Auktion i Helvi.

Lördagen den 6 mars från kl. 10 f. m. låter handl. K. L. Pettersson, Sudergårda i Helvi, genom auktion försälja en del lösöre såsom 2 hästar, däraf ett sto, 2 kor. 1 kviga, 40 st. höns, en lastvagn bärande 1600 kg. och en äggkläckningsmaskin samt en del bodvaror, skodon och porslin m. m., en del velocipeddelar såsom ringar och slangar, samt begagnade velocipeder.
Kände vederhäftige inropare erhålla 3 mån. betalningsanstånd.
Heivi i febr. 1915.
Arvid Mörrby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Från landsbygden. Hellvi.

HELLVI, 1 febr.
Ett trefligt slädparti anordnades här igår eftermiddag af goodtemplarlogen Lörje framtid. Samlingen ägde rum vid logelokalen, hvarifrån färden uti nio fullsatta slädar stäldes genom Hellvi och Lärbro tillbaka till Sudergårda, där färddeltagarna samlades kring ett prydligt dukadt och välförsedt kaffebord. Sedan kaffedrickningen understökats, ljöd musikens toner från två violer och orgel, och den trefliga och rymliga lokalen tråddes dansen till långt in på småtimmarna under den alla bästa stämning.
Ett varmt tack till arrangörerna frambäres härmed genom
G – – g.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro.

Lördagen den 6 februari kl. 10 f. m. låter Hemmansägaren C. A. Larsson Källstäde i Lärbro genom auktion därstädes försälja adels mindre jordbruksfastlghet om c:a 24 tnld slagbärande mark med skog till husbehof, belägen intill vägen från Takstens till Storugns i Lärbro???? å Källstäde uppförd ladugårdssträcka och väderkvarn för rifning, dels ock följande yttre lösegendom såsom: 1 par goda avbetshästar 6 och 12 år, ett 9 mån. hästföl, en ko, arbetsvagn, 1 par, nya arbetskälkar, 1 kälkrack, 1 hästräfsa, 1 smidstäd, gårdsklocka, ett parti råghalm, 13 kanter hopkörd fur- och löfved samt plank- och fyrkantvirke.
Vilkoren rörande försäljningen af fastigheterna tillkängifvas före auktionen. Godkände inropare af lösegendomen erhålla 6 mån. betalningsanstånd, andra betala kontant eller vid anfordran dessförinnan.
Helvi i januari 1915.
ARVID MÖRRBY.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro.

Lördagen den 6 februari kl. 10 f. m. låter Hemmansägaren C. A. Larsson Källstäde i Lärbro genom auktion därstädes försälja dels mindre jordbruksfastaghet, om c:a 24 tnld skogbärande mark med skog till husbehof, belägen intill vägen från Takstens till Storugns i Lärbro, dels å, Källstäde uppförd ladugårdssträcka och väderkvarn för rifning, dels ack följande yttre lösegendom såsom: 1 par goda arbetshästar 6 och 12 år, ett 9 mån. hästföl, en ko, arbetsvagn, 1 par nya arbetskälkar, 1 kälkrack, 1 hästräfsa, i smidstäd, gårdsklocka, ett parti råghalm; 13 kuster hopkörd fur- och löfved samt plank- och fyrkantvirke.
Vilkoren rörande försäljningen af fastigheterna tillkännagifvas före auktionen. Godkände inropare af lösegendomen erhålla 6 mån. betalningsanstånd, andra betala kontant eller vid anfordran dessförinnan.
Helvi i januari 1915.
ARVID MÖRRBY.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 28 januari 1915
N:r 22

Stor varuauktion i Lärbro.

Lördagen den 23 januari kl. 10 f. m. låter Handl. B. Uddin, Lärbro genom offentlig, frivillig auktion därstädes försälja följande varor: Yllevaror af alla slag, ett större parti manufakturvaror, c:a 100 par stöflar och skodon samt ett parti såväl nya som begagnade velocipeder m. m.
Vederhäftige inropare erhålla 3 mån. betalningsanstånd, öfriga betala kontant.
Helvi i januari 1915.
Arvid Mörrby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Från landsbygden.

Hellvi syförening höll igår sin sedvanliga årsfest i folkskolans lokal, som för ändamålet var festligt smyckad med granar och svenska flaggor. Den traditionella festen har blifvit populär inom socknen, så att lite hvar vid juletid riktigt längtar därefter. Tillalutningen var också som alltid synnerligen storartad. Sedan en julpasalm förtonat, hälsade folkskoll. A. Mörrby de närvarande hjärtlig välkomna. Så kom hufvudtalet för aftonen med ett af pred. K. Nordfeldt från Visby hållet gediget föredrag i trettondagsstämning. Därpå vidtog programmets materiella del med allmän kaffedrickning. Sedan detta var undanstökadt, deklamerade kandidat N. Bergström några dikter med fosterländsk anstrykning, och därpå följde omedelbart ”Du gamla du fria”, som sjöngs unisont. Så började auktionen. Och nu som alltid hade föreningen den oskattbara turen, att som auktionist få äga hr Nordfeldt, som med sin säregna humor och med fart skötte klubban. Försäljningen gick därför med lif och lust och i hast gjordes slut på arbetsårets lager. Som en slutpunkt i programmet höll kand. N. Tegnér aftonbön och nedkallade till sist Herrens välsignelse, och den angenäma festen var så till ända.
I och med denna fest kan Hellvi syförening fira sitt 10-årsjubileum. Det var nämligen 1905, som fören, började sin verksamhet på initiativ af lär. fröken Karin Bergström. Hon har ock allt sedan dess som ordf. varit den ledande och uppehållande kraften inom föreningen åt hvilken hon ägnat ospard möda och lifligt intresse till dess fromma. Att föreningen under detta därom vittna de ej obetydliga penningsummor, som därifrån kommit olika missionssällskap till del. Äfven inom Hellvi socken har föreningen haft en viktig mission att fylla. Då föreningen går en ny arbetsperiod till möte tillönskas den all möjlig framgång och fortsatt visad välvilja från allmänhetens sida.
Aliquis.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Från landsbygden. Helvi.

HELVI, 7 jan.
Kommunalstämman här valde till revisorer att granska kommunalkassans räkenskaper skoll. A. Mörrby och C. G. Carlsson i Viflings, till revisorer af magasinskassans räkenskaper M. Mattsson i, L:a Ihre och J. Wikström i Norrggärda samt till revisorer af kreatursdeläareföreningens räkenskaper C. G. Carlsson och Carl Franzén. Till ordförande i kommunalstämman för 4 år omvaldes skollärare A. Mörrby och till vice ordf. C.
G. Carlsson i Viflings.
Ordförande i kommunal- och fattigvårdsnämderna för 4 år efter handl. Adolf Falk, som undanbedt sig omval, blef hemmansägaren Aug. Klintbom i Längers och till vice ordf. valdes kassör Sigfrid Johansson å Lörje. Till ledamöter i nämderna för fyra år omvaldes Karl Sundgren i Stengrinda och nyvaldes verkmästare L. E. Eriksson i Nystugu.
Med anledning af före ordföranden Adolf Falks afsägelse samt frånträdande af de befattningar han under 16 år innehaft uttryckte stämmans ordf. till hr Falk socknens tacksamhet för det förtjänstfulla arbete han under de gångna åren nedlagt i sitt ansvarsfulla kommunala värt under ständigt växande förtroende från församlingens sida.
Ett liknande tack riktades äfven åt nu afgående nämdledamoten Aug. Lundin i Sudergårda som äfven plikttroget fylt sin post under sexton år.
Till ordf. i magasinsdirektionen för fyra år omvaldes Emil Lundin i Stora Ihre, och till ledamot i samma direktion för samma tid valdes Carl Franzén i Norrgårda, som jämväl omvaldes till brandstodsuppbördsman för fyra år. Ledamöter i nämden för samma tid blefvo Wikström i Norrgårda, H. Engborg i Kyrkebols, Karl Klasson i Norrgårda och A. Klaudelin i Kännungs. Till kronfjärdingsman omvaldes J. Wikström i Norrgårda, och till ordförande i Kreatursdelegareföreningen valdes för två år Arvid Klaudelin i Kännungs och till ledamöter för samma tid Gustaf Nordgren Kyrkebols och Emil Karlsson i Sudergårda. Ledamöter i taxeringsnämden blefvo slutligen förvaltare Lantz å Lörje samt hrr Karl Sundgren i Stengrinda och I. P. Granqvist i Sudergårda.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Atlingbo: Födda 3 (0m. 3k.), döda 2 (1m. 1k.); inflyttade 11 (7m. 4k.), utflyttade 9 (4m. 5k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 236; ökning 3.

Eksta: Födda 12 (4m. 8k.), döda 7 (3m. 4k.); inflyttade 22 (14m. 8k.), utflyttade 19 (10m. 9k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 579; ökning 8.

Sproge: Födda 3 (2m. 1k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 7 (4m. 3k.), utflyttade 7 (2m. 5k.); vigde 1 par; folkmängd 298; minskning 4.
Pastoratets folkmängd 877; ökning 4 personer.

Eskelhem: Födda 12 (6m. 6k.), döda 20 (9m. 11k.); inflyttade 30 (10m. 20k.), utflyttade 21 (10m. 11k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 674; ökning 1 person; äldste invån. 95 år.

Tofta: Födda 7 (3m. 4k.), döda 12 (5m. 7k.); inflyttade 14 (4m. 10k.), utflyttade 25 (13m. 12k.); vigde 3 par; folkmängd 524; minskning 16; den äldste 95 år.
Pastoratets folkmängd 1,198; minskning 15.

Fårö: Födda 17 (11m. 6k.), döda 21 (13m. 8k.); inflyttade 24 (9m. 15k.), utflyttade 29 (8m. 21k.); vigde 9 par; folkmängd 31 dec. 1,107; minskning 9.

Gothem: Födda 16 (12m. 4k.), döda 8 (3m. 5k.); inflyttade 11 (7m. 4k.), utflyttade 24 (13m. 11k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 626; minskning 5 pers.; för:s äldste 89 år.

Norrlanda: Födda 4 (2m. 2k.), döda 5 (2m 3k.); inflyttade 19 (11m. 8k.), utflyttade 25 (11m. 14k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 306; minskning 7; den äldste 89 år.
Pastoratets folkmängd 932; minskning 12.

Hablingbo: Födda 10 (3m. 7k.), döda 6 (2m. 4k.); inflyttade 30 (14m. 16k.), utflyttade 29 (15m. 14k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 568; ökning 5.

Silte: Födda 4 (1m. 3k.), döda 5 (3m. 2k.); inflyttade 21 (12m. 9k.), utflyttade 8 (3m. 5k.); vigde intet par; folkmängd den 31 dec. 298; ökning 12.

Hangvar: Födda 15 (10m. 5k.), döda 11 (8m. 3k.); inflyttade 51 (28m. 23k.), utflyttade 68 (40m. 28k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 876; minskning 12.

Hall: Födda 4m., döda 6 (3m. 3k.); inflyttade 19 (7m. 12k.), utflyttade 10 (6m. 4k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 240; ökning 7.
Pastoratets folkmängd 1,116; minskning 5.

Hejnum: Födda 3 (2m. 1k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 16 (6m. 10k.), utflyttade 14 (7m. 7k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 269; minskning 2.

Bäl: Födda 3 (2m. 1k.), döda 6 (2m. 4k.); inflyttade 24 (14m. 10k.), utflyttade 7 (3m. 4k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 175; ökning 14.
Pastoratets folkmängd 444; ökning 12.

Kräklingbo: Födda 2 (1m. 1k.), döda 10 (3m. 7k.); inflyttade 19 (7m. 12k.), utflyttade 21 (8m. 13k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 415; minskning 10.

Anga: Födda 3 (1m. 2k.), döda 3k.; inflyttade 12 (6m. 6k.), utflyttade 18 (10m. 8k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 251; minskning 6.

Ala: Födda 6 (5m. 1k.), döda 9 (4m. 5k.); inflyttade 18 (8m. 10k.), utflyttade 27 (14m. 13k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 294; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 960; minskning 24.

Källunge: Födda 7 (5m. 2k.), döda 7 (3m. 4k.); inflyttade 26 (10m. 16k.), utflyttade 18 (9m. 9k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 320; ökning 9.

Vallstena: Födda 3 (2m. 1k.), döda 11 (2m. 9k.); inflyttade 18 (8m. 10k.), utflyttade 16 (10m. 6k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 343; minskning 6.
Pastoratets folkmängd 663; ökning 3.

Lärbro: Födda 31 (16m. 15k.), döda 24 (8m. 16k.); inflyttade 76 (35m. 41k.), utflyttade 47 (24m. 23k.); vigde 5 par; folkmängd 30 dec. 1,336; ökning 36; äldsta församlingsmedlemmen 93 år.

Hellvi: Födda 24 (16m. 8k.), döda 10 (6m. 4k.); inflyttade 44 (18m. 26k.), utflyttade 24 (12m. 12k.); vigde 2 par; folkmängd 30 dec. 640; ökning 34; den äldsta församlingsmedlemmen 104 år.
Pastoratets folkmängd 1,976; ökning 70.

Roma: Födda 18 (7m. 11k.), döda 8 (5m. 3k.); inflyttade 80 (34m. 46k.), utflyttade 71 (35m. 36k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 710; ökning 19.

Björke: Födda 9 (4m. 5k.), döda 8 (6m. 2k.); inflyttade 24 (14m. 10k.), utflyttade 35 (15m. 20k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 356; minskning 10.
Pastoratets folkmängd 1,066; ökning 9.

Rute: Födda 11 (5m. 6k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 24 (10m. 14k.), utflyttade 55 (23m. 32k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 537; minskning 24.

Fleringe: Födda 18 (5m. 13k.), döda 11 (6m. 5k.); inflyttade 22 (11m. 11k.), utflyttade 39 (20m. 19k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 378; minskning 10.

Bunge: Födda 21 (11m. 10k.), döda 15 (10m. 5k.); inflyttade 46 (29m. 17k.), utflyttade 64 (36m. 28k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 687; minskning 12.
Pastoratets folkmängd 1,602; minskning 46.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Dödsfall. Sofia Gustava Petterson

Att Gud behagat till sig hemkalla min ömt älskade maka Sofia Gustava Petterson, född Andersson som stilla och fridfullt afsomnade söndagen den 23 febr. kl. 4,45 e. m. i en ålder af 79 år, en månad och 23 dagar sörjd och i tacksamt minne bevarad af mig, barn, barnbarn, varder härmed släkt och vänner delgifvet.
Sudergårda, Helvi.
LARS PETTERSSON.
Sv. Ps. 490.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46

Auktion å Hägvide i Lärbro.

Lördagen den 1 mars kl. 10 f. m. låta sterbhusdelägarne till afl. bagaren G. A. Stenberg Hägvide i Lärbro på grund af förestående boutredning genom auktion försälja sitt nya och välvårdade inre och yttre lösörebo såsom: 2:ne imperialsängar med madrasser, järnsängar, byrå med spegel, skrifbord, stolar, koffert, fot- och vägglampor, rullgardiner, kornischer, ett parti sängkläder, den aflidnes gångkläder, diskbänk, div. kökssaker, nya köttinor och baljor af trä och zink; yttre: Kreatur: 1 sto, ett 8 mån. stoföl, en å mån gris, 8 unghöns. Redskap: åkvagn, kälkrack, skottkärra, sparkstötting, sele, hästfiltar, ny pressanning, vagns- och handlyktor m. m. Foder m. m.: virka 4,000 kg. timotej; 20 hl. goda ätpotatis, 1/2 fat sirup, vattenfat M. m. Kände vederhäftige inropare erhålla anstånd till 1 nästa juli, andra betala kontant eller vid anfordran.
Helvi den 18 febr. 1913.
ARVID MÖRRBY.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46