Gårdagens prästval.

Folke Thuresson kyrkoherde i Hejde. — Folke Hallén komminister i Rone.

Folke Thuresson.

Vid kyrkoherdevalet i Hejde i går erhöll den i andra förslagsrummet uppförde ständige adjunkten Folke Thuresson i Visby högsta röstetalet eller 141 röster och blev sålunda vald till kyrkoherde i Hejde och Väte församlingars pastorat.
Värmast i röstetal kom den i första förslagsrummet uppförde komministern i Vall Erik V. Amér, som vid Valet erhöll 101 röster. Den i tredje förslagsrummet uppförde kyrköadjunkten Hilding Jacobsson i Höfsne fick 1 röst. Valförrättare var kontraktsprosten G. Reuser i Dalhem.
ln . förrättades som bekant i Rone komministerval för Alva pastorat och vald blev därvid vice pastorn i Hejde Fölke Hallén med 71 röster.
Av hans medsökande fick pastora??adjunkten i När Gustaf Enwall ?????ter och vice pastorn i Rute Åke Hultmark 10 röster. Valförrättare var här kyrkoherde Olof Havrén i Fardhem.
Den nyvalde kyrkoherden i Hejde och Väte Folke Thuresson är född i Visby den 17 april 1909 och son till framlidne sjökaptenen Thure Johansson och hans maka. Då han ännu icke är fyllda trettio år, har han endast genom åldersdispens kunnat erhålla behörighet till kyrkoherdetjänst. Han avlade studentexamen härstädes 1928 och studerade därefter i Uppsala, där han absolverade teol.-fil. examen 1929 och teol. kand.-examen 1934. Samma år prästvigdes han för tjänstgöring i Visby stift. Under tiden har han sedan innehaft prästerliga befattningar som vice pastor i Klinte, Fårö, Dalhem, Grötlingbo och Lärbro. Han har även varit ämbetsbiträde åt komministern i Visby pastorat och har sedan den 1 juni varit kyrkoadjunkt i samma församling.
Den nyvalde komministern i Rone, Folke Hallén, är född den 16 dec. 1907.i Hall, där , fadern var följer. Sina studier har han bedrivit först vid Fjellstedska skolan, där han blev student år 1931, samt därefter vid Uppsala universitet, där han avlade teol. fil.-exalen 1932 och teol. kand. examen 1985. Han prästvigdes 1936 i Strängnäs för tjänstgöring inom Visby stift och har sedan innehaft förordnanden som vice pastor i Othem, Barlingbo, Västkinde, Vänge och Hejde, vilken senare befattning han fortfarande innehar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Frågodagstförrättning

ägde rum i går i Rone, Eke, Alva och Hemse församlingars pastorat varvid församlingarna förklarade sig nöjda med de å förslaget till komminister uppförda prästmännen.
Frågodagsförrättare var kyrkoherde O, Havrén.
Även i Hejde och Väte församlingar ägde frågodagsförrättning rum och också här förklarade sig församlingarna nöjda med de prästmän som voro uppförda å förslaget till den ledigförklarade kyrkoherdetjänsten. Frågodagsförrättare var prosten G. Reuser.
Valen förrättas söndagen den 28 dennes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Sammanlysning av gudstjänster.

Domkapitlet har på begäran av kyrkoherde O. Havrén i egenskap av valförrättare vid instundande komministerval i Rone medgivit honom rätt att på frågo- och valdagen förordna om sammanlysning till gemensam högmässa för Alva och Hemse kl. 10 f. m. samt till gemensam högmässa i Rone kl. 1 e. m. för Rone och Eke församlingar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Bröllop

äger rum lördagen den 5 febr. i Hejde mellan kyrkoherden i Fardhems pastorat Olov Havrén och fröken Anna Åkerbäck, dotter till direktör O. A. Åkerbäck, Tass i Hejde, och hans maka. Vigseln förrättas i Hejde kyrka av brudgummens fader, prosten K. P. Havrén.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Landsbygden. Lojsta.

LOJSTA, 12 dec.
Ordinarie decemberstämmor ha i dag hållits inom kommunen. Vid kyrkostämman under kyrkoherde Olof Havréns ordförandeskap fattades på skolrådets enhälliga förslag behälligt beslut, att undervisningstiden vid distriktets skolor skulle förlängas till 36 ’.4 veckor från och med 1 juli 1938. Kyrko- och skolrådens förslag att vid blivande nytillsättning av lärartjänsten densamma skulle förenas med endast organistbefattningen 1 kyrkan antogs enhälligt, likaså dess förslag att söka dispens från organistexamen för Innehavaren av tjänsterna. Till revisorer för kyrkans och skolans räkenskaper utsågos Fritz Larsson och Oskar Pettersson med Gustaf Jakobsson som suppleant. Revisor att för församlingen deltaga i revisionen av pastoratets gemensamma kassor utsågs Oskar Pettersson med Flitz Larsson som suppleant. Angående tid för nästa års tredje ordinarie kyrkostämma beslöts att densamma skall hållas den 21 december (Thomedag) kl. 10 f. m.. övriga stämmor hållas å tid, som bestämmes av ordföranden. Vidare beslöts att annonsering av kyrkostämmorna ej skulle ske.
Omedelbart efter kyrkostämmans slut vidtog kommunalstämman under lärare R Blomqvists ledning, varvid till ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden utsågos utan omröstning Manfr. Pettersson, Asa (suppl. Aug. Nährström) och Elof Olofsson, Klints (suppl. Josef Jakobsson, Asa).
Till ledamöter i inkomsttaxeringen valdes efter sluten omröstning Elof Olofsson, Klints, med 8 röster, Gottfrid Larsson, Fride, med 5 röster, samt Valdemar Niklasson, Bjers, efter lottning med 3 röster. Suppleanter blevo Josef Jakobsson för Olofsson, rnill Olofsson för Larsson och Gustaf Ronström för Niklasson.
Till att taga befattning med virkesdeklarationerna utsågs Elof Olofsson med Vald. Niklasson som suppl.
Till ombud vid brandstodsföreningens stämmor under nästa år utsågs Gottfrid Larsson, Fride. Till ledamöter i pensionsnämnden utsågos de avgående Theodor Karlsson, Bjers, och Gottfr. Larsson, Fride, suppleant Elof Olofsson, Klints. Förutvarande huvudmän i pastoratets sparbank omvaldes, nämligen Karl Andersson, Rovide, Manfr. Pettersson, Asa, Gottfr. Larsson, Fride, och Valdemar Niklasson, Bjers.
Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen nyvaldes Emrik Jakobsson, Fride, nämndeman David Lund, Gottfr. Larsson, Fri-de, och fru Emmy Olofsson, Klints. Suppleanter blevo Sven Lund, Kvie, Josef Jakobsson, Asa, och småskollärarinnan Ellen Nordin. Till ordförande i fattigvårds-styrelsen och barnavårdsnämnden jämte föredragande i ärenden, som ankomma på nykterhetsnämnden, valdes Elof Olofsson, Klinta, med 6 röster mot 4 som tillföllo Valdemar Niklasson, Bjers, vilken utsågs till vice ordf. Valet avsåg fyllnadsval för två år efter folkskoll. R. Blomqvist, som avsagt sig på grund av avflyttning från orten under nästa år.
Till ny ledamot i kommunalnämnden, fyllnadsval för 2 år av ovan nämnd anledning, utsågs Elof Olofsson, Klints, och till ordf. i kommunalnämnden valdes genom omröstning förutvarande v. ordf. Manfr. Pettersson med 5 röster. Till v. ordf. i samma nämnd utsågs Valdemar Niklasson, Bjers. Även dessa val gällde fyllnadsval för 2 år.
Till ledamöter i magasinsstyrelsen omvaldes Manfr. Pettersson och Theodor Karlsson för 4 år och i fyllnadsvalet för 2 år utsågs Gustaf Jakobsson, Fride. Till räkenskapsförare i magasinsstyrelsen utsågs Valdemar Niklasson, Bjers, fyllnadsval för 2 år.
Till revisorer att granska under kommunalstämman stående kassor och förvaltningsgrenar under 1938 utsågos Fritz Larsson, Kvie, och handl. Gust. Lidéhn med Bertil Dahlby, Fride, som suppleant.
Sedan Hemse kommunalstämma erbjudit Lojsta kommun att mot ett årligt arvode av 25 kr., vilket belopp regleras vart 5:e år, teckna avtal med Hemse kommun om hållande av arrestlokal enligt gällande polislag, beslöt stämman att antaga detta erbjudande.
Kommunalnämnden utsågs att under 1938 utarbeta förslag till reglemente för bekämpande av skogsbrand, och skulle sålunda upprättat förslag föreläggas stämman till antagande.
Med avseende å tid för stämmorna under nästa år fattades samma beslut som för kyrkostämmorna, dock så att tredje ord. kom:st. hålles omedelbart efter kyrkostämmans slut, eller kl. 10,30 f. m. Annonsering skulle ej äga rum.
Sedan ordf. framburit ett tack för det förtroende han åtnjutit under de 25 år han verkat som kommunalman, avslöts stämman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

T. R:s utflykt

i går till Lindeberget och Hemse blev alltigenom synnerligen lyckad. Ett sextiotal personer deltogo. Den omständigheten att en mindre ändring i programmet måste vidtagas, stämde på intet sätt ned humöret hos deltagarna.
Kaffe intogs på Hemse hotell och vidare bevistades högmässan, i Linde kyrka där kyrkoherde Olof Havrén höll en innerlig och gripande predikan över dagens högmässotext. Altartjänsten förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg och kyrkode Havrén. I det lilla vackra templet hade en talrik och andaktsfullt lyssnande publik infunnit sig. Gudstjänsten blev av bestående värde för dem som bevistade densamma.
Sedan en rundtur företagits samlades man på Hemse hotell, där en charmant middag serverades. Belåtenheten bland gästerna var också stor och visade, att värdinnan på stället, fru Rosenblom inte lämnat någon möda ospard för att få allt så lyckat som möjligt. Hon hade också lyckats i sina, strävanden på ett utmärkt sätt, det var samtliga gästernas mening.
Vid 7-tiden på kvällen avslöts det hela med ett tal för fosterlandet och unisont sjungna Du gamla du fria. Och så skilkles man åt med en känsla av att en alltigenom lyckad dag nu var ett behagligt minne.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Juni 1937
Nr 140

Hjärtligt hyllad på 60-årsdagen

blev i går folkskollärare Rud Blomqvist i Lojsta. Strax efter kl. 6 på Morgonen uppvaktade skolbarnen, som överlämnade blommor och hyllade sin lärare med »Gotland min längtan», sona bekant tonsatt av dagens jubilar, samt en psalm. Därefter infunno sig socknens nämnder, styrelser och råd med kyrkoherde Olof Havres i spetsen och åtföljda av prosten K. P. Havren. Dessa överlämnade en skinnfåtölj samt hyllade 60-åringen med tal, laven och blommor. Nämdeman David Lund, Fride, frambar en hyllning från Lojsta slotts hembygdsförening samt överlämnade som ett synligt bevis på dess uppskattning ett etui med matsilver på samma gång som han uttryckte den önskan, att hembygdsföreningen ännu, i många år måtte få behålla, sin ordförande till dess gagn och fortsatta utveckling.
Från familjen och de anhöriga fick sextioåringen emottaga den obligatoriska käppen med silverkryckan, ett rökbord, ett bokverk o. s. v. Blommor anlände även under förmiddagen från flera håll.
Senare samlades ett 70-tal inbjudna till Hemse hotell, där 100-åringen och hans maka gåvo middag. I samband därmed fick han emottaga ytterligare hyllningar. Bl. a. överlämnade södra häradets brandstodsstyrelse en silvertallrik med Lojsta kyrka ingraverad, Gotlands spelmansförbund en tennskål, Gotlands organistförening en silvertallrik, släktingar en kontant gåva i guld, från vänner manschettknappar i guld, o. s. v. Ett betydande antal telegram anlände, bl. a. från landshövding Rodhe, Gotlands nation i Uppsala m. fl.
Vid middagen talade kyrkoherde Olof Havrén å Lojsta kommuns vägnar, folkskolinspektör Joh:s Linnman framförde personliga lyckönskningar, folkskollärare Lars Sahlsten frambar organistföreningens hyllning och folkskollärare Emir Dalström uttalade spelmansförbundets tacksamhet för det värdefulla stöd 60-åringen skänkt denna ,organisation. Vidare talade byggmästare Carl Stenström, Bergsvik, för brandstodsstyrelsen och riksdagsman Th. Gardell frambar en hälsning från födelsesocknen Näs samt uttalade gästernas tack, varvid han särskilt adresserade sig till värdinnan. Slutligen tackade festföremålet själv i ett personligt hållet anförande för den hyllning, som under dagen beretts honom.
Under den angenäma samvaron utfördes rikligt med kvartettsång av en avdelning av organistkören och fiplmogik utfördes även hrr Karl Hägg och Emil Dalström, vilket medverkade till den angenämaste stämning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Landsbygden. Linde.

LINDE, 18 dec.
Årets sista ordinarie kyrkostämma hölls här igår under kyrkoherde O. Havréns ordförandeskap. Till ledamot av styrelsen för pastoratets prästgårdsbyggnader omvaldes J. R. Lindvall, Kelder, för 2 år. Till revisorer för kyrkans och skolans räkenskaper utsågos Oscar Jakobsson, Duckarve, och Albert Johansson, Hägvalls, den senare tillika för prästgårdsbyggnadskassan.
Kungörandet av nästa års stämmor beslöts att som förut verkställa medelst uppläsning i kyrkan och anslag vid mejeriet.
Ordinarie kommunalstämma vidtog omedelbart härefter under ordförandeskap av lärare Herman Stengård. Till ledamöter av taxeringsnämden valdes lantbr. Olof Olsson, Duckarve, Helge Lönnkvist, Myrungs, och snickaren Olof Lindvall, Duckarve. Till revisorer av de kommunala kassorna utsågos IL Lönnkvist och Erik Pettersson, Amlings.
På förslag av kommunalnämden beslöts avskriva kommunalutskylder för en del personer, av vilka utskylderna ej kunnat indrivna.
Delägarne i skiftesvägen från Koparve till Stånga myr hade härefter sammanträde som leddes av lantbr. A. Claesson, Koparve. Därvid utsåga till vägstyrelse för 4 år lantbr. Valter Johansson, Duckarve, och Karl Isenberg, Koparve. Styrelsen lämnades i uppdrag att vidtala södra häradets vägstyrelse om att verkställa hyvling av de första sektjonerna av vägen. Samtliga vägar skola vara fårdiggrusade till den 1 maj 1937.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 December 1936
Nr 297

Landsbygden. Linde.

LINDE, 19 dec.
De ordinarie decemberstämmorna ha idag hållits härstädes.
Vid kyrkostämman, som leddes av kyrkoherde Olov Havrén, förrättades följande val: Till församlingens ledamot i pastoratets byggnadsstyrelse för prästgårdsbyggnader omvaldes J. R. Lindvall, Kelder. Revisorer blevo för skolkassan K. Isenberg, Koparve, och Alb. Johansson, Hägvalls, den förstnämde tillika för prästgårdsbyggnadskassan. Det beslöts att nästkommande års kyrkostämmor skulle i likhet med innevarande år kungöras med pålysning i kyrkan och anslag vid mejeriet.
Omedelbart härefter vidtog kommunalstämmans förhandlingar under Kr. Niklasons ledning. Härvid valdes till revisorer för samtliga kommunala kassor O. Löfstedt, Högvalls, och A. Klassson, Koparve, samt för sockenmagasines Th. Hansson, Odvalls, och Oskar Jacobsson, Luckarve. Till revisor för polisdistriktets räkenakaver utsågs för kommunen Hugo Pettersson, Myrungs.
Sedan Artur Jakobsson, Amlings, avsagt sig ledamotskapet i barnmorskedistriktets styrelse nyvaldes i hans ställe A. Klassson, Koparve. Förutvarande ledamöterna i taxeringsnämden Verner Lindvall, Salands, Helge Lönnkvist, Myrungs, och Valter Johanssm, Duckarve, ävensom suppleanterna E. Ronström Rangsarve, G. Ljungberg, Salana, och Alb. Johansson, Hägvalds omvaldes för ovanlighetens skull med acklamation. Detta val har förut under flera år tillbaka här försiggått med slutna sedlar.
En från kommunalnämden gjord framställning om att ledamöterna som tillika tillhöra hälsovårdsnitmden skulle erhålla ersättning mod 3 kr. för varje protokollfört sammanträde för behandning av ansökningar om bidrag för bostadsbyggen blev med stor majoritet avslagen.
Barnmorskan fru Annie Eriksson hade till stämman inlämnat en skrivelse med framställning om att vid uppnådd pensionsålder mot hyresersättning få bo kvar i distriktets bostad, som vid denna tidpunkt synes bli ledig för uthyrning eller försäljning. Stämman beslät remittera frågan till barnmorskedistriktots styrelse för dess hörande.
Slutligen beslöts att nästa års kommunalstämmor skola kungöras på samma sätt som kyrkostämmprna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 December 1934
N:r 298

På sin 75-årsdag

i går blev prosten K. F. Havrén i Fardhem uppvaktad av släktingar, representanter för pastoratets församlingar samt ämbetsbröder inom stiftet, varvid han fick mottaga hyllningar i olika former. En hel del telegram inflöbo och även blomsterhyllningarna för den 75-årige prästmannen voro många.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294