Lösöreauktion i Hangvar.

Fred. den 26 febr. kl. 11 f. m. låter hem.-äg. EMIL PETTERSSON, Tibbles i Hangvar, på grund av fastighetens försäljning och avflyttning från orten försälja alla yttre inventarier och en del inre lösegendom, varav må nämnas: Kreatur: 1 sto, dräktigt efter ”Svante”, 1 vallack, tredje året, fallen efter ”Yngve”, 1 stoföl fallet efter ”Svante”, 3 st. mjölkkor i olika kalvställningar, 3 st. dräktiga kvigor, 1 st. tjurkalv, 6 st. får. Maskiner och redskap: Sånings-, slåtter-, skörde- och hackelse-maskiner, hästräfsa, hästhacka samt rotfruktsskärare, 2 st. arbetsvagnar, 2 st. lastdragare, varav en passande såväl par som enbet, 2 par arbetskälkar, 1 kälkrack, 1 Cambridgevält, 1 kultivator, slät-, sladd- och tallriksharvar, 2 vändplogar, häck och sättare, 3 par arbetssvänglar, 1 st. ny 150 lit. Separator Alfa-Laval, 1 decimalvåg med vikter, handredskap m. m., m. m.
Vanligt äganderättsförbehåll. Betalningsanstånd för betrodda köpare till 1 september 1937 eller vid anfordran.
Slite i febr. 1937.
Berthll Bonde.

Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41

Skolstyrelselagen tillämpas i Hangvar?

Kommunalfullmäktige i Hangvar anhålla hos k. m:t att lagen om skolstyrelse i vissa kommuner måtte träda i kraft beträffande kommunen, räknat från den 1 jan. 1937. Länsstyrelsen tillstyrker framställningen. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1937
N:r 39

Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR, 15 febr.
Avslutning på fortsättningsskolekursen ägde i fredags rum i kyrkskolesalen härstädes under folkskollärare Henning Nilsson samt lärarinnan fröken Helena Svenssons ledning, varvid en hel del vackra syarbeten som av flickorna utförts var till påseende.
Den vanliga skolgången för såväl folkskolans som småskolans barn tog idag sin början.
Konfirmationsundervisningen som nu varit avbruten på grund av fortsättningsskolan tager åter sin början i morgon för kyrkoherden E. W. Gyberg.

En kurs i spädbarnskötsel och vård tog i fredags e. m. sin början i folkskolan vid kyrkan med en kvinnlig föredragshållare. Kursen skall fortsätta fyra kvällar å rad med två timmar åt gången.

Ett gott slädföre trots den ringa snömängden ha vi fått härute och en livlig trafik är nu rådande med framforsling av ved och timmer. Sågarne äro 1 full verksamhet dagligen häromkring.
På grund av den klena höstkädesskörden gör halmbristen sig rätt kännbar härute. Nu betinga sig enstaka säljare, som har något gammalt lager, ett pris av 10-12 kr. pr häck halm. Vad beträffar vårsädeshalm står den ej att uppbringa till något pris här i trakten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Taxeringslinjer.

Uti de i fredagsnumret omnämda taxeringsgrunderna för Lärbro samt Hangvar och Halls pastorat har en felaktighet uppstått, så att i stället för ”Avdrag för kost åt personal i jordbruk” bör rätteligen stå ”Värdering av kost och husrum åt personal i jordbruk”, vilket värde (vid taxering av vederbörandes arbetsinkomst) skulle beräknas till ifrågavarande 340 kr. pr år för fast anställd personal, har man bett oss påpeka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR, 18 dec.
Hangvars gamla syförening höll i onsdags afton i folkskolesalen vid kyrkan sin sedvanliga försäljning av minn tillverkade produkter, och som mycket folk där vore församlade gick kommersen med glana, varför behållningen blev rött så god. Utropare var den vanlige, fjärdingsmannen Henrik Johansson, Kyrkebys.
Den blida och goda väderleken fortfar alltjämt till fördel för dem som ännu ha något plöjningsarbete kvar, men till nackdel för dem som skola transportera timmer till sågarna.

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296

Poststation i Hangvar.

Generalpoststyrelsen har för tilllämpning från den 1 jan. beslutat, att poststation, benämd Hangvar och lydande under postkontoret i Visby, skall öppnas i Hangvars socken. I samband härmed skall åkande lantbrevbäringslinjen Lärbro—Hangvar fullgöras med en tur fram och åter varje söckendag året om. Poststationen i Hangvar skall t. v. hänföras till första avlöningsklassen B-ort. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 December 1936
Nr 294

Avdikningslånen.

K. m:t har beviljat Häftings-Tejmings dikningsföretag i Hangvars socken ett ytterligare avdikningslån å 940 kr. för företagets slutförande före 1 sept. 1936. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 December 1936
Nr 290

En flaskpost

anträffades vid Ihrevik i tisdags av Sven Johansson därstädes. Den innehöll hälsningar från S/S Charterhauge, överbordkastad vid »Gotlands norra udde» den 15 nov., då ångaren var på väg från Gävle till Rotterdam.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 December 1936
Nr 290

Dödsfall.

F. d. disponenten Mårten John Fries, Mariefred, har avlidit i en ålder av 87 år.
Den bortgångne, som var född på Lummelunda på Gotland, kom i unga år till fastlandet och hade anställning vid olika bruk i Värmland. Han blev sedermera förvaltare vid Björneborg och därefter disponent vid Bäckhammar och Krontorp. Den största delen av sitt liv har han varit bosatt och verksam i Kristinehamn, där han togs i anspråk inom det allmännas värv. Han har sålunda varit ledamot av stadsfullmäktige och drätselkammare och beredningsutskott samt under många år ledamot av kyrkorådet. Den bortgångne sörjas närmast av maka, född Norlin, en dotter, gift med grosshandlaren Knut Fries i Stockholm, en son, ingenjör Mårten Fries, bosatt i Tokio, samt brodern, grosshandlaren Rudolf Fries i Stockholm.
— I sitt hem i Kappelshamn har handlanden Fritz Kahl avlidit i en ålder av 73 år. Han har under den senaste tiden dragits med sjukdom.
Den bortgångne var född å Kappelshamn den 29 dec. 1863, hade i unga år kondition i affär i Växjö samt som kontorist å Neptunbolaget i Stockholm och övertog därefter år 1885 sin faders affärsrörelse i hemorten. Han har sedan i över femtio år drivit sin affär i Kappelshamn, vilken utom minuthandel omfattat även export av trävaror och kalksten m. m. I sin hemsocken var han flitigt anlitad i allmänna uppdrag. I ett 20-tal år var han skolkassör i församlingen, i styrelsen för Hangvars och Halls sparbank har han varit ordförande och likaså har han sedan lång tid tillbaka varit ordförande i hamndirektionen i Kappelshamn, vilken befattning han först i år frånträdde.
Den gamle patronen efterlämnar ett aktat minne icke blott i den bygd, där han verkade, utan även i den kår, som han tillhörde. Närmast Börjes han av maka och tre söner, av vilka två äro verksamma i faderns firma och den tredje övertagit faderns befattning som poststationsföreståndare, vilken den nu bortgångne innehade i 39 år, samt av en dotfer gift med komminister Josef Hedberg i Döderhult.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 December 1936
Nr 282