Dödsfall Hedvig Fredrika Matilda

Tillkännagifves att vår innerligt ömt älskade dotter Hedvig Fredrika Matilda efter ett svårt lidande stilla och fridfullt afled vid Bäcks i Hangvar Fredagen 23 Juni kl. 2 f. m., i en ålder af 16 år, 9 mån. och 18 dagar; djupt sörjd och saknad af föräldrar, syskon, slägt och många vänner.
Bäcks i Hangvar, 26 Juni 1876.
Maria och Anders Petterson.

Sörj ej på mig, jag är från mödan tagen;
Ho vet hvad godt mig verlden ärnat har,
Mina unga ben de hvila få i grafven,
Men själen upp till bimlens glädje far.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1876
N:r 51

Statsbidrag till arbetslöshetshjälpen.

Arbetslöshetskommssionen föreslår k. m:t bevilja Hellvi och Rute socknar ett till resp. 80 och 85 proc. förhöjt statsbidrag till hjälpverksamheten för arbetslösa under andra halvåret. Däremot föreslår kommissionen k. m:t lämna utan åtgärd av Othems socken gjord ansökan om ett till 80 proc. förhöjt sådant bidrag. Kommissionen, som beviljat socknen 65 proc. statsbidrag, anser de sociala och ekonomiska förhållandena därstädes ej motivera det begärda förhöjda statsbidraget. Komissionen har beviljat Hangvars socken ett vill 75 proc. förhöjt statsbidrag till socknens statskommunala reservarbeten under andra halvåret. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Augusti 1934
N:r 188.

Arbetslösheten.

Hangvars sockens arbetslöshetskommitté rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att antalet anmälda arbetslösa vid månadsskiftet uppgick till 5 mot 19 vid halvårsskiftet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1934
N:r 182.

Exekutiva auktioner.

Genom exekutiva auktionar, som förrättas å nedanmämnda tider och platser, kommer följande egendom att försäljas.
d. 7/8 kl. 12,30 e. m. i Gisslauser och kl. 1 e. m. i Vägome, därvid försäljes diverse bräder och virke (spec. å Landsf. kont.).
d. 8/8 kl. 2.15 e. m. hos Krist. & Ansh. Söderberg, Hangvar; 1 brunt sto, 6 år.
d. 8/8 kl. 2,45 e. m. hos Jon. Pet. Johansson, Tejnungs, 1 arbetsvagn.
Slite i landsfiskalskontoret den 3 aug. 1934.
Berthil Bonde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179

Kostnaderna för reservarbetet för lågt beräknade.

I yttrande till arbetslöshetskommissionen framhåller vägingenjören i Gotlands län, att den såsom statskommunalt reservarbete föreslagna omläggningen och förbättringen av enskilda vägen mellan Brändebacke å landsvägen Visby—Kappelshamn och Kvie i Hangvars socken avser en vägsträcka av omkring 2,300 meter, och att vägen är mycket smal och har synnerligen dålig linjaföring, varjämte vägbanans beskaffenhet på grund av bristfälligt underhåll är mycket otillfredsställande. De av socknens arbetslöshetskommitté till 7,955 kr, beräknade kostnadarna för arbetet äro i hög grad tilltagna i underkant. En mera rationell omläggning av vägen bör företagas, vilket torde draga en kostnad av 18,500 kr., därav 14,000 kr. i arbetslöner. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 december 1932.
N:r 299

Genom exekutiv auktion,

som förrättas hos hemmansägaren T. Engström, Kyrkebys i Hangvar, tisdagen den 27 dec. 1932 kl. 1 e. m., kommer att försäljas en ko, 14 år gammal, en ko, 5 år gammal, en ko, 3 år gammal samt två ettåriga kvigor.
Betalningen skall erläggas kontant vid klubbslaget.
Slite i landsfiskalskontoret den 22 december 1932.
Tyko Hanéll.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 december 1932.
N:r 299

Till ordförande

hafva utsetts i Rute sockens kommunalnämd husbonden J. Karlström Koparfve i Öja handlanden Viktor Hansén å Burgsvik; i Hamra hemmansegaren Lars Skogelin Skogs; i Hangvar fanjunkaren Johan Niklas Smitt Kyrkebys; i samma sockens fatigvårdsstyrelse hemmansegaren Jakob Engström Kyrkebys.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Februari 1877
N:r 2

Statskommunalt reservarbete i Hangvars kommun.

I anledning av en framställning från Hangvars sockens arbetslöshetskommitté om utförande såsom statskommunalt reservarbete av ombyggnad och förbättring av enskilda vägar mellan Brändebacke å landsvägen Visby-—Kappelshamn och Kvie i Hangvars socken, anför länsstyrelsen bl. a. i skrivelse till statens arbetslöshetskommission, att iordningssällandet av berörda väg skulle vara till nytta för gamfärdseln, närmast förde gårdar, som ligga intill vägen, men även för (den Misäen trafiken mellan Kappelshamn och Hangvar samt trakterna söder därom. Dock vill länsstyrelsen icke nu yttra sig om, huruvida vägen kan anses vara av sådan betydelse för den allmänna samfärdseln, att densamma efter iståndsättandet bör övertagas till allmänt underhåll. Något statsbidrag i annan ordning än från arbetslös hetskommissionen torde icke kunna ifrågakomma för detta vägarbete. Till sist vitsordar länsstyrelsen, att i Hangvars socken liksom inom flera andra kommuner, särskilt på norra Gotland, arbetslösheten tenderar att under det nya året bli ännu mera allvarlig än för närvarande. Då Hangvars kommun redan nu har en hög utdebitering och kommunens ekonomiska ställning är ganska svag, uttalar länsstyrelsen som önskvärt, om kommunen kunde erhålla bidrag från A. K. för arbetets utförande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 december 1932
N:r 297