Rättegångs- och polissaker.

Rådhusrätten, 22 Maj.
Försök till bedrägeri.

Kronofogden H Wolff hade instämt fjerdingsmannen A. Krysell i Sanda, hvilken 12 sistl. April till Cellfängelset inforslat en bötesfånge och dervid begagnat en häst, men sökt tillnarra sig dubbel skjutslega, under uppgift att han begagnat 2 hästar. Han hade med fången stigit af åkdonet invid Söderport och derifrån till fots begifvit sig med honom ned till Cellfängelset, der fängelsedirektören tillsagt honom att dit nedhämta skjutsen, emedan han ville se densamma. Han hade då åter begifvit sig af uppåt Söderport, der han påträffat en person med ett åkdon, förspändt med 2:ne hästar och af denne fått låna samma för att förevisa vid fängelset och sålunda få betalning för 2 i stället för en häst. På vidare frågor af fängelsedirektören hade han dock vidgått att han begagnat blott 1 häst och icke heller fått betalning för mera Krysell erkände nu allt detta fritt och otvunget samt anhöll om slut å målet och utslag. För införskaffande af prestbetyg ifrån Sanda, uppsköts det emellertid till 29 Maj.

Fylleri, oljud m. m.
Icke mindre än 10 personer voro tilltalade dels för fylleri, dels för oljud m. m. å Sophiadagen, 15 Maj, och dömdes, efter eget erkännande, derför att böta: arbet. H. Svensson och J. Pettersson, skomak. N. Möller, arbet. J. Ahlgren, sotarelärlingen C. Nyström och drängen C. P. Sandholm, hvardera 5 kronor; arb. G. A. Sjöstedt ifrån Follingbo 10 kr.; drängen Johan Gardell 5 kr. samt för begagnande af oloflig körväg öfver Södra byrummet 10 kr.; hemmanseg. Ol. Lindahl, Lina i Hörsne, för fylleri och vårdslöst körande 22 April 10 kr.; arbet. Abrahamson för fylleri 11 Maj 5 kr.; arbet. Oscar Grefberg för fylleri och djurplågeri 11 Maj 20 kr; arbet. Sven Johansson, hvilken 6 April e. m. skolat nedforslas till Cellfängelset för att afsitta honom ådömda böter, hade vid framkomsten dit befunnits så öfverlastad, att ban icke kunde emottagas, utan måst afföras till vaktkontoret för att der sofva ruset af sig. Johansson nekade, samt begärde och erhöll uppskof till 12 Juni.

Oloflig körväg.
För begagnande af oloflig körväg öfver södra byrummet dömdes qvarnegaren O. Pehrson att böta 10 kr.

Häst utan tillsyn.
Bagaren J. E. Löfgren, som 20 Maj under dag och natt låtit vagn med vrånghäck stå utanför sitt hus å Klosterbrunnsgatan dömdes att derför böta 5 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Kräftsäsongen har börjat

och restaurangerna Aannongera den speciella augustiprimören, men i offentliga marknaden är annars kräftans förekomst ännu ganska ringa. Ett par tjog såldes i går på torget för 3 kr. tjoget men det finnes även i dag att få fastlandskräftor för 3 kr. I morgon lira smålandskräftorna vara här och komma väl att betinga 2:50—2:75 tjogeti I Hörsne lär ha förekommit kräftdöd på grund av förorenat vatten, men även annars lär tillgången på Gotland vara dålig.
På fastlandet på sina håll lär priset ha gått upp, men i Uppsala såldes i går kräftor för 1:50—1:75 tjoget. Tillförseln från Finland har varit rätt bra och finnbåtarna ha medfört stora sändningar senaste turerna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 9 Augusti 1934
N:r 183.

Förflyttning av muren vid Hörsne kyrka?

Riksantikvarien förklarar sig i yttrande till byggnadsstyrelsen ur antikvarisk synpunkt intet ha att erinra mot ifrågasatt förflyttning av kyrkogårdsmuren vid Hörsne församlings kyrka. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 december 1932.
N:r 299

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

De ringmärkta fåglarnas vandringar.

Årets rapporter om ringmärkta fåglar ha varit synnerligen sparsamma, men en del meddelanden om sådana ha dock kommit Gotlands Allehanda till del. Professor L. A. Jägerskiöld i Göteborg har meddelat oss, a tt den fiskmås, som i början av juli infångats vid stranden i Gothem, kort förut (på midsommardagen) blivit ringmärkt vid Botvaldavik, medan den gräsand, som den 1 aug. sköts i Lina myr, såsom unge ringats i samma myr den 18 juni 1931. Båda fåglarna ha ringmärkts av hr Emrik Stenberg, Timans i Hörsne.
En stare, som i juli infångades vid Möllgårds i Hörsne, var märkt i England — vid Great Budworth, Cheshire — den 19 dec. 1931.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Gåfva till Guds hus

(bret till Gotlands Allehanda). Kyrkovärden O. Pettersson Mattsarfve och hans hustru hafva till Hörsne kyrka skänkt en väl arbetad och med många prydnader försedd, fjortonarmig ljuskrona af messing, hvilken första gången med itända ljus prydde Hörsne kyrka vid sistlidne juldags otte-gudstenst. Då i våra dagar en del tyckes förakta våra kyrkor och gudstjensterna derstädes och hellre lyssna till hvad vissa nyhetsmakare föra på banan av, är det glädjande att de dock ännu finnas, som icka öfvergifvit fromma förfäders vödnad för det heliga och för våra sköna tempel.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1876
N:r 4

Broomläggningar.

Enligt gjorda anmälanden komma å nedannämnde dagar i innev. månad följande broar att rifvas och omläggas neml.:
tisdagen den 26 en bro å kommunikationsvägen från Kisslings till Krampebro i Fohle, då vägen från Kisslings förbi Sojdeby i Fole till landsvägen i Källunge i stället kan begagnas;
samma dag och onsdagen den 27 2:ne broar belägna å landsvägen utanför Dahls och Mannegårda gårdar i Lye, under hvilka dagar vägen till Nähr och Burs genom Garda till Lau kyrka i stället kan begagnas;
tisdagen den 26 2:ne broar å kommunikationsvägen från Rudvier i Ahlskog till Lau kyrka, då kommnnikationsvägen genom Garda till nämnde kyrka i stället kan begagnas;
onsdagen den 27 en större bro å landsvägen vid Nystugu i Tingstäde då i stället bör begagnas vägen genom Hejnum och Lokrume;
samma dag 2ne broar å vägen emellan Hörsne och Dalhem, då till begagnande anvisas vägen genom Ganthem;
samma dag en bro å vägen emellan Bahra och Wallstena, då istället vägen genom Källunge kan begagnas;
thorsdagen den 28 2:ne broar å kommunikationsvägen från Moos i Stenkyrka till Nygrannve i Lummelunda, i stället. för hvilken väg, som då blir ofarbar, kan begagnas vägen från Moos i Stenkyrka till Wahlebro i samt socken och landsvägen derifrån till Lummelunda;
samma dag 2:ne broar å kommunikationsvägen emellan Garda och Lau sockens kyrka, då i stället kan begagnas kommunikationsvägen förbi Rudvier i Ahlskogs till Lan, eller vägen genom Lye, Stånga och Burs;
tisdagen den 26 och onsdagen den 27 i denna månad tre broar å vägen emellan s. k. stora örgropen i Halla och Enge gård i Wiklau socken äfvensom s. k. Brogårds bro i närheten af Bjerges gård i Wänge; kunnande under dessa dagar i stället begagnas vägen genom Buttle, Ala och Sjonhem socknar;
thorsdagen den 28 sjutton st. boar å vägen emellan Trosings i Gammalgarn socken och Dalhem församlings kyrka samt 7 st. broar å vägen emellan Sigurds och Näsungs gårdar i sistnämnde socker, hvilken dag i stället kan begagnas vägen genom Ardre, Ala och Sjonhem socknar;
fredagen den 29 flera broar å vägen emellan Suderbyg i Sjonbem och Gurfiles i Ala socken, då i sället vägen genom Buttle och Wänge socknar kan begagnas;
lördagen den 30 sju st. broar å vägen emellan Skogby i Gammalgarn och landsvägen åt Ljugarn, då till begagnande i stället anvisas vägen genom Ala och Kräklingbo socknar; samt
måndagen den 1 November sju st. broar å vägen emellan Kräklings gård i Kräklingbo och Anga församlings kyrka, då i stället vägen genom Ganthem och Dalhems socknar kan hegagnas; hvilket allt till allmännhetens kännedom meddelas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Väghinder.

En broå landsvägen emellan Kräklings och Gurpe gårdar i Kräklingbo socken kommer att omläggas torsdagen den 21i denna månad, hvilken dag resande kunna i stället för sagde väg begagna vägen genom Anga, Norrlanda och Hörsne socknar.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Klas Tor Knut Sillen.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Hörsne, Gotl. län, 1869 7/7. Mog.-ex. 88; elev vid Tekn. högskolan 89; afg.-ex. 93; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år; studieresor i utlandet 1900 o. 07. Anst. vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. 94, vid Statens järnvägar i Vännäs s. år, vid järnvägsundersökningar s. år, vid Bergsunds mekan. verkstads broberäkningar 94-95, vid Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs banafd. 95-97 o. i Västra väg- o. vattenbyggn.-distr. 97-98; bitr. kontrollant 98 o. afd.-ingeniör 98-99 vid Västergötland-Göteborgs järnvägsbyggnad; löjtnant i Väg-o. vattenbyggn.-kåren 98; hamningeniör i Helsingborg 99-1907; arbetschef vid kraftanläggning vid Nääs fabriker, Älfsb. län, 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.