Sjömätningarna från år 1834 ej att lita på.

Sjökarteverket säger sig i yttrande till lotsstyrelsen ej kunna göra något uttalande rörande enslinjerna från de överensfyrar i Koviks fiskeläge i Sanda socken, Valborgsbodars i Fröjels socken och Marbodars i Havdhems socken, som fiskelägena anhållit få anordna i och för vägledning för sina fiskare. Sjökarteverket förklarar, att sjömätningarna inom dessa områden utförts åren 1832-1834 och äro av så underhaltig kvalitet, att något uttalande ej kan göras. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Nya fyrar i fem fiskelägen.

Lotskaptenen i Stockholm säger sig i yttrande till lotsstyrelsen intet ha att erinra mot en av fiskeriinstruktören Torsten Gustafsson i Visby gjord framställning om rätt att anordna fiskefyrar vid följande fiskelägen på Gotland, nämligen vid Lutterhorns fiskeläge i Fårö socken, Koviks fiskeläge i Sanda socken, Valborgsbodars fiskeläge i Fröjels socken, Marbodarnas fiskeläge i Havdhems socken och Hangreby fiskeläge i Gothems socken. Fyrarna skola hållas tända under tiden 1 augusti eller 1 september till 1 januari eller 1 februari de nätter, då fiskarena äro ute på fiske. (H. B)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Väghinder.

Enligt gjord anmälan kommer från och med måndagen den 2 till och med thorsdagen den 5 nästinstundande Augusti en bro å allmänna vägen nära Ejmunds gård i Mästerby socken att rifvas och ombyggas, till följd hvaraf vägen emellan Ejmunds och Sanda sockens kyrka då blir ofarbar; kunnande under tiden i stället begagnas södra landsvägen samt vägen genom Eskelhem och Sanda socknar. — Måndagen och tisdagen den 2 och 3 instundande Augusti kommer en bro å allmänna vägen emellan Alfva socken och Wastäde gård i Habblingbo att rifvas och omläggas; kunnande i stället vägen förbi Hafdhems församlings kyrka till Habblingbo begagnas. — Likaledes kommer fredagen och lördagen den 6 och 7 Augusti så kallade Halsarfvebro i Nähr socken att ombyggas, då i stället vägen öfver Nährs-burgen samt vägen emellan denna socken och Burs kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Jaktförbud.

All jakt å nedanstående personers ägor i Hablingbo och Havdhems socknar är vid laga ansvar förbjuden;
Å. Ockander, L. Petterssons starbhus vid Havor, T. Pettersson, A. Berglund, J. Jakobsson, A. Lundin och J. Larsson vid Vastäde, J. Melin, K. Klasson och K. Hansson vial Stenstuge, J. Karlsson, G. Jakobsson och N. Båtelsson vid Bosarven, H. Larsson, E. Konradsson och A. Pettersson vid By, H. Thomsson, Bertels, V. Flerström, E. Olsson vid Häxarve samt O. Larsson och E. Levin vid Kyrkeby.
Jakträttsinnehavarne.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1932
N:r 214

Statskonsulent Carlberg leder ostlagerbedömningen.

Lantbruksstyrelsen har förordnat statskonsulenten E. Carlberg att den 15 och 16 sept. verkställa ostlagerbedömning vid Barlingbo, Tingstäde, Alskogs och Havdhems mejerier samt den 17 ds medverka vid smörprovning i Visby. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213

Grustakten får fortsättas.

Sedan sakkunnig undersökning numera verkställts rörande de forntida gravar, som av arrendatorn Axel Pettersson i Antarve, Havdhem, i fjol sommar anträffats vid ett grustag i närheten av Antarve gård, har riksartikvarien meddelat, att hinder ej längre möter för honom att fortsätta grustäkten på platsen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246

Gotlands läns landsting har i dag öppnat sitt lagtima möte för år 1932.

Landstingets sammansättning.
Först förrättades upprop, var vid befanns, att samtliga ledamöter voro närvarande.
Länets landsting består i år av följande ledamöter:
för norra häradet: riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume, f. riksdagsmannen Hugo Karlström, Mörby i Lokrume, lantbrukaren J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, gjutaren Herm. Engström, Slite, f. folkskolläraren Th. Erlandsson, Bunge, riksdagsmannen Arvid Gardell, Stenstu i Endre, nämdemamnen O. Thomaason, Kärrmans i Kräklingbo, arbetsförmannen Hj. Johansson, Rute och lantbrukaren E. Svensson, Diskarve i Roma;
för södra häradet: riksdagsmannen Th. Gardell, Gans i Näs, lantbrukarna K. J. Levander, Bola i Havdhem, Johan Ahlsten, Koparve i Alva, Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, Rud. Bolin, Gandarve i Alva, Aug. Jacobsson, Allmungs i Havdhem, och Karl Olofsson, Magnuse i Väte, samt
för Visby stad: konsuln Carl E. Ekman, gasverbeldaran Karl Sandgren, redaktören Gust. Svedman och snickaren K. F. Söderdahl.
Av dessa har som bekant hr Karl Olofsson i år inträtt i landstinget som representant för bondeförbundet efter avlidne häradsdomaren Johan Olsson.

Ålderspresidenten hälsar tinget.
Öppnandet skedde under övliga former. Länsstyrelsen hade förordnat konsul Carl E. Ekman att öppna förhandlingarna och före ordet till dess ordförande blivit vald. Konsul Ekman, som efter avlidne häredsdomaren Johan Olsson är landstingets ålderspresident, har tillhört landstinget sedan 1910 eller lika länge som riksdagsman Th. Gardell, men är till levnadsåren äldre än denne.
Konsul Ekman hälsade de församlade landstingsmännen med ett anförande.

Talaren förklarade enligt sitt uppdrag landstingets förhandlingar öppnade och hälsade samtliga dess ledamöter välkomna till årets lagtima möte. Han vände sig därvid först till landshövdingen, som genom sin ställning, sin möjlighet att i god tid taga kännedom om ärendena och genom sina personliga insikter är i stånd till att verksamt stödja landstingets arbete. Vidare hälsade han landstingets ledamöter, som från sina vardagliga sysselsätt, ningar kommit tillsammans från skilda delar av ön för att avgöra så många viktiga frågor. Även till landstingets tjänstemän framförde han en välkomsthälsning, varvid han också erinrade om landstingets avgångne kamrer, som i plikttrohet och ordning varit en förebild och som gjort sig högt förtjänt om länets affärer.
Orsaken till att jag i dag fått äran öppna landstingets förhandlingar är, förklarade ålderspresidenten, att vår gamle kamrat och vän Johan Olsson i Hallvards, eller Ro-vidder som vi så länge kallat honom efter hans gamla gård, gått bort, sedan vi sist möttes på detta rum. Jag tror mig tala på allas vägnar när jag säger, att det är med djup tacksamhet och uppriktig saknad, som vi nu tänka på honom. Han var en gute av gammal god typ, klok, insiktsfull, arbetsam snabb i omdöme och säker i handling. Vi minnas hans sakliga inlägg i debatterna. Han talade efter eget sunt förstånd och icke för att behaga en ofta otillräckligt informerad väljaremassa, antingen denna vore att söka i bygden eller i partiet.
Jag vill hoppas, att något av denna anda må besjäla oss vid avgörandet av de viktiga ärenden, som äro oss förelagda. Näringarnas tillbakagång och det i följd därav sjunkande skatteunderlaget bjuda oss att noga pröva de framymna förslagen, särskilt om de äro nya el er improduktiva och falla utanför landstingets skyldigheter. Det gäller att skala bort det endast önskvärda eller tärande för att giva tillbörligt rum åt det nödvändiga eller närande. Detta så mycket mera som ett stort och kostbart förslag ligger på vårt bord, ett förslag, sim omfattar ett som det synes oundgängligt behov och rör en omvårdnad, som enligt lag påvilar landstinget, och som vi nog måste på något verksamt sätt föra närmare sin lösning, ty vi kunna ej utan ett visst våld på våra samveten likgiltiga gå det förbi.

Tinget konstitueras.
Då därefter val av presidium skulle företagas, återvaldes till landstingets ordförande enhälligt och med acklamation riksdagsmannen T h. Gardell, Gans i Näs.
Ordföranden tog därefter till orda och höll ett anförande.
Han uttalade sitt tack för förtroendet och underströk de minnesord, som ålderspresidenten förut yttrat över hr Johan Olsson samt fogade därtill några minnesord över f. landstingsman Adolf Wedin. Vidare framförde han landstingets tack till den avgående kamreraren, direktör Leo Olsson. I sin välkomsthälsning till landstingets ledamöter vände han sig särskilt till den nye ledamoten av landstinget, hr Karl Olofsson, och han framförde även en hälsning till landshövdingen.
Genom en oskriven lag hava företagare och arbetare vid industrier och andra företag tilltvingat sig avlöningsförmåner, som betydligt överskrida jordbrukets betalningsförmåga, framhöll han. Följden har blivit att städer och industrisamhällen blivit överbefolkade åå landsbygdens bekostnad. Genom dessa ???bildningar hava kraven på sociala anordningar ökats. Även till länets landsting har i år framställts krav Då ökade sådana sociala anordningar, krav som på ett eller annat sätt måste lösas. Då landstingets ledamöter nu var för sig gå att grundligt pröva förslagen, som delvis först i dag kommit dem tillhanda, tillåter jag mig fästa uppmärksamheten på, att genom jordbrukets sjunkande betalningsförmåga avsättningsmöjligheterna för industriens produkter äro förminskade. Därigenom står industrien inför det läget att på sina håll minska eller delvis nedlägga driften. Kanske att de också i likhet med staten komma att sänka avlöningarna. Genom de svåra härjningar i vissa skogar, som stormen förorsakat, hava vissa fastighetsvärden betydligt förminskats. Man måste även hava i minne, att riksdagen beslutat att sänka procenten på fastighetstaxeringen från 6 till 5 proc. Landstinget får sålunda räkna med att skatteunderlaget blir mycket mindre.
Jag skall därför, sade ordföranden. livligt instämma i de ord, som finnas anförda i hushållningssällskapets framställning, där det bl. a. står, att det ansett som en bindande plikt att så långt som möjligt inskränka anslagskraven. Jag hoppas innerligt, att landstinget i handling följer denna fingervisning.
Till vice ordförande återvaldes enhälligt f. folkskolläraren Th. Erlandsson, Bunge.
Vidare förrättades val av ledamöter i utskottet, varvid dessa fingo följande sammansättning:
sjukvårdsutskottet: hrr Carl E. Ekman (sammankallande), Gunnar Bodin, Hugo Karlström, K. J. Levander, Herm. Engström sch Johan Ahlsten;
under visningsutskottet: hrr Th. Erlandsson (sammankallande), Arvid Gardell, Hj. Johansson, Aug. Jacobsson och Karl Olofsson;
lagutskottet: Gust. Svedman (sammankallande), Lars Hansson, Karl Sandgren, Rud. Wallenberg och O. Thomasson;
jordbruksutskottet: hrr Th. Gardell (sammankallande), J. O. Gamlins, E. Svensson, Rud. Bolin, K. F. Söderdahl;
finansutskottet: hrr Carl E. Ekman (sammankallande), Th. Gardell, K. J. Levander, Herm. Engström och Aug. Jacobsson samt valutskottet: hrr Carl E. Ekman (sammankallande), Th. Gardell, J. O. Geselius, Karl Sandgren och E. Svensson.

Utskottsbetiinkandena tryckas.
Till justeringsmän för landstingets protokoll valdes hrr Gunnar Bodin och Johan Ahlsten med hrr Herman Engström och Rud. Bolin som ersättare. Justeringen skall äga rum den 15 sept.
Landstingets förvaltningsutskott hade föreslagit, att landstinget måtte gå i författning om tryckning av utskottsbetänkandena och dessas utdelning till ledamöterna. Dessa tryck skulle så vitt möjligt föreligga senast kl. 9 på onsdagsmorgonen, varefter landstinget sammanträder kl. 12 på dagen. De ärenden, som icke hunnit tryckas, skulle föredragas först på torsdagen, varigenom tingets förhandlingar möjligen kunde komma att försenas något.

I denna fråga uppstod en kort debatt, varunder hr Svedman uttalade farhågor för, att den föreslagna anordningen skulle komma att haka upp sig. Redan nu hade det varit trassligt med trycket. Han efterlyste också en utredning rörande kostnaderna. Landstingets sekreterare, länsnotarie Ragnar Jacobsson, framhöll, att det nu föreslagna systemet tillämpas inom andra landsting. Utskottet hade räknat, att
kostnadsökningen skulle uppgå till endast 150 kr. Hr Svedman fann detta överraskande billigt och hade personligen ej något emot den ifrågasatta tryckningen. Hr Erlandsson uttalade sina farhågor för, att det icke skulle gå så väl i lås, varemot hr Ahlsten talade för bifall till förvaltningsutskottetsförslag.

Landstinget biföll förvaltningsutskottets förslag.
— En del berättelser som inkommit till landstinget lades till handlingarna.
Sedan förhandlingarna sålunda avslutats, demonstrerade landshövding Rodhe för tingets ledamöter ritningar och förslag rörande ombyggnaden av lasarettet.

I lasarettsfrågan
har till länets landstingsting ingivits en framställning, undertecknad av fruarna Gertrud Rodhe för Fredrika Bremerförbundet och Röda korset, Hanna Damielson för Visby husmodersförening, Elsa Ytterberg för Gotlands moderata kvinnor, Alma Sandgren för Visby, socialdemokratiska kvinnoklubb och Emma Nilsson för Kooperativa kvinnogillet i Visby. Framställningen är av följande lydelse:
Undertecknade föreningar av gotländska kvinnor vilja till länets landsting rikta en vädjan att genom länslasarettets tillbyggnad sörja för att vård kan givas åt de barnaföderskor från länet, som äro i mest trängande behov härav. Om än de ekonomiska förhållandena för närvarande göra att planen på en självständig barnbördsavdelning vid lasarettet har måst ställas på framtiden, skulle dock den nu av direktionen föreslagna utvidgningen giva möjlighet att mottaga de förlossningsfall, som av läkare anses böra sta under uppsikt, samt dem, särskit från landsbygden, som sakna andra möjligheter tall vård.
Om det nu framlagda förslaget till lasarettets utvidgning antages av landstinget, och enligt däri uttalad mening ett mindre rum kunde avses för förlossningar — dessa måste för närvarande emellanåt försiggå på allmän sal — erbjuder Visbykretsen av Svenska Röda Korset att ställa till lasarettets förfogande lämplig inredning till detta förlossningsrum.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 september 1932
N:r 245

Södra häradets ordinarie vägstämma

hölls i går i Hemse kommunalrum besökt av 30 sockenombud och en hel del enskilda. Som ordf. fungerade, vägstyrelsens ordf., landstingsman K. J. Levander, och vice ordf. var handl. P. S. Lindstedt i Klintehamn.
Först föredrogos räkenskaperna och vägstyralsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet. Vidare behandlades staten för kommande år, då man räknat med 22 öres uttaxering pr fyrk. Landshövdingen, som bevistade sammanträdet, föreslog att länsstyrelsen skulle få bemyndigande att tillkalla en siffergranskare och att för ändamålet måtte anslås 300 kr., vilket också bifölls. Staten godkändes också i övrigt efter diskussion om en del punkter.
Till suppleeant i styrelsen ,efter vägmästaren R. Segergren valdes. efter votering nämdeman Ansh. Johansson, Anges i Burs. Till revisorer omvaldes landstingsman Bud. Bolin, Alva, och handl. P. S. Lindstoft, Klintehamn, samt nyvaldes byggmäst. K. J. Stenström, Burgsvik, och till revisorssuppleanter omvaldes landstingsman Aug. Jacobsson, Havdhem, och lantby. Emil Olsson, Eskelhem, samt nyvaldes folkskoll. Herrn. Stengård, Linde.
Slutligen beslöts att till allmän väg upptaga Gumbaldekvior i Stånga sedan de iordningställts enligt föreskrifter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Dödsfall. Anders Petter Hederstedt

Att vår fader f. d. Hemmansägaren Anders Petter Hederstedt avled vid Bopparfve i Eksta den aug. 1932, i sitt 88:de levnadsår, sörjd av oss barn och barnbarn, hushållerska samt släkt och många vänner, varder härmed tillkännagivet.
Rommunds, Havdhem den 17 aug. 1932.
Anna och Josef Ahlin.
Sv. Ps. 451:1.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 augusti 1932
N:r 189

Valrörelsen.

Även under gårdagen hade politiska möten anordnats på olika håll på ön av olika partier. Bondeförbundet och S. L. U. hade sålunda i går möten dels i Eksta där agronom G. Gradelius och hr G Bendelin talade, och dels i Näs, där riksdagsman Arvid Gardell och hr C. Widén, Follingbo, medverkade som talare.
Från högerpartiet talade redaktör Gust. Svedman i Alskogs skyttepaviljong.
Nationalsocialisterna rapportera ett möte i Follingbo på fredagskvällen med kontraktsprosten Kihén som talare och socialdemokratiska ungdomsklubbister från Visby som opponenter samt ett möte i Sate i går, då löjtnant Steffen höll föredrag och sju lantarbetare enrollerades i partiet.
För socialdemokraterna talade slutligen riksdagsman Allan Andersson i går i Havdhem och Burgsvik, varvid han var särskilt angelägen att övertyga sina åhörare, att socialdemokraterna varit synnerligen vänligt sinnade mot jordbruket.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1932
N:r 187