Expropriation för flygfält i Fårösund.

Till norra häradsrättens behandling förelåg i går en expropriationsansöknihg rörande vissa områden erforderliga för ett landflygfält i Fårösund. En expropriationsnämnd har tillsatts bestående av lantmätare Hillert, självskriven ordf., (ersättare lantmätare Forsselius); ledamöter tillsatta av häradsrätten: lantbr. Konrad Bergbom, Rute, (ers. echaufför H. Nilsson, Fårö), och lantbr. H. Klingvall, Tibbles, Hejdeby, (ers. nämndeman Hj. Henriksson, Gardese i Ganthem). Av parterna har kronan utsett lantmätare Campbell med stiftsjägmästare Ekberg som ersättare, samt jordägarna lantbr. P. Svensson, Sorby i Stenkyrka, med nämndeman Lennart Pettersson, Gudings i Vallstena, som ersättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Biskopsvisitation i Barlingbo pastorat

kommer biskop Ysander att förrätta under tiden 29—31 dennes.
Fredagen den 29 juli samlas kl. 10 f. m. de senaste årens konfirmander jämte anhöriga och övriga intresserade i Barlingbo kyrka, kl. 3 hålles barngudstjänst i Ekeby kyrka och kl. 7,30 aftongudstjänst i Endre kyrka, då biskopen och kontraktsprosten Klint predika.
På lördagen hålles barngudstjänst i Endre kyrka kl. 11 f. m. och i Hejdeby kyrka kl. 4 e. m., varefter kl. 7 hålles sammanträde i Barlingbo kyrka med samtliga församlingars kyrko- och skolråd, lärare, klockare, organister m. fl.
Söndagen den 31 juli hålles högmässa i Barlingbo kyrka, till vilken samtliga församlingar sammanlysts och omedelbart därefter blir det visitationsstämma. Kl. 7 e. m. blir det slutligen aftongudstjänst i Hejdeby kyrka, då biskopen och kyrkoherde Widegren tala.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1938
N:r 166

Exekutiv auktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas hos jordbruksarbetaren Gustaf Stenfeldt, Norrbys i Hejdeby socken, fredagen den 29 april 1938 klockan 16,30, kommer att försäljas en radioapparat, Conserton n:r 6006, samt gäldenärens rätt till en på avbetalning köpt radioapparat av märket Skandia Consert, som tagits i mät för skuld.
Betalning skall erläggas kontant vid klubbslaget.
Visby i landsfiskalskontoret den 26 april 1938.
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Gotlands Motorcykelklubb.

Årsmöte med föredrag på lördagen.
Den pigga och livskraftiga Gotlands motorcykelklubb hade på lördagskvällen årssammankomst å stadshotellet under ledning av sin ordförande hr Gustaf Falk. Klubben, som nästa år kan fira tioårsjubileum, kunde se tillbaka på ett om icke ekonomiskt lysande så dock verksamt år och något fel på framåtandan och humöret kunde icke förmärkas.
Sammankomsten inleddes med att ordföranden hälsade de närvarande välkomna och samtidigt höll parentation över den samma dag framlidne hedersledamoten J. Erik Siltberg. Hr Falk yttrade:
Motorkamrater, det är med st??? och beklämning vi samlats har till ???sammanträde. En länk har brustit i kamratringen och för alltid försvunnit. Det är första gången, åtminstone mig veterligen, en av våra kamrater och medlemmar, gått bort med döden. Så mycket svårare känns det då, när därtill kommer att det är en av klubbens bästa kamrater. Vi kunna säga och intyga att just denne John Erik Siltberg, som så hastigt och oförväntat lämnat oss i dag, var den gode kamraten. Vi efterlevande i Gotlands Motorcykelklubb, skola alltid minnas honom, icke endast som den gode kamraten, utan även såsom den gode läromästaren i motorsporten. Frid över hans minne.
Efter några tysta sekunder övergick man till förhandlingarna. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Av styrelseberättelsen framgick bl. a. att klubben under året hållit två sammanträden och styrelsen ett tjugutal. Klubben har anordnat ett jordbanelopp och två orienteringstävlingar samt hade även planerat en tolkningstävlan, som emellertid måste avlysas av brist på snö. Under jordbaneloppet inträffade den första olyckan i klubbens historia, en olycka, som dock dess bättre icke hade svårare eller långvariga följder. Segrare i jordbaneloppet blev som bekant Gösta Andersson, Stockholm. I orienteringstävlingarna tävlades om bl. a. Fylgiapokalen och vid desamma ha Bror Fritz och Gösta Falk erövrat var sin inteckning i pokalen. Vid K. A. K:s landsförbunds årsmöte var klubben representerad av hr Helge Beckman. I den här sammansatta Gotlands väg- och trafikkommitté har klubben insatt hrr Gustaf Falk, Helge Beckman och Gösta Harding. Till sina första hedersledamöter har klubben under året kallat handl. J. Erik Siltberg och ingenjör J. D. Driessen. Klubbens affärer ha under året balanserat på kr.. 2,769: 29.
Sedan hr Gösta Harding avsagt sig uppdraget som tävlingsledare utsåg klubben vid sammanträdet hr Th. Sterner till tävlingsledare och till hans efterträdare som sekreterare hr Gösta Jakobsson. Till revisorer utsågos hrr Karl Wahlgren och Åke Larsson med hrr Fritz Löfqvist och Emil Nilsson som suppleanter.

Flygsektion och TT-lopp.
På grund av uttalade önskemål om bildandet av en flygklubb på Gotland, beslöts på förslag av styrelsen att tillsätta en kommitté för utredande av frågan om inrättande av en flygsektion inom klubben. Till ledamöter i denna kommitté utsågos hrr Axel Pettersson, Gösta Falk och Åke Larsson.
Klubbens energiska styrelse hade icke tappat kuraget, trots de ekonomiska motgångarna vid senaste TT-lopp, utan framkom nu åter med förslag till anordnande i höst, förslagsvis 22 sept. av ett nytt TT-lopp, varvid ett flertal banor kunde komma ifråga; den gamla med ”sadelplats” vid Tjutet, en annan Allekvia i Endre—Kvie—Tibbles i Hejdeby, en i Ekeby, i Fole m. fl. platser. Efter en stunds diskussion beslöts utreda frågan, inhämta myndigheternas utlåtande samt sondera stämningen bland storåkarna på fastlandet. Sedermera skall ett extra sammanträde inkallas.

Föredrag om Albatross.
Sedan förhandlingarna så avslutats höll hr Rich. Woldt, Västerhejde, ett särdeles intressant och underhållande föredrag om sina krigsminnen, minkryssaren Albatross strid vid Östergarn etc.
Tal. gav inledningsvis någon statistik till belysande av världskrigets omfattning och skildrade sedan sina öden från det han på Albatross låg med tyska Atlantflottan i de norska fjordarna i juli 1914 till dess han med den övriga besättningen internerades här på Gotland, sedan Albatross slutat sin krigssaga på Kuppen i Östergarn den 2 juli 1915.
Det med intresse åhörda föredraget gav en realistisk bakgrund för det nu oroliga läget i världen, men rörde sig uteslutande om det upplevda och var sålunda välgörande fritt från politiska betraktelser. Klubben är ju också, som ordföranden framhöll, en helt opolitisk sammanslutning. Föredragshållaren belönades med kraftiga applåder och ordförandens tack.
Efter förhandlingarna följde en animerad supé i Hansarummet, varvid ett flertal tal höllos, ordföranden hr Falk drog en versifierad motorkrönika och prisutdelning förrättades. Kvällen präglades av den bästa stämning.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Skattekraften växer

betydligt i rikets landskommuner. I sin i dagarna framlagda berättelse över kommunernas finanser år 1934 omtalar statistiska centralbyrån, att det finns ett 20-tal landskommuner som kunna redovisa ett skattekrontal av över 50,000, den mest välsituerade — Solna i Stockholms län ej mindre än 221,492 skattekronor. Å andra sidan finns det jämnt 100 kommuner i landet, som ej förfoga över mera än 100-500 skattekronor. Av dessa ekonomiskt sett mindre bärkraftiga kommuner förekomma ej mindre än 24, alltså nära fjärdedelen, på Gotland. Dessa äro: Hall, Bäl, Vallstena, Hejdeby, Akebäck, Viklau, Guldrupe, Buttle, Ganthem, Norrlanda, Anga, Ala, Gammelgarn, Träkumla, Västergarn, Sproge, Silte, Gerum, Lojsta, Eke, Näs, Fide, Hamra och Sundre. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Övningar utom förläggningsorten

har infanteriregementet den 7-9 dennes under ledning av regementschefen överste Linde. Övningen äger rum i Hejdeby, Bäl och Boge. I ledningen ingå major Lindh, kapten Jeppsson, regementsstabschefen kapten Lindeborg samt furir 8 Lindberg. I övningen deltaga II bataljonens stab, 5 och 7 kompanierna och bevakningsstyrkan i Tingstäde samt ett batteri ur A 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Landsbygder. Hejdeby.

HEJDEBY, 6 april.
Femtio år fyller på måndag kokerskan, fröken Karolins Johansson, Lilla Råby i Hejdeby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Visbyortens hingstförening

höll i torsdags ord. årsmöte på A.-B. Fritz Frigrens kontor under ordfö randeskap av godsägare Arthur von Corswant, Stora Hästnäs.
Därvid fastställdes balansräkningen och beviljades ansvarsfrihet. Årets vinst har utgjort 1,387 kr., och bolagets ställning belanserade på 16,687 kr. Några skulder har ej föreningen.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes de i tur avgående, nämligen hrr Erik Hansén, Norrbys i Follingbo, Herman Klingvall, Tibbles i Hejdeby, och Erik Hellgren, Kvie i Endre, med hr Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, som suppleant. Till revisorer utsågos hrr Herman Löthberg, Kaungs i Västkinde, och P. H. Svensson, Visby.
Av. föreningens hingstar skall Valman stationeras vid Slitegårds i Dalhem, Valtimo vid Tibbles i Hejdeby och nyinköpta Torgas vid Levide i Vall.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Auktion i Hejdeby.

ONSDAGEN DEN 30 MARS kl. 12 midd. låter apotekare B. JOHANSSON, Skolan, i anl. av avflyttning genom auktion försälja: vit möbel, best. av byrå, skrivbord, bokhylla, bord och stolar, Byrå av valnöt, soffa, 2 turistsängar, korgstol, blom- och köksbord, bokhyllor, mattor, laggkärl m. m.
Betalningsanstånd till den 1 aug. 1938 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 24 mars 1938.
Fritiof Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Mars 1938
N:r 69

Auktion i Hejdeby.

LÖRDAGEN DEN 19 MARS kl. 10,30 f. m., då lantbr. DAVID SÖDERSTRAND, RÅBY, till följe gårdens försäljnihg samt förestående avflyttning försäljer samtliga yttre inventarier samt en del inre lösegendom.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Mars 1938
N:r 62