Sin årliga skyttefest

firade i tisdags Gotlands skarpskytte- och jägaregille. Skyttarnes antal uppgick till omkring 80, af hvilka endast några få begagnade egna gevär och de öfrige kronans bakladdningsgevär. Skjutningen verkstäldes med 5 skott på 600 fots afstånd mot 12-ringad tafla af 2 fots radie och utföll sålunda:
1:sta priset, 100 kronor, erhölls för 45 points at O. Carlström från Bunge;
2:dra priset, 15 kr., för 44 p. af J. Bogström från Visby;
3:dje priset, 50 kronor, för 40 p. af dr O. Klintberg från Visby;
4:de priset, 30 kronor, för 39 p. af O. Pettersson från Ekeby;
5:te priset, 25 kronor, för 39 p. af bokb. C. de Brun från Visby;
6:te och 7:de prisen å 10 kronor, för 38 p. af P. Sjögren från Veskinde, samt för 37 p. af W. Eklund från Björke.
Framlidne landshöfdingen Hoheohausens minnespris, 15 kronor, vanns af bokb. C. de Brun.
Vid derefter af 34 skyttar företagen skjutning på rörligt föremål, räf, utdelades 3 pris i följande ordning: A. Olsson från Hejde, bryggaren L. Wedin, Visby och C. Hansson från Hogrän.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Dödsfall Amalia Johansson

Tillkännagives att vår älskade maka och moster Amalia Johansson, född Lagergren, efter en tids sjukdom, i sitt 62:dra år, fridfullt insomnade söndagen den 19 kl. 12 e. m., i tron på sin Frälsare; innerligt sörjd och saknad av oss, syskon, släktingar och vänner samt Vall Baptistförsamling.
Enbjenne i Hogrän den 20 aug. 1934.
Vietor Johansson,
Greta.
Psalm. 642.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Augusti 1934
N:r 193

Mötesplatser

hafva, enligt hvad militärbefälet anmält, icke upplåtits för Dede, Endre och Bro kompanier, hvarför i enlighet med af dessa kompanier vid senast förrättade mönstringar tillkännagifven önskan, nämde kompaniers jägare inom Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Wall, Hogrän, Barlingbo, Ekeby, Endre, Hejdeby, Weskinde, Bro, Fole och Lokrume socknar kallas att för vapenöfnings undergående samlas i Visby vid kompanichefernas bostäder 12 Juni kl. 6 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Landstingsvalet.

Bondeförbundet
har nu fastetällt sina kandidatlistor för landstingsvalet på landsbygden. — Listorna ha följande utseende:
För södrahäradet: Rikedagsman Th. Gardell, Gans i Näs landstingsmännen K. J. Levander, Bols i Havdhem; Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, och Karl — Olofsson, Magnuse i Väte, lantbr. Johan Johansson, Gardarve i Fardhem, Anton Jacobsson, Bölske i Eke, K. Konradsson, Botvardi i Hablingbo, Rud. Olsson, Norai Vamlingbo, Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, Gunnar Andersson, Robbenarve i Garda, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, nämdeman Anskelm Johansson, Enges i Burg, lantbr. Ax. Sundberg, Oxarve i Hemse, Arvid Karlsson, Bandegårda i Sanda, Rud. Larsson, Aningåkra i Alskog, Henning Widén, Vallbys i Hogrän, och Gunnar Larsson, Norrkvie i Grötlingbo.
För norra häradet: Riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume, (suppl. lantbr. Gunnar Nilsson, Halner i Bro, och O. Björkander, Pajse i Martebo), f. riksdagsman Hugo Karlström, Mörrby i Lokrume (suppl. lantbr. Per Svensson, Sorby i Stenkyrka, och Herman Löthberg, Kaungs i Västkinde), landstingsman J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, (suppl. lantbr. Gust. du Rietz, Gåsemora å Fårö, och Konrad Bergbohm, Siefride i Rute), riksdagsman Arv. Gardell, Stenstu i Endre, (suppl. lantbr. Arv. Collberg, Nygårds i Follingbo och Oskar Pettersson, Dunegårda i Dalhem), landstingsman Osk. Thomasson, Kärrmans i — Kräklingbo, (suppl. lantbr. Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn och John Pettersson, Bringsarve i Ardre), lantbr. Arv. — Collberg, Nygårds i Follingbo, (suppl. lantbr. I, V. Norman, Möllbos i Halla, och Albert. Johansson, Larsarve i Roma), lantbr. Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn, ,(ouppl. lantbr. Ernst Bendelin, Bendes i Anga, och G. Gradelus, Bjers i Lärbro,) lantbr. Per Svensson, Sorby i Stenkyrka, (suppl. lantbr. John Malmros, Kvie i Martebo, och Gunnar Johansson, Slitegårde i Dalhem,) samt lantbr. Herman Lötbberg, Kaungs i. Västkinde, (suppL lantbr. K. E. Olofsson, Nickarve i Mann och K. Widén, Prästgården i Follingbo).

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Medelst öppen och frivillig auktion

låter hemmansegaren Johan Hansson Alftede i Hogrän. onsdagen den 12.te april kl. 10 f. m., uti den s. k. Österskog, lydande under Myrsjö hemman j Stenkumla socken, 1 1/4 mil från Visby, försälja omkring 20 kastar ved, dels gran och dels furu; samt ett större parti qvistved och något stör: hvilket allt för säkre inropare lemnas anstånd med betalningen till den 1 september innevarande år.
Hogrän den 7 april 1876.
N. O. Pettersson.

Gotlands Allehanda
Lördagen 8 April 1876
N:r 28

Dödsfall Catharina Bössegårda

Tillkännagifves, att f. d. husbonde-enkan Catharina Bössegårda lugnt afsomnade vid Bössegårda i Hogrän, 10 Mars 1876 kl. half 5 f. m., i en ålder af 90 år och 15 dagar; djupt sörjd af Barn, Barnabarn, Barnabarnsbarn och Barnabarns-Barnabarn, varder på detta sätt Slägt och Vänner tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Mars 1876
N:r 21

Sparbankerna.

Länsstyrelsen har förordnat läroverksadjunkten fil. lic. N. Johansson att under år 1923 vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda sparbankers förvaltning, nämligen Sällskapet D. B. V:s sparbank, Hejnums pastorats sparbank. Allmänna sparbanken för Gotland, Ardre sockens sparbank, Tingstäde sparbank, Alskogs sockens sparbank, Lärbro sparbank, Hemse sparbank, Bunge sockens sparbank, Rone sockens sparbank samt Hangvars och Halls socknars sparbank. Samtidigt har vice auditören Richard Laurin i Visby förordnats att vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda spar bankers förvaltning, nämligen Eskelhems sparbank, Vamlingbo pastorats sparbank, Hogräns sparbank, Kräklingbo sparbank, Klinte sparbank, Östergarns sparbank, Sanda sparbank, Dalhems sparbank, Garda sparbank, Roma sparbank, Fardhems pastorats sparbank, Lau sparbank, Fardhems sockens sparbank, Närs sparbank, Havdhems sockens sparbank och Burs pastorats sparbank.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Till gode män

vidlandtmäteriförrättningar, i sället för förut varande, äro utsedde
i Hogrän socken Carl Lagergren Alvide och Johan Johansson Gervalls, och
i När socken förre nämndemannen Lars Fredrik Nilson Rikvide och Albrekt Sandquist Folkes.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Mars 1876
N:r 18

Kanslianslag

om hvad som åligger Kristoffer Johansson Enbjenne och Joh. Larsson Bössegårda i Hogrän att, vid 15 kronors vite, fullgöra inom 5 veckor från 16 dennes.

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 Februari 1876
N:r 14

Dödsfall Olof Niklas Ahlgren

Tillkännagives att Byggmästaren Olof Niklas Ahlgren avled stilla i dag i sitt 89 levnadsår.
Sörjd och saknad.
Stora Enbjenne i Hogrän den 16 dec. 1932.
Ida Nilsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294