Järnvägstrafiken.

På grund av betkampanjens avslutande ändras tågtidtabellerna sålunda: A linjen Lärbro—Visby indrages fr. o. m. torsdagen den 10 december persontåget n:r 6 a, som avgått från Visby kl. 15,25 och ank. till Lärbro kl. 16,18. 1 stället återinsättes det blandade tåget n:r 6 enligt förutvarande tidtabell med avgång från Visby kl. 14,40 och ank. till Lärbro kl. 16,05. Persontåget n:r 5 a, som avgår från Lärbro kl. 9,47 och ank. till Visby kl. 10,40, kommer fortfarande att bibehållas.
A Klintehamn—Roma och Slite—Roma järnvägar tillämpas fr. o. m. torsdagen den 10 december den tidtabell, som var gällande före betkampanjens början den 1 oktober 1936.
Järnvägsförvaltningarna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 December 1936
Nr 285

Tågtidtabell

gällande från och med 15 Juni-20 Augusti 1936.

Tidtabeller finnas att avhämta å järnvägsstationerna.
Ändrad turlista för busslinjerna Visbyhamn-Ljugarn och Katthammarsvik-Roma-Visby samt Lärbro-Kappelshamn-Visby tillämpas under tiden 20 juni-20 aug. 1936.
GOTLANDS JÄRNVÄG.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 Juni 1936
Nr 129

Sjuttiofem år fyller i morgon

förvaltaren C. G. Larsson i Kappelshamn, tidigare förvaltaren vid Bungenäs kalkverk.
Han är född i Rute år 1861 men utvandrade i unga år till Australien, där han vistades åren 1886-90. Där åtog sig den unge gotlänningen bl. a. att uppmontera den tyska utställningen i Melbourne 1887. Snart var han emellertid åter hemma och här etablerade han sig som byggmästare, varvid han i synnerhet gjorde sig känd genom att uppföra byggnaderna vid järnvägsanläggningarna Hemse-Havdhem, Tingstäde-Visby och Slite-Roma, men han hade också hand om uppförandet av slakthuset i Visby och kasernerna i Fårösund m. m. År 1906 tillträdde han befattningen som förvaltare vid Bungenäs kalkverk och denna post innehade han till 1927, då han drog sig tillbaka. Under de senaste åren har han varit bosatt i Kappelshamn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Juni 1936
Nr 126

Järnvägarevisor.

Till statens revisor i Gotlands järnvägsaktiebolag, Klintehamn—Roma och Slite—Roma järnvägsaktiebolag har regeringen utsett landssekreteraren Abr. Löf.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1934
N:r 293

Gotlands järnvägar.

Länsstyrelsen föreslår hos k. m:t förordnande för landssekreteraren Abr. Löf att å statens vägnar deltaga i granskningen av Gotlands järnvägeaktiebolags, Klintehamn—Roma järnvägsaktiebolags och Slite—Roma järnvägsaktiebolags räkenskaper och förvaltning för år 1934.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285

Slite—Roma-järnvägens besvär avstyrkas.

Länsstyrelsen har i utlåtande till k. m:t yttrat sig ifråga om Slite—Roma järnvägs A. B:s besvär över länsstyrelsens den 25 juli i år meddelade beslut att lämna automobilägaren J. P. Carlsson i Autsarve, Fole, tillstånd att med stationsort i Fole inom länet bedriva länstrafik för personbefordran.
Efter att först ha närmare angivit innebörden av vad som förekommit vid överläggningar inför länsstyrelsen den 14 febr. i år med representanter för samtliga järnvägar inom länet, då genom ömsesidiga eftergifter åvägabragts i stort sett enighet om gränserna mellan de olika järnvägsföretagens intresseområden vad anginge utsträckningen av deras omnibuslinjer, framhåller länsstyrelsen, att representanterna för Slite—Roma järnvägs A.-B. då förklarade sig villiga att avstå från fullföljd av en till länsstyrelsen ingiven ansökan om tillstånd till linjetrafik mellen Bäls järnvägsstation och Visby stad å närmare angivna allmänna vägar. Sedermera förnyade emellertid vederbörande nämda ansökan — sedan enskild person ingivit ansökan om tillstånd til linjetrafik. därstädes — för att icke lämna den enskilde sökanden fältet fritt i konkurrensen om trafiken å linjen i fråga. Länsstyrelsen säger sig vidare ha funnit den av Carlsson ifrågasatta trafiken ehövlig med hänsyn till redan befintliga trafikföretag och i övrigt lämplig. Bland dem som tillstyrkt ansökningen anför styrelsen bilbesiktningsmannen, Gotlands läns trafikbilägareförening, vederbörande polismyndighet och kommunalnämden i Fole. Till sist påpekar styrelsen de olika transportuppgifter linjetrafiken och länstrafiken ha att fylla och att konkurrens dem emellan under normala förhållanden icke i nämvärd grad för förefinnag.
På grund av let anförda hemställer länsstyrelsen, att besvären måtte lämnas utan avseende.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 september 1934
N:r 218

Från jernvägsbolagets

stämma, under ordförandeskap af öfverste Vegesack, hinna vi för dagen endast anteckna, att stämman var icke fullt så talrikt besökt som man kunde hafva anledning antaga. Stor liknöjdhet ådagalades särskildt från de kommuners sida, som i saken kunna vara intresserade, alldenstund bland dem endast sju sändt ombud nämligen Etelhem, Stånga, Lau, Wäte, Barlingbo Atlingbo och Hemse.
— I fråga om sättet att erhålla nödiga medel utöfver aktieteckningen för jernvägens anläggning uppdrog stämman åt styrelsen att anskaffa sådana vare sig genom utfärdande af obligationer, genom lån från statens sida eller hos enskilde, på sätt och vilkor, som styrelsen finner lämpligast. — Med anledning af att teckningen i Roma och Barlingbo är vilkorlig, samt teckningen i Hejde icke utan. ett nytt beslut kan varda gällande ansåg sig icke styrelsen förr än det blefve fullt klart, bura dessa kommuner vilja hafva det, kunna framlägga något bestämdt förslag rörande jernvärgens sträckning, och föreslog derför, att stämman skulle ajourneras till 14 nästkommande Augusti, hvilket ock beslöts. Dessförinnan utspann sig dock en öfverläggning rörande de olika påtänkta sträckningarna, för hvilken vi framdeles skola redogöra.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Juli 1876
N:r 53

Gotlandsjernvägsaktiebolag

håller om måndag sin ordinarie bolagsstämma. Såväl derigenom, att dagen sammanfaller med den för hushållningssällskapets sammanträde och landtbruksmötet som derigenom, att den för de olika sockenintressena så vigtiga frågan om jernvägens sträckning står på föredragningslistan, kan man antaga ett talrikt deltagande och lifliga öfverläggningar. Särskildtpå en omständighet anse vi oss böra på förhand fästa uppmärksamhet. Utan tvifvel kunna meningarna komma att blifva delade om hurovida de aktietecknare, som icke fullgjort den i bolagsordningen föreskrifna inbetalningen af 10 proc., vid stämman böra anses röstberättigade eller icke, och det är med anledning häraf, som vi vilja erinra de kommuner, hvilka i jernvägen ingått söm delegare om nödvändigheten både att genom befullmäktigade ombud bevaka sina intressen och att, senast vid bolagsstämman, verkställa inbetalning af 10 proc. af tecknade beloppet.
I förbigående kunna vi upplysa, att dessa 10 proc. redan från en och annan kommun inkommit.
Slutligen några siffor, egnade att belysa jernvägsfrågans ställning för dagen. Den alldeles ovilkorliga teckningen uppgår till 615,200 kronor. Lägger man dertill hvad som vilkorligt tecknats för Hejde-sträckningen och för Wänge-sträckningen varder summan i förra fallet 651,400 kr., i det senare 644,200 kronor. Skilnaden i teckningssumman för dessa båda sträckningar utgör således blott 7,200 kronor. Hela aktieteckningen för Visby—Hejde—Ronehamn—Klintehamn utgör för närvarande 815,400 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Ordalydelsen

i k. m:ts resolution på de särskilda besvär stadsfullmäktige i Visby samt lektor C. J. Bergman m. fl. anfört emot länsstyrelsens beslut i fråga om teckning för Visby stads räkning at aktier till belopp af 500,000 kronor uti den tillämnade jernvägsanläggningen är denna:
K. M:t har prötvat skäligt med ändring af länsstyrelsens öfverklagade utslag förklara, att den af lektor Bergman och hans medparter i målet förda talan icke bort föranleda upphäfvande af stadsfollmäktiges i fråga varande beslut och ärendets återvisande till förnyad behandling af stadfullmäktige.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Juni 1876
N:r 46

Slite—Roma järnväg protesterar mot bilkonkurrensen.

Styrelsen för Slite—Roma järnväg besvärar gig hos k. m:t över länsstyrelsens i Visby beslut den 19 juli att meddela bilägaren John Axel Gardell i Båtels, Ganthem, tillstånd till yrkesmässig trafik. Bolaget hade två dagar tidigare fått sådant tillstånd för trafik på sträckan Stenstu i Anga över Dune eller Gotlands Hesselby till Visby, och styrelsen anser nu att det hr Gardell meddelade tillståndet kom mer att bli till förfång för järnvägens trafik på nämnda linje. Vidare besvärar sig styrelsen över länsstyrelsens beslut att meddela bilägaren Josef Patrik Carlsson i Antsarve, Fole, tillstånd till yrkesmässig länstrafik för personbefordran, då styrelsen anser att denna länsstyrelsens åtgärd står i klar strid med den överenskommelse, som träffades vid sammanträde inför länsstyrelsen den 14 febr. Styrelsen påpekar de svårigheter Slitebanan haft och har att dragas med och hurusom styrelsen endast genom vittgående inskränkningar av personal, sänkning av löner och taxor etc. lyckats hålla järnvägens ekonomi på sådan nivå, att driften kan fortgå. Den finner sig »stå med verklig förvåning inför länstyrelsens åtgärder, att först anmoda oss återtaga vår ansökan om tillstånd till linjetrafik för att omedelbart därefter och utan att på minsta sätt ge oss tillfälle att ånyo få överväga möjligheten att ordna ev. erforderligt förbättrad persontrafik för Fole socken lämna tillstånd till länstrafik förannan».

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191