Dödsfall. Linnéa

Min älskade maka, vår moder Linnéa Pettersson avled hastigt den 25 juni i en ålder av 26 år; djupt sörjd och saknad av oss.
Ihrevik i Hangvar den 27 juni 1932.
Helmuth Pettersson.
Göte. Ingegärd.
Maria och Johan Nilsson.
Syskonen.

Dödsannons

Ej mer du är och ingen här Blir så mot oss till sinnes.
Så huldrikt bröst, så ljuvlig röst Ej mer på jorden finnes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Bungemuseet jubilerar.

Inför 25-årsfesten den 10 juli.
Söndagen den 10 juli firar Kulturhistoriska museet i Bunge sitt 25-årsjubileum. Visserligen ha sommartingen i Dunge ’klivit en så test och bestående institutin, att dat hör gammal tradition till, att gotlänningarna i stora skaror den dagen shia möta upp där ute vid museet, men det kan likväl icke undgås, att sommartinget i år får en högtidligare prägel än vanligt. Denna jubileumsdag inbjuder nämligen till en återblick över det arbete, som verkställts under det gångna kvartsseklet, och i belysningen av detta får arbetsresultatet, d. v. s. museet i den forul, som det nu framträder, sin rätta uppskattning.
Det första uppslaget till startande av detta museum utgjordes av en i Gotlands Allehanda den 18 sept. 1906 införd artikel, vari folkskolläraren Th. Erlandsson framlade en plan till ett friluftsmuseum på norra Gotland. Förslaget vann genast livlig anslutning och i januari påföljande år utsändes ett upprop till Gotlands befolkning för tecknande av bidrag. Denna vädjan var undertecknad av dåvarande landshövdingen Aug. Wall, redaktör Aug. Weström i Visby, kyrkoherden Arvid Jakobsson i Rute, f. folkskolläraren Gustaf Kellström i Bunge, ingenjören Fritz Nilsson i Bläse samt förslagets upphovsman, folkskolläraren Th. Erlandssan i Bunge.
Uppropet inbringade för övrigt ett belopp av 1 564 kr. År 1907 kan alltså räknas som året för muséets stiftande år 1908 valde kommunalstämman i Bunge den första styrelsen, som kom att bestå av hrr G. Kellström, K. Smitterberg och Th. Erlandsson i Bunge, Fritz Nilson, Bläse, samt Carl Bergbom och Otto Ahlqvist i Rute. Genom beslut av k. m:t erhöll museet mot en årlig avgäld sin vackra och ändamålsenliga museiäng för all framtid avsöndrad från annexhemmanet i Bunge.
Så gällde det, att upptaga samlararbetet. Det behöver icke sägas — det vet i varje fall varje gotlänning — att detta arbete liksom museets skapande i övrigt vilat på folkskollärare Th. Erlandsfion, ’som där nedlagt ett outtröttligt, men också framgångsrikt arbete. Följden har också blivit, att detta gotländska museum blivit ett av det främsta i sitt slag i hela landet. Det har blivit något mer än ett museum för norra Gotland, det är en institution, som länet som sådant har heder och ära av i tävlingen med andra provinser i riket. Själv har stiftaren förklarat, att detsamma dock aldrig kan bliva vad det bort vara, emedan det startats för sent. Mycket av det, varom de gamla veta att berätta, står icke numera att anskaffa. Men den lösen, iefter vilken han och hans medarbetare arbetat, har varit rädda vad räddas kan.
Och dock är det, sam sagt, icke litet de lyckats att bringa tillsammans i museiängen. Det är sålunda icke mindre än ett 20-tal olika byggnader, som efter hand där grupperat sig. Den förnämsta av dessa är Gammalgården med den bekanta Lunderhagestugan från Fleringe samt ekonomibyggnader från Biskops i Bunge, Snäckersstugan från Hangvar, fiskarstuga från Hall och hantverkarstuga från Sanda. Den sistnän.da hör ju liksom Snäckerastugan till museets senaste förvärv och detsamma är fallet med museets rusgift. Därjämte har museet för icke länge sedan förvärvat färjemansbostället påi Fårösund, vilket dock alltjämt ligger kvar på sin gamla plats. Vidare har museet såg verk både för vattenkraft och vindkraft, Låda nu unika i sitt slag, vidare en gammal husbehovskvarn för vattenkraft från Alskog, valka för vattenkraft från Slite, en 8-kantig knuttimrad väderkvarn från Hablingbo och en väderkvarn av sten, som fått stå kvar på sin dominerande plats på backen ovanför Fårösunds samhälle. Strandbodar av Olika typer finnas representerade från bunge: från Lickershamn i Stenkyrka och från Storungs i Lärbro, vilka kompletteras av en gammal fiskefyr, strandjung, från Hablingbo. Vidare finnas givetvis lambgift och »såidä», men det saknas icke heller varken kolarloja eller kalkugn, hemgarveri eller bränneri. Det är sålunda en verkligt allsidig representation för den gamla allmogekulturen, sam här rekonstruerats.
Få torde också de gotlänningar vara, som icke hittat vägen till Bunge-museet och beskådat dass skatter, för de gamla en kär påminnelse om svunna tider från deras barndom, för de unga en intressant lektion deras förfäders levnadsförhållanden. I synnerhet ha ju sommarfesterna haft en stor förmåga att samla människor. Det kommer säkerligen i. högre grad än vanligt bli fallet i år. Det är icke blott ett själviskt nöje för besökaren, det blir också en uppmuntran och en hedersbevisning mot den och dem, som av brinnande kärlek till uppgifterna byggt detta vackra minnesmärke över gammal gotländsk allmogekultur.
Men även programmet vid det stundande jubileet synes ha förmåga att locka folk. Sålunda komma både landshövding Rodhe och fru Gertrud Rodhe att medverka liksom även professor Nils Lithberg med tal och föredrag över olika ämnen. Likaså skall det väcka allmän glädje, att kantor Aug. Fredin, Loftahammar, ännu i sin ålders höst Vill göra ett besök på sin fosterö och spela sina gamla låtar, åt vilka han ägnat sitt live mest krävande arbeta och största intresse, för sina kära gutar. Men därjämte kommer fru Valborg Beer att sjunga ett antal gotlandsvisor till ackompanjemang av direktör Friedrich Mehler och även Slits manskör kolumer att medverka. Prggrammet utfyller med gutamålshistorier och med tävlingar i gamla folklekar. Men främst bland attraktionerna står givetvis, som redan sagt är, det jubilerande museet självt.
Heder åt den och dem, sam byggt Kulturhistoriska museet i Bunge! Väl mött till museets jubileumsfest den 10 juli!

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Förlovade.

Gösta Lind
Killan Tingström.
Vänge.
Midsommarafton.

Artur Ekström
Linnea Olsson.
Midsommarafton.

Thure Gabrielsson
Linnea Hägg.
Buttle.

David Högberg
Rut Havdelin.
Rute. Hangvar.

John Cedergren
Anna-Brita Blomqvist.
Karlskrona.

Bertil Löthberg
Ruth Lindholm.
Ljungby. Växjö.

Oswald Bergström
Ruth Pearson.
Stockholm. Stockholm.
Slite Midsommardagen.

Ragnar Frid
Gerda Löfström.
Eksta. Sproge.

Jonas Andersson
Ragnhild Olofsson.
Sala. Visby.
Midsommarafton.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Auktion å foderskörd i Hangvar.

Onsdagen den 22 juni försäljes vid Lindahl, Tibbles, Hangvar, foderskörden å cirka 25 tnld vall.
Samling vid Schulsmyr kl. 2 e. m. Betalningsanstånd till 1 sept. 1932.
Hall den 17 juni 1932.
Oscar Pettersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138

Genom exekutiv auktion,

som idag förrättats å landskansliet härstädes, har försålts en från Gustaf Jakobsson och hans hustru Emma Jakobsson utmätt egendom vid Skälstäde i Hangvar. Fastigheten, som saluvärderats till 5,000 kr., inropades av hushållningssällskapet för 5,000 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135

Dödsfall. Georg

Vår älskade Georg avled söndagen den 12 juni 20 år gammal;
djupt sörjd av oss, släkt och många vänner.
Ihrevik i Hangvar d. 14 juni 1932.
Anna och Hugo Hejdenberg.
Helge.
Hilda och Fridolf Nilsson. f. Hejdenberg.

Dödsannons

Åter bruten är syskonringen, käre
Georgs plats är tom. Fri från sorger,
nöd och smärta, vilar du vid Jesu hjärta.
Lycklig du, som nu fatt lämna jorden
mitt i livets vår. Ty den Herren Jesus
älskar, tar han hem i unga år.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135

En kyrkklocka för 286 kr.

Vid auktion i dag på den Klingwallska gården vid Smedjegatan utbjöds bl. a. en kyrkklocka med c:a 3-4 decimeters diameter och en höjd om c:a 4 dm. Den har enligt uppgift en gång i tiden låtit sina toner ljuda från Elinghems numera öde kyrka i Hangvars socken och har sedan dess vandrat i flera händer. Klockan, vars senaste ägare varit dir. E. Wahlgren. är av brons och silver och dess klang är utomordentligt ren och välljudande. Den inropades av kyrkoherde F. Muckenhirn i Eksta för 286 kr., men auktionisten. hr Karl Jacobsson, har emellertid förbehållit sig prövningsrätt.
På klockan finnes bl. a. en latinsk inskrift och namnet Tycho de Brahe. och den är daterad år 1783.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 juni 1932
N:r 132

Stor auktion vid Ihre i Hangvar.

På grund av avflyttning från orten låter Fru Alice Johansson, Ihre gård, Hangvar, onsdagen den 8 juni k1.12 ni. genom auktion försälja följande: Kreatur: 4 unga 1:ma mjälkkor, därav tre i kalvställning, 3 st. dräktiga modersuggor, grisningstid 20/6-25/6, 10 st. smågrisar, en premierad fargalt (stambokförd) 2 år. Yttre lösöre 1 traktorkultivator 2 ½ m. bred, ny, radsåningsmaskin Harvester med skivbillar, ny, 2 slåttermaskiner 5 fot. konstgödselspridare med för-ställare (Vismar), 1 chilisaltspridare, en 3 delad cambridgevält, en 2skärig skumplog, 3 vändplogar, harvar, idealsladd, släpräfsa, betskärarem nöthårklippningsmaskin, arbetsvagnar, lastdragare, lastvagn, med vurstställning, arbetskälkar, 3 par arbetsselar, 1 ½ hkr. elektrisk motor med vattenpump, 4 st. 50 lit. mjölkspann, krakstör, div. handredskap, m. m., lättkokta matärter. Virke: c:a 400 tolft. bräder från 4-9 tum, 1 1/4 t. golvbräder, plank, fyrkantvirke, takspån, kastved, tvetved,,avfallsved, Inre lösöre: Sängkamm: armöbel av polerad björk med marmoruppsats, herrumsmöbel av mörkbonad ek, vardagsmöbel, salsbord av mörk ek, skrivbord, byrå, turistsängar, järnsängar, barnsängar, bord,i stolar, piedestaler, ny, barnvagn, lavoarer med uppsatser, mjuka mattor, korkmattor, gardiner, sängkläder, koppar, kökssalter, trädgårds- möbler m. m.
Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 november 1932 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehåller tills densamma är till fullo betald.
Roma 1 maj 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124

Torrläggningsarbetena på Gotland.

Lantbruksstyrelsen har fastställt resplan för statens lantbruksingeniör G. Wadman för år 1932. I planen äro upptagna förrättningar för torrläggning av mark i Hemse socken, av Vesters och Vikars myrar i Hejnums m. fl. socknar, av Store myr i samma socken, av Lunds myr i Guldrupe socken, i Kyrkobinge fl. ställen i Gothems m. fl. socknar, i Stora och Lilla Ihre m. fl. platser i Stenkyrka m. fl. socknar, i Bofrede och Leves i Levede socken, i Enbjänne i Hogräns socken, i Roes i Grötlingbo socken, vid Burgsviks folkskola i Öja socken. i Myrende i Viklau, i Kyrkebys platsen i Hangvars socken samt i Gannarve. i Gammelgarns socken. Planen upptågar dessutom invallningsförrättning i Rings i Hejnums socken samt fördelning av statslån för Thule myr i Ganthem, i Gardese i samma socken, i Halner och Tor i Bro socken, för Bossarve myr i Fröjels socken, i Hallute i Närs socken, i Rosendals-Snovalds i Follingbo m. fl. socknar samt för Binge dikningsföretag i Martebo m. fl. socknar samt slutligen förslag till täckdikning å Lokrume kyrkogård. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1932
N:r 48

Dödsfall. Maria Johansson

Att Gud behagat hädankalla min ömt älskade hustru Maria Johansson i en ålder av 72 år, 2 mån.; djupt sörjd och begråten av oss och många vänner, varder härmed tillkännagivet.
Tejnung i Hangvar den 25 febr. 1932.
J. Johansson.
Karl.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1932
N:r 48