Gårdagens prästval.

Folke Thuresson kyrkoherde i Hejde. — Folke Hallén komminister i Rone.

Folke Thuresson.

Vid kyrkoherdevalet i Hejde i går erhöll den i andra förslagsrummet uppförde ständige adjunkten Folke Thuresson i Visby högsta röstetalet eller 141 röster och blev sålunda vald till kyrkoherde i Hejde och Väte församlingars pastorat.
Värmast i röstetal kom den i första förslagsrummet uppförde komministern i Vall Erik V. Amér, som vid Valet erhöll 101 röster. Den i tredje förslagsrummet uppförde kyrköadjunkten Hilding Jacobsson i Höfsne fick 1 röst. Valförrättare var kontraktsprosten G. Reuser i Dalhem.
ln . förrättades som bekant i Rone komministerval för Alva pastorat och vald blev därvid vice pastorn i Hejde Fölke Hallén med 71 röster.
Av hans medsökande fick pastora??adjunkten i När Gustaf Enwall ?????ter och vice pastorn i Rute Åke Hultmark 10 röster. Valförrättare var här kyrkoherde Olof Havrén i Fardhem.
Den nyvalde kyrkoherden i Hejde och Väte Folke Thuresson är född i Visby den 17 april 1909 och son till framlidne sjökaptenen Thure Johansson och hans maka. Då han ännu icke är fyllda trettio år, har han endast genom åldersdispens kunnat erhålla behörighet till kyrkoherdetjänst. Han avlade studentexamen härstädes 1928 och studerade därefter i Uppsala, där han absolverade teol.-fil. examen 1929 och teol. kand.-examen 1934. Samma år prästvigdes han för tjänstgöring i Visby stift. Under tiden har han sedan innehaft prästerliga befattningar som vice pastor i Klinte, Fårö, Dalhem, Grötlingbo och Lärbro. Han har även varit ämbetsbiträde åt komministern i Visby pastorat och har sedan den 1 juni varit kyrkoadjunkt i samma församling.
Den nyvalde komministern i Rone, Folke Hallén, är född den 16 dec. 1907.i Hall, där , fadern var följer. Sina studier har han bedrivit först vid Fjellstedska skolan, där han blev student år 1931, samt därefter vid Uppsala universitet, där han avlade teol. fil.-exalen 1932 och teol. kand. examen 1985. Han prästvigdes 1936 i Strängnäs för tjänstgöring inom Visby stift och har sedan innehaft förordnanden som vice pastor i Othem, Barlingbo, Västkinde, Vänge och Hejde, vilken senare befattning han fortfarande innehar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Yngling svårt skadad vid kollision.

Lättviktare mot bil i Väte.
En svår trafikolycka med en lättviktsmotorcykel som huvudagerande inträffade i går eftermiddag i Väte, varvid lantbruksarbetaren Arne Karlsson från Rågåkra i Hejde erhöll synnerligen allvarliga skador.
Det tycks som om motorcyklisten själv bär hela ansvaret för det inträffade.
Olyckan skedde vid halvfyratiden på söndagseftermiddagen, då folkskollärare Emil Dalström från Grötlingbo i sin bil, i vilken även hans hustru och två barn medföljde, var på väg från Grötlingbo till Visby. Vid Simunde i Väte observerade föraren två flickor och en yngling på vägens vänstra sida, varför han gav tre signaler för omkörning. Det verkade nämligen som om de tre trafikanterna, av vilka två cyklade sakta och en ledde sin cykel, icke ägnade alltför stor uppmärksamhet åt den övriga trafiken. I detsamma om bilen ’ skulle passera svängde utan föregående varning Arne Karlsson med sin lättviktare tvärs över vägen omedelbart framför bilen, och ehuru denna endast framfördes med hastighet av 40 å 45 km./tim. och föraren omedelbart kastade ratten åt höger, var en kollision oundviklig. Lättviktaren hamnade rakt framför bilen och släpades med ett tiotal meter, och båda ekipagen hamnade i diket — bilen lyckligtvis utan att välta. Det framgick omedelbart, att Karlsson blivit allvarligt skadad, och hr Dalström ombesörjde genast, att han i en personbil fördes till lasarettet. Samtidigt alarmerades ambulansen, som mötte i Träkumla och övertog transporten. Karlsson, som vid olyckan miste sansen, kom under färden till lasarettet ett par gånger till medvetande.
Hr Dalström kvarstannade på olycksplatser, och fjärdingsman Hallgren i Hejde satte omedelbart i gång med en första undersökning. Det framkom därvid, att Karlsson troligen samtalat med de förut nämnda trafikanterna och alltså kört mycket sakta, tills han plötsligt svängde tvärs över vägen för att komma in på en basarplats på högra sidan. Huruvida han icke hört bilens signaler, vilka dock observerades av de övriga, eller om han trott sig kunna hinna över vägen innan bilen lunnit fram, har ännu icke kunnat konstateras. Motorcykeln blev givetis svårt ramponerad, medan bilen äremot endast erhöll obetydliga skador och kunde lämna platsen för en maskin.
Från lasarettet meddelas på vår förfrågan, att Karlsson ådragit sig brott på ryggraden och bäckenet samt att han dessutom erhållit njurskada. Han är givetvis ganska illa däran, men någon omedelbar fara för livet torde icke föreligga.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Högerns valfilmer

visades i går kväll i Hejde. Högerns valfilmsturné hade i går kväll nått Hejde, där 50 personer hade samlats i bygdegården. Lantbrukare Erik Augustsson, Öijering, Karlstad, talade även här. Föredragshållaren, som på ett åskådligt och sakligt sätt redogjorde för de senaste årens jordbrukspolitik, avtackades med kraftiga applåder av den intresserade publiken.
I kväll besökes Havdhem och i morgon Tingstäde, på båda ställena med början kl. 8 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Gotlands äldste invånare död.

101-åringen Carl Wetterlund avliden i går.
Gotlands äldste invånare Carl Wetterlund, Kvie i Vall, råkade för några månader sedan falla och bryta ena lårbenet. Han vårdades först på lasarettet och benet läktes normalt. Han överfördes sedan till Mariahemmet, där han drabbats av hjärnhinneinflammation och igår avled han där ute. Han hade hela sitt långa liv varit frisk, aldrig sökt läkare för sin del och aldrig legat på sjukhus förr än han nu genom olycksfallet nödgades anlita lasarettets hjälp.
Wetterlund var född i Sylfaste i Follingbo, enligt kyrkböckerna den 7 sept. — i vilket fall han vid sin död var på dagen 100 år och 11 månader — men enligt egen utsago den 5 sept. 1837, köpte på 1860-talet Ekeskogs i Hejde, som han lämnade 1906, då han flyttade till Kvie i Vall. Han gifte sig 22 år gammal 1859 och blev änkeman 1912. Närmast sörjande äro sex barn av de åtta han haft och den äldste sonen är nu 77 år.
Ända till dess Wetterlund drabbades av olyckan för några månader sedan har han varit pigg och kry samt följt med dagens händelser. Nu har den gamle kärnfriske odalmannen fått lägga sitt huvud till vila för alltid efter en arbetsdag längre än andras.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Provpredikan

hålles av vice pastorn i Hejde Folke Hallén på söndag kl: 10 i Rone och kl. 1 i Alva kyrka.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Augusti 1938
N:r 178

Provpredikningarna för de nya tjänsterna i Rone och Hejde pastorat.

De på förslag till kyrkoherdetjänsten i Hejde pastorat uppsatta prästmännen, nämligen komministern W. E. Amér, domkyrkoadjunkten Folke Thuresson och kyrkoadjunkten Hilding Jacobsson ha fått följande dagar bestämda för provpredikan i pastoratets kyrkor: Amér den 24 juli, Thuresson den 31 juli och Jacobsson den 7 augusti. Gudstjänsterna börja i Hejde kyrka kl. 10 och i Väte kyrka kl. 1 vid dessa tillfällen.
Till valförrättare har förordnats kontraktsprosten Gustaf Reuser och till suppleant har utsetts kyrkoherde Gustaf Sjöberg.
— Frågodagsförrättning och val skola ske i Hejde kyrka.
— De till komministertjänsten i Rone pastorat föreslagna äro som bekant pastorsadjunkten Gustaf Envall samt vice ’pastorerna Åke Hultmark och Folke Hallén.
Provpredikningen äger rum i Rone och Alva kyrkor, dit gudstjänster sammanlysas med de övriga församlingarna.
Den 24 juli hålles provpredikan i nämnda kyrkor av Enwall, den 31 juli av Hultmark och den 7 aug. av Hallén.
Till valförrättare har förordnats kyrkoherden O. Havrén och till dennes suppleant kyrkoherden R. Johansson. Frågodagsförrättning och val äga rum i Rone kyrka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 Juli 1938
N:r 156

Landsbygden. Hejde.

HEJDE.
Klinte missionsdistrikt höll sitt kvartalsmöte i Hejde sistlidne söndag med offentl. gudstjänster på för- och eftermiddagen. Förutom distriktets pastor S. Themnér medverkade J. Sandberg, Klintehamn, med sång och predikan samt på e. m. sångare från Sanda.
Efter förmiddagsmötet vidtog en stunds förhandlingar, varunder beslutades att. styrelsen skall söka ordna för anställandet av evangelisthjälp i distriktet. nästkommande vinter. Nästa kvartalsmöte bestämdes till Sanda att hållas i aug.
Distriktsmötet i Hejde var välbesökt av deltagare från samtliga församlingar. Kollekterna under dagen uppgingo till omkring 23 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Maj 1938
N:r 108

Dispens.

Domkapitlet har med tillstyrkan överlämnat till k. m:t en från vice komministern Folke Thuresson inlämnad anhållan att få uppföras på förslag till kyrkoherdetjänst inom Visby stift utan hinder av att han ej uppnått lagstadgad ålder av 30 år, eller att om detta ej skulle beviljas, att få uppföras på förslag till kyrkoherdetjänsten i Hejde och Väte församlingars pastorat utan hinder för att han vid utgången av ansökningstiden till nämnda tjänst icke uppnått lagstadgad ålder.
Domkapitlet motiverar sin tillstyrkan med att om Thuresson blevo innehavare av tjänsten, som skall tillträdas först den 1 april 1939 han har uppnått en ålder av i det närmaste 30 år, samt att han under sin tjänstgöring i stiftet med nit och skicklighet fullgjort sina tjänsteåligganden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Kyrkoherdetjänsten i Hejde och Väte

församlingars pastorat, till vilken vid ansökningstidens utgång icke tre sökande anmält sig, har ånyo kungjorts ledig med ansökningsrätt för hela rikets prästerskap.
Ansökningstiden utgår fredagen den 3 juni 1938 kl. 12.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Kyrkoherdetjänsten

i Hejde och Väte församlingar har vid ansökningstidens utgång i dag sökts av komministern i Vall E. W. Arnér samt av domkyrkovicekomministern Folke Thuresson, Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 april 1938
N:r 97