Trafikolycka på Lummelundsväg.

Bil och lättviktare i kollision.
Vid halv 11-tiden igår kväll inträffade en kollisionsolycka mellan bil och lättviktsmotorcykel på Lummelundsväg, cirka 200 meter norr om avtagsvägen till Snäckgärdsbadens restaurang. Föraren av lättviktsmotorcykeln, 23-årige stenarbetaren Rune Pettersson från Kulshage i Hangvar, skadades därvid och infördes i sanslöst tillstånd i en förbipasserande personbil till lasarettet.
Motorcykeln kom från staden och var sålunda på väg norrut medan bilen kom från motsatta hålet.
Motorcyklisten, som vid tillfället tydligen färdats på sin högrd vägkänt i färdriktningen, körde på nämnda plats rakt på bilens vänstra framflygel, kastades av cykeln och slungades upp på bilens kylare samt störtade därifrån ned i vägen på bilens andra sida, varvid han förlorade medvetandet. Strax efter kom en annan bil, som tog upp den skadade och förde honom in till lasarettet. Därifrån meddelas på vår förfrågan i dag att den skadade ådragit sig en hjärnskakning.
Motorcykeln fick vid kollisionen hela framdelen ramponerad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Femtio år

fyller den 25 d:s lärarinnan i Stenkumla fröken Anna Lundgren. Hon är född i Hangvar, avlade lärarinneexamen i Skara 1907 samt tjänstgjorde vid Buttle småskola 19081921, vilket sistnämnda år hon tillträdde befattningen vid Stenkumla skola.
Fröken Lundgren har särskilt inom godtemplarorden nedlagt ett mycket intresserat arbete. Högtidsdagen tillbringar hon vid Graune pensionat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Femtio år

fyller på söndag den 21 dennes hemmansägaren Viktor Björkander, Kassle i Hangvar. Född i Martebo socken 1888 utexaminerades han från Klagstorps lantbruksskola i Västergötland 1911 och blev sedan ägare till Kassle. Åren 1918—24 arrenderade han därjämte Vestöös i Hall. Jubilaren är en duktig lantbrukare och även intresserad för allmänna frågor. Han har också tagits i anspråk för en del offentliga värv och sålunda bl. a. varit ordförande i kommunalstämman. Vidare är han ledamot av fattigvårdsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR.
Rågskörden har i dag påbörjats här ute på hemmansägare E. Nyströms gård vid Kassle, och i nästa vecka torde skördearbetet vara i full gång.
Det mesta av myrhöet synes nu ha blivit bärgat men en del av ängshöet står ännu ute.
Regnet, som föll för några dagar sedan, har förbättrat skördeutsikterna betydligt och även betena för djuren ha tagit sig. Rovgallringen pågår för fullt i trakten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 Juli 1938
N:r 171

Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR.
Dödsfall I dag avled hastigt hemmansägaren och fiskaren vid Hallshuk Hans H. Friberg i en ålder av 73 år. Han var den siste av fyra bröder och var åldermannen vid fiskeläget. Vid den år 1933 påbörjade restaureringen av fiskarkapellet vid Hallshuk uträttade han ett gott arbete och svarade bl. a. för att kalla till dagsverken.
Han efterlämnar som närmast sörjande en gift dotter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Juli 1938
N:r 155

Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR.
Dödsfall I söndags avled fru Maria Friberg, Kvie, änka efter framlidne sjömannen J. P. Friberg, Hon var vid sitt frånfälle över 82 år gammal, men har in i det sista varit frisk och pigg. Som hon hade ett ovanligt gott minne kunde hon berätta mycket om vad som tilldragit sig i forna dagar.
Hon sörjes närmast av sju barn, samtliga bosatta utom Gotland.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Dödsfall Maria Friberg

Vår gamla kära mor Maria Friberg f. Kahlbom, avled stilla den 3 juli i sitt 83 levnadsår; sörjd och saknad.
Kvie, Hangvar den 3 juli 1938.
BARNEN.
Sv. Ps. 560: 1 v.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Distriktsläkaren till Slite eller Lärbro?

Lärbro kommunalfullmäktige anse Lärbro bäst.
Det avgörande i fråga om läkarens bostadsort i Slite distrikt anse kommunalfullmäktige i Lärbro vara att stationsorten blir en central punkt. Många andra skäl synas också tala för att Lärbro är den lämpligaste platsen.
Lärbro är, heter det i svaret till medicinalstyrelsen, utan tvivel en mera central plats som läkarens stationsort än Slite köping, vilket bör vara fördelaktigare för såväl läkaren som hans klienter. Köpingens påstående, att de ordnade ’bussförbindelserna från och till Slite skulle göra Slite till ett naturligt centrum för norra och nordöstra Gotland, bestrides. Lärbro är däremot ett centrum för detta område. Härtill kommer, att all industri inom distriktet utom den som finnes i Slite — är förlagd norr om Slite. Ett av Gotlands största fiskelägen ligger också nära Lärbro. Enbart ur olycksfallssynpunkt är det givetvis av stor vikt, att läkaren bor centralt. Invånarna i Hangvar, Hellvi, Rute, Fleringe, Bunge och Fårö måste passera Lärbro för att komma till Slite, varvid en vägsträcka på 11 km.
tillkommer först vid inträffat olycksfall och sedan vid den efterbehandling under långa tider, vilken i regel följer. Då plats ej kan beredas på lasarettet i Visby, är det lätt att inse, vad det ekonomiskt skulle betyda såväl för industrien och olycksfallsförsäkringen som för den enskilde vid sjukdomsfall och olyckshändelser. Två tredjedelar av klientelet skulle då med fördel kunna söka provinsialläkaren i distriktet.
Tas vidare i beaktande, att distriktets nordliga del till övervägande antal bebos av fattigare befolkning, både stenarbetare och fiskare, med en årsinkomst mellan 1,200 och 1,800 kr. samt jordbrukare med små gårdar, så synes det förståeligt, att denna befolkning är delvis vanlottad mot den övriga delen av distriktet. Kommer härtill de höga kommunalskatterna i dessa kommuner, så får en stor del av läkarens resor betalas av staten, då befolkningen måste resa till det 11 km. längre bort belägna Slite. Dessutom anses det inte böra vara svårare för Slite innebyggare att resa till Lärbro än för den övriga delen av distriktet att fara till Slite.
Beträffande apoteket erinras, att medicin snabbare kan rekvireras från Visby än från Slite. Genom den nya barnmorskedistriktsindelningen skall också distriktsbarnmorskan vara stationerad i Lärbro. Även är det planer på, att en distriktssköterska skall vara bosatt i Lärbro. (TT Spec.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR.
Egendomsaffär. Gotlands hypoteksförening har i dagarna försålt sitt ägande 1/8 mtl Kvie i Hangvar socken till fiskaren David Hedenberg, Kappelshamn för ett pris av 3,500 kr. med tillträdesrätt genast.
Hemmansägaren Alfons Svenson, Skälstäde i Hangvar, har försålt sitt ägande 1/8 mtl Skälstäde till Holger Karlson från Kappelshamn för obekant pris, men med tillträdesrätt genast och samme Holger Karlson har försålt sin husfastighet i Kappelshamn till ovannämnde Alfons Svenson för obekant pris med tillträdesrätt genast.
Vårsådden av havre och ärter har nu tagit sin början härute på en del ställen men en stor del stå avyaktande ett blidare väder, ty ännu förekommer starka frostnätter med tjock is på vattensamlingar om morgnarne och marken vit av frost, till stor skada för det spirande gräset.
Ångsågarna har ännu ej slutat sin säsong utan gå här med full kraft från morgon till kväll.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 april 1938
N:r 95