Vamlingbo pastorat.

T. f. kyrkolerde Olov Havrén i Hejde har förordnate att jämte egen befattning uppehålla pastoralvården i Vamlingbo pastorat under tiden den 1 jan—5 juni 1933.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Räfskallet

(bref till Gotl. Alleh.) sistlidne fredag inom Väte, Hejde m. fl. socknar var ej så talrikt besökt som man beräknat, hvadan resultatet blef mindre lofvande, än annars kunde hafva varit fallet. Emellertid fäldes en räf och ett par andra felskötos. Den ene af desse förföljdes at några jägare från kl. 12 till skymningen, utan att likväl kunna fällas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Februari 1876
N:r 13

Dödsfall Hedvig Petrosina Sigrén

Att Gud efter sitt allvisa råd behagade 7 Febr. kl. 6 f. m. hädankalla vår ömt älskade Dotter, Hedvig Petrosina Sigrén, i en ålder af 22 år, 1 månad och 8 dagar; sörjd och saknad af föräldrar, syskon och anhöriga, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Qvie i Hejde, 10 Febr. 1876.
HEDDA HÄGG. JACIB HÄGG.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Februari 1876
N:r 13

Smittkoppor och nervfeber

(bref till Gotl. Alleh.) grassera icke blott i staden utan äfven på landsbygden. Så har inom Hejde församling en yngling aflidit i den förra och ett yngre fruntimmer i den senare sjukdomen. Någon vidsträckt spridning har dock lyckligtvis ingendera sjukdomen inom socknen tagit.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Februari 1876
N:r 12

Dödsfall Jacob Niklas Sahlsten

Att Gud efter sitt allvisa råd den 24 December hädankallade min ömt älskade man, Hemmansegaren Jacob Niklas Sahlsten, Rågåkra i Hejde, i en ålder af 52 år, 5 mån. och 17 dagar, sörjd af mig, barn och anhöriga, tillkännagifves härmed.
Hejde den 24 Dec. 1875.
Enkan Sahlsten.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 31 December 1875.
N:r 103.

Lösen för fynd,

att lyftas landskansliet af: arbetaren Lars Ahlström 14 kronor för ett Östromerskt, kejsaren Anastasii, guldmynt, funnet å Botes i Etelhem socken; — gossen Julius Pettersson 3 kr. för en jernyxa, funnen vid Stumle i Alfva; — arbetaren Anton Carlsson 3 kr. för 2 kufiska mynt, funna vid Tofs i Hejde; — Johan Hallgren 3 kr. för en rund söndrig spännbuckla af brons; — drängen Albert Appelqvist 2 kr. för en ringsölja af brons; — snickaren Lars Ahlqvist 3 kr. för en flätad sönderrifven armring af brons, funnen i Linde; — Per Hemmingsson, Gervide en kr. för en utböjd ringsölja af brons, funnen i Gothem; — Wilhelm och Carl Gezelius 8 kr. för en brynsten af qvarts, en pincett af brons samt ett nyare hänglås och en nyckel, båda söndriga, af jern funna i Lärbro; — gossen Jacob Larsson Hallfoser 5 kr. för en bit af en spännbuckla, en nyckel m. m. af brons och jern, diverse perlor och bitar af ett lerkärl, funna i Dalhem; — Olof Ahlgren 8 kr. för en benkam, 2 söljor af brons, en yxa af jern samt bitar af ett lerkärl, funna å Hemse annexbemman; gossen Jacob Larsson Hallfoser i Dalhem 4 kr. för en söndrig lerkruka; — arbetaren Otto Wessman och Elias Björkander 18 kr. för 10 kufiska mynt och 3 bitar af d:o samt en spännbuckla af brons, fonna i Fohle socken; — Jacob Lagergren 8 kr. för ett bronsspänne af ovanlig form och en pyare bronspjes, funna i Gammelgarn; — Johan Blomberg Stentolby 4 kr. för 1 jernyxa funnen i Fohle; — drängen Joh. Carlqvist 2 kr. för en nyare spjutspets af jern, funnen i Wallstena.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Ett fallande träd

skadade en dag i förra veckan landtbrukaren Joh, Procopée vid Krämplösa i Hejde. Då han, sysselsatt vid trädfällning, skulle springa undan, snafvade han nemligen och fick trädet öfver sig, hvarvid en gren bortslet köttet från en del af armens inre sida.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Besvär

hafva hos kungl. m:ts befallningshafvande anförts, med anledning af Hejde kommuns fattade beslut om teckning af 100 aktier (10,000 kronor) i Visby—Hemsebanan.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 15 December 1875.
N:r 99.