Idrott och sport.

Gotländska fotbollsserierna.
Tabellerna för höstomgången.

Sedan våra gotländska fotbollserier avslutat höstomgången ha tabellerna följande utseende enligt fotbollförbundets statistik. Enda överraskningen är A. 7, som nu på hösten förfogat över ett utmärkt lag; samtliga matcher ha vunnits. I övrigt äro resultaten de väntade.

Div. I.
spv.oa.f.v.—f. målp.
A. 7:s I. F.440013—38
Visby420213—64
A. I. K.420210—74
Gute41036—122
Västkinde41033—183
Div. II.
A. I. K. B320116—124
Visby B320110—124
Slite310211—92
Rute31029—132
Div. III norra.
Bro421116—105
Stenkyrka421111—105
Othem420216—144
Rute B420213—134
Västkinde B41036—152
Div. III södra.
Roma430115—76
Hemse43017—56
Ljugarn43018—66
Hablingbo41034—42
Rone40045—170

Gotlands Motorcykelklubbs hastighetstävlan
å jordbana äger som förut nämts rum på artillerikårens idrottsplats söndagen den 23 dennes och är öppen endast för motorcyklar. Starten kommer att rum kl. 2 e. m. och sker i heat om två tävlande, och mållinjen är på samma plats varifrån den tävlande startat. Banans längd blir 400 m. och skall för alla klasser köras tio varv. De tävlande komma att indelas i. fem klasser. I bestämmelserna för tävlingen angives vidare, att störthjälm är obligatorisk och tilhandahålles av tävlingsledningen, som består av hrr G. Falck, tävlingsledare, J. Sandelin, H. Gustafson, H. Beckman, H. Pettersson, K. A. Johansson och N. Larsson. Prisdomare äro ingeniörerna H. Pöpke och J. D. Driessen samt fabrikör J. E. Siltberg.
Anmälningstiden utgår den 17 dennes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Hösttingets 2:dra sammanträde. Rättens ordf. häradshövding H. Krok.
Tvist om en handling.
En tvist av mera ovanlig art har anhängiggjorts vid rätten. Det rör sig om ett kammarkollegiets skatteköparebrev av år 1760, vilket tvenne personer vill vara innehavare av. Lantbr. Johan Mattsson Isoms i Väte, har tidigare innehaft handlingen från den tid han var ägare av Rikvide i Silte, som handlingen berör. Sedan har handtingen vid en tvist om fiskevatten i Petesviken år 1923 lånats av intressenter i nämda tvist och slutligen hamnat hos lantbr. Olof Hansson. Kyrkeby i Hablingbo, vilken numera är ägare till en del av Rikvide. Ovannämde Mattsson vill nu ha handlingen tillbaka, men Hansson har vägrat, enär han ansåg sig vara rätte ägare till det unika papperet. Och så har Jet blivit process. tvenne vittnen hördes, vilka kunde styrka att handlingen lånats av Mattsson. Och därmed överlämnades målet och nästa gång säger rätten ifrån, vem som får antikviteten.

Tillgrepp.
En ung fru var instämd för tillgrepp vid Kneippbyns restaurang, där hon varit anställd som städerska förliden sommar. En hel del kuddar och filtar hade från restaurangen bortkommit, och en filt hade påträffats hos svar. Hon erkände tillgreppet av denna filt, mens bestred, att hon tagit mera. Förundersökning skall verkställas, och atom avkunnas nästa gång.

”Styrinrättningen krånglade”.
Chauffören Alb. Öberg från Sanda år tilltalad för att ha kört bil i berusat tillstånd och ej kört med nödig varsamhet. Han bestred, att han varit berusad, hade först inte smakat sprit under dagen men sedan en kaffehalva. och han hade visserligen kört i diket, men detta, berodde på .bed i styrinrättningen. Sprit fanns med i bilen men hade inte smakats. Åkl. begärde uppskov för bevisning. Målet förekommer åter nästa gång.

Bilmål.
Lantbr. Helge Persén i Lärbro var instämd för att han låtit sin bil gå i persontrafik utan att denna varit besiktigad härför. Han erkände och fick böta 25 kr. – En fiskare i När dömdes till 25 dagsböter å 1 kr., för att han ej haft sin bil i vederbörlig ordning trafikförsäkrad.

Olaga handel.
En agent i Visby står tilltalad för att utan rättighet därtill ha försålt skodon i Burgsvik. Han framhöll som förmildrande omständighet, att han handlat i god tro, då firman, han sålde för, löst rättighet för tillfällig handel på vissa platser, bl. a. Burgsvik. Åkl. hade emellertid varnat svar. i förväg!. Utslag nästa gång.

Utslag:
För förskingring av en separator, som Inkö, på avbetalning, dömdes en person i Visby, tidigare bosatt i Västerhejde, till 50 dagsböter å 1 kr.

För djurplågeri dömdes Oskar Karlsson, Världsände i Klinte, till 50 dagsböter å 2 kr., varjämte han skall ersätta veterinärkostnader med 36 kr.

För hemfridsbrott hos statkarlen E. Andersson, Källgårds i Stenkumla, ha Set Pettersson, Lärbro, och Bertil Lindgren, Visby, stått tilltalade. Lindgren fick nu för skadegörelse böta 10 kr. samt för misshandel 110 kr. och Pettersson för misshandel till 50 kr. Lindgren skall ersätta gårdens ägare för skadegörelsen med 40 kr. och båda svarandena skola solidariskt utgiva till makarna Andersson 60 kr. för sveda och värk.

Polisman brister i redovisning.
En förutvarande polisman på Sudret har befunnits brista i redovisning av inkasserade medel, vilket upptäcktes sid revisor Bergenströms granskning av vederbörandes, inkassoböcker. Vid revisionen saknades 1,461 kr. För att täcka detta belopp lyckades vederbörande dels genom län på växel dels också genom län hos prisatpersoner skaffa ihop något öser 1,400 kr., men ännu återstår att redovisa kr. 49, 16. Han var nu instämd för rätta och personligen närvarande. Landsfogde Broms uppträdde som allmän åklagare. Svar. kunde ej förklara, varför han slarvat. Åkl. yrkade ansvar för vårdslöshet och oskicklighet i tjänst samt förskingring as kr. 1,461, 0.1. Utslag via oktobersammanträdet.

Blockaden i Klintehamn.
Som tidigare meddelats skulle en blockadhistoria från Klintehamn dragas inför häradsrätten. Våren 1931 förklarade Byggnadsträarbetareförbundets avdelning i Klintehamn byggnadsfirmorna Hägg och Siggelin i Klintehamn i blocks och sid sammanträde med avdelningar en 4 juni samma är beslöts prickning as 10 arbetet, som, trots blockaden, tagit anställning hos firmorna, silket publicerats genom annons i Gotlands Folkblad och genom anslag i Klintehamn. För denna prickning, sade nu de tio uttagit stämning på lenrna för fackföreningen Eds. Nilsson och Alb. Broberg.
Då målet påropades inställde sig advokat Sven Hultman som ombud för kärandena samt svarandena personligen med biträde as advokat Arnold Sölvén från Stockholm.
I stämningen framhölls, att prickningsanordningen varit menlig för kärrs goda namn och rykte samt deras fortsatta utkomstmöjligheter. De 10 kärandena begärdera vardera 100 kr. i skadestånd jämte rättegångskostnader.
Svar.-ombudet inlämnade en längre skritt, i vilt n det först påstods att det frånvarande åtalet var ett led i Allmänna Valmansförbundets byrån för näringsfrihet kampanj mot de organiserade arbetarnas kamp för bättre förhållanden. Vidare presterades en utredning om vad blockad eller strejk är. Vidare framhölls att för straffbarnet fordras att gärningen, för silken beskyIlningen gäller är för vederbörande nedsättande, och icke prickningen i och för sig .
I en diskussion, som uppstod mellan ombuden, framhöll adv. Hultman, att han eller hans huvudmän ej hade en aning om Allmänna Valmansförbundets verksamhet på hithörande område och att det ligger i sakens natur, att ingen arbetsgivare med kollektivavtal vågar anställa en prickad as fruktan för blockad. Slutligen bestred svar: omb. att muntligt utspridande av prickningsbeslutet skett samt att svar. vore ansvariga för publicerandet därav.
Sedan parterna framställt ersättningsyrkanden, överlämnades målet och mas utslag vid nästa sammanträde.

Frånvaro av körkort vid motorcykelkörning kostade en person 60 dagsböter å 2:- kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Nya fastigheter i Hablingbo socken.

Kammarkollegium hår beslutat, att benämningen Stenstugu. nr 2 skall åsättas den fastighet, som bildats genom sammanläggning av fastigheterna 1/4 mtl Stenstugu 12, 1/8 mtl Stenstugu 19 och 1/64 mtl Ränge 110 i Hablingbo socken.
Samtidigt har namnet Ränge nr 3 fastställts för den fastighet, som bildats genom sammanläggning av 2,0270 hektar från fastigheten 1/4 mtl Stenstugu 12 och fastigheten 1/32 mtl Rängs 12 i Hablingbo socken. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Idrott och sport.

Gotländsk fotboll.
Gårdagsfotbollen gick programenligt med match på förmiddagen mellan årets mästare A. I. K. och A. 7. A. L K. fick finna sig i nederlag i likhet med andra lag som mött A. 7. Artilleristerna ha ett utmärkt gott lag, hårtspelande och effektivt. Krigarna vunna med 4-0, vilket nästan tyder på utklassning, men spelet var egentligen ganska jämt fördelat, segern dock rättvis. A. 7 har nu en överlägsen ledning med fyra spelade matcher och lika många segrar.

Visby-Gute
möttes på eftermiddagen och gav till resultat att Visby segrade med 6-2. Visby som en period nu spelat ganska svagt, var för dagen starkt och någon tvekan om vart Segern skulle gå, förefanns aldrig. Det var kedjespelet som brast hos Gute. Laget spelar smånätt och ganska precis men it yvärr föga effektivt det blir mest spel i sidled.
Stenkyrka vann över Rute B med 4-2. En Rutespelare utvisades för olämpligt uppförande mot domaren.
Othem vann över Västkinde B med 7-0, Roma över Hablingbo med 2-0 och Hemse över Ljugarn med 3-1.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Tre kronor.

Den överdådiga, svenska ljudfilmen.

Den överdådiga, svenska ljudfilmen.
Kärlek och Landstorm visas kl. 8,15 e. m. på följande platser: Lördagen den 17 lokalen Stenkyrka. Söndagen den 18 lokalen Tingstäde. Måndagen den 19 vanlig plats Kräklingbo. Onsdagen den 21 vanlig plats i Katthammarsvik. Fredagen den 23 vanlig plats Hablingbo. Lördagen den 24 Pensionat Botvide, Burgsvik. Söndagen den 25 vanlig plats Vamlingbo. Tisdagen den 20 september Gardells äng. Etelhem.
Elektriskt ljus och kraft från eget kraftverk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 september 1932
N:r 216

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 12 sept.
En högtidlig jordfästning ägde i lördags rum i härvarande kyrka da de jordiska kvarlevorna efter avlidne f. d. hem.-ag. Klas Larsson, Mickels, vigdes till den sista vilan. Sedan gästerna samlats i sorgehuset, ställdes färden till kyrkan, varest kistan under tonerna av en sorgmarsch inbars och placerades vid det med blommor och grönt smyckade altaret. Efter psalmsång framträdde begravninsförrättaren kyrkoherde Muckenhirn, Eksta och hall med ledning av skriftens ord begravningspredikan samt förrättade jordfästningen, varefter kistan utbars och nedsattes i graven. Ett stort antal kransar oclr blommor hade ägnats den avlidnes minne.
Extra ordinarie pastoratstämma med Hablingbo- och Silte kommuner hölls i folkskolan härstädes förra lördagen med anledning av ett av kyrkoherde H. Björkqvist i Hablingbo framlagt förslag om sammanslagning av Hablingbo och Fardhems pastoral. Som ordförande vid stämman fungerade kontraktsprost. Ronquist i Rona vilken förordnats härtill av domkapitlet. Frågan föranledde en stunds ganska näftig, diskussion. Vid företagen omröstning blev resultatet, att kyrkoherde Björkqvists förslag ayslogs med 12 röster mot 10. En fullmakt kasserades och 2 röstsedlar voro blanka.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1932
N:r 215

Väghinder.

Enligt gjord anmälan kommer från och med måndagen den 2 till och med thorsdagen den 5 nästinstundande Augusti en bro å allmänna vägen nära Ejmunds gård i Mästerby socken att rifvas och ombyggas, till följd hvaraf vägen emellan Ejmunds och Sanda sockens kyrka då blir ofarbar; kunnande under tiden i stället begagnas södra landsvägen samt vägen genom Eskelhem och Sanda socknar. — Måndagen och tisdagen den 2 och 3 instundande Augusti kommer en bro å allmänna vägen emellan Alfva socken och Wastäde gård i Habblingbo att rifvas och omläggas; kunnande i stället vägen förbi Hafdhems församlings kyrka till Habblingbo begagnas. — Likaledes kommer fredagen och lördagen den 6 och 7 Augusti så kallade Halsarfvebro i Nähr socken att ombyggas, då i stället vägen öfver Nährs-burgen samt vägen emellan denna socken och Burs kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Jaktförbud.

All jakt å nedanstående personers ägor i Hablingbo och Havdhems socknar är vid laga ansvar förbjuden;
Å. Ockander, L. Petterssons starbhus vid Havor, T. Pettersson, A. Berglund, J. Jakobsson, A. Lundin och J. Larsson vid Vastäde, J. Melin, K. Klasson och K. Hansson vial Stenstuge, J. Karlsson, G. Jakobsson och N. Båtelsson vid Bosarven, H. Larsson, E. Konradsson och A. Pettersson vid By, H. Thomsson, Bertels, V. Flerström, E. Olsson vid Häxarve samt O. Larsson och E. Levin vid Kyrkeby.
Jakträttsinnehavarne.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1932
N:r 214

Dödsfall. Klas Johannes Larsson

Härmed tillkännagives att min käre make och vår fader f. d. Hemmansägaren Klas Johannes Larsson lämnade oss i dag i en ålder av 77 år, 2 mån., 10 dagar, sörjd och saknad av oss, syskon, släkt och vänner.
Mickels i Hablingbo 3 sept. 1932.
Emma Larsson, f. Nilsson.
Johanna f. Larsson och Oskar Johansson
Aina. Irma.
Olof och Rosa Klasson. f. Söderlund.
Elly.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 september 1932
N:r 204

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 9 aug.
Juniorlägret. Utflykten till Näs kyrka på onsdagen blev både trevligoch givande. Syföreningen i Näs bjöd på kaffe, som alla läto sig väl smaka. Kl. 5 var utlyst andaktsstund i kyrkan, då kortare anföranden hällos av känd. R. Thomsson, miss:pastor M. Nordfeldt och sekr. ,G. Kihlström.
Den sistnämde har under de gångna da, gama hållit flera intressanta och igivande bibel- och missionsstudier över olika äranen. Pastor M. Nordfeldt har tagit åhörarna med (i tankarna) till sin arbetsplats i Nedi°, Abessinien, där man fått vara med om upplevelser kv olika slag. Kand. R. Thomsson medverkade även på torsdagen med ett föredrag över ämnet »Vinningslystnad». På lördag kl. 5 e. m. var nattvardsgång i kyrkan, och det blev en stund av högtid av allvar. Omkr. ett 60-tal personer deltogo.
Söndagen, avslutningsdagen, uppgick med strålande sol från klarblå himmel. det bästa väder man kunde önska sig vilket också gjorde sitt till, att tillslutningen av folk gbtt kan kallas rekordartad i jämförelse med föregående lägeravslutningar. I kyrkan, där högmässa hölls kl. 10 f. m., måste extra sittplatser beredas. Miss:pastor Nordfeldt höll en väckande och tänkvärd predikan dagens högmässotext. Vid altaret officierade kyrkoh. Björkqvist och miss:past. N. Eftermiddagens möte i tältet började kl. 1,30, då degagareafitalct ytterligare ökats, så att det stora tältet ej kunde rymma alla. Tältet beräknas rymma omkr. 800 personer, och deltagareantalet torde uppgått till 1000-talet. Fred. K. Nordfeldt de alla välkomna, varefter kyrkoh. Björkqvist talade över Rom. 1:16. Efter en sång av ungdomarna talade pred. G. Westin med text i Rom. 10: 11 om trons 1)3- tydelso i en kristens liv. Efter kafferasten, som nu följde, talade past. M. Nordfeldt. Texten var hämtad ur Gal. 3: 13 14. Sedan en solosång föredragits av folkskoll. Dalström och en duett sjungits av sopraner och altar ur Grötlingbo sångkör följde dagens sista föredrag av sekr. Kililström,.. som talade medryckande och djup ende över Rom. 3: 23, 24. Sist avtackade hr Joh. Larsson, Hemmings, alla vid lägret medverkande, och alger chefen avtackade sina medarbetare. Så , sjöngs en psalm och pred. Nordfeldt av slöt med Herrans välsignelse.
Allra sist hade juniorerna ett enskilt avskedsmöte, varefter lägret upplöstes. Vi tro, att dessa lägerdagar fått förmedla evighetsintryck till många av de unga deltagarna.
h tt trevligt samkväm tör alla, som lämnat gåvor till eller på annat sätt understött juniorlägret, hölls i missionshuset härstädes igår kväll. Ett inbjudande kaffebord stod färdigt, de inbjudna till mötes, då pred. Hedman besteg talarestolen och hälsade de närvarande med Ps. 113: 1-7 som text. Miss:past. M. Nordfeldt, s.pm enl. önskan kvarstannat även denna dag skildrade intressant och medryckande episoder från abessinska gästabud, där han varit mod som gäst. Tal. förrådde även en del av de utmärkta abessinska kockarnas hemligheter, som han lyckats spåra upp och vilka framkallade en stilla tacksamhet över att inan sluppit vara med på kalaset. Rast N. avslutade med ett kort men innehållsrikt anförande över det minnesord han lämnade och vilket läses i Joh. 14: 1.
Sedan man låtit kaffet sig väl smaka, talade kyrkoh. Björkgvist en stund, manande till tacksamnet mot Gud för allt vad under lägerdagarna givits av andlig och timlig välsignelse och uttalande sin glädje över att lägret kom till stånd här och att allt gått så bra »i lås» Så talade pred. G. Westin över orden i ”Ps. 110: 3, särskilt riktande sig till föräldrar och övriga ungdomsledare, varefter pred. K. Nordfeldt avtackade samtliga och pred.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 augusti 1932
N:r 183