Stiftets prästsällskap

har idag sammanträtt i församlingshuset varvid prosten Axel Blint inledde dagens överläggningsämne om de hibelteologiska begreppen i Efesierbrevet. Förhandlingarna leddes av kontraktsprosten G. Kellström, Havdhem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83

Gotlands mejeriförbund

har idag hållit årsstämma på Centralföreningen under direktör Nils Broanders ledning. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Balansräkningen fastställdes och vinsten fördelades i enlighet med styrelsens förslag. Pensionsfrågans ordnande uppdrogs åt styrelsen. Ersättningen till styrelse och revisorer bestämdes till enahanda belopp som tidigare.
Till styrelseledamot efter avlidne K. J. Levander utsågs disponent Einar Persson och till styrelsesuppleant efter hr Persson utsågs hr Aug. Jacobsson, Allmungs i Havdhem. I övrigt omvaldes styrelse och revisorer.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82

Gotlands andelsslakteriförening

har i dag haft ord. stämma å Stadshotellet.
Mötet öppnades av hr Efraim Larsson, Simunde i Vamlingbo, som hälsade de närvarande välkomna. Han utsågs även till ordförande för dagen men överlämnade klubban till vice ordföranden, hr Aug. Jacobsson, Allmungs i Hafdhem, som därefter ledde mötesförhandlingarna.
Sedan röstlängden upprättats och direktör Wahlgren föredragit densamma, blev den av mötet fastställd. Det befanns därvid att 8,497 röster voro representerade genom ombud.
Av styrelseberättelsen för år 1936 (det 21:a verksamhetsåret), som förelåg i tryck, framgick bl. a., att tillförseln av slaktdjur under året har varit större än något år tidigare. Jämfört med de båda näst föregående åren ha tillförselsiffrorna varit följande:
1936 1936 1934
Gödsvin, incl. suggor 18,762 st. 15,236, 16,004
Nötkreatur 4,272 st. 3,798, 2,748
Kalvar 7,817 st. 7,472, 6,299
Får och lamm 7,670 st. 6,607, 5,239
Hästar 218 st. 186, 122
Dessutom har inköpts hemslaktade varor av medlemmar i följande kvantiteter: fläsk 3.334 kg., nötkött 11,183 kg., hästkött 12,091 kg., kalvkött 2.691 kg. samt fållkött 9,908 kg.
Varuomsättningen har under året uppgått till kronor 3,550,022 : 21.
Under året ha i föreningen ingått 272 st. nya medlemmar samt utträde erhållits av 37 st. Medlemmarnas antal den 31 dec. 1936 uppgick till 3.743 med tillsammans 8,308 tecknade andelar.
Kännetecknande för prisutvecklingen under året har varit, att priserna över lag hållit sig stabila och på en ganska tillfredsställande nivå. Att detta varit fallet trots avsevärt ökade utbud av kött och fläsk inom landet, vilka dessutom kommit ojämt, sammanhänger dels med den allmänna konjunkturförbättringen, men beror dels till stor del på de ingripanden, som skett från Sveriges slakteriförbunds sida genom infrysning av kött och fläsk samt export till sekundära marknader.
Avräkningspriserna till föreningens medlemmar ha i genomsnitt varit för följande djurslag: Kor kl. I 100 öre kg., Kor kl. II 85 (82), Gödkalv kl. I 139 (125), Svin kl. I 115 (102), Ungfår kl. I 136 (114).
Den relativt största prisförbättringen är glädjande nog att anteckna för fårköttet, heter det vidare. Beträffande fläskprisets utveckling kan nämnas, att detsamma alltjämt ligger c:a 20 proc. under 1925-29 års nivå.
Fabrikations- och minutaffärsrörelserna ha pågått såsom förut och uppvisa ävenledes ökade omsättningssiffror. Beslut föreligger dock att grönsaksinläggningen nedlägges.
Nya slakterimaskiner, nämligen skrapmaskin och elektriska spel för storboskap, ha inköpts, vilka visade sig välbehövliga för att avverka den starkt ökade tillförseln under hösten.
I fortsättningen erinras om den av styrelsen i slutet av juli månad anordnade slaktdjursdemonstrationen vid slakteriet, vilken vann mycket livlig anslutning från medlemmarnas sida. Dylika demonstrationer komma även i fortsättningen att anordnas.
Försäljningar av slaktdjur från medlemmar under sken av livdjurs-handel tyckas fortfarande pågå i viss utsträckning och styrelsen ämnade sedan distriktsmötenas uttalanden erhållits, för föreningstämman framlägga ett förslag till förhindrande av sådant kringgående av stadgarna.
Balansräknngen slutade på en summa av kr. 473,513 : 20, och inkomster och utgifter balanserade på en summa av kr. 3,198,557: 27.
Sedan till slutlikvid (efterbetalning) använts ett belopp av kronor 32,246 :20 — utgörande 70 öre per svinenhet, varvid svin räknas som grundenhet, storboskap och häst som 4 enheter, större kalv som 1 enhet samt mindre kalv och får som vardera ½ enhet, tillsammans 46,066 svinenheter levererade under året — har uppstått en vinst & rörelsen av kr. 9,838:75, vartill kommer från föregående år kvarstående 6,720 : 22, vadan till föreningsstämmans förfogande stod kr. 16,558 : 97, som styrelsen föreslog måtte disponeras på så sätt, att medlemmarna gottskrevos ränta efter 4 proc. å t. o. m. 1935 verkställd kapitalisering samt erlagda inträdesavgifter, tillsammans kr. 83,678 med kr. 3,347, att till reservfonden överfördes kr. 5,000, till skattefonden kr. 3,000, till avskrivningsfond kr. 5,000 samt att återstoden kr. 211 : 97 måtte få kvarstå å vinst- och förlustkontot.
Balansräkningen fastställdes härefter, och ansvarsfrihet beviljades. Vinsten beslöt stämman disponera i enlighet med styrelsens av revisorerna tillstyrkta förslag.
Besluten i dessa frågor föregingos av en kortare diskussion med anledning av att en talare undrade huruvida icke en driftsanalys kunde införas vid slakteriet. Något förslag väcktes dock ej. I samband härmed gav en annan talare uttryck för sitt erkännande av det arbete styrelsen utfört. Han ansåg knappast, att någon driftsanalys var av behovet påkallad, då en sådan väl ej hade någon direkt praktisk nytta för medlemmarna.
Arvodena till styrelsen, revisorerna och kontrollanten bestämdes att utgå efter samma grunder som förut, dock med en mindre förhöjning för kontrollanten.
Till styrelseledamöter för 2 år omvaldes hrr Efr. Larsson, Nils Pettersson, Bomunds i När, J. W. Gahne, Roma, Henric Levander, Bola i Havdhem, och John Malmros, Kvie i Martebo, med hrr A. Andersson, Austers i Hangvar, Kr. Kristiansson, Maldes i Stånga, omvalda, samt B. Hellgren, Hallgårds i Bara, nyvald, som suppleanter. Till revisorer omvaldes hrr Birger Ljunggren, Stockholm, (auktoriserad), Bernh. Jespersson, Roma kungsgård, Ivar Hoppe, Valla i Klinte, samt Th. Hansen, Bonsarve i Vamlingbo, med hrr E. Svensson, Diskarve i Roma, och E. V. Norman, Möllbos i Halla, som suppleanter, omvalda. Kontrollant blev som förut hr Birger Nilsson, Visby, med hr Alb. Johansson, Larsarve i Roma, som ersättare.
Sedan valen undanstökats behandlades styrelsens och distriktsmötenas förslag angående åtgärder mot skenförsäljning av slaktdjur under benämningen livdjur.
Gotlands Allehanda har tidigare i samband med referaten av distriktsmötena omnämt det föreliggande förslaget i dess väsentliga del. Som bekant innebär detsamma, att medlem som försålt livdjur till annan än föreningsmedlem, skall till föreningen insända skriftlig anmälan därom med uppgift om köparens namn, anledningen till försäljningen, djurslag och antal djur samt djurens ålder. Detta skall dock icke gälla för till liv avsedda hästar. Denna anmälan skall insändas snarast och senast så, att den är föreningens styrelse eller dess ombud tillhanda åtta dagar efter försäljningen. Har anmälan icke inkommit till föreningen inom föreskriven tid, och kan producenten icke styrka, att dylik anmälan blivit i vederbörlig ordning dit insänd, eller att andra förmildrade omstädigheter, som av styrelsen kunna godkännas, föreligga, anses försäljningen såsom försäljning av slaktdjur och med den straffpåföljd, som stadgas i par. 10.
Direktör Wahlgren lämnade nu till förslaget en del kompletterande upplysningar, bl. a. den, att sista meningen från ordet ”anses …” i stället skulle lyda ”vare denna underkastad
pilföljd jämlikt par. 7, mom. 2 och par. 10 i stadgarna jämte skadeståndsskyldighet enligt lag.”
En ganska livlig diskussion följde, inledd av hr J. Malmros, Kvie, som framhöll att det var ett sorgligt kapitel med de osolidariska medlemmarna. Man har gjort försök att ”klämma åt” dem, men det har visat sig att de klarat sig genom att sälja i form av livdjur. Tal. ville på det livligaste rekommendera att stämman beslutade i enlighet med styrelseförslaget.
I fortsättningen yttrade sig flera talare, av vilka ett par röster höjdes för avslag. En talare, som sade sig vara en av andelsslakteriets trognaste medlemmar, ansåg att man på övertygelsens väg skulle försöka nå målet. En talare påpekade att ärendet stod som n :r 13 på föredragningslistan, vilket han betraktade såsom symboliskt för frågans natur. Han yrkade bifall till styrelsens förslag, och ansåg, att det ej skadade med att strama åt lite (instämmanden). Vidare framhölls från annat håll att styrelsens förslag endast innebar en anmälningsplikt. Ett förslag höjdes om, att ändring skulle vidtagas i den riktningen, att anmälan skulle eke på därtill avsedd blankett till ombuden. Bland de som yttrade sig märktes hrr Norman, Th. Hansén, Bendelin, i Lokrume, Bendelin i Östergarn och Bendelin i Västkinde, Kahlström, Atlingbo, Ivar Pettersson, När, Widén, Follingbo, Nylander, Burge i Lummelunda, Svensson, Västkinde, Collberg, Follingbo, m. fl. Stämman beslöt därefter med övervägande majoritet bifalla förslaget med den föreslagna mindre ändringen.
Nästa punkt upptog förslag om försäljning av gamla fabriksbyggnaden samt nybyggnad av sådan sammanhängande med slakteribyggnaden.
Efter en kort debatt beslöt stämman på godsägare A. Corswants förslag att uppdraga åt styrelsen att vidtaga nödiga nybyggnader och vidmakthålla de gamla. Slutligen omvaldes ledamöterna i kentrollkommittén. nämligen Anton Jacobsson, Bölske i Eke, G. Gradelius, Lärbro, Nils Franzén, Anglarve i Träkumla, samt Sven Johansson, Hemse. Innan förhandlingarnas slut föreslog ett ombud, att styrelsen skulle låta trycka och utsända medlemsförteckning sockenvis, vilket skulle underlätta ombudens arbete. Förslaget bifölls.

Stämmans avslutning.
Föredragningslistan var nu genomgången. Ordet begärdes av direktör Wahlgren, som i ett anförande frambar sitt hjärtliga tack för de hyllningar, som han blivit föremål för från medlemmarnas sida på sin 60-årsdag.
Hr Efr. Larsson riktade därpå ett tack till stämman för det förtroende, som den visat styrelsen i sin helhet, och till sist framförde hr Aug. Jacobsson ett tack till styrelsen och dess direktör för deras arbete. Tal. framhöll bl. a., att siffrorna varit utmärkta och att det blivit överskott.
Därefter förklarades stämman avslutad, och de närvarande samlades till gemensam middag 1 Stadshotellet.

Gotlands Allehanda
Lördagen 10 April 1937
Nr 81

Dödsfall Olga Hermansson.

Vår älskade maka och moder Olga Hermansson, född 1878, död 1937, lämnande oss i djup sorg.
Havor i Havdhem den 7 april 1937.
H. N. HERMANSSON.
Barn och Barnbarn.
Sv. Ps. 593.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Dödsfall.

I sitt hem vid Havor i Havdhem avled igår efter några månaders sjukdom fru Olga Hermansson, född Cederlund, maka till godsägare H. N. Hermansson, Havor. Den avlidna, som var född vid Kelder i Hafdhem år 1878, har icke synts så mycket utåt, men i stället var hon känd som en ovanligt duktig husmor, som ägnade hela sitt intresse åt hemmet och det husliga arbetet. Bl. a. var hon en duktig väverska, och i sin hemsocken omtyckt för sitt vänsälla sinnelag.
Närmast sörjande vid båren stå make samt två söner och två döttrar, av vilka den ene sonen, Anders, arrenderar Havor, medan Bengt är bataljonsveterinär vid Norrlands artilleriregemente och bosatt i Östersund. Av döttrarna är den ena anställd vid Centralkassan i Visby och den andra föreståndarinna för semesterhemmet i Lillbjerka, Krokek.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Dödsfall Emelia Antoinette Florina Wirsén

Att Gud genom en stilla död behagat hädankalla Mademoiselle Emelia Antoinette Florina Wirsén vid Burge i Hafdhem Midsommarsdagen kl. 4 1. m. 1876, i en ålder af 51 år, 6 månader och 21 dagar, innerligt sörjd och saknad af syskon, slägt och vänner, varder härigenom tillkännagifvet.
Sv. Ps.-B. 486 v. 7.

Gotlands Allehanda
Tisdagen, 11 Juli 1876
N:r 55

Meddelande från Andelsslakteriet.

Överenskommelse har träffats med Gotlands resp. Klintehamn-Roma järnväg om transporter medelst lastbil för uppsamling av djur, som skola levereras till Slakteriet. Dessa transporter, som komma att taga sin början om några veckor, beröra dels Eke, Alva, Havdhem, Fardhem, Linde och Lojsta socknar, dels även Hejde och Väte socknar. Avgifter för uppsamlingstransporterna behöva icke erläggas till bilföraren utan komma att uttagas av Andelsslakteriet vid likviden för redovisning till järnvägen. Avgifterna, som äro låga, kungöras samtidigt med ktingörandet av turlistan för bilarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Till småskollärarinna

i Tingstäde har valts e. o. lärarinnan i Havdhem, Ingeborg Svensson från Visby, som vid valet på söndagen erhöll 111 röster av 118 avgivna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Epidemirapporten

för senare hälften av mars månad upptager 9 fall av skarlakansfeber, därav 4 i Visby, 4 i Källunge och 1 i Vallstena, 1 fall av gulsot i Havdhem samt 17 influensafall å skilda delar av landsbygden.

Gotlands Allehanda
Lördagen 3 April 1937
Nr 75

Mellersta Gotlands andelsmejeriförening

har nu framlagt sin berättelse för år 1936.
Det framgår av denna berättelse, att föreningen vid sina mejerier och skumstationer under det gångna året invägt 19,500,252 kg. mjölk mot 19,631,757 kg. närmast föregående år.
På de olika mejerierna och skumstationerna fördelar sig denna mjölkmängd på följande sätt;
Visby 3,787,443 kg. (år 1935 3,996,140 kg.),
Havdhem 2,961,526 kilogram (2,888,909 kg.)
Stånga 2,016,344 kg. (2,051,863 kg.),
Hemse 1,796,957 kg. (1,726,073 kg.),
Isums 1,519,809 kg. (1,437,755 kg.),
Martebo 1,382,918 kg. (1,281,412 kg.),
Barlingbo 1,201,859 kg. (1,244,288 kg.),
Skäggs 1,124,485 kg. (1,092,235 kg.),
Bjärges 1,053,674 kg. (1,081,959 kg.),
Larsarve 939,837 kg. (1,101,663 kg.),
Etelhem 877,311 kg. (947,526 kg.) och
Roma 838,109 kg.
För den invägda oskummade mjölken har betalats kr. 2,255,820: 11, vilket i medelpris till leverantörerna under året utgör 11,57 öre pr kg. mot 10,76 öre pr kg. föregående år och 9,95 öre år 1934.
I mjölkavgifter har under året till Svenska mejeriernas riksförening inbetalts kr. 376,657: 12 och i prisutjämningsbidrag har erhållits kr. 706,717: 76, vilket utgör ett överskott av kr. 330,060: 64.
Vid Barlingbo och Havdhem har tillverkats 702,547 kg. smör och under året har försålts 694,190 kg. till ett värde av kr. 1,503,373: 68 eller pr kg. kr. 2,16,6. Riksnoteringen å runmärkt smör har under året varit i medeltal kr. 2: 21.
Osttillverkningen har under året uppgått till. 115,519 kg. helfet och 10,164 kg. halvfet ost.
Räkenskaperna balansera å ett belopp, av kr. 2,581,480: 12 och som vinst för året redovisas ett belopp av kr. 234: 72. Föreningens fonder uppgå till kr. 97,290: 71.
Årsstämman kommer att hållas å Stadshotellet härstädes den 24 dennes.

Gotlands Allehanda
Lördagen 3 April 1937
Nr 75