Auktion i Hall.

Genom offentlig auktion som förrättas å Westöös gård i Hall lördagen den 13 augusti kl. 2 e. m. kommer att försäljas: 3 st. hästar i åldern 3, 7, 15 år, 3 st. tjurkalvar, 7 mån., 10 st. 5 mån. unggyltor passande för avel, bräder och fyrkantvirke, flo- och tvetved, fastmarksfoder, vete, råg, havre, blandsäd och skruddmjöl.
Betalningsanstånd till den 1 dec. 1938 med vanligt äganderättsförbehåll.
Slite i augusti 1938.
BERTHIL BONDE.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Allmän väg Halls kyrka — Halls fiskeläge.

Länsstyrelsen har beslutat bygge Få vissa förutsättningar.
K. befhde. har genom resolution den 26 juk förelagt Gotlands norra vägdistrikt att i huvudsaklig överenskommelse med av civilingeniör H. Sellergren uppgjort förslag, slutande å en sammanlagd kostnad av 43,600 kr., låta utföra en anläggning av väg från Halls kyrka till Halls fiskläge, under förutsättning dock, att vederbörande markägare utan. kostnad för distriktet ställer behövlig mark till förfogande, sam vidare att till arbetets utförande erhålles bidrag av statsmedel.

Ombyggnad av bro vid Mölner i Fleringe.
Länsstyrelsen har även beslutat att norra vägdistriktet skall för en kostnad av 13,484 kr. och i enlighet med av ingenjör H. Sellergren uppgjort förslag, låta utföra ombyggnad av bro med tillfartsvägar vid Mölner i Fleringe. Arbetet skall utföras som vägunderhållningsarbete och bestridas ay underhållsmedel.

Kyrkbron i Hangvar ombygges.
LiKaså har länsstyrelsen beslutat att norra vägdistriktet skall låta utföra ombyggnad av den s. k. kyrkbron i Hangvars socken jämte tillfartsvägar å vägen KvieAusters i huvudsaklig överenskommelse med av ingeniör H. Sellergren uppgjort förslag. Arbetet beräknas draga en kostnad av 8,190 kr. och skall bestridas av underhållsmedel.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Augusti 1938
N:r 178

Fem fall av seharlakansfeber

ha under senare hälften av Juli månad inträffat på Gotland enligt t. f. förste provinsialläkaren Georg Piltz’ rapport. Av dessa ha ett inträffat i Visby stad, samt ett i vardera av Barlingbo, Halls, Lärbro och Sanda socknar.
Ett fall av barnförlamning har inträffat bland den i Tofta förlagda militären, och detta hade som bekänt dödlig utgång.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Epidemirapporten

för första hälften av juli månad upptar sju fall av scharlakansfeber, därav fyra i Visby samt vardera ett i Halls, Hamra och Levede socknar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Stiftsskolmöte i september.

Bestyrelse utsedd på onsdagen.
Visby stifts 20:de skolmöte kommer att hållas instundande hösttermin i Visby enligt beslut av mötets styrelse vid sammanträde å Östra folkskolan i Visby sistlidne onsdag. Sagda styrelse utgöres av folkskolinspektören såsom självskriven ordförande och sammankallande samt av ordförandena i Gotlands sju kretsar av Sveriges Allmänna Folkskollärareförening, nämligen: för Visbykretsen Gustaf Enekvist, Visby, för Slite-kretsen Gunnar Croon, Hall, för Romakretsen — Edvard Kahlström, Roma, för Torsburgskretsen A. D. Gardell, Ala, för Klintekretsen Lars Sahlsten, Klintehamn, för Hemsekretsen Reinhold Dahlgren, Stånga, och för Hoburgskretsen Valter Karlsson, Havdhem. Samtliga kretsar voro representerade utom den sistnämnda samt Torsburgskretsen. Därjämte närvoro vid sammanträdet såsom ordförande i Gotlandsavdelningen av Folkskolans Vänner kyrkoherden Gustaf Sjöberg, Klinte, såsom ordförande i Gotlands Folkskollärareförbund folkskolläraren Per Björk, Othem, såsom ordförande i Gotlands folkskollärarinneförbund fru Birgit Zetterström, Visby, och som representant för Gotlands småskollärarinneförbund fröken Gerda Munthe, Visby. Därjämte deltog överläraren Gustav Uhr, Visby, i egenskap av stiftsmötets kassaförvaltare i överläggningarna.
Sammanträdet, som huvudsakligen var av förberedande karaktär, sysslade företrädesvis med val av funktionärer för det blivande stiftsmötet. Sålunda beslöts att till hedersordförande för mötet söka förvärva biskopen i Visby stift Torsten Ysander. Till fungerande ordförande valdes folkskolinspektör Linnman samt till vice ordförande hrr Lars Sahlsten, Klintehamn, och Olof Bolin, Stenkyrka.
I verkställande utskottet insattes folkskolinspektören som självskriven, Gösta Allvin och Greta Stengård, Visby, samt Anna Olofsson, Vänge.
I stiftsmötets välfärdsutskott invaldes Gottfrid Wahlberg, Lye, Simeon Jakobsson, Viklau, Emil Dalström, Grötlingbo, Sten Fredricson, Lärbro, och Vera Wahlqvist, Visby.
Bland överläggningsämnen, som borde ifrågakomma vid mötet, nämndes: Skolan och det religiösa nutidsläget, Modersmål och talteknik, Nutida ungdomslitteratur, Utsträckt lästid och sjuårig folkskola m. fl. Arbetsutskottet erhöll i uppdrag att anskaffa talare och inledare.
Mötet skulle pågå i två dagar under senare hälften av september tid, som framdeles skulle fixeras.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

Kungörelse.

Med anledning av vederbörligt förordnande för undertecknad. att verkställa förrättningar enligt ensittarlagen för inlösen av de av nedannämnda personer inom Halls socken och Gotlands län innehavda områden å samfälld mark till 1 ½ mantal Medebys nr 1 hava sammanträden för förrättningarnas handläggning blivit utsatta att hållas å följande tider, nämligen
torsdagen den 2 juni 1938 kl. 10 beträffande Karolina Erssons område hos förenämnda Ersson,
torsdagen den 2 juni 19358 kl. 13 beträffande Matilda Wilks område ’hos förenämnda Wilk,
torsdagen den 2 juni 1938 kl. 15 beträffande Ernst Lundbergs område hos förenämnde Lundberg,
fredagen den 3 juni 1938 kl. 9 beträffande Carl Hanssons område hös förenämnde Hansson,
fredagen den 3 juni 1938 kl. 12 beträffande Albin Karlssons område hos förenämnde Karlsson, samt
fredagen den 3 juni 1938 kl. 15 beträffande Gunnar Normans område hos förenämnde Norman.
Enär förrättningarna berör mark, söm är samfälld för flera än tio fastigheter med skilda ägare, har särskild kungörelse översänts till kommunalnämndens ordförande i Halls socken. för att av denne hållas tillgänglig för intresserade sakägare, varjämte en kungörelse anslagits å Halls kommuns anslagstavla.
De, vilkas rätt är beroende av förrättningen, äga att vid nämnda sammanträden tillstädeskomma och bevaka sin rätt.
Det åligger vederbörande sakägare att vid sammanträdena förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående jord, som beröres av förrättningen.
Visby den 10 maj 1938.
På tjänstens vägnar:
SIGURD E. CAMPBELL
Distriktslantmätare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Maj 1938
N:r 108

Skattekraften växer

betydligt i rikets landskommuner. I sin i dagarna framlagda berättelse över kommunernas finanser år 1934 omtalar statistiska centralbyrån, att det finns ett 20-tal landskommuner som kunna redovisa ett skattekrontal av över 50,000, den mest välsituerade — Solna i Stockholms län ej mindre än 221,492 skattekronor. Å andra sidan finns det jämnt 100 kommuner i landet, som ej förfoga över mera än 100-500 skattekronor. Av dessa ekonomiskt sett mindre bärkraftiga kommuner förekomma ej mindre än 24, alltså nära fjärdedelen, på Gotland. Dessa äro: Hall, Bäl, Vallstena, Hejdeby, Akebäck, Viklau, Guldrupe, Buttle, Ganthem, Norrlanda, Anga, Ala, Gammelgarn, Träkumla, Västergarn, Sproge, Silte, Gerum, Lojsta, Eke, Näs, Fide, Hamra och Sundre. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Landsbygden. Hall.

HALL.
Ett ståtligt bröllop ägde rum här på påskafton då sjömannen Herbert Nygren från Kassle i Hangvar sammanvigdes med fröken Sonja Norman, dotter till laxfiskaren Gunnar Norman, Hallshuk, och hans maka.
Vigseln förrättades i Hangvar av kyrkoherde E. V. Lyberg under högtidliga former. Efter vigseln samlades en stor skara inbjudna, släkt, vänner och bekanta, i brudens hem, där ett trevligt samkväm hölls. De nygifta erhöllo under dagen en mängd lyckönskningar och telegram samt ståtliga brudgåvor. Tärnor och marskalkar voro Edit Larsson—Gösta Norman, Gundborg Lundberg—Fridolf Westöö, Dagny Olsson—Yngve Sjölund, Van ja Sjölund—Nils Pettersson.
På kvällen hade en skara ungdomar samlats för att enligt gammal god sed ”se brud” och hylla brudparet samt de övriga arrangörerna med kraftiga hurrarop.
Heder och tack åt såväl värdfolket som brudparet.
En gäst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89

Statsbidrag

har anslagits åt sådana församlingar inom länet, hvilka i följd af medellöshet icke kunna af egna tillgångar till erforderligt belopp bekosta aflöning till sina folkskollärare nämligen Fleringe församling 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Helvi 40 kr., Östergarns 20 kr., Westergjarns 60 kr. och Sjonhems 60 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Augusti 1876
N:r 62

Ständiga förordnanden sons fjärdingsmän.

På grund av en framställning av landsfiskalen i Klintehamns distrikt har länsstyrelsen funnit skäligt utfärda ständigt förordnande för förre furiren Herbert Hallgren att fr. o. m. 1 februari 1938 vara ordinarie fjärdingsman i Klinte polisdistrikt,
— Liknande förordnande har utfärdats för fjärdingsmannen i Hall. varda polisdistrikt f. d. sergeanten J. E. Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22