Hemse.

Den 21 dec.
De ordinarie decemberstämmorna
höllos i går e. m. i kommunalrummet, varvid ovanligt mycket folk var närvarande.
Kyrkostämman, under kyrkoherde Hejnemans ordförandeskap, hade först att
välja ett nytt kyrkoråd för en period av 3 år framåt. Valda blevo: målarmäst. Joh. Gardelin, handl. Edv. Pettersson, lantbr. O. Isenberg, Arges, samt slaktarmäst. Ernst Blomér. Stämman ansåg suppleantval onödigt. Det andra ärendet var val av skolråd, vilket omvaldes, och således består av rektor Rich. Löfvenberg, lantbr. Jak. Jakobsson, Likmide, skollärare W. Kupper, lantbr. Alb. Melin, Mullvalds, samt lantbruk. Harald Jakobsson, Hulte. Suppleanter blevo lärarinnan frök. Sara Stengård och fil. kand. Joh. Jeppsson. Till revisorer att granska kyrkans och skolans räkenskaper utsåg stämman handl. J. R. Wittberg och direktör Rud. Lingström. Det gemensamma kyrko- och skolrådet hade för avsikt att förena vaktmästaresysslorna vid kyrkan och skolan under en person, och ville nu höra stämmans mening om saken. Denna föreföll att vara för sammanslagningen. Den långa diskussion ärendet föranledde ansågs utgöra svar på frågan. Stämman beslöt tull sist, att liksom under detta år ordf. nästa år äger att bestämma af och tid för ordinarie stämmors hållande.
Kommunalstämman vidtog strax efter kyrkostämmans slut. Ordföranden, rektor R. Löfvenberg förklarade stämman öppnad, varefter företogs en del avkortningar och avskrivningar av pensions och kommunalskatter, vilka med ett par undantag godkändes av stämman. I fråga om tid för stämmors hållande, beslöts, att ordf. äger att bestämma detta, dock skall decemberstämman hållas mellan jul och nyår.
Till ledamöter i taxeringsnämden utsåg stämman. lantbr. H. Sundberg, Oxarve, målare Rag. Olsson och direktör Rud. Lingström, samt till suppleanter lantbr. Alb. Melin, Mullvalds, konditor V. Jonsson och hr Herm. Molin. Hr Herm. Sundberg skall vara ledamot i virkestaxeringsnämden. Ledamöter i fastighetstaxeringsnämden blevo hrr Herm. Sundberg och V. Jonsson, och till deras suppl. utsågs lantbr. Harald Jakobsson, Hulte, och hr E. Blomér. Revisorer att granska kommunens räkenskaper år 1933 blevo Handl. J. R. Wittberg och din R. Lingström. Till att granska Hemse fattigvårdsförbunds räkenskaper omvaldes handl. J. E. Ohlin med hr Wittberg som suppleant. Revisor för Hemse polisdistrikt blev hr J. E. Ohlin. Lantbr. F. Mattsson, Binge, Alva, omvaldes till överförmyndare för 4 år. Till ledamot i fattigvårdsstyrelsen för 4 år utsåg stämman Ernst Blomér. Huvudmännén i Hemse sparbank omvaldes, med undantag för P. Olsson, Likmide, vilken önskade avgå, varför där i stället insattes lantbr. Axel Sundberg, Oxarve.
Kommunalnämden erhöll stämmans bemyndigande att upptaga ett checkräkningslån å 4.000 kronor för år 1933. Stämman beslöt skaffa en ansvarighetsförsäkring för kommunens fastigheter.
En fråga, som föranledde lång och livlig diskussion var den, om vilka nödhjälpsarbeten som under den kommande vintern äro lämpliga att utföra. Stämman beslöt, att i händelse arbetslöshet under vintern inträder, skola Garverigränd, Skolgatan och Kanalgränd upptagas, två kommmunen tillhöriga vattenställen upprensas och iordningställas, samt en trottoar från Frälsningsarmén till järnvägen läggas. Avlöningens storlek vid sådana arbeten bestämdes till 50 öre i timmen. En framställning om 70 kronor i anslag till en nykterhetskurs i Visby nästa år beviljades, varefter ordf. förklarade stämman slut.
Municipalstämman vidtog ungefär 30 min. efter föregående stämma. Revisor att granska municipalsamhällets räkenskaper nästkommande år blev handl. J. A. Wittberg med dir. Rud. Lingström som suppleant. Till ledamot av byggnadsnämden t. o. m. år 1986 omvaldes hr Wittberg, och till suppl. snickare Knut Pettersson. Beslutet om tid för stämmors hållande blev i överensstämmelse med kommunalstämmans d:o.
Betongvägens renhållning var en punkt som föranledde lång diskussion. Stämmans beslut blev så, att varje tomtägare skall hålla rent och snyggt framför sin tomt. I annat fall sänder municipalnämden dit en man, som gör gatan i ordning på den försumliges bekostnad. Lika lång diskussion tarvade ärendet om skyldigheten att Iron rensa sina slambrunnar. En del gjorde gällande att samhället borde bekosta rensning; men stämmans slutliga beslut blev i likhet med det om betongvägen. Fru Hulda Sylvéns anhållan om ändring av Kyrkogatans sträckning bordlades t.v. på hennes egen begäran.
De tre stämmorna drogo tillsammans en tid av fem timmar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Sparbankerna.

Länsstyrelsen har förordnat läroverksadjunkten fil. lic. N. Johansson att under år 1923 vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda sparbankers förvaltning, nämligen Sällskapet D. B. V:s sparbank, Hejnums pastorats sparbank. Allmänna sparbanken för Gotland, Ardre sockens sparbank, Tingstäde sparbank, Alskogs sockens sparbank, Lärbro sparbank, Hemse sparbank, Bunge sockens sparbank, Rone sockens sparbank samt Hangvars och Halls socknars sparbank. Samtidigt har vice auditören Richard Laurin i Visby förordnats att vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda spar bankers förvaltning, nämligen Eskelhems sparbank, Vamlingbo pastorats sparbank, Hogräns sparbank, Kräklingbo sparbank, Klinte sparbank, Östergarns sparbank, Sanda sparbank, Dalhems sparbank, Garda sparbank, Roma sparbank, Fardhems pastorats sparbank, Lau sparbank, Fardhems sockens sparbank, Närs sparbank, Havdhems sockens sparbank och Burs pastorats sparbank.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Epidemirapporten.

Förste provinsialläkarens epidemirapport för förra hälften av december månad upptar 3 fall av scharlakansfeber i Klinte socken, 1 fall av gulsot i Eskelhems socken och 3 i Hemse socken.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

På förslag

till provincialläkaretjensten i Hemse distrikt af Gotlands län hafva uppförts: 1) distriktsläkaren W. Hansson i Jemshög, Blekinge län, (med förord); 2) distriktsläkaren P. A. Bjurbäck.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Februari 1876
N:r 15

Till provinsialläkaretjensten

i Hemse distrikt hafva hos sundhetskollegium såsom sökande anmält sig distriktsläkarne i Jemshög, Blekinge län, Wolfgang Hanson och i Åmmeberg, Örebro län, P. A. Bjurbäck.

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 Februari 1876
N:r 14

Dödsfall Hjalmar Jakobsson

Härmed tillkännagives att vår käre son och broder Hemmansägaren Hjalmar Jakobsson avled den 16 dec. på Visby lasarett i en ålder äv 37 år; djupt sörjd
och outsägligt saknad av oss moder, syskon, släkt och vänner.
Kodings i Hemse den 17 dec. 1932.
Moder. Syskon.
Ske Guds vilja.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294

Svenska Röda korsets gotlands distrikt

har i enlighet med 1932 års Gotlands landstings beslut utsett för fyraårsperrioden 1933—1936 inom distriktssköterskenämderna på Gotland såsom ordinarie ledamöter: för Visby provinsialläkaredistrikt fru Alice Svedman, för Slite fru Ester Söderberg, Othem, och fru Marja Lantz, Rute, för Klintehamns fru Karin Smitterberg, för Hemse fru Brita Löfvenberg och för Ljugarns fru Adéle Odin. Såsom suppleanter ha utsetts: för Visby distrikt fru E. Holmqvist, för Slite fru Anna Ekbom, Slite, och hamns fru Elsa Sjöberg, Klintehamn, för Hemse fru Anna Lindström, Burgsvik, och för Ljugarnas fröken V. Erlandsson, Ljugarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292

Hemse Bio

En natt
I huvudrollerna:
Ingert Bjuggren, Björn Berglund, Karin Swanström.

»Handlingen är spännande och välkomponerad. En märkesfilm.» Sv. D.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292

Hemse.

Den 12 dec.
Till julskyltningen
i går hade en rekordartad människomassa mött upp. Vädret var vackert och idealiskt, med undantag för den kalla nordanvinden, vilken satte litet rödblå färg is näsa och öron. Skyltningen var smakfull överallt fast det i är ej voro lika stora arrangemang som för några år sedan, vilket väl får tillskrivas depressionen. Den stora julgranen framför bagare Jonssons hus var vacker och ståtlig där den strålade med sina många lampor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Rone pastorat.

Komministertjänsten i Rone, Eke, Alva och Hemse församlingars pastorat har kungjorts till ansökan ledig före kl. 12 på dagen den 11 januari 1933 med ansökningsrätt för hela rikets prästerskap.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290