Trafikhinder å järnvägen

har vållats genom snöfallet igår så till vida, att det söderifrån inkommande morgontåget idag blef en timme försenadt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Tack för godt arbete.

Banmästaren K. A. Nilsson, som med detta års ingång erhållit afsked från sin mångåriga anställning i Gotlands järnvägsbolags tjänst fick med anledning häraf vid sin afgång af bolaget emottaga en större penningsumma samt af tjänstemännen en ståtlig pokal och af banbevakningspersonalen ett fickur med kedja – gåfvor, som tydligt vittna om att den afgångne varit omtyckt såväl af förmän som kamrater.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Afsked

ur statens järnvägars tjänst har beviliats stationspektoren vid Södertelje Karl Georg Åckander, gotl, utgången af instundande mars månad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 februari 1913
N:r 44

Trafikinkomsterna

å Gotlands järnväg under förra månaden, jämförda med intäkterna för januari 1912, utvisa följande:

 Passagerare:Gods m. m.:Summa:
191312,078:-15.584:4627,662:46
191211,600:-15,941:0527,601:05

Den totala inkomsten under månaden var alltså kr. 27,662:46, och inkomsten pr dag och bankilometer utgjorde kr 8:50 emot 8:49 för januari 1912.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Polisbevakning i Roma.

På framställning af styrelsen för Gotlands järnvägsaktiebolag har k. befhde i dag förordnat stationsinspektoren Carl Sandberg att tillsvidare som extra polisman, biträda vid ordningens upprätthållande vid Roma järnvägsstation och inom ett område, som begränsas åt öster af Gotlands järnvägs östra ägogräns, i söder af Högbro, i väster af sockerfabrikens västliga ägogräns och åt norr af vallgärdets norra ägogräns.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

I revisionen

vid Gotlands järnväg är kapten Fritz Beselin förordnad att deltaga såsom ombud å statens vägnar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Järnvägen Klintehamn – Hablingbo.

Med anledning af att koncession sökts på järnväg från Klintehamns station till Hablingbo hemställer styrelsen för Klinte järnvägsaktiebolag att, om koncessionen beviljas k. m:t i samband med koncessionsvilkoren måtte föreskrifva, att sökandena måtte föreskrifva, att sökandena skola inlösa Klinte järnvägsaktiebolags järnväg. Som skäl för denna begäran anföres, att Klinte järnvägsaktiebolag genom den föreslagna järnvägsanläggningen skulle förlora en stor del af sitt trafikområde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32

Järnvägen Klintehamn-Hablingbo.

Till k. m:t hafva koncessionssökarne å järnvägsföretaget Klintehamn-Hablingbo i dagarna ingifvit en skrifvelse med anhållan, att k. m:t måtte bevilja ett statslån å 287,500 kr. för en järnväg från Klintehamn till Hablingbo. Aktier till ett velopp af 287,500 kr. ha redan tecknats, men man ser sig icke i stånd att på enskild väg anskaffa den resterande summan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Järnvägsreformer.

De af Svenska järnvägarnas arbetsgifvareförening antagna »Allmänna bestämmelser» för samtliga befattningshafvare vid de enskilda järnvägarna, hvilka bestämmelser i hufvudsak äro lika med de vid statens järnvägar tillämpade, ha vid de under nämda arbetsgifvareförening lydande enskilda järnvägarna fått sin tillämpning från och med 1 januari 1913.
Sålunda äga dessa järnvägars befattningshafvare att endast erhålla ett visst antal fribiljetter pr år för resor i egna angelägenheter, och numera får ingen, vare sig befattningshafvare eller medlem af hans familj, resa utan biljett. För fri matvarutransport skall likaledes s. k. hushållsfribiljett bifogas fraktsedeln, hvilka biljetter, älven dessa, endast erhållas till ett visst antal. Från samma tid tillämpas äfv en ny antagen lönestat för samtlig personal. För uppvärmning af stationernas tjänstelokaler samt för stationernas hållande med skrifmaterial skall till stationsföreståndarna utgå viss ersättning från respektive järnvägsförvaltningar.
De stationsföreståndarna förut tillfallna extra inkomsterna af notislösen och utskrifvande af fraktsedlar till trafikanterna å gods. samt fraktkreditprovisionen skola numera tillfalla respektive järnvägar, som i sin ordning ha att till, hanidahåila stationerna nödigt antal dylika blanketter. För notislösen och fraktsedlar skola af trafikant erläggas respektive 5 och 10 öre pr styck.
För stationsinspektorer och stationsmästare har antagits en enda gemensam benämning, »stationsföreståndare». Vidare kan numera kontorsbiträde söka och erhålla befordran till stationsskrifvare af andra klass, en nu vid de enskilda järnvägarna antagen nyinrättad tjänstegrad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23