Idrott och sport.

Gotländska fotbollsserierna.
Tabellerna för höstomgången.

Sedan våra gotländska fotbollserier avslutat höstomgången ha tabellerna följande utseende enligt fotbollförbundets statistik. Enda överraskningen är A. 7, som nu på hösten förfogat över ett utmärkt lag; samtliga matcher ha vunnits. I övrigt äro resultaten de väntade.

Div. I.
spv.oa.f.v.—f. målp.
A. 7:s I. F.440013—38
Visby420213—64
A. I. K.420210—74
Gute41036—122
Västkinde41033—183
Div. II.
A. I. K. B320116—124
Visby B320110—124
Slite310211—92
Rute31029—132
Div. III norra.
Bro421116—105
Stenkyrka421111—105
Othem420216—144
Rute B420213—134
Västkinde B41036—152
Div. III södra.
Roma430115—76
Hemse43017—56
Ljugarn43018—66
Hablingbo41034—42
Rone40045—170

Gotlands Motorcykelklubbs hastighetstävlan
å jordbana äger som förut nämts rum på artillerikårens idrottsplats söndagen den 23 dennes och är öppen endast för motorcyklar. Starten kommer att rum kl. 2 e. m. och sker i heat om två tävlande, och mållinjen är på samma plats varifrån den tävlande startat. Banans längd blir 400 m. och skall för alla klasser köras tio varv. De tävlande komma att indelas i. fem klasser. I bestämmelserna för tävlingen angives vidare, att störthjälm är obligatorisk och tilhandahålles av tävlingsledningen, som består av hrr G. Falck, tävlingsledare, J. Sandelin, H. Gustafson, H. Beckman, H. Pettersson, K. A. Johansson och N. Larsson. Prisdomare äro ingeniörerna H. Pöpke och J. D. Driessen samt fabrikör J. E. Siltberg.
Anmälningstiden utgår den 17 dennes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Hemse Bio.

Fridolf Rhudin, Waldemar Dalavist, Weyler Hildebrand, Brita Appelgren i
Kronans Kavaljerer

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

Bankbolagets taxeringar nedsättas.

Efter besvär av bankaktiebolaget Södra Sverige i likvidation har regeringsrätten med ändring av kammarrättens den 19 nov. 1924 meddelade utslag nedsatt bankens taxeringar till bevillning år 1919 i Visby från 118,040 till 108,680 kr., i Othems socken från. 13,340 till 11,710 och i Hemse socken från 30, 540 till 26,810 kr. (H. B)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Hemse.

Stortorgdagen
har i dag ägt rum under ganska bistert höstväder. Dessbättre har dock ännu på middagen ingen nederbörd hjälpt till att förstöra trevnaden för marknadsbesökarne, vilka som vanligt räknas i tusental. Kommersen med kreatur har långtifrån varit imponerande, dock har tillförseln av hästar varit ganska god och priset på medelgoda hästar har hållit sig omkring 550 kr., medan korna varit få och priserna hållit sig vid 125—150 kr. pr styck. Marknadsbesökarne ha i stället nöjt sig med att köpa förnödenhetsvaror i affärerna och i marknadsstånden, medan ungdomen frekventerat platsens nöjestivoli.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Hemse.

Den 3 okt.
Stortorgdagens förberedelser
stå nu inför sin fullbordan, karusell-Lindgrens välbekanta tivoli är uppsatt på torgplatsen, och stånden och stånden och tälten bli färdiga i morgon, Arbetena. på torgplatsen åskådades med synbarlig förtjusning av
samhällets ungdomar. Tivoliet hölls öppet i söndags kväll, och tillslutningen var god. Dansbanan synes vara den största attraktionen.

Stor knöl.
Arbetet med potatisupptagning pågår för närvarande ganska allmänt på landsbygden. I Hemse har i dagarna upptagits en ovanligt stor potatis, den vägde nämligen 1,2 kg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 oktober 1932
N:r 230

Epidemirapporten.

Förste provinsialläkarens epidemirapport för senare hälften av september månad upptar ett fall av sömnsjuka i Visby, 4 fall av gulsot i Hemse distrikt och 4 fall av samma sjukdom i Ljugarns distrikt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Stipendierna för arbetslösa,

som önska genomgå kurs vid folkhögskolan i Hemse innevarande vinter, ha hos arbetslöshetskommittén härstädes sökts av 14 arbetslösa. Som bekant ha stadsfullmäktige anslagit 4,000 kr. för ändamålet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Hemse Bio.

Buster Keatons succé
”Han stod i rök och damm”.
»Alltigenom niutbar. Skrattmusklerna
frestas till det yttersta. Habil regi och
god ljudteknik.» St. D.

Bioannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Auktion i Hemse.

Onsdagen den 5 okt. kl. 11 f. m. (Torgdagen) låta sterbhusdelägarna efter avlidna Lina Bergström, Hemse, fastigheten snett emot mejeriet) genom offentlig auktion försälja den avlidnas kvarlåtenskap varav nämnas: möbler såsom byrå med spegel, orgel, mek. matbord, stolar, soffor, divan, skänk, väggur, gardiner, tavlor, mattor, porslin och glas, kökssaker, sängkläder m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 april 1933 eller vid anfordran.
Roma i sept. 1932.
Elof Mansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Rone och Alva pastorat förenas.

Det nya pastoratet får både kyrkoherde och komminister.
Stockholm den 28. (H. B) K. m:t har förordnat, att det genom resolution den 29 augusti 1919 meddelade beslutet om förening av Rone pastorat och Alva pastorat skall gå i verkställighet den 1 maj 19383. Samtidigt har k. m:t återkallat nämda resolution, i vad därigenom förordnats, att i Rone, Eke, Alva och Hemse församlingarg blivande pastorat skulle vara anställd allenast kyrkoherde, samt fastställts lönereglering för prästerskapet i detta pastorat.
I det nybildade pastoratet skall enligt k. m:ts nu meddelade beslut vara anställd. kyrkoherde, bosatt i Rone, och komminister, bosatt i Alva. Kyrroherden i i Alva nuvarande pastorat E. Hejneman, skall, därest han den 1 maj 1933 kvarstår vid kyrkoherdetjänsten mot åtnjutande av löneförmåner enligt den lönereglering, som komme att fastställas, såsom kyrkoherde ombesörja pastoralvården i det nybildade pastoratet med rätt för honom att under sin tjänstetid vara bosatt i Alva, under vilken tid komministern i Pastoratet skall vara bosatt i Rone.
Tillika har k. m:t anbefallt kammarkollegium att upprätta förslag till lönereglering för prästerskapet i Rone, Eke, Alva och Hemse församlingars pastorat såmt däröver inhämta vederbörandes yttranden ävensom med dessa och eget utlåtande inkomma till k. m:t före den 1 januari 1933. Kyrkoherdetjänsten i Rone nuvarande pastorat skall till utgången av ecklesiastikåret 1932—1933 uppehållas genom vikarie med rätt för denne, att, räknat från den 1 maj i år därest. han icke innehar annan pästerlig beställning, åtnjuta samtliga med kyrkoherdetjänsten förenade löneförmåner.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225