Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Hoburgs kompani: Wamlingbo socken Måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Sundre socken s. d. kl. 11 f. m.; Hamra socken d. kl. 2 e. m.; Öja socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.
Grötlinge kompani: Grötlingbo socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.; Fide socken s. d. kl. 2 e. m.
Hafdhems kompani: Hafdhems socken s. d. kl. 8 f. m.; Näs socken s. d. kl. 3 e. m.
Hemse kompani: Rone socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Hemse socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Alfva socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Eke socken s. d. kl. 2. e. m.
Hablinge kompani: Ekstad socken måndagen den 9 kl. 2 e. m.; Hablingbo socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Slite socken s. d. kl. 2 e. m.; Sproge socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Fardhems kompani: Fardshems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Linde socken s. d. kl. 11 f. m.; Löjsta socken s. d. kl. 3 e. m.; Leivide socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Gerum socken s. d. kl. 2 e. m.
Burs kompani: Burs socken torsdagen den 12 kl. 9 f. m.; Stånga socken s. d. kl. 1 e. m.
Närs kompani: Närs socken fredagen den 13 kl. 8 f. m.; Lau socken s. d. kl. 1 e. m.
Garde kompani: Lye socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Garde socken s. d. kl. 11 f. m.; Alskog socken s. d. kl. 3 e. m.; Etelhem socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.
Klinte kompani: Klinte socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Fröjel socken s. d. kl. 12 middagen.
Banda kompani: Mästerby socken s. d. kl. 3 e. m.; Sanda socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Westergarn socken s. d. kl. 2 e. m.
Hejde kompani: Atlingbo socken onsdagen den 11 kl, 2 e. m.; Wäte socken s. d. kl. 11 f. m.; Hejde socken s. d. kl. 7 f. m.
Sjonhems kompani: Wänge socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Buttle socken s. d. kl. 2 e. m.; Guldrupe socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Wiklau socken s. d. kl. 11 f. m.; Sjonhems socken s. d. kl. 3 e. m.
Torsburgs kompani: Kräklingbo socken fredagen den 6 kl. 12 middagen.; Anga socken s. d. kl. f. m.; Ala socken s. d. kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

Emanuel,

den af oss i föregående nummer omtalade strandade tyska skonerten, kom flott sedan ungefär hälften af lasten blifvit ilaudförd och har af Poseidon bogserats till Ronehamn. Angående omständigheterna vid fartygets strandning kunna vi nu meddela följande: Söndagen den 25:te i förra månaden gick skepparen femte 2:ne man i land för att anskaffa proviant; men på aftonen, dö de skulle begifva sig ut till fartyget, uppstod en så svår storm, att detta var omöjligt. Som besättningen utgjordes af 4 man, var endast en qvarlemnad ombord, nemligen en gosse, som ensam måste uthärda i den svåra stormen, hvilken rasade ända till onsdagen, då fartyget började drifva betydligt. Gossen beslöt då att sticka ifrån sig ankaret och försöka sätta fartyget på strand. Detta lyckades så tillvida att, sedan han lyckligen kommit förbi Faluddsrefvet, utgick lifräddningsbåten och räddade gossen, fartyget strandade straxt derefter utanför Hamra.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Februari 1874
N:r 10

Strandning.

Nordtysks skonerten ”Emanuel”, kapten C. J. Hansen, hemma i Arnis och på resa från Libau till Lübeck med last af råg strandade i onsdags vid Hamra. Fartyget, som för motvind legat till ankars i Slesviken, hade under den påkomna stormen förlorat både ankar och kettingar och derefter drifvit på Fahluddref, derifrån det lyckades komma flott, men måste såsom varande svårt läck sättas på Hamra strand.
Ångf. Poseidon inträffade igår vid strandningetället.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9