Sparbankerna.

Länsstyrelsen har förordnat läroverksadjunkten fil. lic. N. Johansson att under år 1923 vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda sparbankers förvaltning, nämligen Sällskapet D. B. V:s sparbank, Hejnums pastorats sparbank. Allmänna sparbanken för Gotland, Ardre sockens sparbank, Tingstäde sparbank, Alskogs sockens sparbank, Lärbro sparbank, Hemse sparbank, Bunge sockens sparbank, Rone sockens sparbank samt Hangvars och Halls socknars sparbank. Samtidigt har vice auditören Richard Laurin i Visby förordnats att vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda spar bankers förvaltning, nämligen Eskelhems sparbank, Vamlingbo pastorats sparbank, Hogräns sparbank, Kräklingbo sparbank, Klinte sparbank, Östergarns sparbank, Sanda sparbank, Dalhems sparbank, Garda sparbank, Roma sparbank, Fardhems pastorats sparbank, Lau sparbank, Fardhems sockens sparbank, Närs sparbank, Havdhems sockens sparbank och Burs pastorats sparbank.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Dödsfall Kristina Jacobsdotter

Tillkännagifves att Husbonde-enkan Kristina Jacobsdotter stilla afled vid Qvinnegårda i Hafdhem, onsdagen 23 Februari 1876 kl. half 3 f. m., efter en lefnad af 69 år, 7 mån. och 16 dagar; sörjd af barn och barnbarn, syskon samt slägt och vänner.
Sv. Ps.-b, nr 451 vv. 1, 2, 9, 10 o. 11.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Dödsfall Pehr Pehrsson

Tillkännagifves att f. d. Kyrkovärden Pehr Pehrsson stilla afled vid Kälder i Hafdhem, Tisdagen d. 8 Februari 1876 kl. half 6 e. m., efter en lefnad af 81 år, 3 månader och 17 dagar; sörjd af Maka, Barn och Barnbarn samt Slägt och många Vänner.
Sv. Ps. B. nr 491.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Februari 1876
N:r 13

En sparbanksbok

(bref till Gotlands Allehanda) å 110 kronor öfverlemnades såsom ett minne och till uppmuntran trettondag jul af Hafdhems församlingsbor genom deras kyrkoherde till skollärare Gahnströms dotter, Emma, hvilken under en längre tid spelat orgeln vid gudstjensterna.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1876
N:r 4

Dödsfall Karl Ove

Vår lille älskling Karl Ove lämnade oss idag efter ett svårt lidande 5 mån. gammal; djupt sörjd och saknad.
Rommunds, Havdhem den 8 dec. 1932.
Karin och Algot Havdell.
Dagmar. Gerd.

En liten ängel till oss kom,
han hälsade och vände om.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Väghinder.

Torsdagen, fredagen och lördagen den 7, 8 och 9 nästkommande oktober kommer en större bro å s. k. Kungsvägen invid Isums gästgifvaregård i Atlingbo socken att omläggas, till följd hvaraf resande hänvisas att under dessa dagar i stället för sagde väg begagna s.k. Resarfve qvior och vägen förbi Väte församlings kyrka.
Tisdagen den 28 och onsdagen den 29 uti innevarande månad kommer en större bro å landsvägen utanför Medebys gård i Habblingbo socken att omläggas, under hvilka dagar landsvägen emellan Habblingbo och Hafdhem socknar blir ofarbar; och hänvises i stället till begagnande af så kallade Libbenarfveqvior;
Torsdagen den 30 i denna månad och fredagen i instund. oktober kommer en större bro å & k. Kungsvägen i närheten af Källgårds gård i Atlingbo socken att ombyggas, då resande i stället för sagde väg kunna färdas vägen genom Vall och Hogrän socknar;
Likaledes kommer torsdagen den 30 i denna månad att omläggas en bro å allmänna vägen emellan Hejnum och Fole socknar, då denna väg till följd deraf blir stängd; kunnande i stället begagnas vägen från Kisslings i Fole ut till landsvägen i Källunge samt vidare förbi Gute fram till Hejnum.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 25 September 1875.
N:r 76.

Johan Hjalmar Anér.

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Löjtnant.

F. i Hafdhem, Gotl. län, 1870 7/7. Underlöjtn. vid Gotl. inf.-reg. 93; löjtnant 96; andra lär. vid Gotl. läns folkhögskola s. år.

Militärbefälet på Gotland,
Gotlands Trupper 1908.

Engström, Lilian Gunborg H., Fröken.

Väte skyttegille.
Folkes, Väte, Isums. Född den 17 december 1921 i Havdhems församling. Föräldrar: Gunnar Engström o. h. h. Ebba f. Johansson. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Väte skyttegille.

Epidemirapporten.

Förste provinsialläkarens epidemirapport för senare hälften av november månad upptar 1 fall av gulsot i vardera Havdhems, Rone och Lau socknar samt 1 fall av s. k. bornholmssjuka i vardera Garda och Sproge socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282