Hoburgs gille

höll i går årssammanträde i sparbankslokalen i Vamlingbo, varvid återvaldes till gillats lantbruksombud f. riksdagsman Th. Hansén, Bonsarve, med lantbr. Konr. Olsson, Gervalds, till suppleant. Till ordförande i gillet återvaldes hr Hansén, till vice ordförande hr Olsson och till ledamot i styrelsen nämdeman Gabr. Jacobsson bilds.
Ett rörslag av hr V. Hansson, Ottes i Sundre, att gillet skulle uttala sig för, att en statens varmblodiga hingst placerades i Vamlingbo, avslogs enhälligt.
Efter förnandlingarnas slut höll kongulent B. Ljunggren ett föredrag om »Den svenska ardennerhästen».

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Hoburgen på Gotland

är, säger Linné, ”ett af det märkvärdigaste, som naturen formerat på hela Gotland, och ligger här till en oändlig höjd, såsom ett det skönaste Castell, på alla sidor perpendiculairt, der berget icke neder. vid roten på flere ställen vore smalare”. Fältet ofvanpå Hoburgen, som är alldeles slätt, mätte Linné med 397 steg i norr och söder, 145 i öster och vester. Berget har flera rymliga grottor, i hvilka ortens får under storm och oväder plägat söka skydd, så att Hilfeling berättar (1799), att den största af grottorna, ”Hobergsgubbens sängkammare”, var så fyld af fårgödsel, att deraf framtida landtmän kunna få stort gagn. Säkerligen ha äfven lurendrejare i äldre tider varit hemmastadda i dessa grottor, och då klippan sjelf genom naturens lek fått drag af en ”gubbe”, har det icke varit svårt att med sagor om ”Hobergsgubben” afhålla nyfikna från att i onödan besöka grottorna. ”Fabeln om Hobergsgubben är alla barn bekant”, säger Linné 1741. För den händelse den nu skulle vara förlorad för barnkammaren, erinra vi, att den består i berättelsen om en dräng, som bjöd gubben till fadders hos sin husbonde så fiffigt, att, enligt husbondens önskan, gubben icke vågade komma, men för att besvara artigbeten lät drängen få till faddergåfva så många silfverriksdaler, som kunde rymmas i en säck.
Hoburgen, Gotlands sydspets, tillhör Sundre församling af Wamlingbo pastorat. Sundre kyrka, den sydligaste på Gotland, ligger en half mil norr om berget. Invid Sundre kyrkogård står en ”kastal”, en cylindrisk mur af 4 alnars tjocklek och vid tiden för Linnés besök 21 alnars höjd. Bondgårdarne här i trakten äro allmänt af sten, med hvalf och tjocka murar, och orten är nästan alldeles skoglös. I Wamlingbo äro några qvarstående tallar fridlysta som ”sjömärkestallaré. — Den af Linné 1741 önskade fyren på Hoburgen har först hundra år senare blifvit en verklighet.
Planschen framställer i sitt hufvudparti sjelfva den s. k. ”Hobergsgubben”. Ötfverst i ramen synes Hoburgen, sedd från land; derinvid Sundre kyrka och kastal; derunder: Bockstuga i Sundre, Väderqvarn af kalkstensflis, Sjömärkestallar i Wamlingbo, kurkogårdsport i Wamlingbo; under hufvudplanschen: Hoburgen från strandsidan, Gotlands södra uddes fyr, ”Predikstolen”, parti af Hoburgen.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 31 December 1875.
N:r 103.

Väghinder.

Enligt anmälan kommer omläggning af flera större och mindre broar å landsvägen emellan Sibbjens i Wamlingbo socken och Hoburgen att verkställas onsdagen och torsdagen 29 och 30 uti innevarande månad, då sagde väg blir ofarbar. Likaledes komma torsdagen 30 i denna i denna månad en bro å landsvägen emellan Andersgift i Fide och s. k. Stenkalle qvior i Öija socken, att omläggas, då vägen genom Fide i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Från landstinget.

Vid årets landsting valdes:
till deputerade för upprättande af årets markegångstaxa: hrr R. Cramér, A. Kyllander, L. N. Enequist, P. Larsson L:a Fole, S. Evgström, L. Norrby, O. Kahlström, och J. Johansson, samt till suppleanter: hrr O. Lagergren, P. Endrell, G. Kolmodin och L. P. Bodin, till Godemän, tvänne för hvarje Länsmansdistrikt, för att biträda vid undersökningar rörande skogsvården; för Endre och Dede ting: hrr G. Kolmodin och P. Endrell — för Bro o. Lummelunds ting: hrr P. Larsson L:a Fole och N. Widdin — för Rute och Forssa tivg: hrr J. G. Lindgren och A. Engelund — för Bäls ov. Lina ting: hrr J. Johansson och L. P. Christensson — för Halla. o. Kräklinge ting: brr L, Granberg och O. Olofsson Kopugs — för Stenkumla och Banda ting: hrr A. Kyllander och O. Kablström — för Hejde o. Fardhems ting: hrr O. Pettersson Odvalls och G. Pettersson Walla — för Hoburgs o. Gröttlinge ting: hrr G. M. Westberg Siffride och J. T. Jakobsson — för Hemse o. Habblioge ting: hrr L. Cramér och O. Lagergren — för Burs o. Garda ting: brr O. R. Pettersson Liffride och Jak. Pettersson Robbenarfve.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Westberg, Klas Temotius, Lantbrukare.

Hoburgs skyttegille.
Sigfride, Burgsvik. Född den 20 april 1888 i Öja. Föräldrar: Temotius Westberg o. h. h. Amalia f. Levander. Gift 1917 med Maria Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1903. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Westberg, Karl Oskar Yngve, Hemmason.

Hoburgs skyttegille.
Sibbenarve, Burgsvik. Född den 13 juli 1921 i Öja församling. Föräldrar: Emil Westberg o. h. h. Dorotea Westberg. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Westberg, Karl Oskar, Lantarbetare.

Hoburgs skyttegille.
Sigf ride, Burgsvik. Född den 22 augusti 1893 i Öja. Föräldrar: Temotius Westberg o. h. h. Amalia f. Levander. Medlem i gillet sedan 1908, revisor i gillet ett antal Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Westberg, Hugo Gustav Temotius, Hemmason.

Hoburgs skyttegille.
Sigfride, Burgsvik. Född den 20 februari 1922 i Öja församling. Föräldrar: Klas Westberg o. h. h. Maria f. Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1936. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Viman, Bengt Gustav Edvard, Mejerielev.

Hoburgs skyttegille.
Hogrummet, Kräklingbo. Född den 16 november 1924 i Hogrummet. Föräldrar: Henrik Viman o. h. h. Edit Viman. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.