Andelsslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls i går i kommunalrummet i Öja under ledning av f. riksdagsman Th. Hansen, Bonsarve. Till ortsombud valdes därvid: för Vamlingbo Th. Hansen, suppleant K. Olsson, Gervalds, för Sundre R. Antonsson, Vännes, suppleant G. Kihlman, Vestergårda, för Hamra Jakob Pettersson, Bonsarve, suppleant K. Östergren, Sutarve, för Öja K. Söderström, Ronnarve, suppleant Ivar Pettersson, Boxarve, för Grötlingbo Gunnar Larsson, Norrkvie, suppleant Hugo Nilsson, Mårtens, för Näs K. Gardell, Gahns, suppleant 0. Lindqvist, Sixarve, för Fide Herman Nilsson, Odvalls, suppleant Aug. Nilsson, Anderse.
Därefter diskuterades frågan angående åtgärder mot försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel, varvid direktör Edv. Wahlgren redogjorde för ett kommitthförslag, enligt vilket stadgeändring icke skulle vidtagas utan då hellre, att varje medlem, som sålde livdjur till andra än föreningsmedlemmar, på blankett, som skulle finnas hos ortsombuden, anmäla försålda livdjur. Mötet uttalade sig också för att rekommendera detta tillvägagångssätt vid blivande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Ogillade besvär.

Regeringsrätten har ogillat av fiskhandlaren Emil Nilsson, Smiss i Grötlingbo, anförda besvär över att länsstyrelsen i Visby genom beslut den 14 dec. 1936 indragit hans körkort, sedan han instämts till Visby rådhusrätt för rattfylleri. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Prästerskapet.

Prosten O. Jacobsson i Grötlingbo har på grund av hög ålder beviljats fortsatt t,änstledighet under tiden 1 jan.-30 juni 1937 med vice pastorn Emil Karlsson som vikarie.
Såsom ämbetsbiträde åt kyrkoherde K. A. Widegren i Västkinde har pastor P. Hallen förordnats under tiden 1-15 jan.
Domkapitlet har nu fastställt duplikationsordning för prästerna inom det nybildade Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre församlingars pastorat, vilket bl. a. innebär, att minst var sjätte gudstjänstdag kyrkoherden och komministern byta om att förrätta gudstjänster, den förre i Vamlingbo och Sundre och den senare i Öja, och Hamra församlingar. Från och med 1 jan. sammanslås som bekant de nämda församlingarna till ett pastorat med komministratur, och kyrkoherde Terneus samt komminister Åberg tillträda då sina ordinarie tjänster. Kyrkoherden är bosatt i Öja och kornministern i Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 December 1936
Nr 294

Landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 6 dec.
Missionsfest till förmån för verksamheten på platsen hölls för några dagar sedan härstädes av Luth. Missions- och Ungdomsföreningen. Pred. Emanuel Olsson inledde och hälsade samtliga välkomna. Vidare medverkade Grötlingbo kyrkokör under folkskollärare Emil Dalströms ledning med flera anslående adventssånger. Ett givande och intressant föredrag hölls av pred. Knut liedman från Ljugare. Det ekonomiska resultaet blev omkring 60 kronor. Mycket tolk hade samlats och den rymliga lokalen var till trängsel fylld. Avslutningsanförande hölls av pred. Olsson.
Syföreningsauktion har av den kyrkliga syföreningen hållits på under året tillverkade handarbeten av olika slag. Vice pastor. Emil Karlsson höll först ett gott missionsföredrag varefter försäljningen tog sin början med lärare Emil Dalström som utropare. Utropen gingo raskt, köplusten var god och allt hade en strykande åtgång, och när det kom till »godsalerna» blev det formligen rusning. Av anbuden att döma blev resultatet gott. Behållningen går till svenska kyrkans mission. Ett tack till syföreningen och pubilen uttalades av pastor Karlsson, varefter det hela avslöts med bön och en psalm. Mycket folk hade samlats.
Skördefest hölls i går kväll då skänkta jordbruksprodukter, trädgårdsalster m. m. gingo under klubban. Det skänkta hade en strykande åtgång och betalades bra. Får man se på det som var skänkt och på den lilla publiken blev resultatet över förväntan bra. Föredragshållare och utropare var pred. Em. Olsson. Samtliga här refererade möten ha hållits i Luth. Missionshuset.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 December 1936
Nr 289

Kyrkligt.

K. m:t har förordnat, att vikariatsarvode till den prästman, som uppehåller kyrkoherdebefattningen i Grötlingbo pastorat, skall från den 1 april i år, så länge kyrkoherden O. Jacobsson åtnjuter tjänstledighet på grund av hög ålder och vikarien erhåller fri bostad och vivre in natura, utgå med 800 kr. för år. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Juni 1936
Nr 141

Studentjubileum.

Sitt 65-årsjubileum Som studenter kunna i morgon prostarna Emil Kahl i Vänge och Oscar Jacobsson i Grötlingbo fira. De äro numera de äldsta, kvarlevande Studenterna från Visby läroverk.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Juni 1936
Nr 131

Sextio år fyller i dag

intendenten vid Nordiska museet, doktor Sune Ambrosiani, vilken även här på Gotland skaffat sig ett aktat namn som fornforskare och fornvårdare. Det var sålunda d:r Ambrosiani som på sin tid inköpte Kattlunds gård i Grötlingbo, vilket sedan ledde till att denna blivit restaurerad och bevarad i sitt ålderdomliga skick. Han är också suppleant i Gotlandsfondens nämd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304

Dödsfall Niklas Wilhelm Pettersson

Härmed tillkännagives att vår käre make och fader Niklas Wilhelm Pettersson idag lugnt och stilla avled i sitt 67 levnadsår; Innerligt sörjd av oss, släkt och vänner.
Bölske i Grötlingbo den 20 dec. 1934.
Maria Pettersson.
Barn oeh Barnbarn.
Sv. Ps. 491.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299

Kontraktsprosten Kellström söker emeritilön.

Visby domkapitel anmäler hos k. m:t, att kyrkoherden i Havdhems pastorat, kontraktsprosten Gustaf Kellström, önskar avgå från sin kyrkoherdetjänst mot åtnjutande av emeritilön från den 1 april 1936.
Följande ordinarie präster inom stiftet äro dessutom berättigade att avgå med emeritilön, men ha samt förklarat sig icke önska komma ifråga därtill, nämligen prostarna Emil Kahl i Bjärges och O. Jacobsson i Grötlingbo samt kyrkoherden Nils G. Andersson i Sjonhem, Romakloster. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1934
N:r 283

Kyrkliga tjänstledig heter.

Kyrkoherde K. P. A. Österberg i Öja åtnjuter tjänstledighet fr. o. m. den 1 nov. i år t. o. m. den 30 april 1985, då han tillträder emeritilön. Som vice pastor tjänstgör pastorsadjunkten Fridolf Ternéus, Grötlingbo.
Kyrkoherde Gustaf Sjöberg i Klinte är tjänstledig fr. o. m. den 38 t. o. m. den 23 oktober med pastorsadjunkten i pastoratet Folke Thuresson som vikarie. Fr. o. m. den 1 nov. t. v. har pastor Thuresson förordnats till pastorsadjunkt i Grötlingbo pastorat.
Slutligen åtnjuter kyrkoherde Artvid Ruhr i Roma tjänstledighet fr. o. m. den 27 sept. t. o. m. den okt. med pastor G. Coldemo som vikarie.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224