Gårdagens strålande högsommarväder.

som lockade massor av människor ut i naturen, har efterträtts av regn och mulen himmel. Under den gångna natten har nederbörd fallit litet varstans på ön, men det kan knappast sägas att vätad för ögonblicket, särskilt med hänsyn till höbärgningen, inte är så särskilt välkommen. Här i Visby uppmättes för natten en regnmängd av 5,7 mm., i Roma hade man före kl. halv 2 fått 6 mm., vid Hoburgen till kl. 8 i morse 2,7, i Västerhejde 7, i Follingbo 6, på Fårö 1 och i Eskelhem 7 mm. I Linde fick man 6 mm. med kraftig åska. I Eskelhem hade man även sett blixtar men ej iakttagit någon åska. I detta sammanhang kan meddelas att man igår på Fårö inte blott hade säsongens finaste sommarväder utan också en formlig invasion av gäster från när och fjärran. Båda färjorna voro under hela dagen oavlåtligen igång och på Sudersand myllrade det av badande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Mera regn.

Även den senast gångna natten har medfört regn, som på sina håll fortsatt också i dag. Nederbörden har nu varit så pass riklig att man i vissa trakter inte vill ha mera just nu.
I Visby började det regna vid 2tiden i natt och fortsatte utan uppehåll till 9-tiden i morse. Kl. 8 uppmättes i staden 7,8 mm.
På Fårö hade man vid samma tid fått 6,1 mm., i Östergarn 14, i Hemse 12 och i Eskelhem 6 mm. På sistnämnda plats uppmättes igår morse 10 mm.
Nederbördsmängden i Hoburgen var i morse 1,5 mm. och i Roma 9 mm., medan man i Källunge till kl. 4 i morse fått inte mindre än 20,5 mm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juli 1938
N:r 157

En regnig veckohelg

har det varit över hela Gotland, och nederbörden, som var efterlängtad av alla lantmän, har på sina håll medfört en riktig rotblöta, som väl skall åstadkomma, att växtligheten tar riktig fart. För den höskörd, som ännu inte stackats, var väl dock blötan mindre lämplig.
Då Fårö har man under de namnda dagarna fått sammanlagt 20 mm., vilket dock betraktas som väl litet därute, då ju som bekant Fårö ingenting fick med av regnet för ett par dagar sedan. I Rute fick man inte mindre än 30,7 mm., medan det i Visby regnade 17,6 mm. I. Roma föll. 11,2 mm. nederbörd, och Östergarns fyr hade 12,8 samt en ganska besvärande tjocka, som höll i sig ännu i dag på förmiddagen. Längre söderut blev man något mindre gynnad av regnets gud, och i Hemse uppmättes sålunda endast 8,2 mm., medan Linde hade 11 och Hoburgen 7 mm. På flera platser mullrade åskan på avstånd, men den torde icke kommit upp över landet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 Juli 1938
N:r 156

En välkommen nederbörd

har i natt och i dag fallit över stora delar av vår ö. Den kom i grevens tid, ty jorden var nu alldeles uttorkad, och på sina. håll var vattenbristen inte långt borta. Regnet har också fallit stilla och vackert och har väl därigenom gjort ytterligare nytta.
I synnerhet de södra delarna av ön tyckas ha fått väta, medan däremot t. ex. Fårö inte fått mera än ett par stänk. Därute är man därför inte alls lika belåten som på andra håll. I Roma regnade det sedan i morse och man kunde på förmiddagen uppmäta 2,8 mm., även det alldeles för litet. Det såg dock ut att bli mera under dagens lopp. I Östergarn föll nederbörd mellan 3 och 5 i morse, och efter ett uppehåll på några timmar började det igen. Här i Visby regnade det ihållande men icke särdeles häftigt ända sedan 12-tiden i natt, och kl. 8 i morse uppmättes 4,7 mm. På förmiddagen har det dock säkerligen kommit minst lika mycket om inte mera. I Eskelhem har man slutligen fått 16 mm., i Linde 6 och vid Hoburgen 16 mm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Juli 1938
N:r 152

Hoburgs fyrplats.

Fyrbiträdet vid Hoburgs fyrplats E. V. Sandelin har beviljats fortsatt sjukledighet till den 7 juni. Befattningen uppehålles såsom förut av ett tillfälligt biträde. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Hoburgs fyrplats.

Statsutskottet tillstyrker hos riksdagen anvisande för nästa budgetår av 41,500 kr. till förbättring av bostadsförhållandena vid Hoburgs fyrplats på Gotlands södra udde. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Mars 1938
N:r 65

Fyrplatserna.

Vid Hoborgs fyrplats är fyrbiträdet E. V. Sandelin sjukledig t. o. m. den 8 april.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Fyrmästarebefattningen vid Ölands norra udde.

Till erhållande av fyrmästarbef attningen vid Ölands norra uddes fyrplats förordar lotskaptenen i Kalmar hos lotsstyrelsen fyrmästaren vid Fårö fyr J. E. Berggren. Befattningen sökes även av bl. a. fyrmästarna H. G. Engeström, Närs fyrplats, och A. S. Barck, Hoburgs fyr. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15

Ångaren Zivas bärgning.

Som bekant övergavs finska ångaren ”Ziva” av sin besättning utanför Kappelluddens fyr å ölandskusten. Ångaren kom på sin drift ned mot Hoburgs fyr å södra Gotlands, samt bärgades av finska ångaren ”Otava”, vars befälhavare gjort gällande att ”Ziva” skulle ha grundstött å Hoburgs rev om icke ”Otava” bringat assistens. I anledning härav har finska försäkringsbolaget Fennia vänt sig till Sjöassuranskompaniet i Stockholm vilket i sin tur har av fyrmästare A. S. Barck inhämtats upplysningar i ärendet dels angående ”Zivas” position och dels huruvida det kunnat anses att ”Ziva skulle kunnat grundstöta å Hoburgs rev enligt kaptenen å ”Otavas” uppgift.
Fyrmästare Barck förklarar, att grundstötning icke kunnat komma ifråga vid tillfället. Han styrker detta genom gjorda beräkningar jämförda med ”Zivas” position samt framhåller vidare att ström- och vindförhållandena vid tillfället voro sådana att grundstötning bör kunna anses som en omöjlighet. Vidare framhåller hr Barck att något försvårande av bärgningen icke förelåg emedan vädret var vackert med ringa eller ingen sjöhävning. Vidare säger sig fyrmästaren ha rekvirerat bärgningsångare, som enligt beräkningar kunnat vara på platsen långt innan ”Ziva” hunnit ur synkretsen på sin drift sydvart. Alltså kan det hela icke anses som annat än en vanlig sjömansmanöver, nämligen ombordsättande av en kabel i vackert väder och därefter bogsering vilken f. ö. kunde slutat i Burgsviks hamn eller i Visby. Bogseringen till Oskarshamn var ej nödvändig i all synnerhet som haveristen icke var läck.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Juni 1937
Nr 144

Nederbörd

har i natt och i dag fallit här och var på Gotland, tyvärr dock i mycket ringa mängd. Södra Gotland har emellertid fått något mera — från Hoburgen rapporteras sålunda 8,2 mm.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Juni 1937
Nr 140