Bronsåldersfynd vid Nybjers i Hörsne.

På uppdrag av riksantikvarien har amanuensen E. Floderus kartlagt ett gravfält vid Nybjers i Hörsne samt undersökt två av grustäkt skadade gravar därstädes. I den ena, ett stort jordblandat röse, anträffades ett skelett, en järnkniv och en remsölja, troligen från äldre järnåldern. I den andra graven, som varit utsatt för gravplundrare, anträffades resterna av ett skelett samt en vacker bronsnål av en på Gotland förut ej anträffad typ. Den kan dateras till slutet av bronsåldern (från mitten av 700-talet till omkr. 600 f. Kr.). I en tidigare raserad grav omedelbart intill den nu undersökta har enligt uppgifter på platsen anträffats ett solhjulsliknande smycke av brons med vidhängande kedja samt en bronsnål, tidigare utförligt beskrivna i denna tidning och nu förvarade i Gotlands fornsal. Även detta fynd tillhör slutet av bronsåldern.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Undersökning av fornfynd i Hörsne.

Amanuensen Erik Flodérus, som på riksantikvariens uppdrag undersökt en skadad hällkista i Tidemanns i Hörsne socken, rapporterar, att hällkistan varit omgiven av ett jordblandat röse av 15 m:s diameter, vilket skadats troligen genom stentagning i äldre tider. Efter att ha rensat kistan, undersökte amanuens Flodérus innehållet, som ända ned till bottnen var helt omrört. Fynden utgjordes av skelettdelar till 4 å 6 individer, alla rubbade ur sitt ursprungliga läge en sländtrissa av en avsågad ledknapp och ett flintetycke. Efter undersökningen igenfylldas hällkistan ånyo. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 218

Gotlands travsällskap

höll på lördagen årssamnanträde härstädes under godsägare Felix von Corswants ordförandeskap.
Av årsberättelsen framgick, att ingen travtävling under den senaste vintern kunnat hållas på grund av den olämpliga väderleken. Sällskapets kapitalbehållning utgjorde 1,443 kr. Ansvarsfrihet beviljades. Till ledamöter i styrelsen utsågas godsägare F. von Corswant, Hallfreda, ordförande, handlanden Wilh. Ljungberg, vice ordförande, regementsveterinär Carl Ahlgren, sekreterare, direktör Fritz Frigren, skattmästare, handlanden Arthur Odin, materialförvaltare, samt. grosshandlare Gustaf Nyström, Slite, och direktör Otto Hanson, Rosendal. Till deras suppleanter valdes, godsägare Eric Hansen, Norrbys Follingbo, samt disponent J. E. Ossiann och bankdirektör A. Dahlbäck, Till revisorer utsågos kapten Fredr. Nyström, Slite, och järnhandlanden Th. Svensson med grosshandlaren Isak Westöö och handlanden Uno Larsson, Hörsne, som suppleanter.
Årsmötet uttalade sig för att sällskapet under år 1933 måtte om möjligt anordna tvänne travtävlingar, en på vintern och en på sommaren, den senare i samband med en planerad utställning av varmblodiga hästar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 augusti 1932
N:r 193

Till svenska medborgare

ha upptagits svenskbyborna, jordbruksarbetaren Gustaf Kristiansson Hernberg och dennes fosterson, numera bosatta i Lokrume, arrendatorn Gustaf Pettersson Hinas, Julia Yrjösdotter Buskas, båda i Hörsne, jordbruksarbetaren Johan Mattiasson Utas och hans son, bosatta i Norrlanda, Maria Persdotter Annas samt Gustav Andreasson (Andersson) Annas, bosatta i Bäl.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 augusti 1932
N:r 189

Svenskt medborgarskap åt svenskbybor.

K. m:t har till svenska medborgare upptagit svenskbyborna Gustaf Andreass Annas och Maria Pettersdotter Annas i Bäls församling, Gustav Kristiansson Hernberg i Lokrume, Gustav Pettersson Hinas i Hörsne med Bara församling och Julia Yrjösdotter Buskas i Stånga församling. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 augusti 1932
N:r 186

En ringmärkt and

blev i måndags skjuten i Lina myr, Hörsne, av Elias Glanshalm, Sylfaste. Ringen var märkt Museum Göteborg Sweden, 153 K.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 augusti 1932
N:r 179

Kungörelse.

Lördagen den 2 instundande juli kl. 1 e. m. försäljes för vederbörandes räkning frälselägenheten S:t Mörrby, Holmmyr, n:r 1 i Hörsne socken om 5,04 hektar med växande gröda.
Kommer försäljning ej till stånd försäljes höskörden å 10 tunnland på förutnämda fastighet.
Samling sker vid myren tillhörig Rudolf Jonsson. Försäljningsvillkoren för fastigheten tillkännagivas vid auktionen. För höskörden lämnas godkände köpare anstånd till den 1 nästkommande oktober.
Kräklingbo den 28 juni 1932.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146

En slagsmålshistoria

rapporteras från Hörsne, där ett par Personer råkat i gruff vid 10-tiden i går afton och det så kraftigt, att den ene av kontrahenterna måste söka vård på lasarettet. Detaljerna äro ännu icke utredda, men enligt uppgift hade de båda inblandade en fastighetsaffär tillsammans, och när de träffades på en så kritisk dag som midsommardagen, blev diskussionen i saken något handgriplig. Säljaren lär ha fått armen ur led och en del blessyrer i huvudet, vilket föranledde honom att som sagt söka läkarvård.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Foderauktion i Hörsne.

Onsdagen den 29 juni kl. 2 e. m. låter Axel Jakobsson, Lina myr (Smiss) genom Offentlig auktion försälja foderskörden på cirka 50 tald.
Vid samma tillfälle försäljes en bra mjölkko.
Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 september 1932.
Roma i juni 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Landsbygden. Hörsne.

HÖRSNE, 9 juni.
Näktergalen har i dagarna anlänt till våra bygder och spelar frän buskaget i Nybjers m. fl. ställen.
Konfirmationsundervisningen inom socknen har i år bevistats av 11 elever under ledningen av prosten Teaser i Dalhem,. Lektionerna ha hållits i socknens pastorsexpeditianslokal och avslutas om söndag med gudstjänst i sockenkyrkan.
V ägen mellan Ganthems kyrka och landsvägen i Hörsne är trots ett klent underhåll f. n. i tämligen gott skick. Traken å denna direkta väg mellan socknarna skulle säkerligen bli allmännare, om vägbanan sattes bättre i stånd. Vackrare farled i Gutabygd torde man få leta efter.
En kraftig hagelby drog häramdaen fram över socknen, dock utan att åstadkomma någon större skada å fruktblom eller sädesfält.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133