Från Visby horisont.

Sextioåtta år i fiskebåt.
Utevid Ihre fiskläge bor en man, som om måndag fyller de 80 och som bär sina år med heder. Det är fiskaren Karl Niklas Hejdenberg. Han är född i Bunge, och kom vid 12 års ålder till Ihrevik, där han började hjälpa till i fisket. Han har sedan den tiden fortsatt med fiskarens hårda och strävsamma yrke och har alltså varit fiskare i 68 år. Men trots detta har han ingen tanke på att lägga upp. Redan tidigt fick han jämte sin broder och syster draga försorg om sin mor och Hejdenberg är sålunda van vid arbete från sina tidigaste år. Nere på Ihre bor han nu i sin stuga med sin hustru, medan av de två barnen dottern är gift på annat håll och sonen är till sjöss i Gotlandsbolaget.
Många äventyr har den gamle varit med om men klarat sig helskinnad ur. Sin Gotlandssnipa sköter han som en hel karl, han kan segla och kan sköta sin båt även i den hårdaste sjö. Ännu 1930 på vintern deltog han i vinterfisket efter strömming, men måste sedan lägga av detta, då han icke kunde få någon medhjälpare och ensam kunde han icke klara både båt och garn långt till sjöss. Motorbåtar kan han inte med och har varit ute i sådana farkoster blott någon få gånger. Nej, segla och ro, anser han vara bästa sättet vid färder på sjön. Nu håller han sig till torsk- och flundreanglar och firar väl antagligen 80 årsdagen med att komma i land med ett lass ”tåssk”.
Ett gott prov på det goda humör och den spänstighet Hejdenberg allt jämt besitter gav han härom året, då man från Ihrevik skulle gå och draga strömminggarn. Tre motorbåtar gingo ut och Hejdenberg seglade med sin båt. Motorbåtarna vände, då deras besättningar tyckte att sjön var för grov för att man skulle kunna draga garnen. Hejdenberg kryssade emellertid ut till garnen och tittade på dem, dra dem mäktade han icke, men han hade i alla fall varit ute, och tyckte väl att han skulle visa motorbåtskamraterna att sjön inte var värre än man kunde gå ut.
Hejdenberg, som aldrig i hela sitt liv varit sjuk, är alltjämt pigg som en mört och gör varje morgon i tidig otta sin inspektionsrond i viken. Men om han också fått övergiva strömmingsfisket nu på vintern, då strömmingsgarnen sättas långt till havs, så överger han därför icke vinterfisket, och kommer bara strömmingen närmare under land, så har han lovat att han nog skall ut med garnen han med. Till dess håller han sig till torsk och flundror.
Vi tillåter oss för vår del önska den gamle kärnguten hälsa och krafter att stå bi i ännu många år. Ihreviksborna komma nog att sörja för att högtidsdagen icke går spårlöst förbi. Men för de yngre fiskarna står Hejdenberg som ett föredöme för en god och omdömesgill fiskare och icke minst som mästare i seglande Gotlandssnipa är han ärd att taga efter i detta motorismens tidevarv.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Lindlöf, Gösta Hilmer Gottfrid, Stenarbetare.

Lärbro skyttegille.
Vägorre, Lärbro. Född den 21 mars 1907 i Hangvars församling. Gift 1931 med Märta Törn. Medlem i gillet sedan 1936. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Lärbro skyttegille.

Idrott och sport.

Gotlands motorförenings orienteringstävling
natten till söndagen blev en synnerligen lyckad sådan, spännande och ganska svår, utan att dock materielen bör ha blivit så illa åtgången. Deltagarna torde ha varrit ganska nöjda med densamma, och det enda man kan beklaga var att motorcyklarna icke kunde fullfölja tävlingen. Starten gick kl. 7 på lördagskvällen från platsen utanför J. E. Siltbergs bilaffär på Kung Magnus väg, och körordern, som då utdelades förutsatte att deltagarna skulle återvända dit, men vid återkomsten fingo de nya order vid Österby och körde i stället till västra mynningen av Lancastergränd, där ännu en körorder utdelades och deltagarna sändes ut på södra Gotland, där prövningarna fortsatte.
Från Visby bar det emellertid först norrut på första etappen. Vägen över Annelund—Hästnäs—Gellungs i Vestkinde—kanalen—Etebols i Lummelunda —vägskälet c:a 500 meter väster om H i Hangvar—Sigsarve i Hangvar—Halls kyrka—Nors— Hallshuk—Vestös—Ganns ödekyrka—Ytlings i Othem—Boge—Hejnum kyrka—Tomase i Lokrume—skolan Haltarve—Björnungs i Lokrume—»granar» i Bro—Vatlings i Fole—Hejdeby—Visby (Lancastergränd)—Norrgårda i Tofta—Ragnvalds södra—Eskelhem—Mästerby kyrka—handelsboden i Väte—Gullarve i Väte—Dals—Krämplösa—över skogen till landsvägen från Lojsta vid Stebstu—Ejmunds—Stenkumla kyrka—Visby och målet.
Alla tre motorcyklarna mäste ge upp strax i början av tävlingen, och en av bilarna fastnade vid en vändning uppe i Lummelunda, vilket sinkade en del, varpå bilen ifråga i Hallsskogarna körde bort sig och gav upp. Det blev alltså sju bilar, som toga sig tillbaka till Visby, men av dessa kommo endast 5 medan målet ännu var öppet, d. v. s. till kl. 6 på söndagsmorgonen. I mål inkommo ekipagen i följande ordning: nr 2 Sellin på Ford kl. 4,38, nr.8 Norman, Chevrolet, 4,41; nr 11 Knut Falck, Ford, 4,42; nr 4 Gustaf Falck, Opel, 5,19; nr 5 Leibertz, Whipet, 5,24; nr 10 Elisabeth Johansson, Pontiac, några minuter över 6. Nr 12 Ekdahl på Ford hade ännu på förmiddagen icke avhörts, men lär ha fyllt bensin i Hejde vid 6-tiden på söndagsmorgonen.
Då man teoretiskt beräknat att första man skulle kunna vara i mål kl. 1 på natten, visa ju ovanstående tider att vägarna och orienteringen bjudit en hel del svårigheter. Vägarna voro frusna med uppblött mark under, och väglaget tvingade sålunda förarna till försiktighet. Allt avlöpte väl och utan olyckshändelser. Tävlingen har omfattats med det största intresse av förarna, och allmänna meningen lär vara att tävlingen var lika lyckad som intressant. Tack vare prickbelastningen torde det icke bli någon svårighet att skilja förarna åt — de som av allt att döma ligga bäst till äro hrr Norman och Gustaf Falck, men slutligt besked härom kan först erhållas sedan tävlingsledningen och prisdomare fått närmare granska resultaten och protokollen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Johansson, Gösta Helmer, Mjölnare.

Lummelunda skyttegille.
Stora Bjärs, Stenkyrka. Född den 2 januari 1911 i Hangvars församling. Föräldrar: Karl Johansson o. h. h. Eva Johansson. Medlem i gillet sedan 1931. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägaren.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.

Tillkännagivande

Härmed kungöres att redovisning avgivits och slutligt utdelningsförslag upprättats i lantbrukaren Adolf Herman Engströms, Kyrkebys i Hangvar, konkurs, att dessa handlingar fr. o. m. den 30/11 1932 hållas tillgängliga å landsfiskalen T. Holmdvists kontor i Visby, att klander mot redovisningen anhängiggöres på sätt och inom tid som stadgas i 191 § konkurslagen, samt att klander mot utdelningsförslaget skall skriftligen anmälas hos konkursdomaren vid Gotlands norra häradsrätt inom 30 dagar från sistnämnda dag.
Visby den 28 november 1932.
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Friberg, Artur Petter Robert, Byggnadsarbetare.

Kungl. Gotlands kustartillerikårs skyttförening.
Stux, Fårösund. Född den 17 november 1900 i Hangvar. Föräldrar: Johan Friberg o. h. h. Maria Friberg. Gift 1935 med Hulda Stening. Medlem i föreningen sedan 1935, varit skjutchef i två år, varit medlem i Bara skytteförening i tre år och i Hangvars skytteförening i två år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Kungl. Gotlands kustartillerikårs skytteförening.

Yttergren, Tage Kurt Hilmer, Hemmason.

Hangvars skytteförening.
Västerbys, Kappelshamn. Född den 12 januari 1928 i Västerbys. Föräldrar: Hilmer Yttergren o. h. h. Maria f. Johansson. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Hangvars skytteförening.

Yttergren, Rune Karl Roland, Hemmason.

Hangvars skytteförening.
Västerbys, Kappelshamn. Född den 8 augusti 1925 i Västerbys, Kappelshamn. Föräldrar: Hilmer Yttergren o. h. h. Maria f. Johansson. Medlem i föreningen sedan 1942. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Hangvars skytteförening.

Yttergren, Karl Vilhelm Hilmer, Hemmansägare.

Hangvars skytteförening.
Västerbys, Kappelshamn. Född den 26 maj 1896 i Gannarve. Föräldrar: Karl Yttergren o. h. h. Hilma Yttergren. Gift 1923 med Maria Johansson. Medlem i föreningen sedan 1912, ordförande, varit dess v. ordförande i två år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Hangvars skytteförening.