Landsbygden. Hall.

HALL, 12 dec.
Ett trevligt och vällyckat bröllop firades i brudgummens hem vid Hägvards lördagen 10 dec., då lantbrukaren Gunnar Olsson sammanvigdes med fröken Elsa Lundin från Stenkyrka. Kl. 2 samlades gästerna i bröllopsgården. Med uppvaktning reste brudparet så till Hangvars prästgård, där vigseln förrättales av kyrkoherde E. W. Gyberg. Vid hemkomsten mottogos brudföljet av skaffarfolken som bjöd på kaffe och förfriskningar.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Elisabet Söderdahl—Sven Rudberg, Hillevi Gahnström— Valdemar Westergren, Ester Hägvall—Karl Rudberg, Tyra Hejdenberg—Fridolf Westöö, Maria Rudberg—Frans Dalström, Brudnäbbar voro Margit och Martin Jakobsson.
På kvällen hade både gamla och unga samlats för att se brud. Då brudfolket med uppvaktning och spelman i teten, trenne gånger gjorde ronden kring brudstången dånade kraftiga skottsalvor och humarop. Det hela avslöts med dans till långt in i småtimmarna. Heder och tack till värdfolket.
En gäst.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Understöd till aflöning

åt folkskollärare har beviljats nedanstående socknar: Fleringe 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Norrlavda 60 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Hellvi 40 kr., Östergarn 20 kr, Vestergarn 60 kr., Ardre 20 kr., Etelhem 40 kr., Stånga 20 kr. och Sjonhem 60 kr.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Olofsson, Bror Åke Emil, Jordbruksarbetare.

Väskinde skyttegille.
Väskinde gård, Väskinde. Född den 18 juni 1923 i Halls församling, Gotland. Föräldrar: Tyko Olofsson o. h. h. Helga Olofsson. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Väskinde skyttegille.

Hallén, Folke Sigfrid Valdemar, Komminister.

Rone skyttegille.
Prästgården, Rone, Autsarve. Född den 16 december 1907 i Halls församling. Föräldrar: Nils Hallén o. h. h. Bengta f. Svensson. Gift 1936 med Greta Karlsson. Medlem i gillet sedan 1940. Hv. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Hösttingets fjärde sammanträde. Ordf. Första notarie Gillis Karlbrink.)
Den för sedlighetsbrott
häktade jordbruksarbetaren Anshelm Östergren från Hall rannsakades igår inför häradsrätten. Då svaranden enligt läkareintyg vid brottets begående var i avsaknad av förståndets bruk förklarades han straffri, men skall vårdas å sinnessjukhus.

Häktad inför sittande rätt.
F. polismannen i Slite, Helge Stiegert, stod vid gårdagens sammanträde tilltalad för förskingring, bedrägeri och vårdslöshet vid utövandet av fjärdingsmannaämbetet. Vid av revisor T. Bergenström den 13 juli företagen revision av Stiegert omhänderhavda kassor konstaterades en brist på kr. 1.345:11, vilken brist Stiegert försökt dölja genom införande av falskt redovisningsnummer i redovisningsboken. Det förskingrade beloppet hade dock senare inbetalts. Stiegert hade också gjort sig skyldig till stor vårdslöshet vid bokföringen av de medel, som han fått sig anförtrodda i egenskap av exekutionsbetjänt.
Svarandens biträde, advokat S. Hultman, ville som förmildrande omständighet anföra, att svaranden vid tjänstens erhållande varit på ekonomiskt obestånd sedan flera år tillbaka, vilket ock torde ha varit allmänt bekant. Han var helt enkelt ett offer för den situationen, att en på obestånd varande person förordnas till uppbördsman. Parallellfall saknas icke. Just när Stiegert erhöll sin tjänst blev han lagsökt för en borgensförbindelse på 2.300 kr. Och hotades med konkursansökan. Man förstår, att det i en dylik situation uppstår en mycket vansklig belägenhet för vederbörande. Det gäller å ena sidan konkurs med förlust av tjänsten och å andra sidan brottsligt förfarande, såvida ej hjälp kunde erhållas, vilket i föreliggande fall var omöjligt. Den ändring i räkenskaperna, som skett före revisionen den 13 juli, hade kommit till på grund av, att den tilltalade icke på grund av bristfällig bokföring kunnat överblicka ställningen förrän kvällen före revisionen. Han upptäckte då, att bristen uppgick till omkring 1.200 kr. Då revisionen skulle äga rum redan påföljande morgon, hade han svårt att besinna sig och verkställde sålunda den falska räkenskapsföringen, då det syntes honom omöjligt att på några timmar uppbringa de saknde medlen. Det är mycket beklagligt, att en person på obestånd erhåller en sådan syssla.
Åklagaren, landsfogde Broms, replikerade, att det torde vara oriktigt, att Stiegert var känd för notoriskt dåliga affärer, då han tillträdde sin tjänst. Han hade visserligen haft en del skulder, men han hade dock köpt hus i Slite. Myndigheterna hade i varje fall saknat kännedom om svarandens dåliga affärer. Adv. Hultman ansåg det dock vara klart, att inkasserare m. Frikänt till Stiegerts affärsställning. Huset hade köpts på skuld och svaranden resterade för hyra för sin föregående bostad. Åklagaren påpekade, att den situation svaranden befann sig uti den 13 juli hade han själv varit skuld till ty trots oupphörliga påstötningar hade han fasthållit vid ett räkenskapssystem, som var omöjligt att överblicka. Detta medgavs av svarandesidan. Beträffande ansvar för bedrägeri genom förande av felaktiga böcker, hemställde svaranden, att rätten måtte ta hänsyn till de synnerligen förmildrande omständigheter, som förelågo. Landsfiskal Hanéll ansåg att svarandens inkomster uppgått till minst 6.000 kr om året. Han hade dock ansetts som en ganska trög betalare, vilket emellertid icke ansetts som oroväckande vid tjänstens tillsättande.
Åklagaren yrkade ansvar enl strafflagen 25: 12 för oskicklighet i tjänsten, förskingring och bedrägeri. Dessutom förbehöll sig åklagaren att föra talan angående vissa förskingringar, som svaranden misstänkes ha gjort i egenskap av barnavårdsman. Efter enskild överläggning förklarades svaranden häktad inför sittande rätt. Målet förekommer nästa gång torsdagen den 8 dec kl. 11 å kronohäktet.

För vårdslös
framfart stod en cyklist tilltalad. Han hade inom Slite samhälle kört på en liten flicka, som kastats i gatan och brutit nyckelbenet. Hon hade måst föras till lasarettet. Två vittnen hade vid polisförhöret uppgivit, att cyklisten enligt deras mening var skuld till olyckan. Svaranden å sin sida ansåg, att ren olyckshändelse förelåg, då flickan hade sprungit rakt på cykeln. Han bestred åtalet. På åklagarens begäran uppsköts målet till den 16 januari.

High life i ”Franska Kasern”.
I ”feanska kasern” i Fårösund var det si och så med grannsämjan härom dagen, närmare bestämt den 20 okt. På kvällskvisten kom nämligen en av herrarna i huset hem i berusat tillstånd och började rumstera om bland sina familjemedlemmar, hotade dem med stryk m. m. Då en grannfru skulle försöka att medla fick hon ett par kraftiga smällar i ansiktet så att blodet rann och en tand for all världens väg. Och sedan kom turen till hennes man, som emellertid lyckades avvärja det strypningsförsök han blev utsatt för. Bärsärken hade även försökt klå en tredje person och ”uppfört sig som ett vilt djur”, som denne uttryckte saken. Svaranden bestred nu allt detta. Han hade bara gestikulerat en smula för kraftigt, varvid han råkat träffa grannfrun i ansiktet. Åklagaren begärde uppskov för hörande av vittnen och målet uppsköts till den 16 jan.

I olaga linjetrafik
hade en handlande från Vallstena kört. Svaranden bestred åtalet. Han hade endast låtit bekant följa med sin bil, då han på onsdagar och lördagar brukade köra till stan i affärer. Någon bestämd avgångstid eller dylikt hade aldrig bestämts, utan de personer hade fått åka med, som passade på, då han körde. Utslag vid sluttinget.

Fylleri vid ratten
stod en person tilltalad för. Svaranden skulle den 28 okt ha färdats genom Hejdeby med lastbil och därvid varit överlastad. Svaranden bestred åtalet. För det första hade han inte haft lastbil utan personbil och för det andra var han absolut spik nykter. Han trodde att anmälan kommit till av arghet. Två svarandevittnen intygade, att han icke föreföll överlasstad. På åklagarens begäran uppsköts målet till den 16 jan.

Den 26 juni hade trenne personer
iakttagit en bil som framförts med våldsam fart och i sicksack genom Ljugarns samhälle. Föraren var nu tilltalad för onykterhet vid ratten. Svaranden bestred åtalet och ansåg att de tre angivarna snarare varit berusade. Hastigheten hade uppgått till högst 45 km/tim. Han hade icke smakat sprit på flera dagar och för övrigt icke varit berusad i hela sitt liv. Att bilen gått i sicksack berodde på att mycket folk flanerat på vägen varför han måst kryssa mellan folkhoparna. Målet uppsköts till den 16 jan för hörande av vittnen.

För fylleri misshandel
förövad midsommardagen stod som bekant en lantbrukare tilltalad. Parterna överlämnade nu målet och målsägaren yrkade skadestånd med 1,875 kr. Utslag vid sluttinget.

För samma förseelser
dömdes Algot Olsson från Barlingbo till 3 månaders fängelse plus 15 kronors böter. Dessutom skall han ersätta målsägaren för utslagna tänder samt sveda och värk med tillhopa 150 kr.

Av sex fyllerister
fick en böta 10 kr., fyra 15 kr., samt en, som tillika gjort sig skyldig till förargelseväckande beteende, 25 kr.

Tre cyklister
som icke haft sina fordon försedda med lykta bötade en tia pr man. Lika mycket fick en fjärde cyklist, som haft passagerare på ramen, punga ut med.

För olovlig förtäring
av spritdrycker på Slite hotell fingo tre personer böta 20 kr pr man.

Olovlig försäljning
av alkoholfria drycker kostade tre personer resp. 20, 20 och 25 kronors böter.

Betala hundskatten!
En herre, som är ägare av tvenne hundkreatur, hade underlåtit att skatta för dessa. Det blev 10 kronors böter plus fyrdubbel hundskatt. Två abdra hundägare hade låtit samma förseelse komma sig till last. 10 kronor vardera plus dubbel hundskatt blev straffet.

Brott mot butikstängningslagen
hade en frisör gjort sig skyldig till. Han hade nämligen haft rakstuga öppen på söndagarna i Lärbro hotell. Det blev 5 dagsböter á 3 kr.

Offentlig dans
får som bekant icke anordnas utan tillstånd från vederbörande myndigheter. Två personer, som syndat mot detta bud, fingo böta 15 riksdaler vardera.

Egenmäktigt förfarande.
En person från Visborgs slätt hade sålt en bil på avbetalning till en person på landsbygden. Då köparen inte gjorde min av att fullgöra sina betalningsskyldigheter, hämtade säljaren tillbaka bilen mot köparens vilja. Sådant är emellertid egenmäktigt förfarande, vilket i detta fall kostade 10 dagsböter á 2 kr.

Med ej trafikförsäkrad bil
hade en herre kuskat omkring. Han fick böta 25 dagsböter á 5 kr.

Ärekränkning.
Sakförare Charles Blomqvist från Havdhem hade stämt advokat G. Kjällman för att denne under behandlingen av ett mål skulle ha kallat käranden vettlös och beskyllt honom för att pläga komma med anonyma brev till rätten. Svaranden visade med domboksutdrag att käranden flera gånger vägrats uppträda inför södra häradsrätten. Ävenså hade häradshövding Krok i skrivelse till hovrätten förklarat att käranden i hög grad saknade medborgerlig sans. Käromålet ogillades, och käranden fick betala rättegångskostnaderna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Idrott och sport.

Gotlands motorförenings orienteringstävling
natten till söndagen blev en synnerligen lyckad sådan, spännande och ganska svår, utan att dock materielen bör ha blivit så illa åtgången. Deltagarna torde ha varrit ganska nöjda med densamma, och det enda man kan beklaga var att motorcyklarna icke kunde fullfölja tävlingen. Starten gick kl. 7 på lördagskvällen från platsen utanför J. E. Siltbergs bilaffär på Kung Magnus väg, och körordern, som då utdelades förutsatte att deltagarna skulle återvända dit, men vid återkomsten fingo de nya order vid Österby och körde i stället till västra mynningen av Lancastergränd, där ännu en körorder utdelades och deltagarna sändes ut på södra Gotland, där prövningarna fortsatte.
Från Visby bar det emellertid först norrut på första etappen. Vägen över Annelund—Hästnäs—Gellungs i Vestkinde—kanalen—Etebols i Lummelunda —vägskälet c:a 500 meter väster om H i Hangvar—Sigsarve i Hangvar—Halls kyrka—Nors— Hallshuk—Vestös—Ganns ödekyrka—Ytlings i Othem—Boge—Hejnum kyrka—Tomase i Lokrume—skolan Haltarve—Björnungs i Lokrume—»granar» i Bro—Vatlings i Fole—Hejdeby—Visby (Lancastergränd)—Norrgårda i Tofta—Ragnvalds södra—Eskelhem—Mästerby kyrka—handelsboden i Väte—Gullarve i Väte—Dals—Krämplösa—över skogen till landsvägen från Lojsta vid Stebstu—Ejmunds—Stenkumla kyrka—Visby och målet.
Alla tre motorcyklarna mäste ge upp strax i början av tävlingen, och en av bilarna fastnade vid en vändning uppe i Lummelunda, vilket sinkade en del, varpå bilen ifråga i Hallsskogarna körde bort sig och gav upp. Det blev alltså sju bilar, som toga sig tillbaka till Visby, men av dessa kommo endast 5 medan målet ännu var öppet, d. v. s. till kl. 6 på söndagsmorgonen. I mål inkommo ekipagen i följande ordning: nr 2 Sellin på Ford kl. 4,38, nr.8 Norman, Chevrolet, 4,41; nr 11 Knut Falck, Ford, 4,42; nr 4 Gustaf Falck, Opel, 5,19; nr 5 Leibertz, Whipet, 5,24; nr 10 Elisabeth Johansson, Pontiac, några minuter över 6. Nr 12 Ekdahl på Ford hade ännu på förmiddagen icke avhörts, men lär ha fyllt bensin i Hejde vid 6-tiden på söndagsmorgonen.
Då man teoretiskt beräknat att första man skulle kunna vara i mål kl. 1 på natten, visa ju ovanstående tider att vägarna och orienteringen bjudit en hel del svårigheter. Vägarna voro frusna med uppblött mark under, och väglaget tvingade sålunda förarna till försiktighet. Allt avlöpte väl och utan olyckshändelser. Tävlingen har omfattats med det största intresse av förarna, och allmänna meningen lär vara att tävlingen var lika lyckad som intressant. Tack vare prickbelastningen torde det icke bli någon svårighet att skilja förarna åt — de som av allt att döma ligga bäst till äro hrr Norman och Gustaf Falck, men slutligt besked härom kan först erhållas sedan tävlingsledningen och prisdomare fått närmare granska resultaten och protokollen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Österdahl, Arne Gustaf Fridolf, Hemmansägare.

Hangvars skytteförening.
Gannarve, Hall, Kappelshamn. Född den 5 november 1907 i Högvalls. Föräldar: Oskar Österdahl o. h. h. Selma Österdahl. Medlem i föreningen sedan 1933, v. sekreterare i ett år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hangvars skytteförening.

Olofsson, Georg Karl Elof, Fiskare.

Hangvars skytteförening.
Medebys, Hall, Kappelshamn. Född den 24 mars 1923 i Medebys församling. Föräldrar: Elof Olofsson o. h. h. Anna f. Österdahl. Hv. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Hangvars skytteförening.

Olofsson, Elof Gustaf, Fiskare.

Hangvars skyttegille.
Medebys, Hall, Kappelshamn. Född den 18 maj 1888 i Medebys, Hall församling. Föräldrar: Karl Olofsson o. h. h. Maria Olofsson. Gift 1914 med Anna Österdahl. Medlem i gillet sedan 1940. Hv. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Hangvars skytteförening.