Från våra Gotländska bygder. Hellvi.

HELLVI.
Hellvi syförening har avslutat sitt arbetsår med den sedvanliga julförsäljningen i byggnadsföreningens lokal. Efter psalmsång talade överlärare K. G. Engfeldt några inledande ord varpå kaffe serverades. Auktionist var som vanligt Elias Nordgren, som med den professionelle auktionistens brio brukar kunna få fart på dukar, strumpor och vad som kan komma ifråga. Godsakerna rönte en strykande åtgång och behållningen blev förhållandevis stor.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Dödsfall Hanna Ahlberg.

Vår kära mor Hanna Ahlberg, född Östergren * 11/8 1867 i Hellvi, död 12/12 1946 i Slite.
Älskad. Saknad.
JOHN. TORA JENNY
GEORG och INGEBORG
TYRA och FOLKE
BIRGITTA och CARL

Barnbarnen

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290

Gamla och sjuka särskilt glada över luciakaffet.

Insamlingar till fadderorter bland ändamålen.
Luciadagen gick in gnistrande kall med ett ruvande mörker under en klar himmel, där både måne och stjärnor lysts. Redan i arla morgonstunden skymtade skuggor, som tisslade och tassade bakom nedrullade gardiner. En och annan figur med något långt och vitt under kappan smög utefter gatorna och hastade in i någon port och så småningom uppenbarade hon sig. Lucia, som ljusprydd och med långt följe av tärnor och stjärngossar uppträdde i mångdubbel upplaga.
Överallt har ”ljusets budbärarinna” uppträtt och bjudit på kaffe med dopp, i hem, på sjukhus, i militärförläggningar, på arbetsplatser och i skolor. Jäktigast kanske Gotlands egen Lucia haft det, som dragit runt i våra bygder för att glädja gamla och sjuka samt för att samla pengar till de finska barnen i gotländska fadderorter, men i regel har också varje institution haft sin egen Lucia.

På sjukhusen.
har luciafestligheterna ofta börjat redan vid 4-tiden på morgonen, då personalen uppvaktat patienter, kolleger och kamrater.
Vid lasarettet har varje avdelning haft sin egen Lucia, som gått runt i alla salar och tillsammans med tärnor och bagare bjudit på lussekaffe. Epidemisjukhuset hade en Lucia för hela sjukhuset, som tillsammans med tärnor och stjärngossar bjöd patienterna på kaffe och underhöll med sång. Likadant , har det gått till på S :t Olofs sjukhus, där också läkarna kom med i svängen, liksom på Mariahemmet och Gotlands Sjukhem. Vid sjukhemmet hade man inte nog vackra ord att säga om den söta 14-åringen Birgitta Jakobson från Hellvi, som gladde de gamla med sång och kaffe. Vid Sanatoriet i Follingbo hade särskilt barnen varit intresserade av en tomte, som åtföljde Lucian och där har liksom på lasarettet och Mariahemmet firat Lucia två gånger, då Gotlands Lucia senare kom på besök.

Militärförbanden
har också fått del av ljusfesten, både andligt och lekamligt. På A 7 uppträdde Gotlands Lucia i egen hög person och på I 18 var det fröken Nenne Wallin, som bar ljusen, medan musikkåren omkring festligheterna svarade för underhållning till morgonkaffet. I kväll kommer mannarna, såsom redan i går nämndes, att tillsammans med fruar och flammor bjudas på kabare, som avslutas med dans. Kustartilleriet i Fårösund har haft luciafest i matsalen och i afton fortsätter festligheterna med konsert i Fritidshemmet av KA 3:s stråkorkester samt luciakaffe. Dagen avslutas sedan med en andaktsstund under ledning av pastor Percival. Vid bevakningskompaniet i Tingstäde väckte fröken Karin Jakobsson, från Stenkyrka, manskapet redan kl. 6 och kl. 8 var det gemensamt kaffe för hela styrkan, då Lucia med tärnor åter visade sig och underhöll med sång m. m.

I skolorna
är luciafirandet också tradition, där i regel en ljusdrottning med följe uppträder vid morgonbönen. Folkskolan, som ännu inte fått sin samlingssal klar, har fått nöja sig med att grupper ur klasserna gått runt till varandra och sjungit luciasånger. Såväl läroverkets som flickskolans och folkskolornas elever har traditionsenligt tagit lärarna på sängen genom att i grupper kila runt staden med kaffepetter.
Slutligen kunde den morgonpigge iakttagaren skymta luciabrudar genom fönstren till många hem och firmor. Bl. a. gladde fröken Margit Karlsson sina kamrater och chefer i Julia Hultgrens beklädnads- och manufakturfirma. Där blev man t. o. m. så upprymd och rörd över den granna ljusfesten, att var och en satsade en slant till barnen i de gotländska fadderorterna i Finland. — Och så fortsätter Lucia-festligheterna hela dagen. . .

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290

Landsbygden. Hellvi.

HELLVI.
Luciafest i Hellvi. I lördags hade härvarande IOGT-loge anordnat en anslående Luciafest. Överlärare K.- Engfeldt hälsade den talrika publiken välkommen och redogjorde för Lucialegenden. Efter unison sång framfördes en dialog i anslutning till Lucia-firandet samt en adventsbön. Så tågade Lucia med sina tärnor in och visade en mycket anslående Luciatablå, utförd av flickor från såväl grund- som ungdomslogen. Därefter följde kaffedrickning samt auktion på tårtor och frukt. Vidare förekom sång, varefter en del gamla folklekar utfördes. Heder åt en sådan ungdom, som vill och kan föra idealen framåt!

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Bröllop.

I Lärbro prästgård sammanvigdes häromdagen stenarbetaren Svante Klintbom, Vivlings i Hellvi, med fru Ella Sofia Frömke från Vasa stad i Finland. Vigseln förrättades av kyrkoherde Coldemo, som också höll ett hjärtligt tal till brudparet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 December 1946
N:r 285

Kungörelse.

Jämlikt 2 § 2 stycket lagen den 24 mars 1942 om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret aktar Länsstyrelsen nödigt förordna, att för nedannämnda delar av länet nybyggnad eller väsentlig om- eller tillbyggnad, som ej utföres för försvarsväsendets räkning, ej må äga rum med mindre Länsstyrelsen prövat, att genom byggnaden befästnings eller flygfälts användning för rikets försvar icke försvåras eller att eljest avsevärt men icke åsamkas försvaret.
De områden, som av nämnda förbud beröras äro dels följande kommuner, nämligen:
Akebäck, Alskog, Anga, Ardre, Atlingbo, Barlingbo, Björke, Boge, Bro, Burs, Dalhem, Eke, Eksta, Eskelhem, Fide, Fleringe, Follingbo, Fröjel, Fårö, Gammelgarn, Gothem, Grötlingbo, Hablingbo, Hall, Halla, Hamra, Hangvar, Havdhem, Hejnum, Hellvi, Kräklingbo, Lau, Lokrume, Lummelunda, Lärbro, Martebo, Norrlanda, När, Näs, Roma, Rone, Rute, Sanda, Silte, Sjonhem, Sproge, Stenkyrka, Sundre, Tingstäde, Tofta, Vall, Vamlingbo, Viklau, Västergarn, Väskinde, Öja och Östergarn.
d els ock de delar av följande kommuner, för vilka byggnadsnämnd icke är tillsatt, nämligen Bunge, Klinte och Västerhejde.
I övrigt erinras därom, att å ort, där byggnadsnämnd finnes, det åligger nämnden att vid prövning av fråga om byggnadslov iakttaga, vad inom andra orter enligt ovan ankommer på Länsstyrelsen.
Visby i landskansliet den 3 september 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 september 1943
N:r 206

Auktion i Rute.

Vid GAMLEGÅRDS RUTE, lördagen den 11 sept. kl. 1 e. m. låter Hugo Nilssons sterbhus genom offentlig auktion försälja:
Antik Dalaklocka, soffa, skinnsoffa, kökssoffa, sängar, orgel, matsalsmöbel med flera bord, stolar, gungstol, ny spinnrock, mangel, piedestal, blombord, byrå med spegel, skrivbord, skåp, lavoar, ljuskrona, armatur, korkmatta, mattor, vägg- och bordsklockor, en kista, konserveringsapparat, köttkvarn, strykjärn, kaffeservis, glas, porslin, m. m.
Betalningsanstånd till den 1 dec. 1943, äganderätten till inropt vara förbehålles tills varan är betald.
Hellvi i september. ELIAS NORDGREN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 september 1943
N:r 205

Norra Gotlands Kretsloge av I. O. G. T.

hade igår anordnat ett samlingsmöte i Stenkyrka under ganska god tillslutning. Mötet öppnades av ordföranden, lantbrukare K. L. Pettersson, Hellvi, som hälsade de närvarande hjärtligt välkomna, varefter sjöngs en gemensam sång.
Till sekr. för dagen utsågs Martin Stenkyrka, och till referent K. L. Pettersson, Hellvi. Vidare följde intagning av nya medlemmar. Ordf. meddelade att kretsrådet på eget bevåg ändrat platsen för mötet till Stenkyrka i stället för Lärbro, som tidigare bestämts. Vidare meddelades att ett tältmöte, som skulle ha hållit i Lickershamn i augusti, blivit inställt på, grund av ogynnsamma omständigheter. En av kretslogens medlemmar, som f. n. vistas å sanatorium, hade sänt ett telegram till kretslogen, vilket upplästes. Kretslogen beslöt hålla nästa möte i Lärbro söndagen den 21 nov.
Folkskollärare Harald Fardelin framförde några synpunkter på godtemplararbetet och uttalade som ett önskemål att IOGT-scoutkårer bildas i Stenkyrka och Othem samt på Fårö.
Efter förhandlingarnas avslutande serverades kaffe ute i det fria. I fortsättningen talade folkskollärare Fardelin om hembygden och vad vi gotläningar känna för densamma. Därefter framförde Stenkyrka SLIT-avdelnings amatör Vilh. Ekmans folklustspel ”Medan rågen mognar” på ett utmärkt sätt och belönades med en hjärtlig applåd. Ordf. avtackade de medverkande, varefter mötet avslöts.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 september 1943
N:r 204

Röntgenundersökningarna.

Huvudundersökningen avslutades den 31 augusti med röntgenbussens besök i Linde, där alla, som ej hade giltigt förfall deltogo. På eftermiddagen fotograferades i Lojsta, där en person skolkade. Dagen före hade det varit ett utmärkt deltagande i Eksta med 100 proc. deltagande.
Den 2 september började röntgenbussen en ny tur genom länet för att dels fotografera dem, som ej mött upp tidigare och dels för att göra en del omtagningar. Första dagen uppvisade Rute bästa resultatet med fulltaligt deltagande. I Bunge och Hellvi uteblev ett par personer. I Slite var även deltagandet synnerligen gott, där återstår dock ett besök i Othem. Andra dagen var resultatet det bästa möjliga i Bäl, Hejnum, Källunge och Vallstena, under det att två personer skolkade i Boge.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 september 1943
N:r 203

En ”folkets forskare” på Gotland.

Om hembygdsforskaren, Hazelius-medaljören och poststationsföreståndaren Carl Franzén i Hellvi skriver signaturen Heng i St.-T. en längre artikel med bilder, vari den bekante gotländske amatörforskaren skildras. Tack vare honom och andra folkets forskare bevaras åt framtiden de viktigaste dragen av den andliga värld, som våra förfäder levat i sen århundraden tillbaka. Värdet av hr Franzens arbete är så mycket större som han räddat mycket i sista stund genom att uppteckna vad de gamla haft att berätta. Sedan halvtannat årtionde har hr Franzén arbetat för Nordiska museet och landsmålsarkivet i Uppsala.
Artikelförfattaren behandlar bl. a. en del gammal vidskepelse på Gotland och berättar särskilt, att åskan gick sommaren 1934 i tre veckor i Hellvi, medan hr Franzen skrev på en avhandling om åskan i folktro och sägen. Bara avhandlingen blev färdig och avsänd till Uppsala, slutade åskan att gå i Hellvi.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Juli 1943
N:r 171