Nazisterna skola uppträda vid valen.

Nationalsocialistiska arbetarpartiet, d. v. s. lindholmsnazisterna, meddelar, att detsamma kommer att gå fram med egna listor såväl vid landstingsvalen inom länet som också vid stadsfullmäktigevalet i staden.
Till stadsfullmäktigevalen ha fastställts följande listor: i första val kretsen Gösta Harding, laborant, Arvid Lindström, maskinist, Harry Karlsson, vulkanisatör, och i andra valkretsen Agne Fohlström, bilreparatör, Fritz Ekroth, förman, Folke Ahlgren, maskintvättare.
Vid landstingsvalen bli listorna av följande utseende: i Visby stad Karl Thimgren, styckjunkare, Gösta Harding, laborant, i norra valkretsen Axel Jakobsson, ladugårdsförman, Stora Hästnäs, Yngve Ottosson, mjölnare Dalhem, Holger Ohlsson, kronojägare, Tingstäde, Helmer Larsson, lantbr., Anga, Fritz Cederqvist, inspektor, Stora Hästnäs, samt i södra valkretsen Nils Duse, lantbr., Burs, Helmuth Jakobsson, lantbr., Sproge.
Nationalsocialistiska partiet (Furugårdsriktningen) har hittills fastställt valsedel endast för landstingsmannavalet i norra valkretsen, medan det ännu icke har varit bestämt, huruvida partiet skall uppträda i ståden och i södra häradet. Listan för norra häradet har emellertid följande utseende:
Carl. Kihlén, kontraktsprost, Rute (suppl. Helge Erlandsson, jordbr.-arb. Ekeby), Gunnar Lindgren, jordbr.-arb., Hejdeby (Ivar Wigström, jordbr.-arb. Källunge), Anselm Thulin, jordbrukare, Hejdeby (Enoch Bolin, byggmästare, Källunge), Bertil Nilsson, målare, Barlingbo (Johannes Eklund, jordbr., Follingbo), Ely Carlsson, fjärdingsman, Fole, (Albin Ekström, slaktare, Fole), Henning Bergström, byggnadsarb., Ekeby (Hambus Klintberg, småbrukare, Källunge), Henning Ericsson, jordbrukare, Källunge (Arvid Pettersson, jordbrukare, Endre), Ivar Jacobsson, jordbr., Viklau (Johan Glifberg, iordbr., Fole). Partibeteckningen blir både för lindholmare och furugårdare »Nationalsocialisterna».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Lösen

för fynd att lyftas å Landskansliet af: Carl Westergren vid Buters i Eskelhem 10 kr. för 1 jernsvärd, Olof Olofsson Kulstäde i Vall 4 kr. för 1 spjutspets af jern; Albert Dahlström vid Bönders i Klinte 3 kr. för en klotformig sten, en aflång af naturen bildad sten m. m.; Emma Jacobson och Lars Niklas Jacobson 8 kr. för 1 bronsspänne och en spjutspets af jern; Emanuel Segerström Kullsarfve i Källunge 4 kr. för en jernyxa; Carl Olsson Wiakels i Sjonhem 3 kr. för en jernyxa; enkan Anna Fahlstedt å Lilla Fohle i Fohle 4 kr. för en stenyxa; J. Wisselgren Stora Ryftes i Fohle 4 kr. för en jernyxa; Albert Johansson Qvie i Endre 12 kr. för spännbucklor m. m.; Anders Geselius Gisslauser i Lårbro 6 kr. för en sköldbuckla af jern och en half skafteelt af brons; drängen Jacob Oscar Johansson Råby i Hejdeby 4 kr. för en stenyxa; Joh. Olsson S:t Mickelgärds; Weskinde 4 kr. för en steoyxa; Gustaf Pettersson i Djurängen under Roma kungsgård 10 kr. för beslag af brons; Anders Lindqvist Sojvide i Sjonbem 12 kr. för ena lerkruka och bitar af d:o m. m.; Anders Gust. Persson å Buskevik i Westerhejde 12 kr. för bronsspännen m. m.; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 2 kr. för en nyare skära af jern m. m; Erik Gustaf Stenqvist i Hemse 24 kr. för spännbucklor m. m. af brong och 2 mynt af silfver; Thomas Klintström Kommunds i Gammelgarn 2 kr. för en nyckelring (?) af koppar; Oscar Olofsson Russhage i Stenkyrka 3 kr. för en skadad spännbuckla af brons; Gabriel Söderberg Hallegårda i Halla 1 kr. för en modern parerstång till ett svärdfäste; Carl Westergren ä Sigvards i Eskelhem 12 kr. för perlor, jern- och bronssaker; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 3 kr. för en liten spännbuckla af brons; Märten Pettersson Suderbys i Gothem 4 kr. för ett hängsmycke at ben; Johan Pettersson Hallfoser i Dalhem 2 kr. för ett skadadt spänne af brons; Lars Persson Lyrungs i Lye 2 kr. för ett bronsbeslag; Otto Wessman i Fohle 1 kr. 50 öre för ett kufiskt silfvermynt; Olof Nilsson Lunds i Tingstäde 4 kr. för ett bronsspanne, ett kufiskt mynt, m. m.; Johanna Heldt å Siffedarfve i Eskelhem 3 kr. för en modern liten menniskobild af koppar; arbetaren Nilsson i Visby 4 kr. för en beukam och en bit af ett djurs horn funna i Visby; Wilhelm Wahlqvist Lindartve i Ekeby 2 kr. för en bit af ect bronsspänne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Broomläggningar.

Enligt gjord anmälan komma några broar å vägen emellan Sigurds och Näsunge gårdar i Dalhem socken att rifvas och omläggas, torsdagen och fredagen 1 och 2 nästkommande Juni månad och hänvisas resande att under dessa dagar istället begagna vägen genom Ekeby och Källunge socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Maj 1876
N:r 40

Nyförvärv till Gotlands fornsal.

I Gotlands Fornsal är anordnad en liten utställning av nyförvärv från förhistorisk tid och medeltid, vilka under årets lopp kommit museet till handa.
Äldst bland de utlagda fynden äro fyra bronsåldersföremål från bronsålderns första, andra och femte perioder. Särskild uppmärksamhet förtjäna här en präktig och väl bevarad avsatsyxa från Klintegårda i Västkinde, vilken Fornsalen lyckats förvärva tack vare ekonomiskt bistånd av enskild person i Visby, samt en dräktnål av speciell gotländsk lokalform från Södbro i Othem.
Till dessa fyra bronsåldersföremål — de båda återstående utgöras av ett dolkblad från Krokstäde i Tofta och en liten holkyxa från Endregårda i Endre — vilka på ett förträffligt sätt komplettera Fornsalens samlingar från denna på Gotland rikt utvecklade period, ansluter gig ett större antal järnåldersföremål, bland vilka de ståtligaste utgöras av ett par lerkärl från 100- respektive 200 talet e. Kr. Det äldsta av dessa är funnet vid Rosarve i Tingstäde och representerar en på Gotland helt allmän typ med kraftigt utsvängd buk och bränt, fast gods, men det värdefulla med föremålet är att det är fullkomligt helt och dessutom är ett av de största i sitt slag, som överhuvud taget blivit funnet på ön.
Ett synnerligen värdefullt tillskott till samlingarna utgör vidare en brakteat av guld, funnen vid Larsarve i Källunge, vilken med Riksantikvarieämbetets medgivande blivit införlivad med Fornsalens samlingar. Till samma tid som detta dyrbara smycke — 600-talet e. Kr. — höra även ett par ryggknappspännen av brons med infattade granater, funna i respektive Väte och Lau.
Den förhistoriska tidens slutskede, vikingatiden, är representerad av ett antal utsökta smyckeförmål, däribland ett djurhuvudformat spänne med rik ornering i 800-talets karakteristiska stil.
Ett särdeles intressant förvärv är slutligen en liten panna av brons, som blivit funnen i Eksta socken. Den lär av senmedeltida form och äger i relief på skålen dels ett bomärke och dels ett dubbelt W. Detta sistnämda tyder på Visby som ursprungsorten. och möjligen anger det karakteristiska bomärket att den blivit gjord av en här i Visby vid 1400-talets slut verksam, men till namnat tysk klockgjutare, från vars verkstad ett flertal gotländska kyrkklockor utgått.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1934
N:r 182.

Förlovade

Folke Odin och Karin Ahlin.
Nyårsafton.
Meddelas endast på detta sätt.

Henning Nilsson och Maria Thomsson.
Visby. Väte.

Sven Pettersson och Helny Söderlind.
Endre. Källunge.

Hilbert Karlson och Anna-Rika Rosén.
Follingbo. Klinte.

Ejnar Sjögren och Märta Olofsson.
Kalmar. Othem.

Sigurd Ahlberg och Ingeborg Andersson
Endre. Sjonhem.

Sture Mattsson och Kerstin Lindbom
Järnavik. Slite.

Gunnar Nilsson och Ingrid Gardell
Lokrume.
Meddelas endast detta sätt

Henning Öström och Inga Engström.
Katthammarsvik. Kräklingbo.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Det knäpper till.

Den blida hösten fortsätter, och utsikterna idag tyda på fortsatt blittväder. Igår afton sjönk emellertid temperaturen, och i natt har här i staden varit c:a 3—4 gr. kallt. Kl 12 idag var det emellertid åter 2,5 gr. över 0. Utei Källunge ha de man i natt 7 gr. kallt, och temperaturen var ännu kl. 10 i förmiddag — 4,5 gr. Högre köldrekord ha eljest icke avhörts.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Broomläggningar.

Enligt gjorda anmälanden komma å nedannämnde dagar i innev. månad följande broar att rifvas och omläggas neml.:
tisdagen den 26 en bro å kommunikationsvägen från Kisslings till Krampebro i Fohle, då vägen från Kisslings förbi Sojdeby i Fole till landsvägen i Källunge i stället kan begagnas;
samma dag och onsdagen den 27 2:ne broar belägna å landsvägen utanför Dahls och Mannegårda gårdar i Lye, under hvilka dagar vägen till Nähr och Burs genom Garda till Lau kyrka i stället kan begagnas;
tisdagen den 26 2:ne broar å kommunikationsvägen från Rudvier i Ahlskog till Lau kyrka, då kommnnikationsvägen genom Garda till nämnde kyrka i stället kan begagnas;
onsdagen den 27 en större bro å landsvägen vid Nystugu i Tingstäde då i stället bör begagnas vägen genom Hejnum och Lokrume;
samma dag 2ne broar å vägen emellan Hörsne och Dalhem, då till begagnande anvisas vägen genom Ganthem;
samma dag en bro å vägen emellan Bahra och Wallstena, då istället vägen genom Källunge kan begagnas;
thorsdagen den 28 2:ne broar å kommunikationsvägen från Moos i Stenkyrka till Nygrannve i Lummelunda, i stället. för hvilken väg, som då blir ofarbar, kan begagnas vägen från Moos i Stenkyrka till Wahlebro i samt socken och landsvägen derifrån till Lummelunda;
samma dag 2:ne broar å kommunikationsvägen emellan Garda och Lau sockens kyrka, då i stället kan begagnas kommunikationsvägen förbi Rudvier i Ahlskogs till Lan, eller vägen genom Lye, Stånga och Burs;
tisdagen den 26 och onsdagen den 27 i denna månad tre broar å vägen emellan s. k. stora örgropen i Halla och Enge gård i Wiklau socken äfvensom s. k. Brogårds bro i närheten af Bjerges gård i Wänge; kunnande under dessa dagar i stället begagnas vägen genom Buttle, Ala och Sjonhem socknar;
thorsdagen den 28 sjutton st. boar å vägen emellan Trosings i Gammalgarn socken och Dalhem församlings kyrka samt 7 st. broar å vägen emellan Sigurds och Näsungs gårdar i sistnämnde socker, hvilken dag i stället kan begagnas vägen genom Ardre, Ala och Sjonhem socknar;
fredagen den 29 flera broar å vägen emellan Suderbyg i Sjonbem och Gurfiles i Ala socken, då i sället vägen genom Buttle och Wänge socknar kan begagnas;
lördagen den 30 sju st. broar å vägen emellan Skogby i Gammalgarn och landsvägen åt Ljugarn, då till begagnande i stället anvisas vägen genom Ala och Kräklingbo socknar; samt
måndagen den 1 November sju st. broar å vägen emellan Kräklings gård i Kräklingbo och Anga församlings kyrka, då i stället vägen genom Ganthem och Dalhems socknar kan hegagnas; hvilket allt till allmännhetens kännedom meddelas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Jakob Axel Broander.

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Kapten.

F. i Källunge, Gotl. län, 1862 28/12. Underlöjtn. vid Gotl. nationalbev. (Gotl. inf.-reg.) 84; löjtn. 91; kapten i armén 1904 o. vid reg. 06.

Militärbefälet på Gotland,
Gotlands Trupper 1908.