Förlovade

Birger Johansson Visby.
och
Brita Kjellberg Hejdeby.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Nazisterna skola uppträda vid valen.

Nationalsocialistiska arbetarpartiet, d. v. s. lindholmsnazisterna, meddelar, att detsamma kommer att gå fram med egna listor såväl vid landstingsvalen inom länet som också vid stadsfullmäktigevalet i staden.
Till stadsfullmäktigevalen ha fastställts följande listor: i första val kretsen Gösta Harding, laborant, Arvid Lindström, maskinist, Harry Karlsson, vulkanisatör, och i andra valkretsen Agne Fohlström, bilreparatör, Fritz Ekroth, förman, Folke Ahlgren, maskintvättare.
Vid landstingsvalen bli listorna av följande utseende: i Visby stad Karl Thimgren, styckjunkare, Gösta Harding, laborant, i norra valkretsen Axel Jakobsson, ladugårdsförman, Stora Hästnäs, Yngve Ottosson, mjölnare Dalhem, Holger Ohlsson, kronojägare, Tingstäde, Helmer Larsson, lantbr., Anga, Fritz Cederqvist, inspektor, Stora Hästnäs, samt i södra valkretsen Nils Duse, lantbr., Burs, Helmuth Jakobsson, lantbr., Sproge.
Nationalsocialistiska partiet (Furugårdsriktningen) har hittills fastställt valsedel endast för landstingsmannavalet i norra valkretsen, medan det ännu icke har varit bestämt, huruvida partiet skall uppträda i ståden och i södra häradet. Listan för norra häradet har emellertid följande utseende:
Carl. Kihlén, kontraktsprost, Rute (suppl. Helge Erlandsson, jordbr.-arb. Ekeby), Gunnar Lindgren, jordbr.-arb., Hejdeby (Ivar Wigström, jordbr.-arb. Källunge), Anselm Thulin, jordbrukare, Hejdeby (Enoch Bolin, byggmästare, Källunge), Bertil Nilsson, målare, Barlingbo (Johannes Eklund, jordbr., Follingbo), Ely Carlsson, fjärdingsman, Fole, (Albin Ekström, slaktare, Fole), Henning Bergström, byggnadsarb., Ekeby (Hambus Klintberg, småbrukare, Källunge), Henning Ericsson, jordbrukare, Källunge (Arvid Pettersson, jordbrukare, Endre), Ivar Jacobsson, jordbr., Viklau (Johan Glifberg, iordbr., Fole). Partibeteckningen blir både för lindholmare och furugårdare »Nationalsocialisterna».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Sedan undertecknad förordnats

att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av den s. k. Tings myr tilhöre hemmaren Fole, Hagrummet, Hejdeby, Kräklings, Tings och Österby uti Kräklingbo socken och hemmanen Ala annex, Botvatte, Bjerges, Gurfiles, Gyhle och Lauritze uti Ala socken av Gotlands län, så kommer sammanträde av synemännen att hållag hos lantbrukaren M. Wiman, Tings, lördagen den 8 september 1934. kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
Visby den 17 augusti 1934.
På tjänstens vägnar:
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Vägavstängning för hastighetstävling med motorcyklar.

Konungens befallningshavande har på därom. gjord framställning lämnat Gotlands Motorcykelklubb i Visby tillstånd att söndagen den 9 september 1934 anordna sg. k. landsvägslopp med motorcyklar å landsvägsbanan Skarphäll—Allekvia i Endre—Hejdeby kyrka—Skarphäll, därvid motorcyklarna må framföras utan inskränkning beträffande hastigheten och gaserna från motorerna må givas fritt avlopp. I anledningen härav varda nämnda dag från kl. 10.00 till dess tävlingen avslutats, dock senast kl. 18.00 för allmän trafik avstängda dels de allmänna vägar, varå tävlingsbanan är förlagd, å dels ock följande, Vill tävlingsbanan ledande vägar, nämligen — vägen från Lindeväg, Östra Vi, till vägskälet vid Skarphäll; vägen från Endre kyrka till vägskälet vid Alleqvia; samt vägen från vägskälet vid Tibbles i Hejdeby till Hejdeby kyrka. Envar i husen inom, invid och i närheten av tävlingsbanan boende person anmanas att ovannämnda dag intill tävlingens slut ej själv beträda tävlingsbanan under den tid, tävlingen pågår, att tillse att hos dem gig uppehållande personer ej heller beträda banan samt att hålla husdjur bundna eller instängda.
Visby i landskansliet den 11 augusti 1934.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lösen

för fynd att lyftas å Landskansliet af: Carl Westergren vid Buters i Eskelhem 10 kr. för 1 jernsvärd, Olof Olofsson Kulstäde i Vall 4 kr. för 1 spjutspets af jern; Albert Dahlström vid Bönders i Klinte 3 kr. för en klotformig sten, en aflång af naturen bildad sten m. m.; Emma Jacobson och Lars Niklas Jacobson 8 kr. för 1 bronsspänne och en spjutspets af jern; Emanuel Segerström Kullsarfve i Källunge 4 kr. för en jernyxa; Carl Olsson Wiakels i Sjonhem 3 kr. för en jernyxa; enkan Anna Fahlstedt å Lilla Fohle i Fohle 4 kr. för en stenyxa; J. Wisselgren Stora Ryftes i Fohle 4 kr. för en jernyxa; Albert Johansson Qvie i Endre 12 kr. för spännbucklor m. m.; Anders Geselius Gisslauser i Lårbro 6 kr. för en sköldbuckla af jern och en half skafteelt af brons; drängen Jacob Oscar Johansson Råby i Hejdeby 4 kr. för en stenyxa; Joh. Olsson S:t Mickelgärds; Weskinde 4 kr. för en steoyxa; Gustaf Pettersson i Djurängen under Roma kungsgård 10 kr. för beslag af brons; Anders Lindqvist Sojvide i Sjonbem 12 kr. för ena lerkruka och bitar af d:o m. m.; Anders Gust. Persson å Buskevik i Westerhejde 12 kr. för bronsspännen m. m.; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 2 kr. för en nyare skära af jern m. m; Erik Gustaf Stenqvist i Hemse 24 kr. för spännbucklor m. m. af brong och 2 mynt af silfver; Thomas Klintström Kommunds i Gammelgarn 2 kr. för en nyckelring (?) af koppar; Oscar Olofsson Russhage i Stenkyrka 3 kr. för en skadad spännbuckla af brons; Gabriel Söderberg Hallegårda i Halla 1 kr. för en modern parerstång till ett svärdfäste; Carl Westergren ä Sigvards i Eskelhem 12 kr. för perlor, jern- och bronssaker; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 3 kr. för en liten spännbuckla af brons; Märten Pettersson Suderbys i Gothem 4 kr. för ett hängsmycke at ben; Johan Pettersson Hallfoser i Dalhem 2 kr. för ett skadadt spänne af brons; Lars Persson Lyrungs i Lye 2 kr. för ett bronsbeslag; Otto Wessman i Fohle 1 kr. 50 öre för ett kufiskt silfvermynt; Olof Nilsson Lunds i Tingstäde 4 kr. för ett bronsspanne, ett kufiskt mynt, m. m.; Johanna Heldt å Siffedarfve i Eskelhem 3 kr. för en modern liten menniskobild af koppar; arbetaren Nilsson i Visby 4 kr. för en beukam och en bit af ett djurs horn funna i Visby; Wilhelm Wahlqvist Lindartve i Ekeby 2 kr. för en bit af ect bronsspänne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Mötesplatser

hafva, enligt hvad militärbefälet anmält, icke upplåtits för Dede, Endre och Bro kompanier, hvarför i enlighet med af dessa kompanier vid senast förrättade mönstringar tillkännagifven önskan, nämde kompaniers jägare inom Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Wall, Hogrän, Barlingbo, Ekeby, Endre, Hejdeby, Weskinde, Bro, Fole och Lokrume socknar kallas att för vapenöfnings undergående samlas i Visby vid kompanichefernas bostäder 12 Juni kl. 6 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

I här fört föreningsregister

ha dannämnda dagar intagits följande anmälanden:

Den 18 juli 1934:
Den 28 december 1933 antogos stadgar för Gotländska lantmännens lokalförening i Hejdeby m. b. p. a., som bar till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska lantmännens centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka förbättring I medlemmarnas ekonomisk ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varie hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Hejdeby, utgöres av Anshelm Bernhard Thulin, Hejdungs, Reinhold Alexander Lindby, Suderbys, och Gunnar Johan Lindby, Norrbys, ordinarie ledamöter, med Aron Johan Olof Olofsson, Norrbyg, och Olof Herman Klingvall, Tibbles, såsom suppleanter, alla i Hejdeby socken. Firman tecknas av Anshelm Thulin och Reinhold Lindby, var för sig. Räkenskaperna skola avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 3 dagar före stämman genom kungörelse i Hejdeby kyrka. Andra meddelanden skola bringas fill medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller genom tillkännagivande i någon på Gotland utkommande tidning.

Den 31 juli 1934:
Den 16 november 1933 antogos stadgar för Gotländska lantmännens lokalförening i Eskelhem m. b. p. a., som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska lantmännens centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring i medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varie hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Eskelhem, utgöres av Per Erik Bolin, Simonarve, Karl Johan August Johansson, Övide, och Karl Axel Johanneg Bolin, Rosenbys, ordinarie ledamöter, med Karl Hugo Ablström, Alvena, och Karl Axel Olsson, Levide, såsom suppleanter, alla i Eskelhems socken. Firman tecknas av Erik Bolin och Axel
Bolin, var för sig. Räkenskaperna skola avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman genom kungörelse i Eskelhems kyrka. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller kungörelse i Eskelhems kyrka.
Den 18 april 1934 antogos stadgar för Gotländska lantmännens lokalförening i Silte m. b. p. a., som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska lantmännens ceutralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring i medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, ett belopp av fem kronor för varie hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har mitt säte i Silte utgöres av Nils Fagmar Leonard Carlsson, Sigleips, Lars Albin John Hedin, Bierges, och Erik Sigfrid Lambert Koch, Snosarve, ordinarie ledamöter, med Jakob Emil Gustaf Jakobsson, Bierges, och Jakob Oskar Fmil Klasson, Hemdarve, gåsom suppleanter, alla i Silte socken. Firman tecknas av Ragnar Carlsson och Erik Koch var för sig. Räkenskaperna skola avslutas för kalenderår. Kallolse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman genom tillkännagivande i minst en på Gotland utkommande tidning. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland ut kommande tidning.

Den 2 augusti 1934:
Ur styrelsen för Gotlands Äggcentralförening u. p. a. med säte i Visby, har avgått ordinarie ledamoten Alfred Svensson, Henriksdal i Barlingbo, och har förutvarande suppleanten Sigurd Olof Bendelin, Stenby i Lokrume, utsetts till ordinarie ledamot efter Svensgon. Till suppleant efter Bendelin har utsetts lantbrukaren Karl Henning Widen, Vallbys i Hogrän. Vid sammanträden den 21 december 1933 och den 19 maj 1934 har beslutats ändringar av §§ 4, 6 & 9 och 22 av de för föreningen gällande stadgarna.
Visby i landskensliet den 7 augusti 1934.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1934
N:r 184.

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Folkhögskolan.

20 sökande, de flesta från medlersta och södra Gotland, hafva före 1 Februari anmält sig vilja begagna undervisningen instundande höst. De komiterades närmaste bestyr är nu att söka skaffa skolan tak öfver hufvudet. Hittills hafva följande lokaler anmälts: 1) Hexarfve i Ekeby; 2) Nickarfve i Hejdeby; 3) Sixartve i Wiklau; 4) Gellungs i Westkinde. Att denna senare frågas icke obetydliga vigt upfattas äfven af allmänheten, kan inges af den i dagens nummer synliga, insända artikeln i ämnet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Rättegångs- och polissaker.

Rådhusrätten, 24 Jan.
Dyrt kreatursbete. Åkare-enkan Johanna Larsson hade af f. husbonden Johan Pettersson Råby i Hejdeby blifvit lagsökt om betalning för år 1866 lemnadt bete i Petterssons hagmark åt en Larsson tillbörig qviga. Betet kunde värderag till 10 kr. Enkan Larsson gjorde dervid den invändning, att det skulle vara tolf år sedan ifrågavarande bete lemnats, att Pettersson varit skyldig Larsson och derå utfärdat en förbindelse å 200 kronor, vid hvars infriande skulden för betet blifvit afräknad. Målet har flera gånger förevarit och vittnen afhörts, hvilka samman stämmande intygat, att Larsson år 1866 haft en qviga i bete hos Pettersson, men om betalningen derför hafva de ingen kännedom haft. Pettersson har medgifvit, att han varit skyldig Larsson, enligt förbindelse, men påstått, att han måst betala skuldförbindelsens innehåll oafkortadt, utan att någon afräkning egt rum. — För flera gånger inställelse vid rätten m. m. fordrade Pettersson nu en ersättning af omkring 58 kr. Svarandens ombud bestridde denna ersättning, under särskildt framhållande af det öfverflödiga uti att höra ett och samma vittne särskilda gånger om samma sak, — Utslag atkunnas 7 Februari.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8