Hembygdsfest i Vall.

Samlade 400—500 deltagare.
Logen Snöklockans av I. O. G. T. hembygdsfest i Prästängen i Vall i går blev en lyckad tillställning med ett gediget och väl genomfört program och ansenlig tillslutning. Det till en början hotande vädret lyckades icke skrämma bort publiken och något regn blev det heller icke under festen, som tog sin början kl. 2 med musik av hrr Eric Öst och Svante Pettersson. Hr Martin Hellgren, Hogrän, hälsade därpå de närvarande välkomna varpå bagaremästare Henrik Pettersson deklamerade Hjältarne av Edv. Fredin och Bonden av Nycander.
Dagens föredrag hölls av amnuensen A. Edle, Visby, som talade om kristendomens införande och utbredande på Gotland, om kyrkobyggena och deras mästare ete., ett värdefullt föredrag som åhördes med stort intresse. Sedan blev det S. G. U:s folkdanslag, som en stund sörjde för underhållningen — Oxdansen väckte naturligtvis det största bifallet — och gav en vacker uppvisning i ett par omgångar, mellan vilka hr Pettersson föredrog några stycken på gutamål. Hr Josef Malmström, Hogrän, drog sedan på gutamål. historien om ”Kalabaliken på Stångamalmen”, och efter ytterligare musik togs kaffepaus.
I programmet ingick även tävlan i gotländsk femkamp, men här ställde endast sex deltagare upp. Resultatet blev: 1) A. Möllerström, Roma, 2) G. Nilsson, Träkumla, 3 Holger Pettersson, Vall, 4) Martin Hellgren, Hogrän. Dessa tävlingar kompletterades med en del skämttävlingar. I Herre på vågrät stång segrade Bertil Olsson, Vall, och i parlöpning paret Björnlund—Nilsson. Ledare för tävlingarna var folkskollärare Riggert, Vall, som också förrättade prisutdelningen varpå de mera programenliga förhandlingarna avslutades med några ord av hr Hellgren. Därefter vidtogo danslekar några timmar innan man skiljdes åt efter en lyckad dag och afton.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Åska och skyfall över Gotland.

Blixten antänder ladugård i Sanda.
Ett delvis kraftigt åskväder drog igår fram över vissa delar av Gotland. Här i Visby började det mullra vid 12-tiden på middagen och en stund senare voro blixtarna och knallarna av det starkaste slaget. Åskbyn, som varade någon timme, åtföljdes av ett stundvis skyfallsliknande regn. Sedan ovädret dragit förbi blev vädret åter strålande.
Även idag ha delar av ön hemsökts av åskväder med regn.
På en del håll på landsbygden hade man stark känning av åskan och regnet antog understundom karaktären av skyfall med hagel.
Bland de värst hemsökta platserna voro Tofta, Västergarn och Sanda, där åkrarna stodo under vatten. Enligt en uppgift skulle man i Sanda ha fått inte mindre än 85 mm. nederbörd på ett par timmar. I Follingbo uppmättes en nederbördsmängd av 7 mm. I Vall föll däremot inte en droppe.
Som ett exempel på skyfallet har man meddelat att detta i Toftatrakten var så kraftigt, att bilar och bussar stannade på vägen till följd av att regnet slog in i motorerna. Bilarna måste därjämte ha lantärnorna tända fast det var mitt på dagen.
Från Sanda rapporteras att en bro blivit demolerad av skyfallet, varjämte regnet anställt stor förödelse i en del trädgårdar, där blommorna brutits och gått all världens väg.
Blixnedslag inträffade här och var, dock utan att — såvitt vi hittills veta — anställa några skador, med undantag för Sanda, där blixten antände en nyuppförd mindre ladugård, tillhörig skomakare H. Johansson. Folk tillkallades genom ringning i kyrkklockan. Dock kunde man inte uträtta så mycket, då den lilla träbyggnaden inom kort var övertänd och efter en kort stund nedbrunnen. Även det i ladugården förvarade fodret blev givetvis lågornas rov.
Även i dag ha vissa trakter hemsökts av åskväder. I Visby började det mullra vid 10-tiden i förmiddags och åskan tilltog senare i styrka.
Blixtar flammade stundvis i ett och den ena åskskuren avlöste den andra. Dagens nederbörd var, när vi frågade lotsutkiken, ännu inte uppmätt, men gårdagens nederbörd i staden medförde 13,7 mm.
I Stenkyrka, Othem, Tingstäde och trakterna däromkring har man även haft känning av ovädret i dag liksom även i Vall och Hogrän, där nederbörden varit riklig. Söderut och på ostkusten tyckes man däremot inte haft någon känning av vare sig åska eller regn. Likadant är det på Fårö, där man både igår och i dag haft vackert väder och varmt.
I Eskelhem fick man i går 1 mm, men idag inte en droppe.
Sent på middagen idag rapporteras från Follingbo om ett tre timmars skyfall, som givit åtskilliga millimeter.
Åskväder bruka i allmänhet ställa. till med en del trassel för telefonlinjerna. Säkringar o. dyl. bruka gå och blixten har allt som oftast för vana att slå i ledningarna. Några rapporter om sådana skador hade emellertid ännu i middags inte ingått. Ovädret var dock så kraftigt att telefonstationerna i Bro, Lokrume och Martebo stundvis ha varit stängda. Ej heller kraftledningarna synas haft någon påhälsning av blixten.
Senare meddelas att blixten slagit i ett par telefonledningar i Follingbo bl. a. vid kontoret på Rosendal, vars telefonapparat blev obrukbar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Eldsvåda i Hogrän i dag.

Vid halv 10-tiden i förmiddags uppstod eld i en mindre uthusbyggnad, tillhörig lantbrukare Larsson; Källgårds i Hogrän. Byggnaden, som inrymde vedbod och materiel bod, nedbrann. Skogen, som stod alldeles intill, var hotad, men då släckningshjälp snabbt kom till platsen avvärjdes faran ganska snabbt. Skadorna inskränkte sig till den brunna boden samt en del materiel, som gick förlorad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN.
Till den sista vilan fördes igår middag stoftet efter f. hemmansäg. August Adolf Johansson, Tomsarve. Vid kyrkan anslöt sig medlemmar av Hogräns friförsamling till processionen, som därefter inträdde i kyrkan medan sorgemusik utfördes på orgeln. Sedan kistan placerats på katafalken sjöngs ps. 579: 1—2, varefter komminister E. Amér framträdde till båren och höll en anslående betraktelse efter vilken jordfästningsakten ägde rum i vanlig ordning. Härefter sjöng församlingen ps. 552: 7—8 varpå kistan fördes ut till kyrkogården och sänktes i graven. Vid griften talade på släktingarnas vägnar hr Rud. Palmqvist, Hogrän, medan hr K. W. Palmqvist, Vall, talade för friförsamlingen. Dennas blandade kör sjöng därpå sången Närmare Gud till dig, varefter kransnedläggningen vidtog. Så sjöngs en psalmvers, varpå pastor Amér lyste frid över stoftet.
De i den högtidliga akten deltagande samlades sedan i missionshuset, där sedan kaffe intagits hölls en minnesgudstjänst med tal och sång. Sist bjödos de närvarande på tesupé.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Dödsfall.

Handlanden Knut Westöö avled i dag i sitt hem i Slite, nära 61 år gammal. Den avlidne var född i Visby år 1877 och var son till läroverksadjunkt Anian Westöö. Sin levnad har han ägnat affärslivet, under olika tider har han innehaft plats som affärsbiträde bl. a. i Smitterbergs affär i Fårösund och drev sedan affärsverksamhet en tid i Lärbro. Därefter kom han till Visby och tjänstgjorde i 3—4 år som kontorsbiträde hos direktör Hilbert Johansson, vilken tjänst han på grund av sjukdom lämnade den 1 januari i år. Westöö var änkeman sedan maj i år och under samma månad dog även en av hans systrar.
Närmast sörjande äro nu fem systrar, av vilka tre äro gifta.
— I går avled f. hemmansägaren August Johansson, Tomsarve i Hogrän, i en ålder av 71 år. Den avlidne har varit en av de ledande krafterna i socknens friförsamling, som han tillhört under en lång följd av år. Han har även innehaft kommunala uppdrag och under ett par perioder tillhört kommunalnämnden.
Närmast sörjande äro två söner, av vilka en övertagit fädernegården samt två döttrar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Dödsfall August Adolf Johansson

Tillkännagives att Gud i sitt allvisa råd i dag till den eviga vilan hemkallat vår käre fader, morfar och farfar f. hemmansägaren August Adolf Johansson i sigt 72:dra levnadsår, i tacksamt och ljust minne bevarad av oss, och barnbarn, släkt och vänner samt Hogräns friförsamling.
Tomsarve i Hogrän den 2 aug. 1938.
BARNEN.
Sv. Miss.-förb. sångbok n:r 427.

Jordfästningen äger rum i Hogräns kyrka söndagen den 7 aug. kl. 3 e. m. Hogräns friförsamling inbjudes att följa den avlidne. Samling sker vid kyrkan kl. 2,30 e. m.
Enligt den avlidnes önskan undanbedes kransar. I stället upptages offer för missionen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Dödsfall Elof Svensson

Vår kära make och far Elof Svensson, avled lugnt och stilla idag i sitt 70 levnadsår; djupt sörjd och saknad av oss och barnbarn.
Hogrän den 2 augusti 1938.
AGNES SVENSSON.
Barnen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
Nomineringsmöte för höstens val hölls här i går av platsens B. F.- och S. L. U.-avdelningar. Man enades därvid om följande förslag:Riksdagsman Th. Gardell, Gans i Näs, landstingsmännen Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, och Karl Olofsson, Magnuse i Väte, lantbrukarne John Johansson, Gardarve i Fardhem, Anton Jacobsson, Bölske i Eke, K. Konradsson, Botvalds i Hablingbo, Rud. Olsson, Nora i Vamlingbo, Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, Gunnar Jacobsson, Robbenarve i Garda, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, nämndeman Anshelm Johansson, Änges i Burs, lantbrukarne Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, Arvid Karlsson, Sandegårda i Sanda, Rud. Larsson, Aningåkra i Alskog, arrendator Henning Widén, Vallbys i Hogrän, och lantbrukaren Gunnar Larsson, Norrqvie i Grötlingbo.
Till representanter vid nomineringsmötet i Hemse den 23 juli utsågos lantbrukarna Gunnar Boberg, Petes, och Olof Larsson, Kyrkebys, med Gunnar Johansson, Häxarve, som suppleant.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Postgången i Hogräns kommun.

Generalpostdirektionen har avslagit framställningen från Hogräns kommunalnämnd om utsträckning av lantbrevbäringen å linjen Bander—Vallbys till Valls sockengräns.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Postlinjen bör utsträckas.

Ledamöter av kommunalnämnden i Hogrän ha hemställt Hos generalpoststyrelsen, att postlinjen från Bander postanstalt genom Hogräns socken skall utsträckas till Valls sockengräns. Med nuvarande sträckning beröres icke en av socknens största gårdar, Vallbys, samt ytterligare ett par gårdar av postlinjen. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 Maj 1938
N:r 114