Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna.

På därom af vederhörande församlingar gjord anhållan har domkapitlet bestämt, att passionsgudstjänsterna innevarande år i Hablingbo pastorat skola förläggas till onsdagar och fredagar kl. 6 e. m., samt att de i Atlingbo skola hållna passionsgudstjänsterna från och med innevarande år tillsvidare få förläggas till fredagsaftnar kl. 6,30.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Offentlig auktion

Måndagen den 16 februari 1915 kl, 11 f. m. låter Johan Jakobsson, Myrungs i Linde, genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja omkring 200 st. vindfälda furuträd i mindre lotter i den s. k. Bruten å Hexarfve hemman i Hablingbo.
Skogen är passande till såg- och bygnadsvirke. Med betalningsanstånd till den 1 oktober detta i år.
Hablingbo den 8 febr. 1915.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Auktion.

Måndagen den 15 februari 1915 låter Johan Jakobsson, Myrungs i Linde, genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja omkring 200 st. vindfälda furuträd i mindre lotter i den s. k. Bruten å Hexarfve hemman i Hablingbo.
Skogen är passande till såg- och bygnadsvirke. Med betalningsanstånd till den 1 oktober detta år.
Hablingbo den 8 febr. 1915.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Dödsfall. Lars Jakobsson

Tillkännagifves att min älskade make och vår fader f. d. Hemmansägaren Lars Jakobsson efter ett svårt lidande stilla och fridfullt afled i sitt hem vid Mickels i Hablingbo den 1 febr. 1915 kl. 8,30 f. m. i en ålder af 70 år 1 mån. 26 dagar, sörjd och saknad af mig, syster barn och barnbarn, släkt och vänner.
Karolina Jakobsson, f. Hansson.
Barnen.

Dödsannons

O, Jesus när jag skall gå öfver den tysta dödarns jordansflod, din hjälp jag allra bäst behöfver, om jag ej tappa skall mitt med, på armar tag mig då, att jag mitt rätta hem kan nå.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Februari 1915
N:r 26

Från landsbygden. Hablingbo.

Hablingbo, 27 jan.
Litet poststatistik m. m. (om det möjligen skulle intressera, så torrt det är.) Under förlidna året afsändt: tidningsmedel till belopp af kr. 1,024:30. Åtgångna kvittenskuponger på 61 insättningar kr. 2,771. Rekommenderade försändelser 204 st., oassurerade paket 121 st. assurerade bref 67 st. med ett värde af 31,550:77 kr., postanvisningar 1,758 st. med värde af 62,531:81 kr., p. s. rek. 261 st., 553 st. p. s. ass. bref med värde af kr. 68,088:30, postförskottsförsändelser 811 st. till värde af kr. 4,692:63. Oinlösta återsända postförskott 53 st. på kr. 231:37.
Hablingbo sockens brandförsäkringsvärde utgör för år 1915 (förutom kreaturen) kr. 1,150,050, däraf fastigheterna upptagna till 725,040 kr. År 1873 uppgick försäkringsärdet med kreatur till 538,586 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Auktion vid Svie i Alfva.

Fredagen den 29 januari från kl. 12 midd. kommer för vederbörandes räkning vid Svie i Alfva genom auktion till den högstbjudande att försäljas ett par draghästar, ett par unga dragoxar, 5 st. kor, däraf 2:ne nyburna, 4 st. ungnöt, en gris samt en råghalmstack m. m.
Af mig godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1:a okt. innevarande år.
Hafvor i Hablingbo den 21 januari 1915.
MÅRTEN PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Från landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 2 jan.
Af kyrkostämman härstädes halva till kyrkovärdar och ledamöter af kyrkorådet omvalts F. Johansson, St. Burge, och Lars Andersson, Kyrkeby. Till ledamöter i skolrådet nyvaldes för en tid af fyra år Viktor Elgstrand, Simes August Olsson. Medebys, och Karl Nilsson, Hafvor, och till revisorer omvaldes Jacob Larsson, Mickela, och Hjalmar Thomsson, Bertels.
Kyrkorådet hade föreslagit, att församlingen för sin del skulle ingå till konungen med en förnyad undardånig anhållan om pastoratets bibehållande vid sin förra själfständighet med förbindelse för församlingen att för sin del f. o. m. 1919 utgöra, hvad som utöfver tillgångliga medel inom pastoratet komme att kräfvas för kyrkoherlens aflönande med 3,500 kr. För detta kyrkorådets förslag afgåfvos 299 röster och inga mot detsamma. Emellertid hade därmed ej 3/4 af socknens hela röstetal efter röstvärdet, nåtgot som i detta fall kräfves, uppnåtts, men stämman, som ansåg, att nödvändig majoritet ej uppnått emedan stamman hållts omedelbart efter den oväntadt långa kommunalstämman, beslöt att upptaga frågan vid en e. o. stämma, som borde hållas i samband med kommunaluppbörden instundande februari. Församlingens hela röstetal är 578 röster.

Kommunalstämman har revisorer valt nämdeman F. Johansson och landtbrukaren Arvid Larsson i Burge. Till ledamöter i taxeringsnämden valdes hemmansägaren M. Pettersson i Hafvor med hemmansäg. Gunnar Jacobsson i Rosarfve som ersättare nämdeman F. Johansson med Johan Olsson Burge som ersättare, läraren U. Booberg med Jacob Larsson i Mickels som ersättare. — Till besiktningsmän uteågoa skräddar mästsre Joh. Hafdelin och landtbrukaren Carl Fogelgren i Mickels. Den ordinarie kommunalstämman, som skall hållas i senare hälften af mars måned beslöts att hållas 27 mars, hvilken dag älven bestämdes till valdag. Tiderna för de andra bestämmas af ordföranden.
Hundskatt beslöts med 196 röstar mot 166. Afgiften bestämdes till 5 kr. för hvarie hund och förslagsställaren hemmansägare John Johansson i Hallvars valdes att uppbära denna skatt. Om medlens användande balutes i marastämman.
Till den borgerliga kommunen utdebiteras kl. 1,108 och 29 öre efter 2:10 för hundradet; till kyrkan kr. 1,872;16 after 2:60 för hundrade och till skolorna 1,002;72 efter 1:90 för 100 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Atlingbo: Födda 3 (0m. 3k.), döda 2 (1m. 1k.); inflyttade 11 (7m. 4k.), utflyttade 9 (4m. 5k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 236; ökning 3.

Eksta: Födda 12 (4m. 8k.), döda 7 (3m. 4k.); inflyttade 22 (14m. 8k.), utflyttade 19 (10m. 9k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 579; ökning 8.

Sproge: Födda 3 (2m. 1k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 7 (4m. 3k.), utflyttade 7 (2m. 5k.); vigde 1 par; folkmängd 298; minskning 4.
Pastoratets folkmängd 877; ökning 4 personer.

Eskelhem: Födda 12 (6m. 6k.), döda 20 (9m. 11k.); inflyttade 30 (10m. 20k.), utflyttade 21 (10m. 11k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 674; ökning 1 person; äldste invån. 95 år.

Tofta: Födda 7 (3m. 4k.), döda 12 (5m. 7k.); inflyttade 14 (4m. 10k.), utflyttade 25 (13m. 12k.); vigde 3 par; folkmängd 524; minskning 16; den äldste 95 år.
Pastoratets folkmängd 1,198; minskning 15.

Fårö: Födda 17 (11m. 6k.), döda 21 (13m. 8k.); inflyttade 24 (9m. 15k.), utflyttade 29 (8m. 21k.); vigde 9 par; folkmängd 31 dec. 1,107; minskning 9.

Gothem: Födda 16 (12m. 4k.), döda 8 (3m. 5k.); inflyttade 11 (7m. 4k.), utflyttade 24 (13m. 11k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 626; minskning 5 pers.; för:s äldste 89 år.

Norrlanda: Födda 4 (2m. 2k.), döda 5 (2m 3k.); inflyttade 19 (11m. 8k.), utflyttade 25 (11m. 14k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 306; minskning 7; den äldste 89 år.
Pastoratets folkmängd 932; minskning 12.

Hablingbo: Födda 10 (3m. 7k.), döda 6 (2m. 4k.); inflyttade 30 (14m. 16k.), utflyttade 29 (15m. 14k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 568; ökning 5.

Silte: Födda 4 (1m. 3k.), döda 5 (3m. 2k.); inflyttade 21 (12m. 9k.), utflyttade 8 (3m. 5k.); vigde intet par; folkmängd den 31 dec. 298; ökning 12.

Hangvar: Födda 15 (10m. 5k.), döda 11 (8m. 3k.); inflyttade 51 (28m. 23k.), utflyttade 68 (40m. 28k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 876; minskning 12.

Hall: Födda 4m., döda 6 (3m. 3k.); inflyttade 19 (7m. 12k.), utflyttade 10 (6m. 4k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 240; ökning 7.
Pastoratets folkmängd 1,116; minskning 5.

Hejnum: Födda 3 (2m. 1k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 16 (6m. 10k.), utflyttade 14 (7m. 7k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 269; minskning 2.

Bäl: Födda 3 (2m. 1k.), döda 6 (2m. 4k.); inflyttade 24 (14m. 10k.), utflyttade 7 (3m. 4k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 175; ökning 14.
Pastoratets folkmängd 444; ökning 12.

Kräklingbo: Födda 2 (1m. 1k.), döda 10 (3m. 7k.); inflyttade 19 (7m. 12k.), utflyttade 21 (8m. 13k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 415; minskning 10.

Anga: Födda 3 (1m. 2k.), döda 3k.; inflyttade 12 (6m. 6k.), utflyttade 18 (10m. 8k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 251; minskning 6.

Ala: Födda 6 (5m. 1k.), döda 9 (4m. 5k.); inflyttade 18 (8m. 10k.), utflyttade 27 (14m. 13k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 294; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 960; minskning 24.

Källunge: Födda 7 (5m. 2k.), döda 7 (3m. 4k.); inflyttade 26 (10m. 16k.), utflyttade 18 (9m. 9k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 320; ökning 9.

Vallstena: Födda 3 (2m. 1k.), döda 11 (2m. 9k.); inflyttade 18 (8m. 10k.), utflyttade 16 (10m. 6k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 343; minskning 6.
Pastoratets folkmängd 663; ökning 3.

Lärbro: Födda 31 (16m. 15k.), döda 24 (8m. 16k.); inflyttade 76 (35m. 41k.), utflyttade 47 (24m. 23k.); vigde 5 par; folkmängd 30 dec. 1,336; ökning 36; äldsta församlingsmedlemmen 93 år.

Hellvi: Födda 24 (16m. 8k.), döda 10 (6m. 4k.); inflyttade 44 (18m. 26k.), utflyttade 24 (12m. 12k.); vigde 2 par; folkmängd 30 dec. 640; ökning 34; den äldsta församlingsmedlemmen 104 år.
Pastoratets folkmängd 1,976; ökning 70.

Roma: Födda 18 (7m. 11k.), döda 8 (5m. 3k.); inflyttade 80 (34m. 46k.), utflyttade 71 (35m. 36k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 710; ökning 19.

Björke: Födda 9 (4m. 5k.), döda 8 (6m. 2k.); inflyttade 24 (14m. 10k.), utflyttade 35 (15m. 20k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 356; minskning 10.
Pastoratets folkmängd 1,066; ökning 9.

Rute: Födda 11 (5m. 6k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 24 (10m. 14k.), utflyttade 55 (23m. 32k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 537; minskning 24.

Fleringe: Födda 18 (5m. 13k.), döda 11 (6m. 5k.); inflyttade 22 (11m. 11k.), utflyttade 39 (20m. 19k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 378; minskning 10.

Bunge: Födda 21 (11m. 10k.), döda 15 (10m. 5k.); inflyttade 46 (29m. 17k.), utflyttade 64 (36m. 28k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 687; minskning 12.
Pastoratets folkmängd 1,602; minskning 46.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Dödsfall. Brita Maria Laurin

Att vår älskade moder förre husbondeänkan Brita Maria Laurin stilla afled vid Lukase i Hablingbo onsdagen den 19 februari 1913 kl. 2,30 e. m. i en ålder af 87 år, 6 mån., 11 dagar; sörjd och i tacksamt minne bevarad af barn och barnbarns barn samt slakt och vänner, hafva vi den sorgliga plikten tillkännagifva.
Lukase i Hablingbo den 20 febr. 1913.
JOHAN LAURIN.
CATHARINA LAURIN f. Persson.
Joh. Ev. 11 kap. 25, 26 v.

Dödsannos

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Från landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 12 febr.
Litet poststatistik. Trehundra, eller noga räknadt 298, diverse tidningar äro till data rekvirerade här med ett belopp af 855 kr. och 60 öre. Brorslotten af detta belopp faller naturligtvis på länets tidningar. Under 1912 inlämnade portoplikta försändelser: 159 rek., 71 paket, 78 assurerade försändelser på 29,219:71 öre, 1 387 postanvisningar, inklusive postförskottsanvisningsförsändeser, 37,499:66, postsaksrek. 274, 1 assur. paket, postsakssass. 549 på 46,032:32. Ankomna postförsändelser vanlga brefpostförs. 166, 646 prostförskott med
3,806:24; oinlästa postförsändelser 30 med 102:17. Insittnsngarne i postsparbanken under året: 133 med 4,065 kr. (från 1884 års början till och med 1912 har insatts på omkring 400 motböcker 105,379 kr.)
Brandförsäkringssumman för 1913 uppgår till 1,052,605 kronor (utom kreaturen) däraf fastigheterna 654,210 kr. En del manbygnader växla i värden från 3-5 upp till 12,000 kronor. År 1874 uppgick hela försäkringssumman med kreatur till 538,586 kr.
Trefliga bråktal i taxeringslängderna förekomma från en angränsade socken. Så har t. ex. en hemmansägare
25423253/748790360, en annan 15253953/746799360, en
tredje (o, ve!) 977/9763943424 och en fjärde 175691/62293260.
En ungdomsförening är under bildande härstädes, den vi önska all möjlig framgång.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37