Pettersson, Rickard Oskar Gustav, Lantbrukare.

Hesselby skyttegille.
Bunegården, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 20 april 1913 i Dalhems församling. Föräldrar: Oskar Pettersson o. h. h. Anna f. Andersson. Gift 1934 med Lisa Ählander. Medlem i gillet sedan 1935. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Armens Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Pettersson, Nils Gottfrid Verner, Lantbrukare.

Hesselby skyttegille.
Rätsarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 5 januari 1896 i Näs församling. Föräldrar: P. G. Pettersson o. h. h. Katarina f. Grelsson. Gift 1929 med Alva Björklund. Medlem i gillet sedan 1924, varit styrelseledamot ett par år, tidigare medlem i Havdhems skyttegille. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Pettersson, Henrik Gustaf, Hemmansägare.

Hesselby skyttegille.
Harstäde, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 22 augusti 1896 i Dalhems församling. Föräldrar: O. R. Pettersson o. h. h. Alvina Pettersson. Gift 1923 med Ester Högström. Medlem i gillet sedan 1914. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Pettersson, Bengt Oskar Gustav, Hemmason.

Hesselby skyttegille.
Harstäde, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 21 maj 1926 i Dalhems församling. Föräldrar: Gustaf Pettersson o. h. h. Ester f. Högström. Medlem i gillet sedan 1938. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Persson, Per Anton Sigfrid, Kvarnägare.

Hesselby skyttegille.
Dalhems Kvarn, Gotlands Hässelby. Född den 13 maj 1881 i Tingstäde församling. Föräldrar: Mårten Persson o. h. h. Hanna f. Månsson. Gift 1903 med Emilie Ferm. Medlem i gillet sedan 1913. Hv. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Persson, Henning Edvin Herbert, Mjölnare.

Hesselby skyttegille.
Dalhems Kvarn, Gotlands Hässelby. Född den 23 juli 1915 i Dalhems församling. Föräldrar: Anton Persson o. h. h. Emelie f. Ferm. Gift 1943 med Dagny Björklund. Medlem i gillet sedan 1928, skjutchef sedan 1941, v. ordförande sedan 1942. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns SkytteM s.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Jacobsson, Nils Alfred Jacob, Hemmansägare.

Hesselby skyttegille.
Dungårda, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 28 januari 1906 i Dalhems församling. Föräldrar: Johan Jacobsson o. h. h. Julia f. Lövstedt. Gift 1943 med Alma Sanden. Medlem i gillet sedan 1921, instruktör ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Genom auktion,

som förrättas å landsfiskalskontoret i Hemse onsdagen den 30 innevarande maj kl. 10 f. m., låter undertecknad, förvaltare i Carl Persens i Hesselby konkurs, försälja konkursmassans osäkra fordringar. Betalningen skall erläggas kontant.
Hemse den 18 maj 1923.
L. O. Nilsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Maj 1923
N:r 114

På inbjudan af hushållningssällskapets

beredningskomité för husdjursskötseln och mejerihandteringen har i dag på middagen hållits ett sammanträde å Arbetareföreningens lokal med medlemmar i styrelserna för mejerierna på Gotland för att samråda om väckt förslag att ordna en smörprisstatistik för Gotland.
Sammanträdet, som var besökt af ett 20-tal personer öppnades af dir. N. Broander, som i ett kort hälsningstal framhöll, att meningen med en smörprisstatistik vore att de olika mejerierna skulle meddela mejerikonsulenten hvad de ha för pris på sitt smör. Mejerikonsulenten räknar sedan ut medelpriset, hvilket därefter offentliggöres i ortstidningarna. Nyttan af en dylik statistik är att den kan vara en god vägledning för dem, som ha att sälja smör.
Sedan dir. Broander utsetts att leda sammanträdets förhandlingar, föredrog han en del uppgifter rörande den af en del län å fastlandet anordnade smörprisstatistiken.
Härefter diskuterades frågan om ordnandet af en smörprisstatistik för Gotland, hvarvid ett par talare förordade bifall till det väckta förslaget, medan hr A. Nyberg, Hesselby, däremot stälde sig något tveksam beträffande nyttan af en sådan statistik för Gotland. Hr H. Hermansson, Hafdhem, framhöll, att införandet af en statistik vore ägnadt att väcka förtroende såväl de olika mejerierna sinsemellan som mellan dessa och leverantörerna. Ytterligare ett par andra talare yttrade sig i samma riktning och poängterade ånyo nyttan af en statistik, som i synnerhet troddes komma att göra särskildt godt för de nya mejerierna.
Sedan diskussionen afslutats, beslöto de närvarande att uttala sig slöto de närvarande att uttala sig för anordnandet af en smörprisstatistik för Gotland. Förslaget kommer nu att bli föremål för hushållningssällskapets vidare behandling.
Sex mejeriföreningar voro representerade vid mötet, som drog en tid af halfannan timme.
Vid mötet diskuterades vidare ett par andra önskemål rörande mejerihandteringen, särskildt kylningsfrågan. På hemställan af ordf. beslöt mötet att ingå till styrelsen för Gotlands järnväg med framställning om anskaffandet af flere kylvagnar för transport af smöret under sommarmånaderna. Mejerierna skola själfva åtaga sig kostnaderna för vagnarnas isning.
I samband härmed bragtes på tal frågan om uppförandet af ett kylhus, rymmande c:a 1,000 drittlar. Tidpunkten för uppförandet af ett kylhus ansågs emellertid icke ännu vara inne, men i stället beslöt mötet att hos Finska ångfartygsaktiebolaget i Hälsingfors göra framställning därom, att – i händelse bolaget kommer att upptaga trafiken mellan Gotland och England – kylningsmaskiner måtte installeras å de båda af bolagets båtar, som förmedla trafiken å nämda trade.
Till sist diskuterades ett par smärre frågor af ekonomisk natur.

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12