Gotlands konsumtionsförening

höll i går sitt årsmöte härstädes under ordförandeskap av hr Gustav Loggin, Lau, som i ett kort anförande hälsade de närvarande välkomna.
Till pionjären, styrelsens mångårige ordförande rektor R. Steffen, som under året avgått från sin post, riktade talaren föreningens tack. En särskild välkiomsthälsning uttalade ordf. till, Hemse distrikt, som är nybildat, och nu för första gången var representerat i fullmäktige genom hr H. Lindberg.
Förvaltningsrådets, styrelsens och revisorernas berättelser godkändes och balansräkningen. fastställdes. Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelsen och förvaltningsrådet för det gångna året.
överskotbets fördelning godkändes i enlighet med styrelsens förslag sålunda: till reservfonden överföres 7,000 kr., till medlemmarna utbetalas 4 % å insatskapitalet med kr 7,987: 72 och till återbäring 3 % å inköpta varor med kr. 30,352: 05, tillsammans kr. 45,339:77.
Ledamöter i förvaltningsrådet under år 1938 blevo hrr G. Loggin, Lau, M. Johansson, Fårösund, Arvid Lindgren, Visby, C. P. Kahlqvist, Roma, Per Björk, Slite, Oskar Andersson, Bjärges, Sten Johansson, Hellvi, F. Bergman, Ljugarn, och H. Lindberg, Hemse. Suppleanter för dessa, blevo hrr Lars Nilsson, Lau, Hilmer Hasselöv, Bungenäs, O. A. Elgström, Visby, John Hansson, Roma, Karl Kolbrand,
Sven Lundström, Bjeges, Emanuel Eriksson, Hellvi, Arvid Ardgren, Ljugarn, och Ivar Ohlsson, Hemse.
Till revisorer omvaldes hrr Hj. Skiöld, och H. Nyman, Visby, likaledes omvaldes syppleanterna för dessa hrr Gustav Eneqvist och Albin Nyberg. Till inventeringskontrollanter för centrallagret valdes hrr Arvid Lindgren och C. A. Elgström..
Att representera föreningen vid Kooperativa, Förbundets kongress i Stockholm valdes hrr Ivar Carlsson, O. A. Elgström och F. Bergman med fru Ingrid Pettersson och hr Malte Johansson som suppleanter.
Diäreetber a,vslutades sammanträdet och ordföranden bjöd de närvarande taga plats kring det dukade kaffebordet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 april 1938
N:r 83

Landsbygden. Hellvi.

HELLVI, 4 april.
Hellvi distrikt av Gotlands konsumtionsförening hade sitt årsmöte i Folkets hus på söndagen under ordförandeskap av hr Emanuel Eriksson. De av styrelsen, förvaltningsrådet och revisorerna framlagda berättelserna godkändes av mötet, varvid särskilt underströks det tack styrelsen framfört till sin ordförande under 20 år hr rektor R. Steffen, som avgick från denna post i höstas.
Till medlemsråd valdes fru Ingrid Pettersson, hrr Ernst Olsson, Hilmer Johansson, Karl Eriksson och Albert Boman. Suppleanter hr V. Green, fru Agnes Lundin, hrr Gust. Blomberg, Emanuel Eriksson och Gustav Wahl. Ombud till årsmötet blevo fru Ingrid Pettersson, hrr Hilmer Johansson, Ernst Olsson och Helmer Granqvist med som suppleanter hrr Karl Eriksson, Svante Klintbom, Kristian Engström och Axel Johansson.
Mötet ägnade stående en tyst minut åt minnet av förre föreståndaren Edmund Lerberg, som under året avlidit.
Efter mötesförhandlingarna skildrade hr N. Lunden från Stockholm, det intresse som svensk konsumentkooperation väckt särskilt i Amerika, och som tagit sig uttryck i en ständigt stigande ström av amerikanska besökare hos de kooperativa föreningarna och anläggningarna i Sverige. Dessutom drack man kaffe och dansade av hjärtans lust till klämmig dragspelsmusik.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78

Landsbygden. Hellvi.

HELLVI, 27 mars.
Riksspelman Öst och fröken Ester Johnsdotter gästade i torsdags kväll Hellvi och höll en mycket uppskattad konsert i godtemplarlokalen vid Sudergårda.
Konstnärerna uppträdde i sin hembygds nationaldräkt och det var företrädesvis gamla låtar eller sådana i gammal stil som de på ett temperamentsfullt vis framförde.
Inalles var det 23 nummer och till varje höll hr Öst en upplysande förklarlng om dess tillkomst och innehåll.
På begäran spelade hr Öst ”Den dödsdömdes vandring” motiv från Galgberget i Visby.
Martavalsen var från förra året, komponerad av fröken Johnsdotter och tillägnad husmödrarna på Åland, vilka högt skattat densamma och bett att den skulle spelas för de svenska som en hälsning från de åländska.
Till omväxling med fastlandets brudmarscher, valsar och polskor bland vilka märktes ”Fiolen min”, ”Ranungens vågör” och ”På fäbodvallen”, bidrog hr Svante Pettersson från Lärbro med tre gotlandspolskor.
Avslutning skedde med ”Trollens brudmarsch i storskogen”.
Herr Öst, som liksom fröken Johnsdotter tydligen är fulländad konstnär på fiol, framhöll fiolens och de gamla låtarnas företräden framför senare tiders instrument och jazzmelodier, en sak som nog de flesta är ense med honom om.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 mars 1938
N:r 72

Lagen om skolstyrelse.

K. m:t har bestämt dagen för ikraftträdande beträffande Hellvi kommun av lagen om skolstyrelse till den 1 jan. 1933.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Mars 1938
N:r 69

Arvsfondsbidrag till bastubygge?

Hellvikreteen av Röda Korset an håller hos socialministern om bidrag ur allmänna arvsfonden för MÄN de av en bastuanläggning vid Hellvi folkskola. Man har från orten hänvänt sig pensstyrelsen i saken, men då kommunen huvudsakligen bebos av arbetare och fattiga småbönder samt är svårt skatte tyngd, har kommunen svårt att bi draga med något nämnvärt belopp till förverkligande av denna för folkhälsan så betydelsefulla angelägenhet, utan man är nödsakad söka bidrag från alla håll, där över huvud taget möjlighet finnes. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Mars 1938
N:r 69

Röda Triangeln

DEN HÖGAKTUELLA FILMEN
Röda Triangeln
visas i HELLVI fredag 8, FOLLINGBO lörd. 8, VÄSTKINDE sönd. 3, VÄSTERHEJDE sönd. 6,30. Inträde 50 och 25 öre.
Gotlandskretsen av N. O. V.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Mars 1938
N:r 68

Lager om skolstyrelse i Hellvi.

Skolöverstyrelsen föreslår k. m:t bestämma dagen för ikraftträdandet av lagen om skolstyrelse i Hellvi kommun till den 1 januari 1939.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Mars 1938
N:r 62

Lösöreauktion i Hellvi.

LÖRDAGEN DEN 19. MARS kl. 2 e. m. låter JOHN OLOFSSONS sterbhusdeägare, VIVLINGS, HELLVI, genom auktion försälja: en mjölkko, 8 st. bisamhällen i ramkupor, arbetsvagn sättare, handredskap, m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 sept.
1938 eller vid anfordran.
Lärbro i mars 1938.
John W. Andersson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Mars 1938
N:r 59

Dödsfall Carl J. Petterson

Tillkännagives att min älskade make, vår fader Carl J. Petterson lämnade oss i dag i sitt 82:dra levnadsår. Sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, barnbarn och barnbarnsbarn samt släkt och många vänner.
Kylley i Hellvi den 11 mars 1938.
SOFIA PETTERSON.
Barnen.
Sv. Psalmen 660.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Mars 1938
N:r 59

Statsbidrag

har anslagits åt sådana församlingar inom länet, hvilka i följd af medellöshet icke kunna af egna tillgångar till erforderligt belopp bekosta aflöning till sina folkskollärare nämligen Fleringe församling 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Helvi 40 kr., Östergarns 20 kr., Westergjarns 60 kr. och Sjonhems 60 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Augusti 1876
N:r 62