. i båda fallen. I det fall att medlem tillhörde lokalförening skulle hälften av dessa avgifter tillfalla lokalföreningen.
Styrelsens förslag om att 140 kr. skulle utgå som dagtraktamente till dem som deltaga i studieresan bifölls. Vidare be slöt mötet uppdraga åt styrelsen att göra framställningar om bidrag av bensinskattemedel att utgå som organisationsbidrag till anslutna föreningar och förbundets allmänna verksamhet, dels ock till vissa föreslående telefonbyggen.
Som lämplig plats för sommarmötet beslutades Kappelshamn den 31 juli.
Härefter ,behandlades en del motioner. vilka remitterades till styrelsen för vidare utredning. Bl. a. förelåg en motion om, att all fisk som saluföres måtte Sållas enligt vikt.
Et kort diskusssion uppstod i denna fråga, varvid betonades som lämpligaste sättet att genomdriva detta vore, att fiskarena helt enkelt erbjödo uppköparne att få köpa strömmingen efter vikt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Arvsfondsbidrag till barnens uppfostran?

Reparatören John Gahnström, Hall, anhåller hos k. m:t om bidrag ur allmänna arvsfonden till sina barns fostran och vård. Han har tio barn att försörja, varav sex äro minderåriga. Kyrkoherden B. W. Gyberg i Kappelshamn tillstyrker ansökningen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1932
N:r 46

Landsbygden. Kappelshamn.

KAPPELSHAMN, 11 febr.
Dödsfall. Hemmansägaren Jakob Niklas Medin ingick i den eviga vilan onsdagen den 3 februari i en ålder ev 82 år. I 56 år har han tillhört Kappelshamns Metodistförsamling, där han troget och osjälviskt verkat till stor välsignelse för alle han kommit i beröring med. Han har lämnat ett start tomrum efter sig i hem och församling.
Onsdagen den 10 febr. samlades släktinar och många vänner i sorgehuset och gripande var den stunden omkring båren. I Halls kyrka vigdes stoftet till griftero Jordfästningen förrättades av pastor Valentin Borg från Slite enligt Metodistepiskopal-kyrkans ritual. I anslutning till belordet i Ps. 90: 12 hölls en kort betraktelse. Vid graven nedlades en stor mängd kransar.
Efter jordfästningen samlades alla åtar i sorgehuset där den ena sången avlöste den andra. Det hela avslutades med tal och bön av post. Borg. Frid över den gamle trogne veteranens ljusa minne.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1932
N:r 35

Stor ved- och virkesauktion i Kappelshamn.

Fredagen den 12 febr. kl. 1 e. m. låter Carl Höök, Kappelshamn, vid sågplatsen försälja i den s. k. Flenvikhagen, bräder från 4-9 tum, staketvirke, slanor och troder, prima och sekunda takspån, flo-, tvet-, spån-, och grenved samt rotfrukter.
Betalningsanstånd för godkände köpare till 1 september 1932, eller vid första anfordran.
Hall i februari 1932.
Oscar Pettersson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1932
N:r 32

Landsbygden. Kappelshamn.

KAPPELSHAMN, 8 febr.
Kappelshamns fiskareförening höll sitt årsmöte lördagen den 6 febr. under livlig tillslutning av medlemmar.
Enligt styrelsens årsberättelse bildades föreningen den 25 april av 30 medlemmar men har under året ökats till 58 medlemmar. Arbetet hår under året varit klet allra bästa och sammanhållningen god.
Styrelse- och revisionsberättelserna lades med godkännande till handlinsarna.
Till styrelse valdes Herb. Frisk, Ordf., Karl Hansson, sekr., Karl Johansson kassör, Emil Andersson v. ordf. och Ivar Johansson, v. sekr. Suppl. Erik Lindlöv Helmer Broström. Till revisorer valdes Henrik Karlsson och G. Flodman mod Adolf Johansson till suppleant.
Att representera föreningen vid Förbundets årsmöte utsågs styrelsen.
Efter mötet höll fiskeriinstruktören T. Gustavsson ett mycket uppskattat anförande om strömmingens raser och levnadssätt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1932
N:r 32

Den härda stormen orsak till strandningen.

Kommerskollegii sjötekniske konsulent, kaptenen Magnus Fankman, har till kollegium avgivit utlåtande rörande den i Visby hemmahörande motorskonerten Annettes grundstötning den 15 december i fjol vid Kappelshamn. Fartyget hade på grund av stormigt väder sökt hamn och ankrat i Kappelshamnsviken den 10 december. Den 15 ökade den nordvästliga vinden till storm, under vilken ankarna draggade, tills fartyget strandade strax norr om Storugns. Besättningen bärgades av livräddningsmanskap från Visby medelst raketapparat. Fartyget torde bli vrak. Enligt kapten Frankmans mening är olyckans orsak att söka i den nordvästliga stormen, för vilken Kappelshamnsviken lämnar ringa eller intet skydd. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1932
N:r 32

Tjänstledighet

för deltagande i göromålen vid Stockholms tullpackhus har beviljats tulluppsyningsman M. L. Nilsson å Kappelshamn under 3 månader från och med 15 dennes. Under tiden uppehålles Nilssons tjänst af vaktmästaren vid härvarande tullbevakning H. A. Bergström, hvars jänstgöring åter e. o. vaktmästaren C. H. Westberg inkallats att bestrida.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1