Landsbygden. Hörsne.

HÖRSNE.
Extra kyrkostämma hölls med Hörsne med Bara församling söndagen den 7 augusti 1938 kl. 2,15 e. m. eller omedelbart efter gudstjänstens slut i och för val av elektor till val av lekmannaombud till kyrkomötet. Till elektor utsågs Viktor Pettersson, Mattsarve, och till suppleant för honom Fridolf Persson, Simunde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Härmed kungöres,

att Gösta Henning Vilhelm Löfqvist hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för kombinerad person- och godsbefordran (max. 2,350 kg.), därvid såsom stationsort föreslagits Hallgårds i Hörsne med Bara socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 15 juli 1938; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen. Visby i landskansliet den 5 juli 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Juli 1938
N:r 152

Olyckshändelse eller mord?

Under en längre tid har oenighet och bullersamma uppträden försports mellan en mamsell Anna Maria Lindberg, hvilken tillsamman med sin syster, eger och bebor huset nor 31 Mellangatan, och med henne sammanboende f. bonden Jacobsson från Hörsne. Hela den omkringvarande traktens invånare hafva ofta oroats af dessa uppträden. En och annan gång har polisen ingripit, men städse har orostiftaren, ofvan nämde Jacobsson, tagits i försvar af sin fästmö, hvilken synes hafra hållit af honom, oaktadt de många bårda ord och slag, hon af honom fått uppbära, Slutligen blef dock tillståndet outhärdligt, hvarför hon beslutadt söka få Jacobsson transporterad till hans i Hörsne boende mor. I måndags afton företogs afresan, hvarvid hon åtföljde honom, oaktadt Jacobsson ej lärer hafva varit fullt nykter? Komna ett stycke på väg, började åter oenighet, hvarför mamsell Lindberg, då Jacobsson körde i fullt traf, försökte att stiga utaf. Detta lyckades dock ej bättre, än att hon föll af, och fick åtskilliga skador. Då folk tillkom lärer Jacobsson hafva visat deltagande, samt yttrat, då den skadade ville återvända till staden, att bättre vore söka uppnå hans mors hem, för att der kunna egna henne nödig vård. Resan fortsattes derför; hvad som sedan förefallit är ännu outredt, det man vet är endast, att m:1l Lindberg från landsvägen, hvarest hon fanns liggande, inbars till gården Snovalls i Hörsne, der hon låg från kl. vid pass 9 på aftonen tills kl. 3 på morgonen, då hon, utan att under dessa timmar hatva kunnat tala, utandades sin sista suck. Jacobsson, som var närvarande vid Snovalls, greps på tisdags f. m. af kronolänsmannen Bolin samt införpassades till länscellfängelset. Obduktion är förrättad af prov.-läkaren Kolmodin, som lärer hafva funnit kroppens inre, vigtigare delar friska.
Liket, på hvilket hufvudskålen är skadad, infraktades till staden under natten till gårdagen.
Den aflidna lärer hafva varit omkring 45 år.
Inför fängelsedirektören och predikanten nekar Jacobsson att hafva varit vållande till mamsell Lindbergs död. Han säger sig nu vara sjuk, men stadsläkaren har förklarat att så ej är förhållandet. Rättegångsdagen är ej ännu utsatt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Augusti 1876
N:r 66

Eld utbröt natten

till tisdagen å, kapten K. V. Sillén tillhöriga, egendomen Möllgårds i Hörsne, hvarest en äldre manbyggnad nedbrann. Med knapp nöd kunde kapten Sillén och hans familj rädda sig undan det härjande elementet. Genom hastigt tillkommande manskap lyckades” man dock hämma elden, hvilken redan angripit den närstående, nyare manbyggnaden. Man antager, att elden uppkommit genom vårdslöshet. Den nedbrända byggnaden var för 600 kr. försäkrad i häradets brandstodsförening; större delen at lösegendomen jemte arbetsfolkets och tjenarnes gångkläder voro deremot oförsäkrade.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Augusti 1876
N:r 66

Landsbygden. Hörsne.

HÖRSNE.
Årets första ordinarie kyrkostämma med Hörsne med Bära församling hölls i torsdags å vanligt ställe klockan 3 e. m. Först behandlädes de i lag föreskrivna ärendena. De under kyrkorådets och skolrådets förvaltning stående kassorna upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Därefter hade stämman att taga ställning till kyrkorådets förslag om den nya psalmbokens tagande i bruk vid konfirmationen i år. Stämman anslöt sig till kyrkorådets förslag. Dessutom beslöts, att 10 exemplar av den nya psalmboken skulle utläggas i kyrkan. Ett antal billiga exemplar komma att tillhandahållas för inköp. Dubbla nummertavlor skola tillsvidare vara uppsatta i kyrkan, så att såväl nya som gamla psalmbokens nummer såvitt möjligt bli angivna för ifrågavarande psalmer.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Landsbygden. Hörsne.

HÖRSNE, 7 april.
Ordinarie kommunalstämma hölls här i går under ordförandeskap av O. V. Pettersson, Mattsarve, varvid kommunens räkenskaper för det gångna året godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Till ledamöter av valnämnden omvaldes Johan Larsson, Buters, Anshelxn Kellgren och Uno Larsson, Snovalda, samt Arthur Olsson, Smiss, med Algot Larsson, Hoffmans, och Georg Jonsson, Nederbjers, som suppleanter. Till skogsvårdskommittä utsågos O. V. Pettersson, Mattsarve, och Uno Larsson, Snovalds, med Johan Larsson, Buters, som suppleant
Stämman beslöt vidare, att varje ledamot av inkomsttaxeringsnämnden skulle åtnjuta 5 i resebidrag för förrättningar utom socknen. Bestämmelsen skall tillämpas fr. o. m. år 1939. Förslaget till inrättande av en arbetslöshetskommittk bordlades till oktoberstämman för att då slutbehandlas. Barnavårdsmannen tillerkändes en förhöjd ersättning med 25 kr. att utgå fr. o. m. 1939 års ingång och beslöts vidare, att han skall äga utfå reseersättning för resor utanför socknen. Till Frälsningsarmen beviljades ett anslag på 25 kr. Angående skogsbrandslagstiftningen beslöts bordlägga ärendet till nästkommande stämma.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Landsbygden. Hörsne.

HÖRSNE, 15 mars.
En trevlig teaterafton var i lördags kväll anordnad i Hörsne-Bara bygdegård av Lärbro I. O. G. T:s teateramatörer, som framförde lustspelet ”Familjen Pihl” i tre akter av Gustav Sandgren. Sedan musikanterna spelat en marsch hälsades den tämligen talrika publiken välkommen. Musikanterna från Staplebacke framförde under aftonens lopp 15 musikstycken med en kläm och bravur, som länder dem till heder och som tacksamt kvitterades med applåder efter varje nummer. Så gick ridån upp för pjäsen, och till amatörernas heder må nämnas, att de visade sig vara amatörer, som äro rätt OR komna på tiljan. Av de spelande s kanske hr Pihl, Adolf och baronen vara förtjänta av en särskild eloge, ty de voro verkligen bra. I övrigt var det gott å alla händer, vilket publikens kraftiga applåder bevisade dr varje akt och t. o. m. inför öppen ridå.
Om söndag kväll ges pjäsen i Vall I. O. G. T.:s lokal.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Mars 1938
N:r 64

Frågodagsförrättning

hölls i går med Rute pastorat, som för ändamålet sammanlysts till Rute kyrka. Förrättningen leddes av prosten Klint, assisterad av kyrkoherde Söderberg. Pastoratet beslöt att icke kalla fjärde provpredikant.
De tre sota provpredikat äro som bekant kyrkoadjunkt H. Jacobsson i Hörsne, pastor I. Lilja i Stenkumla och kontraktsprosten A. Hedvall, Kjula.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Utslag från kungl. Svea hofrätt

att lösas å landskansliet af husbonden Lars Persson och Jacob Petter Lindahl Lina i Hörsne, hemmansegaren Lars Bolin, arbetaren Oscar Melin samt Karl Jonsson Kahls i Mästerby.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Augusti 1876
N:r 62

Dödsfall Hjalmar Stengård.

Att Gud till sig hemkallat vår käre fader Hjalmar Stengård som efter ett kort lidande stilla insomnade i dag i sitt 79:e levnadsår, djupt sörjd och saknad och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Snovalda i Hörsne den 3 jan. 1938.
BARNEN.

Sv. Ps. 660.
Tack fader, för allt under gångna tider, för alla tankar för vårt väl. Nu vilar tanken, ej du lider, nu har du ro för kropp och själ.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2