Till jordbrukskonsulent

i länet har hushållningssällskapet förvaltningsutskott antagit läraren vid landtmannaskolan i Hemse Anders Eklund.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48

Auktion vid Tungelbos i Levide.

Genom auktion, som förrättas vid Tungelbos i Levide socken måndagen den 1 nästk. mars kl. 11 f. m., låter landtbrukaren Adolf Malmros försälja en åkkärra, en mjölkvagn, en skumplog, en rotfruktsskärare, ett par unga, vackra smålandsoxar, 5 st. högmjölkande kor, 10 st. grisar i olika åldrar, 10,000 kg. hö (klöfverblandadt timotej), 15,000 kg. rofvo’r, och 25 tunnor potatis.
Af mig såsom säkre ansedde inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 inst. okt , andra betala kontant eller vid anfordran.
Hemse den 21 febr. 1915.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Auktion vid Mariedal i Etelhem.

Genom offentlig auktion, som förrättas Mariedal i Etelhems socken lördagen den 13 nästkommande mars kl. 11 f. m., kommer till den högstbjudande att försäljas 150,000 kg. hö, såväl opressadt, som i pressade balar.
Af mig såsom säkre ansedde inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 nästkommande oktober, andra skola betala kontant eller vid anfordran.
Hemse den 18 februari 1915.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Auktion vid Tungelbos i Levide.

Genom auktion, som förrättas vid Tungelbos i Levide socken måndagen den 1 nästk. mars kl. 11 f. m., låter landtbtukaren Adolf Malmros försälja en åkkärra, en mjölkvagn, en skumplog, en rotfruktsskärare, ett par unga, vackra smålandsoxar, 5 st. högmjölkande kor, 10 st grisar i olika åldrar, 10,000 kg. hö (klörverblandadt timotej), 15,000 kg. rofvor, och 25 tunnor potatis.
Af mig såsom säkre ansedde inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 inst. okt., andra betala kontant eller vid anfordran.
Hemse den 21 febr. 1915.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Genom offentlig auktion,

som förrättas å Mariedial i Etelhems socken lördagen den 13 nästkommande mars kl. 11 f. m., kommer till den högstbjudande att försäljas 150,000 kg. hö.
Af mig såsom säkre ansedde inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 nästkommande oktober, andra skola betala kontant eller vid anfordran.
Hemse den 18 februari 1915.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Statsbidraget

till Hemse folkhögskola för 1914-1915 års vinterkurs hemställer folkskolöfverstyrelsen må utga med 4,545 kr.
Till stipendier åt 3 elever vid skolan hemställes om ett anslag af 256 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40

Auktion å utsädeskorn.

Fredagen den 19 innevarande februari kl, 12 på dagen försäljes å A.-B. C. J. Broandars magasin å Ronehamn 8,600 kg. Gullkorn af 98 % grobarhet och minst 98,5 % sortrenhet enligt analys samt vägande 115 kg.
Sex månaders betalningsanstånd erhålla af mig godkände inropare.
Hemse den 8 februari 1915.
Emil Eneman.

Obs.! Säcklån erhålles ej.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Auktion vid Botes i Etelhem.

Genom auktion, som förrättas i s. k. ”Storhagen” under Botes i Etelhem tisdagen den 16 innevarande tebruari kl, 10 1. m., låter herr John H. Håkansson törsälja 3,000 st. utstämplade träd från 4″ t. o. m. 14″ brösthöjd. Afverkningstiden är 2 år.
Af mig såsom säkre ansedde inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 nästkomnande oktober.
Hemse den 11 februari 1915.
Emil Eneman.

Obs.! Samling sker vid ”Landsort”. Auktionen fortsättes onsdagen den 17 dennes, om så behöfves.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Hemse.

En glad teaterafton står publiken i Hemse och kringliggande trakter till buds i morgon kväll, då Engdahlska sällskapet i gootemplarlokalen spelar Geijerstams lustspel »Stiliga Agusta», som alla böra gå och se, ty en så bra pjäs, så väl inspelad, får man kanske inte på mången god dag se i Hemse.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 februari 1915
N:r 34

Hemse.

Ett trefligt slädparti hade folk- och landtmannaskolornas elever anordnat i lördags e. m,. Vid 3-tiden enträddes färden, och under yrsnöns hvirflande dans gick färden genom Linde och Fardhem tillbaka till skolan, där ett angenämt samkväm vidtog med dans och lekar till långt fram på, småtimmarna. För riklig förplägning hade värdfolket sörjt, och stämningen var hela kvällen den gladaste. Innan man skildes höjdes ett fyrfaldigt lefve för värdfolket, direktör och fru Löfvenberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33