Bidrag till skolskjutsar.

Hejnum-Bäls skoldistrikt har av skolöverstyrelsen fått statsbidrag till skolskjutsar för nästa läsår på sträckan Gane—Lilla Bäl—Hejnum skola och åter för barn i Gane, Lilla Bäl och Sudergårda samt på sträckan Riddare—Hejnum skola och åter för barn boende vid Riddare och Norrbys.
Eskelhems skoldistrikt har fått statsbidrag för skolskjutsar på sträckan Bibos—Bjers—Eskelhems skola eller omvänt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

En ungdomsvesper

hölls i går kväll i domkyrkan under medverkan av deltagarna i den dirigentkurs, som för närvarande pågår i Visby, samt av biskop Ysander och medlemmar i domkyrkokören. En mycket talrik samling åhörare deltog i den stämningsrika högtiden, som inleddes med en körsång av Bach: ”Kommen för Herren med tacksamhet”. Efter församlingssång vidtog altartjänst, där biskopen och kyrkoherde Hilding Sjöfors, Torne, assisterade och den sistnämnde utförde här sångpartierna. Sedan kören och församlingen ytterligare sjungit några sånger höll-biskopen ett kort och kärnfullt uppbyggelsetal till de församlade och därefter följde åter en avdelning sånger dels av mans- och damkörerna dels av församlingen. Vespern avslutades med Välsignelsen samt psalmen 3:7.
Om söndag kommer dirigentkursen att ge en musikandakt i Hejnums kyrka kl. 5,30, varvid orgel-, sopranoch barytonsoli jämte ett antal körsånger komma att utföras.
På måndag kväll kl. 7 hålles åter en musikandakt i domkyrkan, då bl. a. tre satser ur Cherubinis Requiem skola framföras.
Kl. 8 på tisdag kväll, slutligen, ger dirigentkursen konsert i Sanda kyrka och programmet för denna konsert upptar åtta körkompositioner förutom de olika solosakerna.
Sammanlagt tjugo körverk ha instuderats under kursen och envar av de tjugo deltagarna har fått på sin lott att dirigera ett av dem. Om onsdag äger kursavslutningen rum och körförbundets stipendier och diplom komma då att fördelas bland kursdeltagarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juli 1938
N:r 160

En ordinarie folkskolläraretjänst

inom Hejnum— Bäls folkskoledistrikt sökes av folkskollärarna Hilding Johansson, Fridafors, Henry Bendegard, Anga, Curt Hedenquist, Norrköping, Erik Karlsson, Hjulsjö, Rune Moqvist, Furuby, Ragnar Malmberg, Överkalix, Åke Andersson, Kristianstad, William Nygren, Uppsala, Erik Magnusson, Holafors, Curt Olsson, Marieholm, och Melker Nilsson, Lessebo, samt ytterligare en sökande, som icke önskar sitt namn publicerat.
Tjänsten tillsättes fr. o. m. den 1 januari, och för höstterminen skall densamma uppehållas av vikarie, som ännu icke utsetts.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 Juli 1938
N:r 156

En kollision mellan bil och lättviktare

inträffade strax efter kl. 3 i går på vägen vid Bjers i Hejnum.
En lastbil var på väg från Tingstäde mot staden, då plötsligt en lättviktsmotorcykel, förd av Henry Berglund, Bjers, kom ut från en gård. Han tog därvid kurvan för snävt, och en kollision med bilen var oundviklik. Berglund erhöll en del skador i ena benet och måste i ambulans föras till lasarettet. Han var hela tiden vid full sans. Motorcykeln blev ganska ramponerad, medan bilens skador inskränkte sig till en tillbucklad framskärm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Åttio år

fyller på torsdag den 5 maj fabrikören N. E. Hässelgren, numera bosatt i Västergarn.
Jubilaren drev under många år en välrenommerad smidesrörelse i Visby. Sin första verkstad satte han upp redan 1878, men utvidgade och flyttade verkstaden ett tiotal år sedan till den plats utanför Österportdär den alltjämt är belägen. För ett tjugotal år sedan överlät han rörelsen till sonen, fabrikör Axel Hässelgren, samt bosatte sig för några år sedan i Västergarn för att där njuta sitt otium.
Åttioåringen är sedan en lång följd av år intresserad nykterhetsman och som sådan ansluten till I. O. G. T. Vidare är han medlem av Hantverksföreningen och Arbetareföreningen ävensom en del andra sammanslutningar.
Åttio år fyller likaledes på torsdag förre kyrkoherden i Hejnums pastorat K. P. Kristiansson, numera som emeritus bosatt i Havdhem.
Åttioåringen är född i Hablingbo, son till lantbrukaren K. Hafdelin och dennes maka. Han avlade teol. fil. examen 1885 och teor. teol. examen 1888, vilket år han även prästvigdes. Efter tjänstgöring bl. a. i Garda, Alva och Rone blev han komminister i Östergarn 1895 samt kyrkoherde i Hejnum 1899.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Landsbygden. Hejnum.

HEJNUM.
Ord. sammanträde hölls i onsdags i kommunalrummet med delägarna i Storemyrs dikningsföretag av år 1932. Som ordförande vid mötet fungerade hr Lennart Pettersson, Kyrkebys. Styrelsens och revisorernas berättelser upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades för det gångna årets förvaltning. Ett föreningen tillhörigt överskott från lånebidrag beslöts skola kvarstå i bank för att ha medlen tillgängliga för ev. rensning av kanalerna i framtiden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87

I här fört föksäkringsregister

har denna dag intagits följande anmälan:
vid sammantråden den 90 juni och den 8 december 1937 beslöts ändrad lydelse av bolagsordningen för Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening, vilken bolagsordning i sin sålunda ändrade lydelse blev av Konungens beställd genom resolution den 5 mars 1938. Bolagsordningen innefattar bland andra följande ändringar i den för bolaget förut gällande bolagsordningen. Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden i styrelsen samt införes i ortens tidningar två gånger, första gången minst 14 dagar före sammanträdet. Andra meddelanden bringas till delägan nas kännedom likaledes genom tidningarna. Bolagsordningen innefattar förbehåll om vissa tvisten avgörande genom skiljemän. Styrelsen, som består av 5 ledamöter och 3 suppleanter, har sitt säte i Hejnum samt utgöres numera av Karl Oskar August Höggren i Hejnum, Nils Petter Svensson, Hägelsarve i Ekeby, Olof Herman Klangvall, Tibbles i Hejdeby, Karl Oskar Ekedahl, Godringa i Ekeby, samt Sigurd Björkegren, Bjärs i Endre, ordinarie ledamöter, med Johan Rasmusson Glifberg, Lera i Endre, Artur Widin, Prästgården, Fole, Arvid Björkegren, Rings i Hejnum, såsom suppleanter. Firman tecknas av ovannämnda Höggren och Klingvall i förening.
Visby i landskansliet den 6 april 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Norra Gotlands Mejer A.-B.

höll i går bolagstämma i Tingstäde under ordförandeskap av riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume.
Vederbörande berättelser upplästes därvid och godkändes, varefter ansvarsfrihet beviljades. Under året har invägts 2,574,269 kg, mjölk, som betalats med 12,08 öre per kg. Av smör har tillverkats 103,156 kg, och av ost 26,559 kg. Årets vinst utgjorde kr. 1,346:70, av vilken summa kr. 550:70 överfördes till vinst- och förlustkontot och resten utdelades till aktieägarna med 4 90 per aktie.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes hrre Oskar Liljegren, Nygårds i Hejnum, och Nils Persson, Tingstäde, samt nyvaldes hr Anders Andersson, Austris i Hangvar, efter riksdagsman Hugo Karlström, Mörrby i Lokrume, som. undanbett sig återval. Suppleant blev hr Frans Johansson, Lunds i Tingstäde. Till revisorer nyvaldes hrr Sigurd Bendelin, Stenby i Lokrume, och Christen Jespersson, Furubjers i Tingstäde, supplerade av hr Einar Pettersson, Lauks i Lokrume.
Efter förhandlingarna talade konsulent B. Nelson om mjölkbedömning, ladugårdshygien m. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 mars 1938
N:r 73

Anbud infordras härmed

före den 1 maj å uppförande av en magasinsbyggnad i Hejnum prästgård under instundande sommar. Storlek 2448 fot. Ritning och arbetsbeskrivning tillhandahållas hos A. Björkegren, Rings, tel. Hejnum 4, dit även anbuden kunna inlämnas.
Pastoratskyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Mars 1938
N:r 64

Epidemirapporten

för första hälften av januari månad visar, att 1 fall av scharlakansfeber förekommit i Hejnum och 2 i Havdhem. Vidare har 1 fall av rödsot inträffat i Havdhem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14