Det ljusnar.

I onsdags afton passerade ej mindre än 5 ångare Hoburg på väg norrut och 1 söderut. För öfrigt hafva flere fartyg varit synliga under de sista dagarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Skeppet ”Marias” strandning.

Angående denna, af oss i föreg. nr omnämnda strandning, äro vi nu i tillfälle upplysa, att ”Maria” var hemmahörande i Båstad (Skåne), törnade på grund å Hoburgsrefvet den 25 Maj i stark tjocka, circa 3 kabellängder från land samt att skeppet numera är vrak, sedan bergningsångaren Poseidons ihärdiga försök att göra det flott misslyckats.
— Natten till söndagen strandade under tjocka å Storgrundsrefvet vid Katthammarsvik engelska ångfartyget Primus fördt af kapten I. Harland, hemma i Whitby och stadt på resa från Kronstadt till Rotterdam med last af circa 7,000 tunnor bohvetegryn. Bergningsångaren Poseidon har anländt till strandningsstället.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juni 1875
N:r 43.

Utdelning af innev. års 4:de

qvartals aflöning till Gotlands nationalbevärings underbefäl och spel kommer att verkställas på följande tider och ställen under nästkommande december månad, nämligen:
den 3 kl. 1 e. m. åt stamtruppens underbefäl samt 4:de batteriets underbefäl och spel och s. d. kl. 1 1/2 e. m. åt 12:te batteriets underbefäl och spel, fältmusikanterna och gevärshandtverkarne, å Fältkontoret; samt
den 7 kl. 12 middagen:
åt Hoburgs kompani vid Olofs i Öja,
åt Grötlinge kompani vid Lingvide i Hafelhem,
åt Hafdhems kompani vid Qvinnegårda i Hafelhem,
åt Hemse kompani vid Koparfve i Alfva,
åt Hablinge kompani vid Stenbro i Silte,
åt Fardhems kompani vid Burge i Levide,
åt Burs kompani vid Gumbalde i Stånga,
åt Närs kompani vid Hall ute i När,
åt Garda kompani vid Bosarfve i Lye,
åt Klinte kompani vid Sicklings i Klinte,
åt Banda kompani vid Botvide i Sanda,
åt Hejde kompani vid Lilla Atlings i Atlingbo,
åt Sjonhems kompani vid Bjerges i Wänge,
åt Torsburgs kompani vid Kräklings i Kräklingbo,
åt Östergarns kompani vid Trosings i Gammalgarn.
åt Eskelhems kompani vid Kroks i Tofta,
åt Stenkumla kompani vid Gardrunga i Stenkumla,
åt Dede kompani vid Harqvie i Björke,
åt Wisby infanteri kompani i kompanichefens bostad,
åt Wisby jägare kompani i kompanichefens bostad,
åt Endre kompani vid Endregårda i Endre,
åt Bro kompani vid Eriks i Bro,
åt Halla kompani vid Ganarfvo i Dalhem,
åt Lina kompani i Källunge sockenstuga,
åt Bäls kompani vid Gute i Bäl,
åt Lummelunds kompani vid Mos i Stenkyrka,
åt Tingstäde kompani vid Kyrkebys i Hangvar,
åt Forsa kompani vid Angelbos i Lärbro,
åt Rute kompani vid Koparlve i Rute samt
åt Fårö kompani vid Broa å Fårö.
Vederbörande arfvodestagare, hvilka ej sjelfva uttaga sin aflöning, erinras derom, att de personer, som uttaga medlen, ovilkorligen skola vara försedda med lagliga fullmakter och skola de sålunda befullmäktigade å aflöningslistan under rubriken ”qvitteras” teckna sitt eget namn enligt fullmakt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 November 1874
N:r 91

Baptistmålet.

Vi börja i dag, enligt löfte, att införa krigsrättens protokoll i detta märkliga mål:
Utdrag af Dombokenhållen hos Gotlands Nationalbevärings Regements Krigs-Rätt i Wisby följande dagar 1874.

Den 14 Juli.
S. D. På grund af militärbefälets på Gotland den 27:de nästlidne Juni utfärdade order hade ransakning blifvit utsatt att inför krigsrätten denna dag företagas, med infantevisterne vid Nährs kompani N:o 510 Lars Persson Bönde och N:o 512 Jacob Johan Laugren Gannor samt jägaren vid samma kompani N:o 510 Lars Johansson Bönde, alla hån från Lau socken tillika med infanteristerne vid Hoburgs kompani N:o 314 Gabriel Jacobsson och N:o 325 Olof Olofsson, begge från Botreifs i Hamra socken, ställda under tilltal för vägran att åtlyda förmäns i tjensten gifna befallningar att taga vapen och fullgöra deras beväringsskyldighet; och då i anledning häraf detta mål nu företogs, inställde sig i närvaro af styckjunkaren C. J. Brodd, såsom t. f. aktor, samtliga ofvannämnde svarander personligen, der vid för vederbörande föredragas följande krigsrätten tillhandakomna handlingar:
a) Militärbefälets skrifvelse, så lydande:
Till Gotlands nationalbevärings regementes krigsrätt.
Uti skrifvelse af den 6 sistlidne februari, som här bifogas, har chefen för södra bataljonen anmält att nedannämnde beväringsskyldige af Nährs kompani, hvilka, efter undergången bestraffning för vägran att åtlyda förmäns i tjensten gifna befallningar att taga vapen och fullgöra beväringsskyldigheten, till hemorten återkommit, varit, tillika med infanteristen N:o 512 Johan Jacob Laugren, beordrade att från kompaniets rustkammare uttaga kronopersedlar, men icke sig der infunnit.
Då dessa beväringsskyldige, nemligen jägaren N:o 510 Lars Johansson Bönde, infanteristerne N:o 510 Lars Pehrsson Bönde samt äfvenledes förenämnde Jacob Johan Laugren Gannor, utan laga skäl från årets mönstringar uteblifvit, har jag genom konungens befallningshafrande härstädes låtit inställa dem vid kompaniets mötesplats för undergående af mönstring, hvarvid de på af mig gjord tillfrågan inför kompaniet förklarat sig icke vilja fullgöra den dem enligt konventionen åliggande värnepligt.
Sammaledes hafva infanteristerne vid Hohurgs kompani N:o 325 Olof Olofsson, förut straffad för samma förseelse som ofvannämnde beväringsskyldige, och N:o 314 Gabriel Jacobsson, begge från Botreifs i Hamra, varit från årets mönstring med kompaniet frånvarande samt, sedan de blifvit genom konungens befallningshafrarde till förhör hos mig inställde, såsom hos gående protokoll antyda, förklaratat sig vara förhindrade att den dem enligt konvendonen åliggande värnepligten vid Gotlands nationalbeväring fullgöra.
Visby den 27 Juni 1874.
Ernst von Vegesack.
C. Hüttling.

b) denna raapport från chefen för södra bataljonen:
Till militär-befälhafvaren på Gotland!
Uti rapport af den 3:dje dennes har befälhafvaren för Nährs kompani anmält att nedannämnde beväringsskyldige vid kompaniet, hvilka undergått dem ådömda bestraffningar för förbrytelser emot krigslagarna och till hemorten återkommit, nemligen: jägaren N:o 510 Lars Johansson, N:o 519 Daniel Danielsson, infanteristen N:o 510 Lars Pehrsson och landtstormen N:o 503 Carl Danielsson samt dessutom infanteristen N:o 512 Johan Laugren, blifvit beordrade att på viss dag från kompaniets rustkammare uttaga kronpersedlar, men att endast landtstormen N:o 503 Carl Danielsson infunnit sig, hvarvid han företedde läkarebetyg öfver bräcklighet och i anledning deraf blifvit förständigad att vid årets blifvande mönstring anmäla sig till afföring ur rullorne, hvaremot alla de öfriga förklarat sig icke vilja några kronopersedlar emottaga, hvartill de såsom orsak uppgifvit deras religions åsigter; hvilket allt jag härmed får äran inrapportera.
Burgsvik den 6 februari 1874.
O. L. Gustafson.
Bat:s-chef.

och c) detta förhörsprotokoll:
Protokoll hållet inför militär-befälhafvaren på Gotland med infanteristerna vid Hoburgs kompani N:o 314 Gabriel Jacobsson och N:o 325 Olof Olofsson begge från Botreifs i Hamra socken, hvilka enligt uppgift ifrån vederbörande afdelningschefer vägrat att emottaga kronopersedlat; och äfven uteblifvit från vederbörlig kungjord mönstring med kompaniet.

§ 1.
Den 15 maj kl. 7 f. m. inställdes förenämnde infanterister.
På fråga huruvida infanteristen N:o 314 Gabriel Jacobsson vore fast besluten att ej vidare fullgöra den honom enligt konvention åliggande värnepligt vid Gotlandt Nationalheväring svarade han, sig af samvetets pligt ej kunna bära vapen och således ej fullgöra värnepligten.
På samma framställda fråga till N:o 325 Olof Olofsson svarades att hans inre samvete och Herrans ord förbjödo honom att bära vapen och fullgöra den honom enligt konventionen åliggande värnepligten enligt infanterist vid Gotlands Nationalbeväring. Orsaken hvarföre Olof Olofsson uteblifvit från mönstringen med Hoburgs kompani förklarade han vara den, att som han icke kunde bära vapen skulle han väcka anstöt, vid kompaniet.
Gabriel Jacobssons svar blef att då han icke kunde bära vapen, så ansåg han sig af samvetssak och Herrans ord icke heller böra vara der.

§ 2.
Till den krigsrätt som möjligen kan komma att hållas med förestående infanterister sade de sig vilja på kallelse komma.

§ 3.
Vid förhöret voro närvande chefen för södra bataljonen: majoren och riddaren Gustafsson och undertecknad protokollsförare Sebast. Wijkström.

§ 4.
Protokollet upplästes och erkändes af Gabriel Jacobsson och Olof Olofsson.
Öja den 15 maj 1874.
Sebast. Wijkström.
hvarefter de tilltalade, som alla erkände sig tillhöra baptistsekten och af hvilka Lars Persson Bönde, Lars Johansson Bönde och Olof Olofsson Botreifs derom åtsporde medgåfvo att de för likartad förbrytelse som den nu åtalade, tillförene varit af krigsrätten dömde och jemväl undergått bestraffning med ett års straffarbete hvardera, hördes hvar för sig, dervid
1:o Lars Pehrssan förmälde, att han vidblef sin inför kompanibefälhafvaren uttalade vägran att någonsin mera taga vapen och fullgöra värnepligten, emedan allt vädjande till vapenmakt, såsom stridande emot kärleken till Gud och nästan, vore honom af hans samvete och Guds ord förbjudet.
2:o Jacob Johan Laugren instämde med Lars Petersson och ville såsom ytterligare skäl för sitt förnekande att taga vapen, hänvisa till Frälsarens försoningslära, som påbjöd att man borde göra sina fiender godt, men aldrig hämnas, samt att icke köttsliga — hvarmed ville förstås verldsliga — utan endast andliga vapen finge till striden så för lifvet som för Guds rike användas.
3:o Lars Johansson,
4:o Gabriel Jacobsson, och
5:o Olof Olofsson besvarade till dem framställda frågor i fullkomlig öfverensstämelse med deras medsvarander Pehrsson och Laugren.
Af rätten uppmärksammade på deras villfarelse och oriktiga uppfattning af bibelordet, samt allvarligen erinrade om det ansvar, som ohörsamhet mot öfverhetens bud dem ovedersägligen tillskyndade, fortforo samtlige svaranderne icke dess mindre att på det bestämdaste vidhålla deras efter, såsom de försäkrade, mogen öfverläggning fattade beslut att nu och för framtiden undandraga sig beväringspligten, hvad straff dem derför än kunde ådrabba.
Efter antecknandet härat och sedan åklagaren begärt rådrum för anskaffande af frejdebetyg angående de tilltalade, beslöt krigsrätten att uppskjuta målet till tisdagen den 28 innevarande månad, kl. 1/2 11 f. m., då i åklagarens närvaro svarandena, borde vid laga påföljd hit återkomma; och dertill åklagaren hade att om införskaffande af prestbevis för de tilltalade gå i författning; hvilket afsades.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Taxeringskommitéernas sammanträden.

Kongl. Majt:s befallningshafvande hafva bestämt att, för bevillningsärendenas behandling under år 1875, länet skall indelas i följande distrikter, inom hvilka taxeringskomitéer böra sammanträda å nedan nämnda tider och ställen nämligen i:

Norra fögdriet.
Juni d. 21 med pastoraterna inom Endre och Dede ting vid Hagvards;
Juni d. 22 med pastoraterna inom Bro och Lummelunds ting vid Myrväller;
Juni d. 23. med pastoraterna inom Rute och Forssa ting å Slite värdshus;
Juni d. 23 med pastoraterna inom Bäls och Lina ting vid Guthe; och
Juni d. 26 med pastoraterna inom Halla och Kräklinge ting vid Gandarfve gästgifvaregård.

Södra fögderiet.
Juli d. 12 med pastoraterna inom Burs och Garde ting i Lye skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hoburgs och Gröttlinge ting i Grönlingbo skolhus;
Juli d. 14 med pastoraterna inom Habblinge och Hemse ting i Alfva skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hejde och Fardhems ting å Burge gästgifvaregård; och
Juli d. 16 med pastoraterna inom Stenkumla och Banda ting i Stenkumla skolhus.
Inom båda fögderierna kl. 10 f. m. hvarje dag.

Visby stad.
Juni d. 10 kl. 9 f. m. med Strand- och Norder-rotarne,
Juni d. 11 kl. 9 f. m. med St. Hans- och Klinte.rotarne,
samt store staden boende och öfrige dithörande personer. Förrättningarne hållas på rådhuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1875
N:r 31.

Att Debetsedlar

å 1873 års Kronanskylder komma att med posten d. 20 d:s härifrån afsändas till kronofjerdingsmännen inom Fardhems, Habblinge, Hemse, Hoburgs, Gröttlinge, Burs och Garda ting, för att de skattskyldige tillhandahållas, varder härmed tillkännagitvet.
Gotlands Södra häradsskrifvarekontor den 17 Februari 1874.
C. A. Ljungholm.
Wisby Landskontor d. 19 Febr. 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Hoburgs kompani: Wamlingbo socken Måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Sundre socken s. d. kl. 11 f. m.; Hamra socken d. kl. 2 e. m.; Öja socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.
Grötlinge kompani: Grötlingbo socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.; Fide socken s. d. kl. 2 e. m.
Hafdhems kompani: Hafdhems socken s. d. kl. 8 f. m.; Näs socken s. d. kl. 3 e. m.
Hemse kompani: Rone socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Hemse socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Alfva socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Eke socken s. d. kl. 2. e. m.
Hablinge kompani: Ekstad socken måndagen den 9 kl. 2 e. m.; Hablingbo socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Slite socken s. d. kl. 2 e. m.; Sproge socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Fardhems kompani: Fardshems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Linde socken s. d. kl. 11 f. m.; Löjsta socken s. d. kl. 3 e. m.; Leivide socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Gerum socken s. d. kl. 2 e. m.
Burs kompani: Burs socken torsdagen den 12 kl. 9 f. m.; Stånga socken s. d. kl. 1 e. m.
Närs kompani: Närs socken fredagen den 13 kl. 8 f. m.; Lau socken s. d. kl. 1 e. m.
Garde kompani: Lye socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Garde socken s. d. kl. 11 f. m.; Alskog socken s. d. kl. 3 e. m.; Etelhem socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.
Klinte kompani: Klinte socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Fröjel socken s. d. kl. 12 middagen.
Banda kompani: Mästerby socken s. d. kl. 3 e. m.; Sanda socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Westergarn socken s. d. kl. 2 e. m.
Hejde kompani: Atlingbo socken onsdagen den 11 kl, 2 e. m.; Wäte socken s. d. kl. 11 f. m.; Hejde socken s. d. kl. 7 f. m.
Sjonhems kompani: Wänge socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Buttle socken s. d. kl. 2 e. m.; Guldrupe socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Wiklau socken s. d. kl. 11 f. m.; Sjonhems socken s. d. kl. 3 e. m.
Torsburgs kompani: Kräklingbo socken fredagen den 6 kl. 12 middagen.; Anga socken s. d. kl. f. m.; Ala socken s. d. kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

De beväringsskyldige

vid Gotlands nationalbeväring skola samlas till innevarande års mönstringar på nedan nämnde tider och ställen under instundande maj månad, nemligen:
Måndagen den 10 kl. 8 f. m. Dede kompani vid Roma kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Hejde d:o vid Wäte kyrka, s. d. kl. 1/2 4 e. m. Banda d:o vid Ejmonds i Mästerby. Tisdagen den 11 kl. 1/2 9 f. m. Klinte dio vid Klintehamn, s. d. kl. 12 middagen Fardhem d:o på Magnuserum, s. d. kl. 2 e. m. Hablinge d:o vid Sproge kyrka. Onsdagen den 12 kl. 10 f. m. Hoburgs d:o vid Öja kyrka, s. d. kl. 1/2 1 e. m. Grötlinge d:o på Sandesrum, s. d. kl. 3/4 1 e. m. Hafdhems d:o på samma ställe, s. d. kl. 1 e. m. Hemse d:o på Alfva slätt. Torsdagen den 13 kl. 1/2 9 f. m. Burs d:o vid Burs kyrka, s. d. kl. 1/2 10 f. m. Närs d:o vid Hallute i När, s. d. kl. 1/2 12 f. m. Garde d:o vid Garde kyrka. Fredagen den 14 kl 1/2 9 f. m. Torsburgs d:o på Ekeskogsrum, s. d. kl. 3/4 9 f. m Östergarns d:o på samma ställe, s. d. kl. 10 f. m. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka. Tisdagen den 18 kl. 8 f. m. Bro d:o vid Duss i Bro, s. d. kl. 1/2 10 f. m Endre d:o på Tibblesrum, s. d. kl. 11 f. m. Halla d:o vid Dalhems kyrka, s. d. kl. 1/2 2 e. m. Lina d:o på Wallstenarum. Onsdagen den 19 kl. 8 f. m. Bäls d:o vid Slitehamn, s. d. kl. 1/2 11 f. m. Rute d:o vid Rute kyrka, s. d. kl. 3 e. m. Fårö d:o vid Broa å Fårö. Torsdagen den 20 kl. 9 f. m. Forssa d:o vid Lärbro kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Tingstäde d:o vid Tingstäde kyrka, s. d. kl. 4 e. m. Lummelunds d:o vid Lummelunda kyrka. Lördagen den 22 kl. 1/2 9 f. m. Stenkumla kompani vid Gardrungs, s. d. kl. 10 f. m. Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka. Måndagen den 24 kl. 9 f. m. artilleriet och fältmusikanterne å södra byrummet, s. d. kl. 8 f. m. Visby infanterikompani på samma ställe och s. d. kl. 9 f. m. Visby jägare d:o på samma ställe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.