Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Yrkesmässig försäljning av brännvin
stod en person i dag tilltalad för vid rådhusrätten. Svaranden, som är skomakare, skulle från sin verkstad ha försålt sprit till personer, som varit avstängda från tilldelning från spritbolaget.
Inför rätten hördes fyra vittnen, av vilket ett, en person, som en tid varit intagen på alkoholistanstalt, uppgav, att han vid åtta olika tillfällen under åren 1935 och 1936, köpt sprit av svaranden och, därvid erhållit varje gång en halv liter renat brännvin i buteljer, som varit försedda med spritbolagets etiketter. Priset hade varit 5 kr. pr halvliter. Tre andra vittnen intygade, att de vid olika tillfällen varit i sällskap med det förut omnämda vittnet, varvid de tillskjutit pengar för spritinköpet, varefter spriten delats. De hade emellertid stått på något avstånd, medan det förstnämda vittnet gått in till svaranden och en stund återkommit med brännvinet.
Svaranden förnekade blankt, att han haft något med denna sak att göra. Huvudvittnet uppgav på åklagarens förfrågan, att svaranden nyligen besökt honom med begäran, att han skulle skriva intyg, att han aldrig köpt någon sprit av svaranden. Då vittnet förklarat, att han givetvis icke kunnat göra detta efter de uppgifter, som han lämnat vid polisförhöret, hade svaranden förklarat, att han i varje fall komme att förneka saken. Nu förklarade svaranden, att han endast tillfrågat vittnet, vad denne ”gått och ställt till för galenskaper”.
Domen lydde på 45 dagsböter å 2 kr.

För ovarsam framfart
med lastbil dömdes en person till 5 dagsböter å 2 kr.

Dyrt att tredskas.
En bilägare hade tidigare förelagts att vid vite av 50 kr. trafikförsäkra sitt fordon men hade trots detta icke ordnat saken, varför vitet nu utdömdes. Dessutom skall bilen vid nytt vite å 100 kr. vara försäkrad innan den 1 mars.

En förargelseväckande yngling
fick böta 25 riksdaler. Han hade vägrats tillträde till en restaurang, varvid han högljutt uttryckt sin harm över polisen. ”Jag har väl betalt skatt”, sade han bl. a. ”Ställ upp hela Visby poliskår så tätt som staketspjälor, så skall jag visa vad ni går för, jäkla pojkvaskrar”. F. ö. hade han tyckt, att han som jobbat på polisbygget väl skulle ha några privilegier. Tydligen betraktades det dock inte som en förmildrande omständighet.

En radiolyssnare,
som icke löst licens, bötade 10 dagsböter å 1 kr.

En lyktlös
cyklist dömdes till 10 kr.. böter.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets andra sammanträde. Ordf. hovrättsfiskal Bo Reuterskiöld.)
Hoburgsmarmorn.
Målet mellan delägarna i Hoburgen, kär., och ingeniör Svante Wennberg, Stockholm, svar., beträffande ersättning för brytningsrätt avdömdes av rätten i dag sålunda, att avtalet endast gällt blocksten, vilken av svar. betalats, och sålunda icke skärv, varför käromålet ogillades och svar. tillerkändes rättegångskostnader med 300 kr. jämte protokollslösen.

För missfirmelse
mot landsfiskal dömdes en person från Hablingbo till 50 dagsböter å 2 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1937
N:r 31

Lotsångaren Vega

gjorde en fransysk visit här i hamnen i natt, då ångaren kom från Hoburgen, där lys- och ljudbojen intagits. Ångaren fortsatte därefter till Frösunds norra gatt, där den kl. 9 i morse tog norra gattets lysboj, varefter resan fortsattes Med båda bojarna till Stockholm: Vid sitt besök här i förgår lade Vega i land såväl Salvorevs som Kopparstenanas bojar för vinterförvaring.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Lotsångare Vega,

kapten Holmstedt, inkom hit vid 10-tiden igår afton och lade idag iland Kopparstenarnas lys- och ljudboj för vinterförvaring härstädes. Ångaren fortsatte därefter till Hoburgen.
Bredgrundsbojen utanför Landsort har nu även intagits.
Ångaren Torfrid fortsatte idag härifrån till Trälleborg, sedan hamnförhållandena där något förbättrats.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1937
N:r 28

Hoburgs revs ljud- och lysboj

har under de senaste dagarnas hårda ostliga storm nedisats, kantrat och slocknat. Den kommer så fort ske kan att intagas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Ny fyrmästare vid Hoburgs fyrplats.

Lotsstyrelsen har utnämt fyrmästaren vid Storkläppens fyrplats A. S. Barck att från den 1 april 1935 vara fyrmästare vid Hoburgs fyrplats. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304

Tack!

Till Öja kyrkoråd, skolråd, till lärarpersonalen i Öja och Hamra, Vamlingbo och Sundre, till medlemmarna i Hoburgskretsen av S. F. A., till släkt och vänner, för alla telegram, sång och vers, för den rika skörden av blomsterhyllning m. m., som kom mig till del på min 90:de årsdag frambär jag härmed mitt av hjärtat gående tack!
Öja den 8 december 1934.
K. N. Laurin.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 December 1934
N:r 288

Åska och regn

blev det i går kväll över så gott som hela ön, och under den gångna natten har hr Pluvius firat veritabla vattenfallsorgier på sina ställen. Man hade nästan trott, att det oväderscentrum, som i går förmiddags gjorde sig brett, dragit sina färde, ty det klarnade ju upp lite grand framåt eftermiddagen. Men det blev andra toner på kvällssidan. Här i stan började åskan mullra igen, blixt på blixt lyste upp den mulna augustiaftonen, och en regnskur med droppar stora som små hagel hade snart bildat pölar och rännilar på gatorna. 15 mm. blev det, och med de 7 mm, tidigare dagen blev resultatet alltså för hela dygnet 22 mm., vilket är mycket. I övrigt rapporteras åska, blixt och regn från alla delar av ön med rekordnederbörd i Hemse, där man antecknade 32,5 mm. i samband med blixt och dunder. Som god tvåa kommer Stånga med 24,9 mm., varav 18,3 i natt, och vidare rapporteras från Källunge 16; Östergarn 9, Fårö 7,4, Tingstäde 7, Hoburgen 6 mm. o. s. v. På Fårö innebär resultatet 7,4 mm, rekord för månaden, och fyrmästaren där framhåller, att så knappt med regn, som man fått därute under augusti, inte förekommit på mycket länge. Vad åskan angår har den tydligen hållit sig företrädesvis runt Visbytrakten, men ljungelden, gom da gamle sade, har här och var korsat rymden. I går kväll låg hela Östergarnsholm under strålkastarebelysning från ovan, enligt vad som berättas oss.
Rikligt med regn har man även i Fröjel fått under de sanaste dagarna. Nederbördssiffran för de sanaste tre dygnen har nu gått upp till 45,5 mm. Det mesta regnet kom vid tiotiden i går kväll och åtföljdes av några kraftiga åskbyar. I morse uppmättes nattens nederbörd till 25,5 mm, vilket man kan kalla för en kraftig rotblöta som nog räcker för en tid. I dag har solen alltemellanåt tittat fram bakom molngardinerna. Vackert väder lär vara i antågande, vilket hälsas med glädje.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Avgående fyrmästare.

Fyrmästaren vid Hoburgs fyrplats O. V. J. Martin anhåller hos lotsstyrelsen om avsked med pension från den 1 september. Fyrmästare Martin, som 1 december i år uppnår 65 års ålder, har varit i lotsverkets tjänst under 39 år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Hoburgs gille

höll i går årssammanträde i sparbankslokalen i Vamlingbo, varvid återvaldes till gillats lantbruksombud f. riksdagsman Th. Hansén, Bonsarve, med lantbr. Konr. Olsson, Gervalds, till suppleant. Till ordförande i gillet återvaldes hr Hansén, till vice ordförande hr Olsson och till ledamot i styrelsen nämdeman Gabr. Jacobsson bilds.
Ett rörslag av hr V. Hansson, Ottes i Sundre, att gillet skulle uttala sig för, att en statens varmblodiga hingst placerades i Vamlingbo, avslogs enhälligt.
Efter förnandlingarnas slut höll kongulent B. Ljunggren ett föredrag om »Den svenska ardennerhästen».

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Hoburgen på Gotland

är, säger Linné, ”ett af det märkvärdigaste, som naturen formerat på hela Gotland, och ligger här till en oändlig höjd, såsom ett det skönaste Castell, på alla sidor perpendiculairt, der berget icke neder. vid roten på flere ställen vore smalare”. Fältet ofvanpå Hoburgen, som är alldeles slätt, mätte Linné med 397 steg i norr och söder, 145 i öster och vester. Berget har flera rymliga grottor, i hvilka ortens får under storm och oväder plägat söka skydd, så att Hilfeling berättar (1799), att den största af grottorna, ”Hobergsgubbens sängkammare”, var så fyld af fårgödsel, att deraf framtida landtmän kunna få stort gagn. Säkerligen ha äfven lurendrejare i äldre tider varit hemmastadda i dessa grottor, och då klippan sjelf genom naturens lek fått drag af en ”gubbe”, har det icke varit svårt att med sagor om ”Hobergsgubben” afhålla nyfikna från att i onödan besöka grottorna. ”Fabeln om Hobergsgubben är alla barn bekant”, säger Linné 1741. För den händelse den nu skulle vara förlorad för barnkammaren, erinra vi, att den består i berättelsen om en dräng, som bjöd gubben till fadders hos sin husbonde så fiffigt, att, enligt husbondens önskan, gubben icke vågade komma, men för att besvara artigbeten lät drängen få till faddergåfva så många silfverriksdaler, som kunde rymmas i en säck.
Hoburgen, Gotlands sydspets, tillhör Sundre församling af Wamlingbo pastorat. Sundre kyrka, den sydligaste på Gotland, ligger en half mil norr om berget. Invid Sundre kyrkogård står en ”kastal”, en cylindrisk mur af 4 alnars tjocklek och vid tiden för Linnés besök 21 alnars höjd. Bondgårdarne här i trakten äro allmänt af sten, med hvalf och tjocka murar, och orten är nästan alldeles skoglös. I Wamlingbo äro några qvarstående tallar fridlysta som ”sjömärkestallaré. — Den af Linné 1741 önskade fyren på Hoburgen har först hundra år senare blifvit en verklighet.
Planschen framställer i sitt hufvudparti sjelfva den s. k. ”Hobergsgubben”. Ötfverst i ramen synes Hoburgen, sedd från land; derinvid Sundre kyrka och kastal; derunder: Bockstuga i Sundre, Väderqvarn af kalkstensflis, Sjömärkestallar i Wamlingbo, kurkogårdsport i Wamlingbo; under hufvudplanschen: Hoburgen från strandsidan, Gotlands södra uddes fyr, ”Predikstolen”, parti af Hoburgen.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 31 December 1875.
N:r 103.