Daglig postbefordran på en rad landsbygdslinjer.

Stockholm, 18 febr. (TT.) Generalpoststyrelsen har beslutat, att på följande linjer på Gotland skall lantbrevbäringen från den 1 mars fullgöras med en tur varje söckendag: Hemse-Fardhem, Roma Kloster—Katthammarsvik, Martebo—Stenkyrka, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö Butlex—Sudersand, Klintehamn—Robsarve, När—Lau, Slite—Boge, Hemse—Alva, Källunge—Lilla Fole, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Katthammarsvik—Herrvik, Bäl—Hejnum, Kräklingbo—Botvatte, samt Ljugarn—Ardre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40

Ladugårdskontrollen under år 1936.

En högst betydande stegring i såväl tillslutning som avkastning kan konstateras under det sistlidna kontrollåret 1/10 1935-30/9 1936 vad beträffar Gotland. Även i ett stort antal andra län har detsamma varit fallet, särskilt vad beträffar tillslutningen. Detta måste anses utgöra ett belägg för att, jordbrukets män alltmera fått blicken öppen för de fördelar, som kunna vinnas genom en rätt utnyttjad ladugårdskontroll. Hösten 1935 tillkommo 40 nya medlemmar varför en ny lokalavdelning, Rone—Burs måste startas, hösten 1936 startade ytterligare 2 föreningar, Väte och Linaorten, medlemsantalet steg med 55 st. till 743 med tillsammans c:a 7,050 kor. Detta koantal utgör 26 proc. av totala antalet i länet. För hela riket föreligger uppgift om att c:a 17 proc. äro under kontroll med växlingar från 37 proc. i Malmöhus och Södermanlands län ned till 2 proc. i Västerbottens län.
Utbredningen på Gotland är dock mycket ojämn. Således äro i Linde, Björke och Halls socknar över 70 proc. av korna i kontroll, 13 socknar, däribland Gotlands kreatursrikaste socken, När, sakna ännu någon kontrollerad besättning. Stor utbredning har verksamheten även i Akebäck, Bro, Havdhem, Roma och Hogrän, socknar, vilka ha över halva koantalet med i kontrollförening. Hejnum, Stenkyrka, Martebo, Källunge, Endre och Lye ha 45 proc. eller däröver.
Avkastningsstegringen sedan föregående år uppgår till 48 kg. mjölk, 0,03 proc. fett och 3,5 kg. smörfett. Årets medelavkastning på 6,267 kontrollerade kor uppgår till 3,370 kg. mjölk med 3,95 proc fett, utgörande 134 kg. smörfett och är den högsta, som hittills redovisats. I och med denna avkastningsstegring har länet för första gången kommit att ligga över riksmedeltalet.
Medelkoantalet per kontrollerad besättning är lågt, 9,11 st., motsvarande siffra för riksmedeltalet är 16,6.
Enligt foderredovisningen har foderförbrukningen uppgått till 2,502 fe per ko, varav 334 fe kraftfoder. Av detta senare utgjordes 130 fe av oljekakor o. d. inköpta saker, således c:a 125 kg. per ko och år.
Den procentuella fördelningen av fodret har varit:

kraftfoder 13,5 proc.
därav oljekakor, o. d. 5,2 proc.
rotfrukter, blast och betmassa 21,2 proc.
ensilage och grönfoder 0,2 proc.
bete 39,9 proc.
hö 16,1 proc.
halm och agnar 9,1 proc.

Sedan föregående år har höförbrukning och bete ökat med vardera c:a 1 proc., medan användningen av kraftfoder och halm minskat lika mycket.
Jämföres avkastning och foderförbrukning under år 1936 med medeltalssiffrorna åren 1910-14 kommer man till det intressanta resultatet att avkastningen ökat med över 1,000 kg. mjölk, 0,20 proc. fett och 46 kg. smörfett eller c:a 50 proc., detta medan foderförbrukningen ökat med c:a 500 fe. Ökningen i foder utgöres uteslutande av grovfoder, kraftfoderanvändningen, såväl av inköpt som av hemmaproducerat sådant har minskat med c :a 75 kg. per ko.
Under året utrangerade kor uppgå till c :a 1,300 st. eller 20 proc. av hela antalet. Detta ger en medellivslängd på c :a 5 år efter första kalvningen. Emellertid torde ett avsevärt antal av de utrangerade korna försålts till liv, varför säkerligen den verkliga medel-1 livslängden blir något större.
I kontrollavgift har i likhet med de närmast föregående åren av medlemmarna erlagts 2 kr. per helårsko och 1 kr. per halvårsko. Stat och hushållningssällskapet ha för verksamhetens upprätthållande tillskjutit 9,930 kr. Den verkliga kontrollkostnaden per medelko uppgår till 3,78 kr. varav 1,58 kr. av allmänna medel.
Roma lokala kontrollförening har tidigare under ett par år legat främst vad beträffar avkastningens storlek men har i år distanserats av 4 st. föreningar, nämligeå. Stånga, Fardhem, Martebo och Havdhem, vilka nått 150, 149, 147 och 146 kg. smörfett medan Roma stannat vid 140 kg. 10 föreningar ha nått 130-140 kg., 8 st. 120-130 och en 110-120 kg. smörfett. Samtliga föreningar ha hunnit över 3,000 kg. mjölk.
Antalet besättningar, som uppnått en avkastning av mer än 150 kg. smörfett har ökats till 152 eller 22 procent av samtliga mot 19 proc. föregående år. Antalet besättningar med lägre avkastning än 100 kg. har nedgått från 7 till 5 proc. Variationerna i avkastning mellan de skilda besättningarna äro givetvis mycket stora, vad beträffar mjölkmängden har den bästa besättningen 5,295 kg. medan den sämsta endast uppnått 1,842 kg. Fetthalten varierar från 3,44 proc. ypp till 4,88 proc. per besättning, således med mer än 1,5 proc. Denna skillnad bör åstadkomma över tre öres merbetalning för mjölken per kg.
De högst avkastande besättningarna under året hava varit:

Hj. Svensson, Björlunds, Källunge, kor: 5295 X 4,20 = 222
K. Fardstedt, Stenstu, Fardhem, kor: 5195 X 4,14 = 215
A. Gahne, Kams, Halla, kor: 4806 X 4,24 = 204
H. Löf gren, Busarve, Roma, kor: 4480 X 4,45=199
S. Björkegren, Bjers, Endre, kor: 4771 X 4,00 = 191

Uträknas medelresultatet senaste åren komma följande 10 besättningar främst:

K Fardstedt, Stenstu, Fardhem: 13,14 kor: 4877 X 4,02 = 196
A. Gahne, Kams, Halla, 15,38 kor: 4619 X 4,11= 192
A. Larsson, Suderbys, Källunge, 10,66 kor: 4206 X 4,39 = 185
Th. Lithberg, Busarve, Roma, 7,95 kor: 4582 X 4,04 = 185
O. Wiman, Karby, Roma, 4,69 kor: 4201 X 4,34= 185
O. Ekström, Myra, Martebo, 5,67 kor: 4404 X 4,14 = 182
E. Hägg, Mickelgårds, Västkinde, 2,70 kor: 4696 X 3,82 = 180
E. Larsson, Tomta, Rone, 5,41 kor: 4192 X 4,26 = 179
H. Hedergren, Girorings, Havdhem, 11,69 kor: 4044 X 4,32 = 175
C. Carlsson, Stenstu, Stenkyrka, 10,86 kor: 4560 X 3,81 = 174

SRB-rasen dominerar i länet och ej mindre än 631 besättningar ha av vederbörande ägare uppgivits tillhöra denna avelsriktning. Antalet låglandsbesättningar är 7, medan de med oordnad avelsriktning uppgå till 46 st. Tuberkulosen bekämpas i 640 av de 688 besättningarna.
De stamboksförda, renrasiga korna uppgå till 327 st., 323 av SRBras och 4 av låglandsras. Medelavkastningen för dessa uppgår till 3798 X 4,03 = 153 för SRB- och 5064 X 3,67 = 186 för låglandsdjuren. Största antalet sådana djur finnas i Martebo, Fardhems, Bro, Dalhems och Havdhems kontrollområden.
Den högstavkastande kon beträffande mjölkmängd och smörfett är 15 Molly SRB 47032 II, tillhörig E. Lindgren, Odvalls i Stånga. Kon har under kontrollåret lämnat en avkastning av 7481 X 4,07 = 304. Högproducerande kor äro även:
16 Lea, tillh. S. Fredriksson, Halor, Rone med 5656 X 5,06 = 286.
29 Majros Gt 3580 I, tillh. A. Larsson, Dalbo, Halla, med 6167 X 4,54 = 280.
56 Lova SRB 60413 R, tillh. A Gahne, Kams, Halla, med 6664 X 4,21 = 272.
Av dessa senare uppnådde 16 Lea och 56 Lova även föregående år synnerligen hög avkastning.
En allmänt utbredd uppfattning är att år 1936 varit ett ”tjurkalvsår”. Enligt kontrollassistenternas lämnade uppgifter synes även denna uppfattning vara riktig, i det att inom de kontrollerade besättningarna ej mindre än 62 proc. av de födda kalvarna varit tjurkalvar.
—gg—.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

J. U. F:s förtjänstmärke

i silver har av förbundsstyrelsen tilldelats David Nyström, Källunge, Ragnar Stenqvist, Atlingbo, Nils Karlsson, Atlingbo, Georg Norrby, Björke, och Helmer Andersson, Hejnum.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Hejnums och Bäls församlingar gemensamt skoldistrikt.

Skolöverstyrelsen avstyrker delning. — Högre skolform loka otänkbar.
Stockholm, 5 febr. (Press.) Skolöverstyrelsen avstyrker för sin del den av Hejnums och Bäls församlingar gjorda framställningen, om delning av församlingarnas gemensamma skoldistrikt i två distrikt, vartdera omfattande en av församlingarna. Overstyrelsen anser sig icke böra i andra fall än då särskilt starka skäl föreligga tillstyrka sådana indelningsändringar. som innebära delning av redan förut jämförelsevis små skoldistrikt. Givetvis tillkommer det emellertid skolöverstyrelsen, att vid bedömandet av dylika frågor i främsta rummet ;taga hänsyn till föreslagen förändrings inverkan på skolväsendet inom vederbörande skoldistrikt. I detta fall finner överstyrelsen visserligen, att efter delning av nuvarande distriktek, barnantalet skulle berättiga till anordnandet av en folkskola av andra B-formera i vartdera av de nya distrikten, men denna organisation skulle nödvändiggöra uppförande av skolhus jämte lärarebostäder i Bill, och det synes även sannolikt att förslag sedermera kommo att framställas om uppförande av en ny skolanläggning för Hejnums skoldistrikt invid församlingens kyrka, varigenom de nu befintliga skolhusen i denna församling bleve överflödiga för undervisningsändamål. Bibehållande av den nuvarande skoldistriktsindelningen och av en lör de båda församlingarna gemensam skola, synes däremot möjliggöra skolans förändring till högre som. Visserligen skulle även i sådant fall vissa tillbyggnader behöva komma till stånd, men kostnaderna härför skulle säkerligen för såväl staten som församlingarna bli väsentligt lägre än om nya lokaler måste byggas för en eller två skolor av andra B-formen. Kostnaderna för underhåll och material blevo också större i sistnämda fall. Såväl ur skolväsendets synpunkt som av ekonomiska skäl anser överstyrelsen därför upprätthållandet av en centralskola av lämplig form vara att föredraga framför anordnandet av två skolor enligt andra B-formen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Postgången förbättras.

Post varje vardag på många linjer.
Postdirektionen i Linköping har nu till generalpoststyrelsen avlämnat slutgiltigt förslag till förbättrade postförhållanden på landsbygden inom östra distriktet under innevarande är. Enligt förslaget skulle vidtagas förbättringar för en sammanlagd kostnad av 46,000 kr., och för den händelse ytterligare medel ställas ti11 förfogande för ändamålet, har uppgjorts en förteckning över sådana linjer, som i andra hand böra ifråga, komma vid utökning av turantal. Fös slaget upptager turökning på ett stort antal postlinjer på Gotland.
Beträffande de under postkontoret i Visby lydande linjerna bör postgången bli söckendaglig på följande: Hemse—Fardhem, Martebo—Stenkyrka, Roma kloster—Katthammarsvik, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö—Butte—Sudersand, Klintehamn—Robsarve—Klintehamn, När—Lau, Hemse—Alva, Källunge—L. Fole—Källunge, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Bäl—Hejnum, Katthammarsvik—Herrvik, Kräklingbo—Botvatte och Ljugarn—Ardre. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Skogsauktion hålles i Hejnums

kommunalrum måndagen den 28 innevarande december kl. 11 f. m. för försäljning av utstämplad skog å Hejnum och Bäl ecklesiastika skogar; Hejnum, Karlgatehagen, 5 poster om tillsammans 480 kbm., belägna intill varandra; Bäl annex 6 poster om tillsammans 122 bm.
Köpare, som ställer vederhäftig borgen erhåller betalningsanstånd till den 1 juli 1937. Prövningsrätt förbehålles. Övriga villkor tillkännagivas vid auktionen. Stämplingslängder finnas hos A. Björkegren, Rings i Hejnum, tel. och G. Gardell, Gute i Bäl.
Pastoratskyrkoridet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298

Nya män i taxeringsnämderna.

Länsstyrelsen har nu förordnat ordförande och kronoombud i länets taxeringsnämder för år 1937, varvid en del ombyten, skett på vissa poster.
Landsfogde G. A. Broms har avgått som taxeringsordförande och efter honom har till ordförande utsetts för Martebo och Lummelunda landskontorist Hans Hultgren, för Endre och Hejdeby e. o. landskontoristen Eric Wiberg samt för Hangvars pastorat landsfiskal B. Bonde.
Länsbokhållare B. A. Ljungholm har avgått som ordförande i Hejnum och Bäl, där han efterträdes av landskontorist Wiberg, men blir i stället ordförande i Klinte pastorat efter häradsskrivare Ivan Berg.
Häradsskrivare Berg har på grund av avflyttning lämnat befattningen som ordförande även i Levede och Gerum, där han efterträdes av landsfiskal Olof Hallin, samt Hablingbo pastorat, där befattningen övertages av landsfiskal Fritz Stengård.
Slutligen har löjtnant A. Forsberg lämnat ordförandeskapet i sina fyra distrikt. Hans efterträdare blir i Fardhems och Närs pastorat landsfiskal Hallin, i Öja och Hamra landsfiskal Stengård och Rone och Eke folkskollärare Herman Stengård.
Som nya kronoombud inträda i Västkinde och Bro e. landskontoristen Widar Grönberg, och i Endre och Hejdeby agronom A. G. Olofsson (båda efter riksbankskassör Klas Odin), i Martebo och Lummelunda folkskollärare Olof Bolin (efter landskontorist H. Hultgren), i Gothems pastorat samt Hörsne med Bara fjärdingsman Karl Lindahl (efter lantbr. O. V. Pettersson), i Fardhems pastorat samt Levede och Gerum rektor B. Nordlander samt slutligen i Rone och Eke lantbr. Fridolf Mattsson (båda efter landsfiskal Olof Hallin).

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 December 1936
Nr 282

Gotlands norra härads kreaturstörsakringsförening

hade, om vi igår omnämde, i lördags årsmöte i Hejnum. Till komplettering av gårdagens notis om sammankoma en kunna vi idag nämna, att föreningen under det gångna året haft 626 hästar, 507 nöt och 47 föl försäkrade. Under året ha i skadeersättningar utbetalats för 16 hästar, 5 föl och 18 nöt sammanlagt 9,517 kr.
Till styrelsesuppleanter omvaldes lantbr. Joh. R. Glifberg, Lera i Endre, V. Jakobsson, Bolarve i Hejdeby, och O. Nilsson, Lauks i Lokrume.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148

Kronan säljer sina egendomar?

Domänintendenten J. de Neergaard har i dagarna vistats på Gotland och med biträde av sakkunniga här ifrån länet vidtagit en del förberedande åtgärder för eventuell försäljning av mark från kronans domäner härstädes. Sålunda lär komma att tagas i övervägande att kronan, när nuvarande arrendeperioder utlöpa, skulle försälja egendomarna Allekvia i Endre och Riddare i Hejnum.
I fråga om Roma kungsgård lär någon försäljning av själva egendomen icke komma att ifrågasättas. Däremot kommer förslag att uppgöras om försäljning av egnahemslotter, dels för jordbruksändamål och också för bostadstomter, vilket i första rummet gäller marksamråden belägna i närheten av Roma samhälle.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Juni 1936
Nr 131

Idrott och sport.

Motorföreningens idealfartstävling
igår fick ett idealiskt väder och genomfördes programenligt även om troligen ingen enda lyckades klara sig igenom
fällor och försåt på idealtiden. Den oförsynta tävlingaledningen hade nämligen placerat ut icke undre än 35 kontroller och ehuru ännu icke resultatet är färdigt, då man icke resultatet är färdigt, då man icke hunnit gå igenom hela materialet, är det likväl klart, att prickbelastningen blir stor på sina håll – det torde finnas deltagare med mellan 300 och 400 prickar.
Första man startade kl. 6 igår morse och sista man kom till målet på samma plats, vid Siltbergs bilaffär på Kung Magnus väg, vid 3-tiden på eftermiddagen i beräknad tid. Idealtartan var konstigt nog satt till 47,5 km. och detta vållade en hel del räknande, som bara det säkert åstadkommit bortåkningar, men där vägförbättringar pågingo eller i tätare bebyggelser skulle farten sättas ned till 25 km. Från starten i Visby körde man först norröver genom Lummelanda och Tingstäde, över Fleringe, Rute, Hellvi och Slite samt därifrån genom Hejnum, Lokrume, Bro, och socknarna närmast Visby till staden, där man vänligast fick 5 min. för bensinpåfyllning. Sedan bar det söderut inre vägen till Klintehanm samt kustvägen genom Eksta och Hablingbo till Hemse, tillbaka över Linde och Fardhem till Bönders, därpå utåt östra Gotland över Buttle och Ala till Kräklingbo samt samt hemåt över Anga, Norrlands, Ekeby, Fole, Bra, Vestkinde till Visby. Hela vägsträckan måtte 364 km. och kördes utan avbrott med undantag för de 5 minuterna i Visby. Samtliga 12 anmälda startade och tävlingen genomfördes utan några haverier.
Hur det; gått — ja, det får man se när tävlingsledningen får titta närmare på rapporterna från kontrollerna, och därefter återkomma också vi med prislistan.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Juni 1936
Nr 130