På grund av uppdelning i boet

mellan Wilhelmina och Karl Hugu Eriksson, Längers i Helvi, kommer auktion att hållas därstädes lördagen den 1 september kl. 3 e. m., å dan så väl fasta som lösa egendomen.
FASTIGHETEN UTGÖRES av 7/128 MANTAL med därå uppförda man- och ladugårdsbyggnader.
LÖSEGENDOMEN, utgöres av en vallack 12 år, vagn, harvar, plogar, m. m.
Å lösegendomen lämnas 3 månaders betalningsanstånd för godkände inropare, andra betala kontant eller vid anfordran.
Å fastigheten erlägges en femtedel kontant eller ställes fullgod säkerhet. Övriga bestämmelser bliva före auktionen tillkännagivna. Inteckning underlätta köpet.
De som äro ägare i boet eller hava annat intresse däri skola gin rätt bevaka och samlas före auktionens början kl. 2,30 å e. m. å auktionsplatsen för att sin talan föra och rätt bevaka.
Lärbro den 15 augusti 1934.
Carl Berg.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Härmed kungöres,

att automobilägaren Karin Gunhilde Björkqvist hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för kombinerad person- och godsbefordran, därvid såsom stalionsort föreslagits Rute socken Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 25 augusti 1934; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan vänn att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 17 augusti 1934.

Härmed kungöres, att autobilföraren Erik Viktor Sture Widegren hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil, därvid såsom stationsort föreslagits Hellvi socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 25 augusti 1934; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 17 augusti 1934.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Statsbidrag till arbetslöshetshjälpen.

Arbetslöshetskommssionen föreslår k. m:t bevilja Hellvi och Rute socknar ett till resp. 80 och 85 proc. förhöjt statsbidrag till hjälpverksamheten för arbetslösa under andra halvåret. Däremot föreslår kommissionen k. m:t lämna utan åtgärd av Othems socken gjord ansökan om ett till 80 proc. förhöjt sådant bidrag. Kommissionen, som beviljat socknen 65 proc. statsbidrag, anser de sociala och ekonomiska förhållandena därstädes ej motivera det begärda förhöjda statsbidraget. Komissionen har beviljat Hangvars socken ett vill 75 proc. förhöjt statsbidrag till socknens statskommunala reservarbeten under andra halvåret. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Augusti 1934
N:r 188.

Kungörelse.

Med anledning av vederbörligt förordnande för undertecknad att verkställa förrättning ensittarelagen för inlösen av de av nedannämnda personer inom Gotlands län innehavda områden, hava sammanträde för förrättningarnas handläggning utsatts att hållag:
måndagen iden 27 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden. Olivia Olsson, Nystugu i Hellvi, beträffande område å Nystugu 116 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Aktiebolaget Gotlands Kalkverk;
tisdagen den 28 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden Ellen Andersson, Vivlinge i Hellvi, beträffande område å Vivlings 131 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Aktiebolaget Gotlands Kalkverk;
onsdagen den 29 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden Anna Rosvall, Vivlinge i Hellvi, beträffande område å Vivlinga 142 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Gotlands
läns landsting;
torsdagen den 30 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden Erik Johansson, Vivlings i Hellvi, beträffande område å Vivlings 142 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Gotlands läns landsting;
fredagen den 31 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden John F. Nyberg, Vivlings i Hellvi, beträffande område å Vivlings 142 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Gotlands läns landsting;
fredagen den 7 september 1934 kl. 10 hos sökanden Karl Hugo Andersson, Ducker i Bunge, beträffande område å Ducker 14 i Bunge socken, vilken fastighet äges av Karl Dahlström och hans hustru Maria Dahlström.
De, vilkas rätt är beroende av förrättningarna, äga att vid nämnda sammanträden tillstädeskomma och bevaka sin rätt.
Det åligger vederbörande sakägare att vid sammanträden förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående jord, som beröres av förrättningarna.
Visby den 1 augusti 1934.
Å tjänstens vägnar:
Sigurd E. Campbell
Distriktslantmätare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1934
N:r 184.

Lysning

har avkunnats mellan folkskollärare Knut Håkegård, Hellvi, och fröken Helga Persson, Jung.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 9 Augusti 1934
N:r 183.

Utbildningskurs för arbetslösa i Hellvi?

Arbetslöshetskommitten i Hellvi socken har till arbetslöshetskommissionen överlämnat en av ledaren för en studiecirkel i Hellvi framställd förfrågan om möjligheterna av att erhålla statsbidrag till anordnande av en utbildningskurs för arbetslösa. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Lösen för fynd

att lyftas å landskansliet, af hustru Johanna Nyberg å Pilgårda i Boge 7 kronor, för en spännbuckla, en sölja och en nål; Olof Pettersson Lundbjers 10 kr., för en pincett af brons, August Sandelius Norrbys i Othem för en liten sölja af brons; Johan Johansson Ekeskogs i Kräklingbo 16 kr. för en spiralten af guld; arbetaren Carl Löfgren 10 kr. för diverse svärd och andra vapen af jern, fragmenter af brons, perlor m. m. funna å Wallstena rum; And. Peter Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem, 8 kr. för en sköldbuckla, 4 ringar af jern m. m.; Per Assarsson Hallbjens i Guldrupe 8 kr. för en liten bronsklubba; Jacob Johansson Hallbjens 4 kr. för en jernyxa; Daniel Rask 2 kr. för bitar af en lerkruka m. m. funna i Sjonhem; af densamme 8 kr. för en pincett af brons; af densamme 8 kr. för en söndrig sporre af brons, ett vigtlod m. m.; af J. Jacobsson Lilla Båls i Bäl 4 kr. för en spjutspets at jern; af P. Malmqvist 9 kr. för en liten lerkruka, bitar afjernsvärd och ett bronsbeslag; Oscar Gezelius 8 kr. för en jernyxa och 2 bronssöljor, funna vid Seigs i Hellvi; Olof Hansson Petearfve i Ardre 4 kr för en stenyxa; C. J. Högberg Antsarfve i Fole 5 kr. för två perlor m.fl. saker af olika ålder; O. M. Mårtensson Kisslings i Fole 3 kr. för en liten stenyxa; P. Andersson Bothers i Hejnum 8 kr. för 2 bronsnycklar; Lars Larsson Högvalls i Wänge 5 kr. för en liten flintmejsel och ett i tu brutet silvermynt (kufiskt) Arbetaren And. Laurin 3 kr. för en skadad nyckel af brons funnen å Rosenbys i Eskelhem; af Jonas Larsson Gudings i Wallstena 4 kr. för en rund spännbuckla af brons; C. J. Högberg i Fohle 5 kr. för en bit at en bronsknif och två jernlänkar; L. Pettersson Högvalls i Wallstena 2 kr. för perlor, bitar af bronsbeslag m. m.; Lars Nilsson Smiss i Garde 3 kr. för en armring af brons; Gabriel Söderberg Hallegårda i Halla 5 kr. för en nyckel af jern; drängen F. Myhrström vid Smiss i Garde 3 kr. för tre pilspetsar af jern; Peter Jacob Pettersson Westringe i Lärbro 5 kr för en ring och en knapp m. m. af brons; Hustru Helena Stenbom Lilla Ryttes i Fole 475 kr. för en armring af en tjock guldten; Jonas Båtelsson Dickarfve i Linde 14 kr. för ett östromerske kejsaren Anastasii guldmynt funnet i Linde; Enkan Maria Norrby 18 kr. för ett guldbrakteat funnen å Kejlungs i Lärbro; Jacob Olsson 18 kr. för en östromerske kejsaren Zenos guldmynt och en nyare fingering af silfver, funna vid Insarfve i Gothem; Otto Wessman 4 kr. för två kufiska mynt och en bit af ett bronsemycke, funna vid Kisslings och Öster Ryftes i Fole; Alfred Bergström 60 kr. för 170 anglosachsiska m. fl. mynt och bitar af silfver, fanna å Sudergårda i Hellvi; samt Johan Bäckström 25 kr. för en rund spännbuckla af brons med” ornamenter af silfver och tunnt guldbleck, funnen å Austris i Tingstäde.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Jordfynd.

Vid Lilla Ryttes i Fole, uti Wätåker, hittades af hustrun Helena Stenbom en hopkrökt guldten, i form af en armring, men utan sirater, och något gröfre mot ändarna. Den väger ungefär ett halft skålpund och är af finaste guld. Guldtenen låg ofvanpå marken och fastnade på räfsan vid hopsamlande af korn. På samma ställe har förut hittats saker af guld. Vid Austris i Tingstäde, på en åker har hittats en särdeles stor och vacker spännbuckla af bronz med upphöjda knoppar, pålagda guldplåtar och silfverflätor, allt mycket fint och smakfullt utsiradt. Den låg ofvanpå marken och hittades vid inbergande af koruskörden. Vid Kejlungs i Lärbro är en guldbrakteat med ögla tillvaratagen, å hvars ena sida synes bilden af ett menniskohufvud med åtskilliga sirater. Vid Sudergårda i Helvi, uti nyodling, bar funnits en stor samling kufiska, anglosaxiska och gammaltyska silfvermynt, samt 4 afhuggna silfvertenar. Ofvanstående med flera mindre tynd, hafva på landskansliet blifvit inlemnade för att statens samlingar till inlösen hembjudas. (V.-P.)

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 2 Oktober 1875.
N:r 78.

Understöd till aflöning

åt folkskollärare har beviljats nedanstående socknar: Fleringe 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Norrlavda 60 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Hellvi 40 kr., Östergarn 20 kr, Vestergarn 60 kr., Ardre 20 kr., Etelhem 40 kr., Stånga 20 kr. och Sjonhem 60 kr.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Arbetslösheten.

Arbetslöshetskommittén i Visby rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att antalet anmälda arbetslösa vid senaste månadsskiftet uppgick till 195, därav 102 familjeförgsörjare. Siffrorna för Rute kommun voro resp. 131 och 90, för Endre resp.
5 och 2, för Klinte resp. 17 och 13 samt för Hellvi socken resp. 29 och
17.
Kommittén för sistnämda socken meddelar samtidigt, att vid inom
socknen belägna kalkbrott. c:a 110 man torde bli arbetslösa för en längre tid framåt. (H. B.)
Antalet vid de statskommunala reservarbetena härstädes anställda arbetslösa familjeförsörjare uppgår nu till 67, sedan under den gångna måraden ytterligare 26 sådana intagits där. Vid folkhögskolan i Hemse genomgå 19 arbetslösa ynglingar kurs med kommunalt bidrag. Vid de statliga reservarbetena i Småland ha ytterligare 5 platser upplåtits åt Visby stad, som nu har 9 arbetslösa placerade därstädes, och slutligen ha 32 ogifta personer beviljats kontantunderstöd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 december 1932
N:r 283