Priset för lägenheten icke oskäligt?

Handlanden Josef Björkdahl i Gotlands Hesselby har hos k. m:t anfört besvär över, att kammarkollegium bestämt köpeskillingen för den av honom innehavda, till friköp begärda lägenheten under komministerbostället i Dalhems socken till 1,250 kr. I besvären har han yrkat, att köpeskillingen måtto nedsättas till 1,000 kr. Det av kollegium bestämda priset synes enligt hans mening vara oskäligt högt efter ortens förhållanden, även med hänsyn tagen till att tomten redan är bebyggd och i bruk som handelslägenhet.
Bostälisnämdens ordförande, kyrkorådet och kyrkostämman i Dalhems församling tillstyrka nedsättning av köpeskilligen till 1,000 kr., varemot boställsinnehavaren, länsstyrelsen och domkapitlet avstyrka besvären. Landshövding .Rodhe, landsherrerare Gustaf Melin och kammarrådet Gustaf Nyborg besökte sommaren 1931 lägenheten och länestyrelsens förslag om köpeskillingens bestämmande till 1,250 kr. grundande på den uppfattning om tomtens värde, sam då erhölls. Någon anledning att frångå denna sin tidigare uppfattning har länsstyrelsen icke, varför densamma hemställer om besvärens ogillande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Söderbygdens vattendomstol

sammanträder i dag å Ljugarn för att handlägga frågan om allmän fiskehamn därstädes och i morgon vid Hesselby där ärendet om Gandarve utdikningsföretag skall behandlas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146

Prislista för fältskjutningen

i Anga 12 juni 1932.
IV klassen: Träg. Kr.

E. Hamnnarström, Fårö, 22 5.—
L. Kviberg, Havdhem, 22 5.—
K. Stengård, Tingstäde, 22 5.—
A. Nyberg, Visby, 22 5.—
A. Larsson, Hogrän, 22 5.—
E. Brogren, Fårö, 21 3.—
B. Larsson, Fårö Östra, 21 3.—
R. Holmberg, Fide, 21 3.—
R. Hedeastedt Tingstäde, 21 3.—
G. Lundin, Visborgs, 21 3.—
Gun. Pettersson, Hogrän, 21 3.—
K. M. Hansson, Havdhem, 21 3.—
Y. Smitterberg Havdhem, 20 2.—
Th. Larsson, Havdhem, 20 2.—
K. Pettersson, Högbro, 20 2.—
K. Gabrielsson, Sanda—V-n, 20 2.—
J. Ahlström, Visborgs, 20 2.—
A. Boberg, Tingstäde, 20 2.—
V. Pettersson, Hesselby, 20 2.—

III klassen:
A. Pettersson, Dede, 23 6.—
G. Nilsson, Grötlingbo, 22 5.—
B. Engström, Dede, 21 4.—
H. Larsson, Havdhem, 21 4.—
E. Mattsson, Havdhem, 20 3.—
A. Larsson, Bara, 20 3.—
Th. Hansson, Dede, 20 3.—
A. Ekman, Fårö Östra, 20 3.—
H. Björkander, Bara, 20 3.—
I. Kviberg, Torsburgs, 20 3.—
K. Hallgren, Grötlingbo, 20 3.—
G. Larsson, Lau, 20 3.—
R. Levin, Ala, 20 3.—
N. Stengård, Tingstäde, 19 2.50
R. Lindbom, Grötlingbo, 19 2.50
A. Odén, Grötlingbo, 19 2.50
K. Larsson, Bara, 19 2.50
A. Eriksson, Bara, 19 2.50
H. Pettersson, Grötlingbo, 19 2.50
O. Pettersson, Ekeby, 19 2.50
O. V. Nilsson, Grötlingbo, 18 2.—
H. Bergvall, Havdhem, 18 2.—
F. Fahlstedt, Väte, 18 2.—
T. Hallbom, Grötlingbo, 18 2.—
G. Hermansson, Havdhem, 18 12,—
N. Larsson, Lau, 17 1.—
K. G. Johansson, Lina, 17 1.—
A. Pettersson, Anga, 17 1—

II klassen:
G. NilSson, Fide, 18 4.—
N. Hermansson, Fide, 18 4.—
H. Jacobsson, Fide, 18 4.—
G. Karlsson, Havdhem, 17 3.50
E. Nordström, Hesselby, 17 3.50
Bengt Engström, Dede, 17 3.50
S. ????sson, Bara, 16.- 3.—
T. Pettersson, Havdhem, 16 3.—
G. Ekelund, Bara, 16 3.—
A. Gardell, Hesselby, 16 3.—
A. Pettersson, Anga, 15 2.50
R. Angelöv, Ekeby, 15 2.50
A. Kraft, Havdhem, 15 2.50
V. Samuelsson Väte, 14 ;2.—
39/2 Olssom, Visborgs, 14 2.—
J. Pettersson, Havdhem, 14 2.—
A. Berggsström, Ekeby, 14 2.—
E. Häglund, Hogrän, 14 2.—
7/3 Barght Visborgs, 14 2.—
K. Gardelin, Bara, 13 1.75
83/3 Nilsson Visborgs, 13 1.75
E. Olsson, Hogrän, 13 1.75

I klassen:
E. Levin, Ala, 15 3.—
A. Möllerström, Dede, 14 2.50
K. J. Engström, Dede, 14 2.50
H. Pettersson, Anga, 12 1.75
U. Persson, Bara, 12 1.75
Medelträff för medalj=13.

Extra insatsskjutning;
IV klassen: Poäng. Kr.

J. Ahlström, Visborgs, 6,60 4.—
K. Gabrielsson, Sanda—V-n, 6,58 3.50
Th. Gerentz, Visby, 6,68 3.50
R. Holmberg, Fide, 6,58 3.50
B. Larsson, Fårö, Ö., 6,58 3.50
A. Nyberg, Visborgs, 6,67 3.—
G. Pettersson Hogrän, 6,57 3.—
A. Boberg, Tingstäde, 6,57 3.—
A. Karlström, Fårö, Ö., 6,56 3.—
J. Angelöv, Ekeby, 6,56 2.50
E. Hammarström Fårö, 6,56 2:50
L. Kviberg, Havdhem, 6,56 2.50
G. Pettersson, Väte, 6,55 2.—
K. Stengård, Tingstäde, 6,55 2.—
R. Hederstedt Tingstäde, 6,55 2.—
M. Elfving, Visby, 6,55 2.—

III klassen:
A. Hermansson, Havdhem, 6,57 4.—
B. Engström, Dede, 6,67 4.—
K. J. Johansson, Havdhem, 6,56 3.50
H. Björklund, Bara, 6,56 3.50
A. Jacobsson, Hesselby, 6,55 3.—
A. Johansson, Grötlingbo, 6,52 3.—
H. Vesley, Hogrän, 6,55 2.50
K. Larsson, Bara, 6,52 2.50
H. Eriksson, Bara, 6,52 2.50
F. Fahlstedt, Väte, 6,51 2.50
O. V. Nilsson, Grötlingbo, 6,51 2.50
A. Vigström, Bara, 6,50 2.50
I. Vigström, Bara, 6,50 2.50
K. Hallgren, Grötlingbo, 6,50 2.50
K G. Hoffman, Väte, 6,48 2.—
R. Levin, Ala, 6,48 2.—
B. Andersson, Östergarn, 6,48 2.—
A. Levin, Ala, 6,47 2.—
G. Larsson, Lau, 6,46 2.—

II klasssen:
V. Samuelsson, Väte, 6,56 4.—
G. Nilsson, Fide, 6,56 4.—
U. Runsten, Visby, 6,56 3.50
R. Angelöv, Ekeby, 6,58 3.50
E. Höglund, Hogrän, 6,5a 3.—
E. Larsson, Havdhem, 6,56 2.50
A. Karlström, Fårö Ö., 6,50 2.50
A. Gardell, Hesselby, 6,48 2.—
A. Kristiansson, Lau, 6,48 2.—
K. Gardelin, Bara, 6,48 2.—
3/8 Nyström, Visborgs, 6,45 2,—

I klassen:
A. Hallgren, Lau, 5,32 3.—
V. Persson, Bara, 4,26 2.—

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 juni 1932
N:r 137

Utslag från Kongl. Svea Hofrätt

att lösas å Landskansliet af Båtel Nyman Pejnarfve, arbetaren Ludv. Melin f. bonden N. P. Hansson i Ahlskog, bonden L. Johansson Hesselby m. fl., bonden Mårten Mårtensson Rofinds, bonden Joh. Eklund Stenhuse m. fl., kyrkoherden Carl Herlitz, enkan Carolina Pettersson Suderbys, Husbonden Gustaf Johnsson vid Bryor, häradshöfdingen A. L. von Strussenfelt och kyrkoherden Mårten Lyth.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Hesselby byter ägare.

Nämdemannen David Lund, Lojsta, har för en köpeskilling av 72,000 kronor försålt sin i Linde socken belägna egendom Hesselby till bröderna Danielsson, Öland. I köpet ingick en del å egendomen befintliga inventarier. Tillträde sker nästkommande 14 mars.
E. d. nämdemannen J. Pettersson har för en köpeskilling av omkring 30,000 kronor försålt sin i Lye socken belägna egendom Lill Rone till fru Rae, Stockholm. Tillträde sker genast. Affärerna äro förmedlade genom Gotlands fastighets- & hyre byrå härstädes.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 December 1928
N:r 301

Till verkställande styrelseledamot

i Slite-Roma järnvägsaktiebolag har från och med 1 instundande april antagits dir. Alfr. Nyberg härstädes, förut stationsinspektor i Hässelby.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 26 Mars 1920.
N:r 71